Ansökningsanvisningar för djurbidrag 2024

Publiceringsdatum: 29. december 2023

↵ Guide om djurstöd 2024

11.1.2024 

Djurbidragen är produktionskopplade inkomststöd som EU finansierar i sin helhet. De betalas till gårdar med nötkreatur, får och getter.

Bidrag för nötkreatur

 • Bidrag för dikor och mjölkkor (stödområde AB på finländska fastlandet samt Fasta Åland)
 • Bidrag för tjurar (stödområde AB på finländska fastlandet och stödområde C samt Fasta Åland)
 • Bidrag för nötkreatur i yttre skärgården (stödområde AB)
 • Bidrag för slaktkvigor (stödområde AB)

Bidrag för får och getter

 • Bidrag för tackor (stödområde AB på finländska fastlandet)
 • Bidrag för tackor (yttre skärgården inom AB och Fasta Åland) samt bidrag för hongetter (AB)
 • Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar (hela Finland)

1 Ansökan om djurbidrag

Du kan ansöka om djurbidrag i Viputjänsten senast 24.1.2024. Den elektroniska ansökan är öppen fram till klockan 23.59 på den sista ansökningsdagen (Finlands tidszon UTC+3, sommartid UTC+2).

Registrera djuren i nötkreatursregistret eller får- och getregistret på det lägenhetssignum under vilket du ansöker om djurbidrag. Du kan inte få djurbidrag för djur som har registrerats på ett kundsignum.

Utöver att du ansöker om djurbidrag ska du anmäla all jordbruksmark som är i din besittning, oavsett om du ansöker om stöd för den eller inte. Villkoret uppfylls, när du inom ansökningstiden för åkerstöd lämnar in en ansökan om åkerstöd i Viputjänsten. Om du inte ansöker om åkerstöd ska du lämna in blankett 102A Stödansökans basskiftesblankett  till landsbygdsnäringsmyndigheten i din kommun innan ansökningstiden för åkerstöd har gått ut.

Stödområdena inom djurbidragen

I tabellerna här nedan berättas det inom vilket stödområde olika djurbidrag kan fås. Din gård ligger inom det stödområde där gårdens driftscentrum är beläget. Om din gård inte har något driftscentrum anses den vara belägen i det stödområde där merparten av dess åkrar ligger. Du kan kontrollera gårdens stödområde i Viputjänsten eller genom att kontakta landsbygdsnäringsmyndigheten i din kommun.

Tabell 1. Stödområdena för nötdjursbidrag

 

AB finländska fastlandet

Fasta Åland

AB-områdets yttre skärgård

C-området

Bidrag för dikor och mjölkkor

X

X

 

 

Bidrag för tjurar

X

X

 

X

Bidrag för nötkreatur i yttre skärgården

 

 

X

 

Bidrag för slaktkvigor

X

X

X

 

Tabell 2. Stödområdena för får- och getbidrag

 

AB finländska fastlandet

Fasta Åland

AB-områdets yttre skärgård

C-området

Bidrag för tackor i finländska fastlandets stödområde AB

X

 

 

 

Bidrag för tackor i AB-områdets yttre skärgård och på Fasta Åland

 

X

X

 

Bidrag för hongetter i stödområde AB

X

X

X

 

Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar

X

X

X

X

2 Villkor för djurbidrag

För att få djurbidrag ska du iaktta de bidragsspecifika villkor som det berättas om i stödvillkoren för nötdjursbidrag och stödvillkoren för får- och getbidrag.

Utöver att du iakttar de bidragsspecifika villkoren ska du

 1. vara aktiv jordbrukare. Närmare information om villkoret för aktiv jordbrukare hittar du på adressen livsmedelsverket.fi/aktivjordbrukare.
 2. iaktta villkorlighetskraven. Närmare information om villkorlighetskraven hittar du på adressen livsmedelsverket.fi/villkorlighet.
 3. innan ansökningstiden för åkerstöd går ut anmäla all jordbruksmark som du besitter. Du kan anmäla jordbruksmarken i Viputjänsten eller med blankett 102A.
 4. iaktta kraven på identifiering och registrering av djur. Närmare information om kraven hittar du i Guiden om djurstöd, kapitlet Förutsättningar för ansökan.
 5. kontrollera att registeruppgifterna om djuren är korrekta på den referensdag som gäller för respektive bidrag.

Kontrollera före referensdagen att registeruppgifterna om djuren stämmer

Referensdagen är det datum då djuren ska vara i stödsökandens besittning och anmälda till registret och då registeruppgifterna om djuren ska vara korrekta. Utgående från registeruppgifterna granskas könet hos djur som är bidragsberättigande på referensdagen och hos djur som möjligen blir bidragsberättigande under stödåret (= potentiellt stödberättigande djur). Det granskas också att anmälningarna om ankomst och avlägsnande är aktuella på referensdagen.

Kontrollera alla djurs uppgifter före referensdagen. Lägg märke till att uppgifterna om alla djur som har fötts före referensdagen ska föras in i registret före referensdagen, även om tid att registrera djuren ännu återstår.

Referensdagen gäller alla djurbidrag. I tabell 3 nämns referensdagarna för vart och ett bidrag och hur djurets födelsetid inverkar på bidragsberättigandet.

Ett djur berättigar inte till bidrag under stödåret, om det finns fel i registeruppgifterna om djuret eller om anmälningarna har gjorts efter utsatt tid. Djuret förkastas från ansökan och dessutom påförs påföljder i enlighet med bestämmelserna om tillsyn. Också registerfel som djurets föregående innehavare har begått under stödåret leder till att djuret förkastas för hela stödåret. Den stödsökande som har begått felet påförs påföljder.

Tabell 3. Referensdagarna inom olika bidrag samt potentiellt bidragsberättigande djur år 2024.

Bidrag

Referensdag

Ett djur är potentiellt bidragsberättigande, om det har fötts

Bidrag för dikor och mjölkkor

31.1.2024

 • senast 28.2.2023 och inte har kalvat före referensdagen.

Bidrag för tjurar

31.1.2024

 • senast 2.12.2023.

Bidrag för nötkreatur i yttre skärgården

31.1.2024

 • senast 28.2.2023 och inte har kalvat före referensdagen (di- och mjölkkor).
 • senast 31.12.2023 (tjurar).

Bidrag för slaktkvigor

10.1.2024

 • tidigast 19.1.2020 och senast 31.12.2023.

Bidrag för tackor

31.1.2024

 • senast 31.12.2023.

Bidrag för hongetter

31.1.2024

 • senast 31.12.2023.

Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar

10.1.2024 eller 1.6.2024

 • tidigast 11.1.2023.

