Jordbruksinvestering - Hyrrä-anvisningar

Den här anvisningen gäller investeringsstöd 2014–2022. 

VILLKOR FÖR JORDBRUKSINVESTERINGSTÖD

Ansökan om stöd

Den el­ekt­ro­nis­ka an­sök­nings­blan­ket­ten an­vänds för an­sö­kan om finansieringsstöd enligt lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) och vid ansökan om stöd för bostadsbyggande enligt lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999).

För varje objekt som stöds ska en separat ansökan uppgöras.

Ansökan skickas in till den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars område objektet för det stöd som söks är beläget.

Ansökan blir anhängig när den har inkommit till närings-, trafik- och miljöcentralen och uppfyller villkoren för att bli anhängig.

Vid ansökan om räntestödslån ska bankens kreditutfästelse fogas till stödansökan innan den lämnas in till närings-, trafik- och miljöcentralen.

Inledande

Investeringsstöd för gårdsbruk får inte börja genomföras innan närings-, trafik- och miljöcentralen har gett ett stödbeslut. Inledande är
• vid byggande eller utvidgning, att arbetet med att gjuta sockeln har påbörjats, eller något annat motsvarande, t.ex. sockelelement
• att det grundliga reparationsarbetet har påbörjats
• att ett bindande avtal har ingåtts
• att en beställning har gjorts

Val av åtgärder som ska stödas

När närings-, trafik- och miljöcentralen beviljar stöd använder den sig av urvalskriterier enligt landsbygdsprogrammet.

Urvalskriterierna är följande:

 • inverkan på ekonomin hos det företag som stödet gäller
 • inverkan på konkurrenskraften för det företag som stödet gäller
 • inverkan på miljön
 • inverkan på produktionsförhållandena
 • inverkan på uppfyllandet av programmets andra mål, till exempel om det gäller ett gemensamt projekt
 • näringens betydelse med tanke på hela inkomstbildningen och inverkan av det projekt som ska stödas (hur den investering som ska stödas inverkar på sökandens hela inkomstbildning)

Grundläggande information

Efter att du valt ansökningstypen kan du se två mellanblad i ansökan: Basuppgifter och Projektplan. Innan du fyller i ansökan, kontrollera i blankettens övre kant att du valt rätt ansökningstyp. Fyll först i mellanbladet Basuppgifter. I grunduppgifterna ingår uppgifter om sökanden och dennes kontaktuppgifter, projektets ansvarsperson och dennes utbildning samt övriga personer med rätt att teckna och deras utbildning.

Sökande och kontaktuppgifter

Sökande- och kontaktuppgifter kommer automatiskt från befolkningsregistercentralen, eller om du loggat in med ditt FO-nummer kommer uppgifterna från företags- och organisationsdatasystemet (FODS). Om adressuppgifterna är föråldrade ska de uppdateras hos befolkningsregistercentralen eller i FODS, så att de även uppdateras i Hyrrä. Genom att klicka på Redigera kan du lägga till eller ändra sökandens www-adress i ansökan om du så vill.

Stödet beviljas till gårdsbruksenhetens ägare eller innehavare som har fyllt 18 år.

Sökanden ska ha tillräcklig yrkesskicklighet med avseende på den företagsverksamhet som stödet gäller.

Ansvarsperson

Ansvarspersonen är en person som kan underteckna ansökan och ansvarar för genomförandet av projektet. Den person som autentiserats först i systemet läggs automatiskt till som ansvarsperson.

Uppgifter som kan ändras (kompletteras) är:
• Genom att välja Stödtagare och Undertecknare fastställs ansvarspersonens roller inom projektet. Genom att klicka på rutan så att den fylls i är rollen vald.
• Ansvarspersonens utbildning anges under Skolning. Valet görs i listan som öppnas genom att klicka på pilen inuti rutan.
En fysisk person som ansöker om stöd ska ha tillräcklig yrkeskunskap. Om kravet på yrkeskunskap inte uppfylls vid tidpunkten för ansökan förutsätts för att stödet ska beviljas att sökanden förbinder sig att uppfylla kravet på yrkeskunskap inom 36 månader efter att stödet beviljats.
• I rutan för Förklaring kan man lägga till en kort beskrivning om utbildningen.
• Man kan även ändra (komplettera) ansvarspersonens uppgifter om personens roll inom projektet/organisationen, telefonnummer och e-postadress. Det är viktigt att lägga till e-postadressen så att meddelanden som gäller ansökan och som skickas per e-post ska nå ansvarspersonen.

Övriga personer med rätt att underteckna

Om de som ansöker om stöd är flera till antalet (till exempel bägge makarna), måste allas namn nämnas i ansökan och alla ska underteckna den.

Med sammanslutning avses aktiebolag, öppna bolag, kommanditbolag och andelslag. Stödansökan samt sökandens försäkran och samtycke undertecknas på sammanslutningens vägnar av den som har rätt att teckna sammanslutningens namn.

Fyll i den andra partens personbeteckning i fältet som öppnas i formatet (ddmmåå-xxxx) och klicka på Sök. Systemet söker automatiskt personens uppgifter från befolkningsregistercentralen. Personen anges som Undertecknare och/eller Stödtagare. Om du vill radera en annan delaktig, klicka Radera.

Du kan lägga till flera övriga undertecknare i ansökan genom att klicka Lägg till ny delaktig på nytt. Ansökan kan skickas in först efter att alla de parter som här angetts som undertecknare har loggat in med sina egna koder och undertecknat ansökan under Underteckning och inlämning. Därför ska alla undertecknare ha tillgång till något elektroniskt identifieringssätt (se artikeln Inloggning). Mer information om att skicka ansökan finns under Att underteckna och skicka.

Projektets uppgifter

Som Lägenhetssignum används det signum som lägenheten erhållit i samband med areal- eller djurbaserade stöd eller övriga stöd.

Uppge den kommun där projektet huvudsakligen genomförs. Kommunen uppges med kommunindelningen från 1.1.2014.

I den offentliga beskrivningen av projektet ska målen för projektet och de åtgärder som ska anges utföras. Denna beskrivning publiceras på Internet och den kan utnyttjas i informationen om landsbygdsprogrammet.

Blankettens uppgifter sparas då du klickar Följande och går till följande mellanblad. Samtidigt öppnas mellanbladet Projektplan.

Om du vill spara grunduppgifterna och fortsätta att fylla i ansökan senare, klicka då på Spara i det övre vänstra hörnet.

 

Projektplan

Ett villkor för beviljandet av investeringsstöd är att sökanden lägger fram en affärsplan. Ingen affärsplan behöver dock läggas fram om ansökan gäller täckdikning, biodling, anskaffning av en skördemaskin för gemensamt bruk eller en investering som främjar arbetsmiljön, produktionshygienen, djurens välbefinnande eller miljöns tillstånd.

Om ingen affärsplan krävs, ska sökanden i punkten för tilläggsuppgifter beskriva sin affärsverksamhet så att NTM-centralen kan bedöma förutsättningarna för att bevilja stöd och välja de ansökningar som ska finansieras. Utredningen kan lämnas också på en separat bilaga.

Fliken Projektplan innehåller följande uppgifter:

I punkten Reservkraftsystem ska du välja ett alternativ för reservkraft på den gård som ansöker om stöd. Om du väljer På gården fins ett reservkraftsystem eller Till gården skaffas ett reservkraftsystem som verksamheten förutsätter öppnas nedanför en box där man uppger Typ av reservkraft och effekt/nödvändig effekt.

I punkten Sökt stöd ska du välja för vilket av de fyra alternativa objekten stöd söks. Efter ditt val öppnas rullgardinsmenyerna Åtgärd och Riktad åtgärd. Om du väljer Annan byggnadsinvestering eller Byggande av produktionsverksamhet, öppnas fler alternativ i rullgardinsmenyn i punkten Riktad åtgärd där det exaktare innehållet i ansökan definieras. Av dessa alternativ måste du välja ett. Välj rätt alternativ genom att klicka på ditt val med musen så att valet blir synligt i boxen. Om du valde fel kan du korrigera ditt val genom att öppna menyn på nytt och göra ett nytt val.

Man sparar uppgifterna i mellanbladet Projektplan antingen genom att klicka på Spara i blankettens övre vänstra hörn eller genom att klicka på Spara och fortsätt i blankettens nedre hörn. Därefter öppnas tre nya mellanblad: Kostnader och finansiering, Målsättningar och Underteckning och inlämning.

Efter sparandet ska du gå tillbaka till menyn Projektplan för att spara de ämnesområden som blivit synliga där: Bilagor och Tillstånd som behövs för investering/byggande.

Bilagor

Nödvändiga bilagor ska bifogas till ansökan.

Bilageblanketter finns på Landsbygdsverkets webbplats: https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/stod-och-finansiering/investeringsstod-for-jordbruk/

Bilagor till ansökan:

Om sökandena är flera till antalet ska uppgifter om beskattning, utbildning m.fl. handlingar företes för var och en av de sökande.

Produktiva investeringar på gårdsbruksenheten

1. Affärsplan, blankett 3430
Ingen affärsplan behöver läggas fram om ansökan gäller täckdikning, biodling, anskaffning av en skördemaskin för gemensamt bruk eller en investering som främjar arbetsmiljön, produktionshygienen, djurens välbefinnande eller miljöns tillstånd. I ovan nämnda fall bör sökanden till sin ansökan foga en skriftlig beskrivning av sin affärsverksamhet eller en annan motsvarande utredning utifrån vilken närings-, trafik- och miljöcentralen kan bedöma förutsättningarna för beviljande av stöd och göra ett val.

2. Bankens kreditutfästelse, blankett 3311, om räntestödslån ansöks för investering.

3. Beskattningsuppgifter:

 • en kopia av sökandens/sökandenas skattebeslut och skatteblankett 2 (skattedeklaration för gårdsbruk) beträffande den senast verkställda beskattning som föregått anhängiggörandet av ansökan.
 • en kopia av de skatteblanketter på vilka sökanden till skattemyndigheten har uppgett sin inkomst av näringsverksamhet beträffande det år som föregår anhängiggörandet av ansökan.
 • en tillförlitlig utredning över förändringar i inkomsterna, om dessa har förändrats eller kommer att förändrats avsevärt jämfört med uppgifterna enligt den verkställda beskattningen. Om de nämnda förändringarna baserar sig på förändringar i arbets- eller tjänsteförhållanden ska arbetsgivarens intyg över detta företes.

4. Kopior av arrende- och hyresavtal om den byggnad som ska stödas är belägen på ett område vars besittning baserar sig på ett arrende- eller hyresavtal.  Hyres- och arrendeavtalen ska för beviljande av stöd vara i kraft i 10 år och vara intecknade.

5. En på blankett (nr 500) uppgjord förteckning över företagets skulder och de skulder för vilka företagets egendom utgör säkerhet eller motsvarande uppgifter samt vid behov ett gravationsbevis över gårdsbrukets lägenheter.

6. Planer över byggandet som har uppgjorts i enlighet med Finlands byggnadsföreskriftssamling A2 och i enlighet med av jord- och skogsbruksministeriet utfärdade byggnadsförordningar

 •  kopior av de myndighetstillstånd med bilagor som förutsätts för investeringen
 • huvudritningar
 • byggnadsbeskrivning (specificerad enligt Talo-koderna)
 • en på byggnadsbeskrivningen baserad specificerad kostnadskalkyl som uppgörs med metoder som är allmänt vedertagna inom byggnadsbranschen.
 • specialplaner, t.ex. VVS-, el och andra motsvarande planer om de är av betydelse för bedömningen av byggnadens funktion och de godtagbara kostnaderna för byggnaden.

I planen skall ingå en utredning över möjligheten att utvidga verksamheten samt i fråga om ett nybygge en utredning av den fortsatta användningen för den byggnad som ersätts.

7. När det gäller täckdiken och andra objekt som hänför sig till byggande, planer som är utarbetade med tillräcklig yrkesskicklighet.

8. I fråga om maskiner, anordningar m.fl. anskaffningar, säljarens anbud.

9. Om sökanden är ett samfund, ska till ansökan dessutom fogas

 • resultat- och balansräkning beträffande de tre år som föregår ansökan.
 •  den sökandes handelsregisterutdrag och för juridiska personer samfundets stadgar, om sökanden är ett företag som är infört i handelsregistret.
 • för övriga privata eller offentliga samfund en utredning över namnteckningsrätten.
 • en kopia av det mötesprotokoll fört vid samfundets möte, där beslutet om investeringen och stödansökan för investeringen fattats.

Lägg till bilaga

Bilagor läggs till genom att klicka Lägg till bilaga.

Genom att klicka Bläddra öppnas användarens dators Resurshantering där du kan välja bilagor. Välj filen i resurshantering och klicka på Öppna. Den valda filens namn syns i fönstret, och efter en stund stängs fönstret automatiskt.

Om du vill radera en bilaga, klicka då på det röda krysset efter bilagans namn. Antalet bilagor är inte begränsat, så du kan lägga till så många bilagor som du behöver vid varje punkt. Man lägger till en ny bilaga genom att klicka Lägg till på nytt. En bilagas maximala storlek är 10 Mb.

Man lägger till övriga bilagor under Ansökningstypens bilagor. Genom att klicka på pilen inuti fältet öppnas en rullgardinsmeny där du kan välja typen av bilaga. Knappen Lägg till dyker upp bredvid typen av bilaga. Bilagor läggs till så som beskrivs ovan och med samma begränsningar

Man sparar uppgifterna i mellanbladet Projektplan antingen genom att klicka på Spara i blankettens övre vänstra hörn eller genom att klicka på Följande i blankettens nedre hörn.

Obs! Om du kopierar in text i Hyrrä direkt från Word är det möjligt att systemet inte kan läsa alla tecken, och texten fylls av frågetecken. Genom att kopiera texten från anteckningsfunktionen hålls texten snygg i Hyrrä.

Nödvändiga tillstånd för investering/byggande

Punkten för tillstånd måste fyllas i fastän inga tillstånd skulle behövas. Välj något alternativ i varje punkt och foga de bilagor som eventuellt behövs till punkten i fråga. I punkten Annat myndighetstillstånd finns dessutom en box där det meddelas vilket annat nödvändigt tillstånd saken gäller.

Om det för en investering som är föremål för stöd krävs myndighetstillstånd (bygglov, miljö- eller åtgärdstillstånd eller ett anmälningsförfarande till byggnadstillsynen) ska myndighetstillståndet lämnas in som bilaga till ansökan. Den sökande är ansvarig för att tillstånden är i ordning. Om tillstånd inte behövs lämnas byggnadstillsynens utlåtande om att inget tillstånd behövs vid behov till närings-, trafik- och miljöcentralen.

Konkurrensutsättning av upphandlingar

Om kostnadsförslaget för en bygginvestering som är föremål för investeringsstöd är minst 150 000 euro eller om värdet av en upphandling som gäller förnödenheter, maskiner och anordningar är minst 30 000 euro och om stödnivån för det beviljade investeringsstödet samtidigt överstiger 50 procent, måste stödtagaren konkurrensutsätta sin upphandling på det sätt som bestäms i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007, 20 §, 40a §). Om det uppskattade värdet av upphandlingen överskrider EU-tröskelvärdena och om stödnivån för det beviljade investeringsstödet samtidigt överstiger 50 procent, måste stödtagaren konkurrensutsätta sin upphandling så som bestäms i lagen om offentlig upphandling (348/2007). Med konkurrensutsättning avses att stödtagaren måste ordna en öppen anbudstävlan om upphandlingen samt lägga ut en annons om upphandlingen i den offentliga annonseringskanalen Hilma på adressen www.hankintailmoitukset.fi./sv/.

Ytterligare information om upphandlingsförfarandet fås till exempel på de webbsidor som upprätthålls av Finlands Kommunförbunds rådgivningsenhet för offentlig upphandling på adressen www.upphandling.fi samt på arbets- och näringsministeriets webbsida http://tem.fi/sv/offentlig-upphandling.

Om du vill spara uppgifterna du fyllt i, klicka då på Spara i blankettens övre vänstra hörn, eller om du vill fortsätta fylla i ansökan på följande sida, klicka då på Följande. Då sparas blankettens uppgifter och mellanbladet Kostnader och finansiering öppnas.

Kostnader och finansiering

Projektets kostnadsberäkning

Fyll i kostnadsberäkningen skilt för varje kostnadstyp. Fälten med grå brakgrund innehåller formler som användaren inte kan redigera.

Stödet kan bestå av ett understöd och/eller räntestöd för ett räntestödslån.

I fråga om vissa stödobjekt (se förteckningen över stödobjekt på adressen: www.mavi.fi) kan ett förhöjt understöd beviljas en ung jordbrukare om sökanden inte har fyllt 41 år när ansökan blev anhängig och om det inte har förflutit mer än fem år sedan sökanden etablerade sig som jordbrukare.

Stöd beviljas inte för bygginvesteringar om stödbeloppet på basis av ansökan uppgår till högst 7 000 euro. När det gäller andra åtgärder är motsvarande belopp 3 000 euro.

Beloppet av investeringsstöd enligt lagen om strukturstöd till jordbruket får inte överstiga 1 500 000 euro per gårdsbruksenhet under någon period omfattande tre beskattningsår.

Projektets finansieringsplan

Fyll i uppgifter om hur det är meningen att projektets kostnader ska finansieras enligt finansieringstyp. Totalkostnaderna och  Total finansieringen ska vara lika stora.

Räntestödslånets andel anges i ett skilt fönster som öppnas genom att klicka på Lägg till. Ange de uppgifter som krävs på blanketten och lägg till löfte om kre­dit genom att klicka på Bläddra. Då du fyllt i uppgifterna, klicka på Spara så flyttas uppgifterna till finansieringsplan.

I kostnadsförslaget beaktas inte mervärdesskatt i sådana fall då investeringen anknyter till näringsverksamhet och sökanden har rätt att avdra mervärdesskatten. Mervärdesskatten beaktas i kostnaderna endast om stödtagaren är den slutliga betalaren av den. Stödtagaren ska då förete en godtagbar utredning av skattemyndigheten över att det inte är möjligt att få återbäring av mervärdesskatten för de kostnader som hänför sig till den aktuella verksamheten.

Ansök om förhöjt stöd till unga jordbrukare

Om du ansöker om förhöjt stöd till unga jordbrukare ska du med musen klicka fram ett krux i boxen framför texten. Efter valet kommer där fram en box där Datum för etablering av jordbruket meddelas. Genom att klicka med musen i boxen öppnas en kalender. