Förutsättningar för ansökan 2024

Publiceringsdatum: 20. december 2023

↵ Guide om djurstöd 2024

Sökande

Med sökande avses en enskild jordbrukare som är

 • en fysisk person eller
 • en juridisk person eller
 • en sammanslutning av fysiska eller juridiska personer. Sammanslutningens och dess medlemmars juridiska ställning inom den nationella lagstiftningen inverkar inte på rätten att ansöka.

Stöd och ersättning utbetalas för den gårdsbruksenhet som är i den sökandes besittning och belägen i Finland.

Sökandens ålder i fråga om rätten till åkerstöd

Sökanden ska vara minst 18 år för att kunna få från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning, ersättning för djurens välbefinnande, nordliga husdjursstöd, ersättning för uppfödning av lantraser eller nordligt produktionsstöd för mjölk. Det finns ingen övre eller undre åldersgräns för att få djurbidrag.

Sökande under 18 år

Du kan ansöka om stöd när du är under 18 år om

 • din make/maka är över 18 år
 • du bedriver jordbruk tillsammans med dina föräldrar
 • det finns andra särskilda skäl att avvika från ålderskravet.

I andra sammanslutningar än offentliga sammanslutningar ska minst en av de delaktiga i ert samfund vara en fysisk person över 18 år som själv bedriver jordbruk eller trädgårdsodling.

Med makar avses personer som har ingått äktenskap med varandra och personer som under skatteåret fortgående har levat under äktenskapsliknande förhållanden i gemensamt hushåll utan att ingå äktenskap med varandra och som tidigare har varit gifta med varandra eller som har eller har haft ett gemensamt barn (inkomstskattelagen (1535/1992) 7 § 1 och 3 mom.).

Sökandens gårdsbruksenhet

Med gårdsbruksenhet avses alla enheter som leds av dig och som är belägna inom samma medlemsstats territorium och som används för jordbruksverksamhet. Detta innebär att de produktionsenheter (gårdar) som samma jordbrukare (en eller flera) odlar i Finland betraktas som en enda gårdsbruksenhet.

Om jordbrukaren odlar flera enheter som används för jordbruksverksamhet i olika delar av Finland och dessa tillsammans bildar en administrativ helhet, dvs. de fungerar under jordbrukarens ledning, ska uppgifterna om dessa enheter lämnas in i endast en ansökan. Denna ansökan omfattar alla enheter i fråga.

När det gäller nationella stöd avses med en gårdsbruksenhet en funktionellt och ekonomiskt självständig produktionsenhet som utgörs av en eller flera fastigheter eller delar av fastigheter eller produktionsbyggnader med markgrund, som leds av dig och används för att bedriva jordbruk och som du besitter som en enda helhet på basis av ägande eller arrendering.

Produktion som bedrivits i Finland

Stöd betalas endast för produktion som bedrivits i Finland. Sökandens nationalitet saknar betydelse.

Vem kan ansöka om stöd?

Den som ansöker måste ha rättigheter att uträtta ärenden i Viputjänsten. De som är delaktiga i gården ska bemyndiga en person att lämna in en stödansökan i Viputjänsten. Om du inte själv lämnar in stödansökan kan du bemyndiga någon annan att göra det för din räkning med blankett 457. Om stödet endast kan sökas på en pappersblankett ska en fullmakt bifogas ansökan eller så ska alla delaktiga underteckna den. Du kan läsa mer om inloggning och fullmakt i Viputjänsten på adressen livsmedelverket.fi/vipu.

Delgivningsskyldighet

Den primära jordbrukaren ska underrätta de övriga delägarna av gården om delgivningar som kommit från myndigheterna.

Följderna av att kringgå villkoren för stöd

Stöden kan sänkas eller lämnas obetalade om någon omständighet eller någon åtgärd i syfte att erhålla stöd har givits en sådan form som inte motsvarar dess ursprungliga natur eller ändamål. En sådan åtgärd kan till exempel vara att produktionen på artificiell väg har delats upp på flera sökande i uppenbar avsikt att kringgå stödvillkoren.

Separat administrerade gårdsbruksföretag samt gemensamma företag och samarbete

Ett gårdsbruksföretag kan lämna bara en enda ansökan om stöd och förbindelse.

Du kan lämna in separata ansökningar enbart om gårdsbruksföretag med separat företagsverksamhet. Då de separata gårdsbruksföretagens ställning definieras måste man eventuellt be dig om tilläggsutredning. Härvid beaktas om den gårdsbruksenhet som du leder är funktionellt och ekonomiskt självständig som produktionsenhet. Omständigheter som beaktas är bl.a. företagets skattebehandling, jordbrukarens ställning på gårdsbruksenheten och frågor som hänför sig till de tillstånd som företagets produktion förutsätter och till organiserandet av produktionsverksamheten. Ingen av dessa faktorer är dock ensam avgörande.

Djur och djurantal på gårdsbruksenheten

Stöd betalas på basis av djur som är i den sökandens besittning. I de stödspecifika villkoren redogörs närmare om beräkning av djurantal.

Se till att nötkreatur, får och getter har registrerats på det lägenhetssignum som du använder när du ansöker. När du ansöker kan du inte använda djur som är registrerade under ett kundsignum eller ett annat lägenhetssignum som du äger. Hur man går tillväga med svin, fjäderfä och hästar beskrivs närmare i de stödspecifika villkoren.

En del av djurstöden kräver att du har ett minimiantal djur i din besittning för att kunna få stöd.

Villkor för djurstöd är identifiering och registrering av djur

En förutsättning för att få djurstöd är att bestämmelserna om identifiering och registrering av djur iakttas. Om du har nötkreatur, får, getter, svin, fjäderfä eller hästar ska du registrera djurhållningsplatserna och anmäla djurhållningsverksamheten för dem samt föra journal över händelserna som gäller djuren.

Närmare anvisningar om identifiering och registrering av djur finns på Livsmedelsverkets webbplats.

 1. Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret
 2. Märkning och registrering av nötkreatur
 3. Märkning och registrering av får och getter
 4. Märkning och registrering av svin
 5. Märkning och registrering av fjäderfä och fåglar
 6. Bestämmelser om identifiering av hästdjur

Registrering av djurhållningsplats

Registrera djurhållningsplatserna för din gård i djurhållningsplatsregistret elektroniskt på adressen https://epr.ruokavirasto.fi innan du inleder djurhållningen  eller genom att returnera blanketten Anmälan om djurhållningsverksamhet till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där djurens huvudsakliga djurhållningsplats finns. Håll uppgifterna i djurhållningsplatsregistret uppdaterade.

Djurregister och journalföring

Du ska föra journal över de djur du äger eller innehar enligt djurart och djurhållningsplats. Du behöver ingen separat journalföring om du gör händelserapporterna elektroniskt

Spara djurhållningsplatsens journalföring (inklusive alla avtal och kvitton) under minst ett stödår och de 4 följande kalenderåren. Stödvillkoren kan också innehålla andra krav på förvaring.

Anmälningstider till djurregistren för händelser som gäller djur

 

Nötkreatursregistret

Får- och getregistret

Utmönstring

7 dagar

7 dagar

Inköp*

7 dagar

7 dagar

Försäljning*

7 dagar

7 dagar

Flyttning

7 dagar

7 dagar

Kalvning/lamning/killning

7 dagar**

90 dagar efter kalvning/lamning/killning**

Födelse

7 dagar efter födseln **eller tidigare, om den flyttas.

90 dagar efter födseln **eller tidigare, om den flyttas.

Identifieringsmärke

20 dagar efter födseln **eller tidigare, om den flyttas

90 dagar efter födseln **eller tidigare, om den flyttas

Övriga händelser

7 dagar

7 dagar

* Anmälningarna om köp och försäljning av djur ska vara i skick under referensdagarna för djurbidrag, dvs. anmälningstiden kan vara kortare.

** I en del av djurstöden kan anmälningstiden för kalvning/lamning/killning och födelse vara kortare, se närmare om stödvillkor för djurbidrag, ersättning för djurens välbefinnande och avtal om uppfödning av lantraser.

Krav för identifiering och registrering av svin:

 • En uppdaterad djurförteckning över svinen ska föras för varje djurhållningsplats.
 • Antalet svin den första dagen i månaden ska anmälas till svinregistret åtminstone tre gånger per år: i maj (januari–april), i september (maj–augusti) och i januari det följande året (september–december).

Fjäderfä och hästar:

 • En uppdaterad journalföring över fjäderfäna ska göras för varje djurhållningsplats.

Identifieringsmärken

Märk gårdens nötkreatur, får och getter på ett lämpligt sätt med identifieringsmärken godkända av Livsmedelsverket, till exempel med öronmärken. Saknade eller felaktiga identifieringsmärken kan påverka stöden om djuren inte kan identifieras.

Köp, utmönstring eller försäljning av djur till en annan gård eller ett slakteri

Du får inte före de registrerats förflytta djur från djurhållningsplatsen där de är födda. Registrera alltid djuren före förflyttningen, även om tid för anmälning ännu skulle återstå. Om du säljer ett djur till en annan gård, ska både säljaren och köparen göra en egen anmälan om händelsen till djurregistret inom utsatt tid. Kravet gäller även slakterier till vilka du har sålt djur. Försenade registeranmälningar kan påverka beloppen av de stöd du får.

Djurhandel mellan gårdar

Gör upp ett skriftligt avtal, kvitto eller motsvarande dokument om djurköp mellan gårdar. Här ska åtminstone nämnas:

 • det individuella djurets EU-signum eller UELN-/registernummer
 • datum för förflyttningen mellan gårdarna
 • datum för avtalet
 • avtalspartnernas lägenhetssignum
 • huruvida det är fråga om köp eller hyrning
 • namn, adresser och underskrifter.

De ovannämnda avtalen och kvittona kontrolleras vid övervakningen. Med hjälp av dessa avtal och kvitton kan man säkerställa att anteckningarna i journalen på djurhållningsplatsen och i djurregistren stämmer.

Djurhållningsförbudets inverkan på stöden

Ett djurhållningsförbud för en delaktig i gården eller en familjemedlem som bedriver företagsverksamhet med dem inverkar på hur djurbaserade stöd kan beviljas och utbetalas. Stöd betalas inte för den djurart som djurhållningsförbudet gäller under perioden mellan det år då brottet begicks och djurhållningsförbudet upphörde.  Om djurstöd betalats innan djurhållningsförbudet infördes, återkrävs stöden från och med det år som brottet begicks.

Utbetalningen av stöd avbryts och ett eventuellt återkrav inleds först när domen om djurhållningsförbudet vunnit laga kraft. När behandlingen av brottmålet pågår fortsätter utbetalningen av stöd på normalt vis.