På referensdagen ska djuret innehas av den som ansöker om djurbidrag

Bidrag beviljas bara för sådana djur som den stödsökande som ansöker om bidrag har i sin besittning (dvs. innehar) på referensdagen, enligt djurregistret. Stödsökanden ska ha ansökt om bidrag för djuret under stödåret i fråga för att kunna få bidrag för djuret. Ett djur berättigar inte till bidrag under stödåret, om den som på referensdagen varit djurets innehavare enligt djurregistret inte har ansökt om bidraget i fråga.

Kan jag få bidrag, om jag köper eller säljer djur under stödåret?

Du kan sälja eller köpa djur året om. Djurbidrag för ett djur kan du få, om de nedan angivna villkoren är uppfyllda. Om något av villkoren inte uppfylls så berättigar djuret inte till bidrag under ansökningsåret.

Efter referensdagen kan köparen få bidrag för ett djur, om de villkor som gäller bidraget är uppfyllda och köparen har ansökt om samma bidrag för djuret som säljaren.

Om du säljer eller köper ett djur mer än 7 dagar före referensdagen

 • ska säljaren och köparen göra en anmälan om köp respektive avlägsnande av djuret senast dagen före referensdagen.
 • kan köparen få djurbidrag för djuret, om de bidragsspecifika villkoren är uppfyllda och köparen ansöker om bidrag för djuret.

Om du säljer eller köper ett djur 1–7 dagar före referensdagen eller på referensdagen

 • ska säljaren och köparen göra en anmälan om köp respektive avlägsnande av djuret senast på referensdagen.
 • kan köparen få djurbidrag för djuret, om de bidragsspecifika villkoren är uppfyllda och köparen ansöker om bidrag för djuret.

Om du säljer eller köper ett djur efter referensdagen

 • ska säljaren och köparen göra en anmälan om köp respektive avlägsnande av djuret inom 7 dagar från händelsen.
 • kan bidrag för djuret fås, om de bidragsspecifika villkoren är uppfyllda och djuret enligt djurregistret har varit i stödsökandens besittning på referensdagen.
 • kan köparen få djurbidrag för djuret, om de bidragsspecifika villkoren är uppfyllda och köparen ansöker om samma bidrag för djuret som säljaren.

Berättigar djur som föds under ansökningsåret till bidrag?

Du kan få bidrag för sådana nötkreatur som fötts under ansökningsåret, om

 • djuret föds mer än 7 dagar före referensdagen och du anmäler dess födelse senast dagen före referensdagen.
 • djuret föds 1–7 dagar före referensdagen eller på referensdagen, dess registeruppgifter är korrekta på referensdagen och du har anmält födelsen till djurregistret senast på referensdagen.

Du kan få bidrag för sådana får och getter som fötts under ansökningsåret, om

 • djuret föds mer än 90 dagar före referensdagen och du anmäler födelsen till djurregistret senast dagen före referensdagen
 • djuret föds 1–90 dagar före referensdagen eller på referensdagen, dess registeruppgifter är korrekta på referensdagen och du har anmält födelsen till djurregistret senast på referensdagen.

Dessutom ska det djur som fötts uppfylla de övriga bidragsspecifika villkoren, och bidrag för djuret ska ha sökts under stödåret i fråga. Du kan inte få bidrag under stödåret för djur som fötts efter referensdagen.

Varför finns det två referensdagar inom bidraget för slaktlamm och slaktkillingar?

Slaktlammets eller slaktkillingens födelsetid avgör vilkendera referensdagen som gäller djuret.

Om ett slaktlamm eller en slaktkilling har fötts

 • senast 10.1.2024 är djurets referensdag 10.1.2024. På referensdagen ska de registeruppgifter och registeranmälningar som gäller djuret vara korrekta i får- och getregistret, och djuret ska innehas av den som ansöker om bidrag för djuret.
 • efter 10.1.2024 är djurets referensdag 1.6.2024. På referensdagen ska de registeruppgifter och registeranmälningar som gäller djuret vara korrekta i får- och getregistret, och djuret ska innehas av den som ansöker om bidrag för djuret.

Annullering av djurbidrag och ändring av ansökan

Du kan annullera (dvs. återta) hela ansökan om djurbidrag eller ett enskilt djurbidrag för hela stödåret.

Du kan inte annullera bidraget i fråga om bara ett djur, en djurgrupp eller en post.

Du kan ändra stödsökande och uppgifter som hör ihop med den sökande.

Du kan annullera ansökan om djurbidrag eller ändra på uppgifterna för ansökan genom att lämna in en skriftlig fritt formulerad anmälan till den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten senast 31.10.2024.

Överföring av besittningen av hela gården

Efter stödansökan kan ansökan överföras i samband med en besittningsöverföring av hela gården. Överföringen av besittningen ska anmälas till kommunen på Livsmedelsverkets blankett 156 inom 15 arbetsdagar från det att ägande- eller besittningsrätten till gården övergått.

Närmare information om överföring av besittningen av hela gården hittar du i Guide om djurstöd.

Force majeure

Närmare information om force majeure (oöverstigligt hinder) hittar du i Guide om djurstöd.

Ansökan om djurbidrag eller iakttagandet av bidragsvillkoren kan förhindras på grund av force majeure. Lämna in en fritt formulerad skriftlig anmälan om force majeure till den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten inom 15 dygn från det att det blivit möjligt att lämna in den.

Sökandens anmälningsskyldighet samt bevarande av handlingar

Sökanden ska lämna den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten tillräckliga uppgifter om förutsättningarna för beviljande och utbetalning av bidraget. Sökanden ska utan dröjsmål underrätta den behöriga myndigheten skriftligen, om en ansökan om stöd är eller har blivit felaktig. Sökanden ska utan dröjsmål underrätta den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten om sådana förändringar i förhållandena som kan påverka stödbeloppet eller medföra att bidraget ska återkrävas eller dras in eller att utbetalningen ska avbrytas.

Handlingar, anteckningar och intyg som gäller villkoren för djurbidrag ska bevaras i minst fyra år efter det att stödåret upphörde.

Identifiering och registrering av nötkreatur, får och getter

Registrera gårdens alla djur på ditt lägenhetssignum i djurregistret. Bidragsdjur kan inte vara införda i djurregistret på ditt eller någon familjemedlems kundsignum.

Ett villkor för djurbidrag är att bestämmelserna om märkning och registrering iakttas. Lägg märke till att kraven på identifiering och registrering gäller både bidragsberättigande djur och potentiellt bidragsberättigande djur.

