Obduktion av sällskapsdjur – vanliga frågor

Patologiska undersökningar för sällskapsdjur utförs vid Livsmedelsverkets verksamhetsenhet i Helsingfors, Vik.

Varför utförs obduktioner på sällskapsdjur?

Sällskapsdjur undersöks på grund av flera olika orsaker. Vid plötsliga dödsfall vill man ofta utreda djurets dödsorsak. Med obduktion kan man ofta utreda bakgrunden till symtomen hos ett plötsligt eller kroniskt insjuknat djur och fastställa orsakerna till sjukdomen mer i detalj. Ibland har djuret haft flera olika symtom och sjukdomsbilden har varit så varierande att man med hjälp av obduktion vill utreda vilken sjukdom det har varit fråga om. Vid obduktion av ungar kan man undersöka om det är fråga om en smittsam sjukdom och utifrån det planera lämplig behandling av de levande ungarna. Rättspatologiska undersökningar utgör en stor del av undersökningarna och många av dem är förknippade med misstanke om djurskyddsbrott.

Vem kan skicka in djur för obduktion?

Djurets ägare kan skicka in ett självdött eller avlivat djur själv eller via den behandlande veterinären. Om veterinären skickar in djuret, bör man komma överens om vem som ska betala obduktionen, eftersom beställaren beslutar till vem undersökningssvaret skickas för kännedom. Beställaren skriver även remissen och betalar transporten.

Hur snabbt ska djuret skickas för undersökning?

För att få det bästa undersökningsresultatet bör djuret undersökas så snart som möjligt efter döden eller avlivningen. Detta är dock inte alltid möjligt av praktiska skäl. I allmänhet kan djuret undersökas ännu 1–3 dygn efter döden. Exempelvis om ett djur dör på fredag kan det lämnas in för undersökning ännu på måndag eller tisdag. Även efter en längre tid kan man i allmänhet konstatera tydliga visuella förändringar, såsom tumörer och benfrakturer, men det blir betydligt svårare att konstatera sjukdomstillstånd som kräver noggrannare vävnadsundersökningar. Dessutom är det bra att observera att i synnerhet nervsystemet och tarmarna börjar brytas ned snabbt efter döden, så om man misstänker en nerv- eller tarmsjukdom hos ett djur ska undersökningen helst inledas senast inom ett dygn efter döden. Den allmänna regeln är att ett korthårigt och litet djur bevaras bättre än ett tjockhårigt och stort djur.

Om djuret inte kan föras till undersökningen omedelbart, bör det kylas ner snabbt och förvaras svalt (kylskåp, källare, utomhusförråd, skuggig balkong eller motsvarande). Efter nedkylningen kan djuret under förvaringen lindas in i till exempel i en tidning eller ett lakan eller placeras i en kartong. När djuret är varmt får det inte läggas i en sluten plastpåse eller -säck, eftersom det kraftigt påskyndar nedbrytningen efter döden. Om det inte finns något svalt förvaringsutrymme till förfogande eller om transporten av djuret inte kan ordnas inom några dagar, kan djuret också frysas ner (se följande punkt).

Hur påverkar nedfrysningen undersökningen?

Om du inte har något annat alternativ för kylförvaring kan du frysa ned djuret. Nedfrysningen orsakar förändringar på cellnivå som kan försvåra diagnosticeringen. Tumörsjukdomar, de flesta infektionssjukdomar och trauman syns dock oftast trots nedfrysning.

Hur fyller jag i undersökningsremissen?

Fyll i och skriv under undersökningsremissen noggrant. Uppgifterna med asterisk är obligatoriska. Ange telefonnumret till personen som lämnar in djuret eller beställaren för att kunna få ytterligare information. Observera att undersökningens beställare, det vill säga betalare, skriver under remissen. I bakgrundsuppgifterna anger du sjukdomens varaktighet, symtom och behandling, särskilt symtomen de sista dagarna, samt veterinärbesök. För djur med symtom i det centrala nervsystemet ska du beskriva så utförligt som möjligt djurets symtom samt resultaten från neurologiska undersökningar, så att undersökningen ska kunna koncentreras på rätt område. Du kan även bifoga separata journaler för djuret. Lägg den ifyllda remissen i samma paket som djuret. Du kan även skicka den ifyllda och underskrivna remissen via e-post: patologia@ruokavirasto.fi. Remissen måste ha kommit fram senast samtidigt som djuret som ska undersökas.

Undersökningsremisser

Hur skickar jag in ett djur för undersökning?

Obduktioner av sällskapsdjur utförs vid Livsmedelsverkets verksamhetsenhet i Helsingfors, Vik.

För själv djuret till verksamhetsstället eller skicka paketet med TavaraTaxi, eftersom Posti inte transporterar hela djur.  Om du skickar djuret i slutet av veckan, kontrollera transporttiden så att försändelsen inte fastnar under veckoslutet. Det är säkrare att förvara djuret i kylskåpstemperatur över veckoslutet och skicka det först på måndag. Före förpackningen ska djuret kylas ner i frysen i några timmar och i synnerhet sommartid är det bra att också lägga med kylklampar.

 1. Vid användning av TavaraTaxi: Beställ TavaraTaxi-transport till önskat avhämtningsställe genom att ringa 0100 6100. Ange i samband med beställningen till vilket verksamhetsställe provet är på väg. I samband med beställningen får du en prisuppskattning för transporten och en avhämtningstidpunkt. Anteckna verksamhetsstället dit paketet ska skickas och skriv texten ”Eläinperäinen näyte – vapautettu” på paketet. Leveranskostnaderna faktureras kunden i samband med faktureringen av undersökningen.

 2. Livsmedelsverkets kylutrymmen för prover: Du kan föra djuret förpackat för transport till en av provkylarna som finns på Livsmedelsverkets verksamhetsställen (Kuopio, Uleåborg och Seinäjoki) samt i Idensalmi, Joensuu och Loimaa. Djuret kan föras till någon av provkylarna även på kvällar och veckoslut. Ring Livsmedelsverkets patologiska byrå gällande provet, telefon 029 520 4919 (kunderna vid verksamhetsstället i Kuopio, telefon 050 316 2932). Du får nödvändiga anvisningar om leveransen av provet och beställning av transport samt en dörrkod. Ytterligare anvisningar: Livsmedelsverkets kylutrymmen för prover

 3. Leverera själv till Helsingfors: Du kan också själv leverera djuret till verksamhetsstället i Vik (Mustialagatan 3, Helsingfors). Dörren till öppningssalen finns på innergården mellan Livsmedelsverket och Veterinärmedicinska fakulteten. På gatan syns en hög plåtdörr med en stor nummer 4 på. Personalen är på plats under tjänstetid kl. 8.00–16.15. Du når personalen genom att ringa på öppningssalens dörrklocka eller genom att ringa till telefonnumret på dörren. I användning finns också ett kylutrymme för kunder dit du kan föra djuret efter tjänstetid. Kylrummet är dimensionerat för smådjur och leverantören måste själv kunna lyfta djuret in i kylutrymmet. Dörren till kylutrymmet finns bredvid öppningssalens dörr till vänster. Du kommer till kylutrymmet med en dörrkod som du får genom att ringa numret 029 520 4919. I kylutrymmet finns också undersökningsremisser att fylla i.

Förpackningsanvisningar
Anvisningar och adresser för sändning av djurprov

Måste jag meddela i förväg om jag vill skicka eller lämna in ett prov?

Du behöver inte meddela i förväg om du skickar prover via TavaraTaxi eller lämnar in prover själv.

Vad händer under obduktionen?

En veterinär med fördjupade kunskaper i patologi utför en fullständig obduktion på djuret och undersöker de inre organen visuellt. Hjärnan, ryggmärgen och skelettet undersöks, om det är motiverat på grund av bakgrundsuppgifterna och symtomen. Under obduktionen samlar veterinären in vävnadsprover för en histologisk mikroskopundersökning samt för eventuella fortsatta undersökningar. Om undersökningen kräver många vävnadsprover (till exempel vid omfattande nervundersökningar), kan en tilläggsavgift tas ut.

Vilka fortsatta undersökningar kan göras i samband med obduktionen?

I samband med obduktionen samlas vävnadsprov alltid in för histologisk vävnadsundersökning. Dessutom kan patologen enligt eget övervägande ta prover för parasit-, bakterie- eller virusundersökningar. Dessa undersökningar är avgiftsbelagda och för dem begärs beställarens tillstånd på remissblanketten.

Vilka fortsatta undersökningar kan inte göras i samband med obduktionen?

Följande undersökningar kan inte göras i samband med obduktionsundersökningen:

 • genetiska undersökningar
 • blodgruppsbestämningar
 • virologiska undersökningar av katter: FIV, FeLV, herpes- och calicivirus hos katter
 • mätningar av läkemedelshalter eller läkemedelsrester
 • gift- och narkotikascreeningar, mätningar av gifthalter

Om beställaren är villig att låta utföra ovan nämnda undersökningar ska proverna tas medan djuret lever eller i samband med avlivningen, innan det levereras till Livsmedelsverket. Eventuella tilläggsundersökningar kan också begäras på förhand.

Vad händer med djuret efter obduktionen?

I undersökningsremissen väljer du vad som ska sker med kroppen efter undersökningen. Du kan inte hämta kroppen själv, men det är möjligt att få kroppen kremerad separat och hemskickad. Andra alternativ är gemensam kremering i ett privat djurkrematorium eller destruktion vid en anläggning för farligt avfall.

Följande samarbetskrematorier hämtar djur från Vik:

 • Pääkaupunkiseudun eläintuhkaamo (PET, Helsingfors)
 • Suomen eläintuhkaus (SET, Mörskom)
 • Verna (Lembois)
 • Mäntsälän lemmikkilehto
 • Sateenkaarisillan pieneläinkrematorio (Loppis)
 • Metsäkulman eläintuhkaus (Itis)
 • Salon Eläintuhkaus (Salo)
 • Porvoon Eläintuhkaus (Borgå)
 • Pieneläintuhkaamo Ystävä Rakkahin (Raumo)
 • Pennalan Eläintuhkaamo (Orimattila)

Prislistor och mer information om kremering finns på varje kremeringsanläggnings egen webbplats.

Kan jag få preliminära uppgifter från undersökningen?

I huvudsak ges inga preliminära uppgifter från en pågående undersökning. Du bör vänta på det slutliga undersökningssvaret i lugn och ro. Veterinären kontaktar ägaren om det under obduktionen framkommer tecken på smittsamma sjukdomar. Om symtom, som kan vara förknippade med djuret som skickas in, uppstår hos andra djur eller personer i hushållet ska du nämnda det i förhandsuppgifterna. Vid nya symtom är det bra att kontakta veterinären per telefon.

Hur får jag reda på resultaten från obduktionen?

När obduktionen är klar utarbetar veterinären ett skriftligt undersökningssvar i allmänhet inom 1 - 3 månader. Om det i undersökningen framkommer sådana förändringar som kräver omedelbara åtgärder, kontaktar veterinären djurets ägare. Obduktionen ger inte alltid svar på alla frågor. En del symtom kan bero på funktionella störningar, och vid obduktionen kan man endast fastställa sådana sjukdomar som orsakar förändringar i organen. Till exempel epilepsi orsakar inga förändringar i hjärnvävnaden och syftet med undersökningen är därför att utesluta sjukdomar som kan orsaka epileptiska anfall och som kan fastställas vid en obduktion.

Från och med den 1 januari 2021 skickar Livsmedelsverket laboratoriets analysintyg via säker e-post om leveranssättet för intygen är e-post (nyhet, 4. december 2020). 
Anvisning för användning av säker e-post för kunder hos Livsmedelsverkets laboratorium (pdf)

Vad kostar undersökningen och hur betalas den?

Uppdaterade priser för undersökningar finns i Laboratoriehandboken och prislistan. Välja Laboratorieundersökningar av djursjukdomar – Patologi/obduktioner – Sällskapsdjur. Hanterings-, kremerings- och destrueringsavgifter läggs till undersökningspriset.

Patologiska undersökningar faktureras först när undersökningssvaret har färdigställts. Fakturan skickas hem per brev, även om undersökningssvaret har skickats via e-post. Fakturans betalare kan vara annan än djurets ägare. Faktureringsuppgifterna (namn, adress och telefonnummer) ska då tydligt anges på undersökningsremissen. Undersökningens beställare, det vill säga betalare, ska alltid skriva under undersökningsremissen.

Laboratoriets privatkunder måste identifiera sig från och med den 1 januari 2023. Läs mer 

Laboratoriehandbok och prislista

Sidan har senast uppdaterats 27.2.2024