Läs mer om märkning och registrering av djur i

Djurskydd

Djurens välbefinnande ska ombesörjas i enlighet med djurskyddslagstiftningen.

Övervakning och påföljder

Ansökningarna granskas genom administrativ kontroll och gårdsövervakning.

Den administrativa kontrollen gäller alla sökandes uppgifter i stödansökan. Med det menas bland annat att uppgifterna i ansökan kontrolleras genom att de jämförs med uppgifter i olika register.

Rättsakter och författningar

I den förteckning över rättsakter och författningar som ingår i Guide om djurstöd 2024 ser du vilka rättsakter och författningar som handlar om djurbidrag.

3 Bidrag som betalas för nötkreatur

Här berättas det vilka villkor du ska uppfylla för att kunna få bidrag som betalas för nötkreatur. Bidragen är djurbidrag som EU finansierar. Innan du läser villkoren är det bra om du sätter dig in i hur man ansöker om djurbidrag och de allmänna villkoren för djurstöd genom att läsa Guide om djurstöd 2024.

Definitioner i samband med bidrag som betalas för nötkreatur

 • Med nötkreatur avses tamboskap, bison och deras korsningar samt vattenbuffel
 • Med diko menas ett nötkreatur som kalvat.
 • Med mjölkko menas ett nötkreatur som kalvat.
 • Med tjur avses ett nötkreatur av hankön som föds upp.
 • Med gård (gårdsbruksenhet) avses alla de produktionsenheter som jordbrukaren leder inom Finland. Gårdens läge bestäms av produktionsenhetens driftscentrum från vilken gården leds.
 • Med potentiellt bidragsberättigande djur avses ett djur som kan komma att uppfylla villkoren för bidragsberättigande så att stöd för djuret kan fås under det aktuella kalenderåret. Om ett potentiellt bidragsberättigande djur förkastas vid övervakningen påförs gården påföljder i fråga om de nötdjursbidrag som betalas.
 • Med Utfodringsdag avser en dag då ett djur har varit bidragsberättigat på gården. Bidragen för di- och mjölkkor samt nötkreatur i yttre skärgården betalas på basis av utfodringsdagarna.
 •  
 • Med jordbrukare avses en fysisk eller juridisk person eller en grupp av fysiska eller juridiska personer, som äger eller innehar en gård och som bedriver nötkreaturshushållning. Jordbrukaren ska finnas i myndighetens register, dvs. jordbrukarens gård ska ha ett av myndigheterna tilldelat lägenhetssignum i landsbygdsnäringsregistret. För beviljande av djurbidrag förutsätts inte att jordbrukaren bor på gården. Jordbrukarens ålder påverkar inte erhållandet av djurbidrag.

4 Villkor för bidraget för dikor och mjölkkor

Bidrag för dikor och mjölkkor betalas på det finländska fastlandet i stödområde AB och på Fasta Åland. Bidraget bestäms på basis av utfodringsdagarna för de djur som enligt nötkreatursregistret varit i din besittning.

Du kan få bidrag för dikor och mjölkkor för en ko, om

Utfodringsdagarna räknas under perioden för fastställande av stöd 1.2–31.12.2023. Beräkningen beskrivs i tabell 4. Bidrag för ett och samma djur kan betalas till flera bidragssökande på basis av utfodringsdagarna i bidragen för di- och mjölkkor.

Fullt bidrag för dikor och mjölkkor får du för en bidragsberättigande ko som har kalvat och som finns på gården under hela perioden för fastställande av stöd.

Tabell 4. Beräkning av utfodringsdagar i bidragen för di- och mjölkkor.

Situation

Utfodringsdagarna räknas för tiden

En ko finns på din gård hela året och uppfyller   bidragsvillkoren på referensdagen 31.1.2024.

1.2–31.12.2024

 

Du köper en bidragsberättigande ko till gården under perioden 1.2–31.12.2024.

dagen efter inköpsdagen – 31.12.2024

På din gård finns en potentiellt bidragsberättigande ko som kalvar första gången under perioden 1.2–31.12.2024.

dagen efter kalvningsdagen –31.12.2024

En bidragsberättigande ko utgår ur din besittning under perioden 1.2–31.12.2024.

1.2.2024 – dagen för avlägsnande

Kalvningsvillkor

En bidragsberättigande ko ska ha kalvat minst en gång under stödåret eller de två föregående åren.

Kalvningsvillkoret uppfylls även om kalven är dödfödd eller kon kastar när dräktigheten har varat minst 7 månader. Också i de fallen ska du anmäla kalvningen till nötkreatursregistret.

Om en ko inte har kalvat regelbundet samlar den inte bidragsberättigande dagar eller bidrag för dikor och mjölkkor. Djuret förlorar inte sitt bidragsberättigande för gott fastän det inte kalvat. När djuret kalvar börjar det igen samla bidragsberättigande dagar.

Sedvanligt produktionssätt

Din gård ska leverera mjölk eller produkter som förädlats av mjölk för försäljning eller sälja nötkreatur som livdjur eller till slakt och få inkomster för dem.

5 Villkor för bidraget för tjurar

Bidrag för tjurar betalas för tjurar och stutar i stödområdena AB på det finländska fastlandet och stödområde C samt på Fasta Åland.

Du kan få bidrag för tjurar för en tjur eller stut, om

 • den är ett minst 11 månader gammalt nötkreatur av hankön
 • uppgifterna om djuret är korrekta i nötkreatursregistret på referensdagen och därefter
 • djuret har varit på din gård i 60 dygn utan avbrott
 • bidrag för nötkreatur i yttre skärgården inte har betalats för djuret år 2023 eller senare.
 • sedvanligt produktionssätt iakttas på din gård

Bidrag för tjurar kan betalas en enda gång under djurets livstid. Bidrag för tjurar betalas utifrån nötkreatursregistret till den första stödsökanden för vilken stödvillkoren uppfylls.

 • 1:a posten betalas för djur vars djurhållningsperiod uppfylldes senast 15.9.
 • 2:a posten betalas för djur vars djurhållningsperiod uppfylldes senast 31.12.

Sedvanligt produktionssätt

Din gård följer sedvanligt produktionssätt, dvs. säljer tjurar eller stutar som livdjur eller till slakt och får inkomster för dem.

Djurhållningsperiod

Med djurhållningsperiod avses i fråga om bidrag för tjurar en 60 dygn lång oavbruten tid under perioden för fastställande av stöd då tjuren är i den bidragssökande jordbrukarens besittning.

Under stödåret ska en tjur innehas av den bidragssökande jordbrukaren i minst 60 dygn utan avbrott efter att tjuren har uppnått 11 månaders ålder.

Djurhållningsperioden för en tjur börjar

 • den 1.1 under stödåret, om tjuren har uppnått 11 månaders ålder tidigare, eller
 • den dag då tjuren uppnår 11 månaders ålder eller
 • dagen efter inköpsdagen, när en tjur som uppnått 11 månaders ålder överförs till gården.

Tabell 5. Hur djurhållningsperioden för tjurar räknas inom bidraget för tjurar 

Situation

60 dygns djurhållningsperiod

En över 11 månader gammal bidragsberättigande tjur som varit i din besittning 1.1.2024.

1.1.2024 + 60 dygn.
Djurhållningsperioden uppfylls 1.3.2024

En under 11 månader gammal tjur som varit i din besittning 1.1.2024.

Djurhållningsperioden börjar den dag då tjuren uppnår 11 månaders ålder.

Om du köper en över 11 månader gammal bidragsberättigande tjur.

Djurhållningsperioden börjar dagen efter inköpsdagen.

Om du köper en över 11 månader gammal bidragsberättigande tjur mindre än 60 dygn före 31.12.2024.

Djurhållningsperioden uppfylls inte stödåret 2024. Du kan inte få bidrag för tjurar för djuret under stödåret 2024.

Du kan få bidrag för tjurar för djuret under stödåret 2024, om stödvillkoren uppfylls då. Djurhållningsperioden börjar räknas på nytt 1.1.2025.

Efter djurhållningsperioden kan du avlägsna tjuren från gården. Bidrag betalas inte för tjuren, om det inte uppfyller kravet på djurhållningsperiod.

Tabell 6. Exempel på avlägsnande av tjurar från gården och hur man räknar djurhållningsperioden inom bidraget för tjurar.

Situation

60 dygns djurhållningsperiod

Tjurens djurhållningsperiod är 1.1–29.2.2024 och tjuren avlägsnas från gården till slakteriet 1.3.2024

Djurhållningsperioden 60 dygn upphör 29.2.2024. Bidrag kan fås för tjuren.

Tjurens djurhållningsperiod är 1.1–29.2.2024 och tjuren avlägsnas från gården till slakteriet 29.2.2024

Djurhållningsperioden 60 dygn upphör 29.2.2024. Bidrag kan fås för tjuren. Avlägsningsdagen räknas som djurhållningsdag.

Tjurens djurhållningsperiod är 1.1– 28.2.2024 och tjuren avlägsnas från gården till slakteriet 28.2.2024

Djurhållningsperioden upphör 28.2.2024. Bidrag kan inte fås för tjuren, eftersom djurhållningsperioden 60 dygn inte uppfylldes.

Tjur ska under stödåret finnas på gården i minst 60 dygn utan avbrott efter att ålderskravet har uppfyllts.

Tjurens djurhållningsperiod är 1.1– 28.2.2024 och tjuren säljs till en annan stödsökande 28.2.2024

Djurhållningsperioden uppfylls 28.2.2024. Bidrag kan inte fås för tjuren, eftersom djurhållningsperioden 60 dygn inte uppfylldes.

Följande stödsökande kan få bidrag för djuret, om stödvillkoren uppfylls.

6 Villkor för bidraget för nötkreatur i yttre skärgården

Bidrag för nötkreatur i yttre skärgården betalas i yttre skärgården i stödområde AB för bidragsberättigande dikor, mjölkkor, tjurar och stutar.

Du kan få bidrag för nötkreatur i yttre skärgården för en ko, om

Du kan få bidrag för nötkreatur i yttre skärgården för en tjur eller stut, om

 • den är ett minst 12 månader gammalt nötkreatur av hankön
 • uppgifterna om djuret är korrekta i nötkreatursregistret på referensdagen och därefter
 • bidrag för tjurar inte har betalats för djuret år 2023 eller senare.
 • sedvanligt produktionssätt iakttas på din gård.

Utfodringsdagarna räknas under perioden för fastställande av stöd 1.2–31.12.2024. I tabell 7 beskrivs det hur dagarna räknas. Bidrag för ett och samma djur kan betalas till flera bidragssökande på basis utfodringsdagarna i bidraget för nötkreatur i yttre skärgården.

Fullt bidrag för nötkreatur i yttre skärgården får du för en bidragsberättigande ko som har kalvat eller för en bidragsberättigande tjur som finns på gården under hela perioden för fastställande av stöd 1.2–31.12.2024.

Tabell 7. Hur de bidragsberättigande dagarna räknas inom bidraget för nötkreatur i yttre skärgården.

Situation

Utfodringsdagarna räknas för tiden

En ko eller tjur finns på din gård hela året och uppfyller bidragsvillkoren på referensdagen 31.1.2024

1.2–31.12.2024

Du köper en bidragsberättigande ko eller tjur till gården under perioden 1.2–31.12.2024.

dagen efter inköpsdagen – 31.12.2024

På din gård finns en potentiellt bidragsberättigande ko som kalvar första gången under perioden 1.2–31.12.2024.

dagen efter kalvningsdagen – 31.12.2024

En bidragsberättigande ko eller tjur utgår ur din besittning under perioden 1.2–31.12.2024.

1.2.2024 – dagen för avlägsnande

Kalvningsvillkor

En bidragsberättigande ko ska ha kalvat minst en gång under stödåret eller de två föregående åren.

Kalvningsvillkoret uppfylls även om kalven är dödfödd eller kon kastar när dräktigheten har varat minst 7 månader. Också i de fallen ska du anmäla kalvningen till nötkreatursregistret.

En ko som inte kalvar regelbundet samlar varken utfodringsdagar eller bidrag för nötkreatur i yttre skärgården. Djuret förlorar inte sitt bidragsberättigande för gott fastän det inte kalvat. När djuret kalvar börjar det igen samla utfodringsdagar.

Sedvanligt produktionssätt

Din gård ska leverera mjölk eller produkter som förädlats av mjölk för försäljning eller sälja nötkreatur som livdjur eller till slakt och få inkomster för dem.

7 Villkor för bidraget för slaktkvigor

Bidrag för slaktkvigor betalas i stödområde AB.

Du kan få bidrag för slaktkvigor för en kviga, om

 • uppgifterna om kvigan är korrekta i nötkreatursregistret på referensdagen och därefter
 • kvigan är ett högst fyra år gammalt slaktat nötkreatur av honkön
 • kvigan inte har kalvat
 • kvigans slaktvikt är minst 170 kg.
 • kvigan har varit på din gård i 10 dygn utan avbrott före slakten.

Bidrag för slaktkvigor betalas i en enda post i samband med att den 2:a posten av övriga nötdjursbidrag betalas ut. Bidraget betalas till den sista stödsökanden för vilken stödvillkoren uppfylls.

 

Djurhållningsperiod

Med djurhållningsperiod avses i samband med bidraget för slaktkvigor en 10 dygn lång oavbruten period under stödåret, då en kviga före slakten är i den bidragssökande jordbrukarens besittning. Djurhållningsperioden kan börja före slaktkvigans referensdag, genast vid ingången av stödåret.

Tabell 8. Hur djurhållningsperioden för slaktkvigor räknas inom bidraget för slaktkvigor

Situation

10 dygns djurhållningsperiod

En kviga har varit i din besittning 1.1–10.1.2024 och avlägsnas från gården till slakteriet 11.1.2024.

Djurhållningsperioden är 1.1–10.1.2024.
Bidrag kan fås för slaktkvigan, eftersom djuret före slakten har varit i din besittning i minst 10 dygn utan avbrott.

En kviga har varit i din besittning 1.1–10.1.2024 och avlägsnas från gården till slakteriet 10.1.2024.

Djurhållningsperioden är 1.1–10.1.2024.
Bidrag kan fås för slaktkvigan, eftersom djuret före slakten har varit i din besittning i minst 10 dygn utan avbrott. Avlägsningsdagen räknas som djurhållningsdag.

En kviga har varit i din besittning 2.1–10.1.2024 och avlägsnas från gården till slakteriet 10.1.2024.

Djurhållningsperioden är 2.1–10.1.2024.
Bidrag kan inte fås för slaktkvigan, eftersom djuret före slakten inte har varit i din besittning i minst 10 dygn utan avbrott.

En kviga har varit på A:s gård 1.1–1.6.2024.

Kvigan har varit på B:s gård 2.6–30.6.2024.

Kvigan avlägsnas från gården till slakteriet 1.7.2024.

A:s djurhållningsperiod är 1.1–1.6.2024.

B:s djurhållningsperiod är 2.6–30.6.2024.

B kan få bidrag för slaktkvigan. Bidraget betalas till den sista stödsökanden för vilken stödvillkoren uppfylls.

En kviga har varit på A:s gård 1.1–1.6.2024.

Kvigan har varit på B:s gård 2.6–5.6.2024.

Kvigan avlägsnas från gården till slakteriet 6.6.2024.

A:s djurhållningsperiod är 1.1–1.6.2024.

B:s djurhållningsperiod är 2.6–5.6.2024. Djurhållningsperioden 10 dygn uppfylls inte.

A kan få bidrag för slaktkvigan. Bidraget betalas till den sista stödsökanden för vilken stödvillkoren uppfylls.

Slakt

Slaktbidrag betalas bara för slaktkvigor som har slaktats i ett slakteri som har anmält sig till Livsmedelsverket. En lista över de slakterier som har anmält sig finns på adressen livsmedelverket.fi/lista-over-slakterier-som-har-anmalt-sig-till-bidragssystemet.

Vid köttbesiktningen ska det konstateras att kroppen kan användas som livsmedel. Bidrag beviljas inte för en kropp som har kasserats helt och hållet i samband med slaktningen. Om kroppen, på grund av att slakteriet har begått ett fel vid slaktningen, har kasserats så att en slaktdjurslikvid har betalats, kan bidrag beviljas för kroppen. Bidrag beviljas inte för ett djur om djuret dör under transporten eller i slakteriets besittning före slakten.

8 Betalning av nötdjursbidrag

Nötdjursbidragen betalas registerbaserat, med andra ord fås uppgifterna om de djur som bidraget grundar sig på direkt ur nötkreatursregistret. Bidraget betalas för alla djur som uppfyller stödvillkoren.

Nötdjursbidragsnivåerna justeras årligen utifrån de slutliga djurantalen.

Direktstöd som EU finansierar beviljas inte, om det sammanlagda beloppet av direktstöd som du har ansökt om under stödåret är under 500 euro.

Nötdjursbidrag som betalas på basis av utfodringdagar

Bidrag för di- och mjölkkor samt nötkreatur i yttre skärgården betalas på basis av utfodringsdagarna.

Bidraget bestäms enligt det genomsnittliga antalet bidragsberättigande dikor, mjölkkor och nötkreatur i yttre skärgården som enligt uppgifterna i nötkreatursregistret har varit i din besittning 1.2–31.12.2024. Det genomsnittliga antalet djur fås genom att utfodringsdagarna för alla djur på din gård räknas samman och summan divideras med 335. Till sist avrundas resultatet till två decimalers noggrannhet.

Bidrag för tjurar som betalas utifrån djurhållningsperioden

Beloppet av bidrag för tjurar bestäms utifrån nötkreatursregistret för tjurar som under stödåret har varit på din gård i minst 60 dygn utan avbrott efter att ålderskravet 11 månader har uppfyllts.

Bidrag för slaktkvigor som betalas på basis av slakt

Bidraget för slaktkvigor bestäms utifrån de till nötkreatursregistret anmälda slakterna av slaktkvigor som enligt nötkreatursregistret har varit i din besittning under stödåret.

Bidraget för slaktkvigor bestäms på basis av slaktkvigor som under stödåret har slaktats enligt uppgifter i nötkreatursregistret och som under stödåret har varit på din gård utan avbrott i minst 10 dygn före slakten.

Utbetalningstidtabell

Bidragen för di- och mjölkkor, nötkreatur i yttre skärgården och tjurar betalas i två poster. Hela bidraget för slaktkvigor betalas i den andra posten.

Under stödåret 2024 beräknas den första bidragsposten utifrån de bidragsberättigande dagar som ackumulerats i nötkreatursregistret 1.2–15.9.2024 eller utifrån djurhållningsperioden.

Den andra bidragsposten beräknas genom att det bidrag som betalas på basis av de utfodringsdagar som djuren på din gård har samlat 1.2–31.12.2024 eller på basis av djurhållningsperioden minskas med den första postens bidragssumma. Den andra bidragsposten betalas före utgången av juni det följande året, när de slutliga djurantalen för hela stödåret är kända och övervakningarna har slutförts. Hela bidraget för slaktkvigor betalas i samband med den andra posten.

När det gäller bidraget för tjurar betalas i den första posten bidrag för tjurar vars djurhållningsperiod har uppfyllts senast 15.9.2024. I den andra posten betalas bidrag för tjurar vars djurhållningsperiod har uppfyllts senast 31.12.2024.

De slutliga bidragsnivåerna (€/djur) säkerställs först innan den andra bidragsposten betalas ut, eftersom de slutliga djurantalen för stödåret 2024 klarnar först efter årets utgång.

Bidragsbeloppet per djur (Tabell 9) kan ändras, om det sammanlagda antalet bidragsdjur över- eller underskrider det uppskattade antalet. Bidragsbeloppet per djur kan alltså vara ett annat i den första posten än i den andra posten.

Tabell 9. Bidragsbeloppen per djur inom nötdjursbidragen

 

AB finländska fastlandet
€/djur

Fasta Åland
€/djur

AB-områdets yttre skärgård
€/djur

C-området
€/djur

Bidrag för dikor och mjölkkor

660

750

 

 

Bidrag för tjurar

500

500

 

140

Bidrag för nötkreatur i yttre skärgården

 

 

1250

 

Bidrag för slaktkvigor

280

280

280

 

Bidraget kan betalas i sin helhet, om det djur som uppfyller bidragsvillkoren har funnits på din gård hela året (stöd baserade på bidragsberättigande dagar), djurhållningsperioden 60 dagar uppfylls eller djuret har slaktats under år 2024 (slaktkviga). Bidrag kan beviljas redan för ett enda djur som uppfyller bidragsvillkoren.

Exempel 1 Gården ligger i stödområde AB på det finländska fastlandet. Jordbrukaren har ansökt om bidrag för dikor och mjölkkor. Under hela året har gården 50 mjölkkor i sin besittning, enligt nötkreatursregistret.

Mjölkkorna har enligt nötkreatursregistret samlat totalt (335 dagar x 50 mjölkkor) 16 500 bidragsberättigande dagar på gården under året.

  • Den 1:a posten fastställs på basis av tiden 1.2–15.9. Fastställelsetiden är 228 dygn (228/335), dvs. ca 67 % av året.
  • Per ko blir stödet 660 € x (228/335) = 448 €.
  • I 1:a posten blir stödet för de 50 mjölkkorna 50 x 448 € = 20 400 €.
  • Den 2:a posten bestäms på basis av de utfodringsdagar som djuren på din gård har samlat under tiden 1.2–31.12 minskat med en eventuellt utbetald första post.
  • I 2:a posten blir stödet för de 50 mjölkkorna 33 000 € - 20 400 € = 12 600 € (om bidragsnivån förblir oförändrad i den 2:a posten).

Exempel 2 Gården ligger i stödområde C. Jordbrukaren har ansökt om bidrag för tjurar. Enligt nötkreatursregistret har gården i sin besittning haft 50 tjurar som har uppnått 11 månaders ålder och vars djurhållningsperiod har uppfyllts under stödåret. 

För 25 tjurar har djurhållningsperioden (60 dygn) uppfyllts senast 15.9, och för 25 tjurar har djurhållningsperioden (60 dygn) uppfyllts senast 31.12.

 • Den 1:a posten betalas för de tjurar vars djurhållningsperiod har uppfyllts senast 15.9.
 • Per tjur betalas 140 € i engångsbidrag. 140 x 1 tjur = 140 €.
 • I 1:a posten betalas 25 x 140 € = 3 500 € för 25 tjurar.
 • Den 2:a posten bestäms på basis av tiden 1.2– 31.12 för de tjurar på gården vars djurhållningsperiod 60 dygn har uppfyllts under stödåret, och en eventuellt utbetald 1:a post avdras från den.
 • I den 2:a posten blir stödet för 25 tjurar 3 500 € (om bidragsnivån förblir oförändrad i den 2:a posten och alltså är 140 €/djur).

Finansiell disciplin och linjär minskning

Minskning till följd av finansiell disciplin kan utföras som en procentuell minskning av de EU-finansierade direktstöden. Finansiell disciplin tillämpas på den andel av gårdens sammanlagda belopp av EU-finansierade direktstöd som överstiger 2 000 euro, innan stödet betalas ut. Av det sammanlagda belopp av direktstöd som beviljas gården minskas alltså de första 2 000 euro inte på grund av den finansiella disciplinen.

9 Bidrag för får och getter

Här berättas det vilka villkor du ska uppfylla för att kunna få bidrag för får och getter. Bidragen är djurbidrag som EU finansierar. Innan du läser villkoren är det bra om du sätter dig in i ansökan om djurbidrag och de allmänna villkoren för djurstöd genom att läsa Guide om djurstöd 2024.

Definitioner i samband med bidrag för får och getter

 • Med gård (gårdsbruksenhet) avses en produktionsenhet som en jordbrukare leder och som används för jordbruk samt bildas av en eller flera fastigheter eller delar av fastigheter eller av en eller flera produktionsbyggnader med mark och som är funktionellt och ekonomiskt självständig och förvaltas som en helhet på grundval av ägande eller hyra.
 • Med potentiellt bidragsberättigande djur avses ett djur som kan komma att uppfylla villkoren för bidragsberättigande så att stöd för djuret kan fås under det aktuella kalenderåret. Om ett potentiellt bidragsberättigande djur förkastas vid övervakningen påförs gården påföljder i fråga om de bidrag som betalas.
 • Med lamning avses att ett får eller en get får avkomma eller kastar efter normal dräktighetstid.
 • Med djurhållningsperiod för slaktlamm och slaktkillingar avses en oavbruten 10 dygn lång period under stödåret då ett slaktlamm eller en slaktkilling är i en bidragssökande jordbrukares besittning före slakten.

10 Bidrag för tackor

Bidrag för tackor betalas i stödområde AB på det finländska fastlandet, på Fasta Åland och i stödområde AB:s yttre skärgård. Bidraget bestäms på basis av utfodringsdagarna för de djur som enligt får- och getregistret varit i din besittning.

Du kan få bidrag för tackor för en tacka, om

 • tackan är ett över 12 månader gammalt får av honkön
 • uppgifterna om tackan är korrekta i får- och getregistret på referensdagen och därefter
 • det på din gård finns i genomsnitt minst 20 tackor under stödåret
 • sedvanligt produktionssätt iakttas på din gård.

Det maximala antalet tackor på gården kan vara högst lika stort som antalet lamm som fötts på gården år 2024.

De utfodringsdagarna under perioden för fastställande av stöd 1.2–31.12.2024 räknas. I tabell 10 beskrivs det hur räkningen går till. Bidrag för tackor kan betalas för ett och samma djur till flera stödsökande på basis av antalet bidragsberättigande dagar. Fullt bidrag för tackor får du för en tacka som har varit bidragsberättigande på gården under hela perioden för fastställande av stöd.

Tabell 10. Beräkning av utfodringsdagar i bidraget för tackor

Situation

Utfodringsdagarna räknas för tiden

En tacka finns på din gård hela året och uppfyller bidragsvillkoren på referensdagen 31.1.2024.

1.2–31.12.2024

Du köper en bidragsberättigande tacka till gården under tiden 1.2–31.12.2024.

dagen efter inköpsdagen – 31.12.2024

En bidragsberättigande tacka utgår ur din besittning under tiden 1.2–31.12.2024.

1.2.2024 – dagen för avlägsnande

Sedvanligt produktionssätt

Sedvanligt produktionssätt ska iakttas på din gård, om du ansöker om bidrag för tackor. Du ska sälja får som livdjur eller till slakt och få inkomster för dem.

Lamning

Antalet bidragsberättigande tackor på din gård begränsas av antalet lamm som har fötts under stödåret.

Bidrag för tackor betalas enligt det genomsnittliga antalet tackor så att det maximala antalet

tackor som berättigar till bidrag kan vara högst det antal lamm som har fötts år 2024.

Anmäl till får- och getregistret senast 31.1.2025 de lamm som har fötts under stödåret. Det är inte så att varje tacka behöver ha lammat själv, om t.ex. någon annan av gårdens tackor har fått tvillingar. Anmäl också antalet dödfödda lamm och tackornas kastningar till får- och getregistret.

Obs. I samband med utbetalningen av bidrag granskas uppgifterna om gårdens lammantal i får- och getregistret. Antalet bidragsberättigande djur bestäms enligt de lamningsanmälningar som har registrerats i får- och getregistret senast 31.1.2025.

Exempel 3: Enligt får- och getregistret är en stödsökandes genomsnittliga antal tackor 30,7 under stödåret 2024. På gården har det fötts 27 lamm år 2024, så år 2024 kan bidrag för tackor betalas för högst 27 tackor. Om det hade fötts 31 lamm, skulle bidrag för tackor kunna betalas för 30,7 tack

Att börja hålla får

Om du börjar hålla får under stödåret, begränsar antalet lamm som fötts inte det maximala antal tackor på din gård som berättigar till bidrag. Fårhållningen anses ha börjat vid den tidpunkt då du blivit   skyldig att göra anmälningar till får- och getregistret. Om det första fåret har kommit till din gård år 2024, anses det att din gård har börjat hålla får det stödåret.

Anmäl inledandet av fårhållning när du ansöker om bidrag. Närmare information hittar du i Vipu-anvisningen om ansökan om djurbidrag.

11 Bidrag för hongetter

Bidrag för hongetter betalas i stödområde AB på det finländska fastlandet, på Fasta Åland och i  stödområde AB:s yttre skärgård. Bidraget bestäms på basis av utfodringsdagarna för djur som enligt  får- och getregistret varit i din besittning.

Du kan få bidrag för hongetter för en honget, om

 • hongeten är en över 12 månader gammal get av honkön (inte en dvärgget)
 • uppgifterna om hongeten är korrekta i får- och getregistret på referensdagen och därefter
 • det på din gård finns i genomsnitt minst 20 hongetter under stödåret
 • sedvanligt produktionssätt iakttas på gården ock din gård har senast 24.1.2024 ett avtal med en getmjölksförädlande anläggning, en godkänd livsmedelslokal eller en gjord anmälan för registrerad livsmedelsverksamhet

Utfodringsdagarna räknas under perioden för fastställande av stöd 1.2–31.12.2024. I tabell 11 berättas det hur räkningen går till. Bidrag för hongetter kan betalas för ett och samma djur till flera stödsökande på basis av antalet bidragsberättigande dagar.

Fullt bidrag för hongetter får du för en honget som har varit bidragsberättigande på gården under hela perioden för fastställande av stöd

Tabell 11. Hur man räknar utfodringsdagarna inom bidraget för hongetter

Situation

Utfodringsdagarna räknas för tiden

En honget finns på din gård hela året och uppfyller bidragsvillkoren på referensdagen 31.1.2024

1.2–31.12.2024

Du köper en bidragsberättigande honget till gården under tiden 1.2–31.12.2024.

dagen efter inköpsdagen – 31.12.2024

En bidragsberättigande honget utgår ur din besittning under tiden 1.2–31.12.2024.

1.2.2024 – dagen för avlägsnande

Sedvanligt produktionssätt

Den gård ska leverera getmjölk eller produkter framställda av getmjölk för försäljning och få inkomster för dem.

Din gård ska senast den 24.1.2024 ha ett avtal med en getmjölksförädlande anläggning, en godkänd livsmedelskokal eller en gjord anmälan för registrerad livsmedelsverksamhet.

Bifoga avtalet med getmjölksförädlaren eller ett intyg om registreringen av livsmedelsverksamhet eller meddela numret på den godkända livsmedelslokalen.

Närmare information om bifogandet av avtalet om produktion av getmjölk eller om anmälningen av en godkänd livsmedelslokal hittar du i Vipu-anvisningen om ansökan om djurbidrag.

12 Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar

Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar betalas i hela Finland.

Bidraget för slaktlamm och slaktkillingar bestäms enligt uppgifterna i får- och getregistret om slaktlamm och slaktkillingar som har slaktats under stödåret.

Bidragsbeloppet justeras årligen utifrån det slutliga antalet slaktlamm och slaktkillingar.

Bidraget för slaktlamm och slaktkillingar betalas i en enda post. Bidraget betalas till den sista stödsökanden för vilken stödvillkoren uppfylls.

Du kan få bidrag för slaktlamm och slaktkillingar för ett lamm, om

 • uppgifterna om lammet är korrekta i får- och getregistret på referensdagen och därefter
 • lammet har slaktats vid högst 12 månaders ålder
 • lammet inte har fått avkomma
 • lammets slaktvikt är minst 18 kg
 • lammet har varit på din gård utan avbrott i 10 dygn före slakten.

Obs. Ett får som är 12 månader och en dag när det slaktas uppfyller inte längre ålderskravet för slaktlamm.

Du kan få bidrag för slaktlamm och slaktkillingar för en killing, om

 • uppgifterna om killingen är korrekta i får- och getregistret på referensdagen och därefter
 • killingen (inte en dvärgget) har slaktats vid högst 12 månaders ålder
 • killingen inte har fått avkomma
 • killingens slaktvikt är minst 10 kg
 • killingen har varit på din gård utan avbrott i 10 dygn före slakten.

Obs. En get som är 12 månader och en dag när den slaktas uppfyller inte längre ålderskravet för slaktkillingar.

Slakt

Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar betalas bara för djur som har slaktats i ett slakteri som har anmält sig till Livsmedelsverket. En lista över de slakterier som har anmält sig till Livsmedelsverkets bidragssystem finns på adressen livsmedelverket.fi/lista-over-slakterier-som-har-anmalt-sig-till-bidragssystemet.

Vid köttbesiktningen ska det konstateras att kroppen kan användas som livsmedel. Bidrag beviljas inte för en kropp som har kasserats helt och hållet i samband med slaktningen. Om kroppen på grund av att slakteriet har begått ett fel vid slaktningen har kasserats, kan bidrag beviljas för kroppen. Bidrag beviljas inte för ett djur om djuret dör under transporten eller i slakteriets besittning före slakten.

Slakteriet ska göra slaktanmälningarna till får- och getregistret i tid för att bidrag ska kunna betalas. Slakteriet ska göra slaktanmälningarna för stödåret 2024 till får- och getregistret senast 31.1.2025 för att de ska kunna beaktas när djurantalet räknas. Slaktanmälningar som lämnats in efter utsatt tid beaktas inte vid räkning av djurantalet.

Djurhållningsperioden i samband med bidrag för slaktlamm och slaktkillingar

Ett slaktlamm och en slaktkilling ska under stödåret vara i din gårds besittning i minst 10 dygn utan avbrott före slakten för att du ska kunna få bidrag för slaktlamm och slaktkillingar.

Bidraget betalas till den sista stödsökanden för vilken djurhållningsperioden uppfylls.

Djurhållningsperioden kan börja före referensdagen för slaktlamm och slaktkillingar, genast vid stödårets ingång.

Tabell 12. Hur man räknar djurhållningsperioden för slaktlamm eller slaktkillingar inom bidraget för slaktlamm och slaktkillingar.

Situation

10 dygns djurhållningsperiod

Ett lamm eller en killing har varit i din besittning 1.1–10.1.2024. Djuret avlägsnas från gården till slakteriet 11.1.2024

Djurhållningsperioden är 1.1–10.1.2024.
Bidrag för slaktlammet eller slaktkillingen kan fås, eftersom djuret har varit i din besittning i minst 10 dygn utan avbrott före slakten.

Ett lamm eller en killing har varit i din besittning 1.1–10.1.2024. Djuret avlägsnas från gården till slakteriet 10.1.2024

Djurhållningsperioden är 1.1–10.1.2024. Bidrag för slaktlammet eller slaktkillingen kan fås, eftersom djuret har varit i din besittning i minst 10 dygn utan avbrott före slakten. Avlägsningsdagen räknas som djurhållningsdag

Ett lamm eller en killing har varit i din besittning 2.1–10.1.2024. Djuret avlägsnas från gården till slakteriet 10.1.2024.

Djurhållningsperioden är 2.1–10.1.2024.
Bidrag för slaktlammet eller slaktkillingen kan inte fås, eftersom djuret inte har varit i din besittning i minst 10 dygn utan avbrott före slakten.

Ett lamm eller en killing har varit på A:s gård 1.1–1.6.2024.

Lammet eller killingen har varit på B:s gård 2.6–30.6.2024.

Djuret avlägsnas från gården till slakteriet 1.7.2024

A:s djurhållningsperiod är 1.1–1.6.2024.

B:s djurhållningsperiod är 2.6–30.6.2024.

B kan få bidrag för slaktlammet eller för slaktkillingen. Bidraget betalas till den sista stödsökanden för vilken djurhållningsperioden uppfylls.

Ett lamm eller en killing har varit på A:s gård 1.1–1.6.2024.

Lammet eller killingen har varit på B:s gård 2.6–5.6.2024.

Djuret avlägsnas från gården till slakteriet 6.6.2024

A:s djurhållningsperiod är 1.1–1.6.2024.

B:s djurhållningsperiod är 2.6–5.6.2024. Djurhållningsperioden 10 dygn uppfylls inte.

A kan få bidrag för slaktlammet eller slaktkillingen. Bidraget betalas till den sista stödsökanden för vilken djurhållningsperioden uppfylls.

13 Betalning av bidrag för får och getter

Bidragen för får och getter betalas registerbaserat, med andra ord fås uppgifterna om de djur som bidraget grundar sig på direkt ur får- och getregistret.

Bidragen för får och getter betalas i en enda post.

Direktstöd som EU finansierar beviljas inte, om det sammanlagda beloppet av direktstöd som du har ansökt om under stödåret är under 500 euro.

Bidrag som betalas för tackor och hongetter på basis av utfodringsdagar

Bidraget bestäms utifrån det genomsnittliga djurantal av bidragsberättigande tackor och hongetter som enligt får- och getregistret har varit i din besittning 1.2–31.12.2024. Djurantalet räknas enligt djurslag.

Det genomsnittliga antalet djur beräknas enligt uppgifterna i får- och getregistret genom att utfodringsdagarna för tackorna/hongetterna på din gård räknas samman och summan divideras med 335. Resultatet avrundas till två decimalers noggrannhet.

Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar utifrån slakt

Bidraget bestäms utifrån slaktlamm och slaktkillingar som enligt får- och getregistret har varit i din besittning under perioden 1.1–31.12.2024 och som enligt uppgifterna i registret har slaktats under den perioden.

Bidraget för slaktlamm och slaktkillingar bestäms på basis av uppgifterna i får- och getregistret om slaktlamm och slaktkillingar som slaktats under stödåret och som varit på din gård utan avbrott i minst 10 dygn före slakten.

Bidragsbelopp

Bidragen för får och getter betalas en gång om året efter stödårets slut. Bidragen kan betalas när de slutliga djurantalen för hela stödåret är kända och övervakningarna har slutförts.

Bidragsnivåerna justeras årligen utgående från de slutliga djurantalen. Beloppet per djur (Tabell 13.) ändras, om det sammanlagda antalet bidragsdjur över- eller underskrids. Det betyder att bidragsbeloppet för alla jordbrukare som ansökt om bidraget i fråga sjunker eller stiger i samma förhållande.

Tabell 13. Beloppen per djur i fråga om bidraget för får och getter.

 

AB finländska fastlandet
€/djur

Fasta Åland
€/ djur

AB-områdets yttre skärgård
€/ djur

C-området
€/ djur

Bidrag för tackor

65

120

120

 

Bidrag för hongetter

120

120

120

 

Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar

30

30

30

30

Finansiell disciplin och linjär minskning

Minskning till följd av finansiell disciplin kan utföras som en procentuell minskning av de EU-finansierade direktstöden. Finansiell disciplin tillämpas på den andel av gårdens sammanlagda belopp av EU-finansierade direktstöd som överstiger 2 000 euro innan stödet betalas ut. Av det sammanlagda belopp av direktstöd som beviljas gården minskas alltså de första 2 000 euro inte på grund av den finansiella disciplinen.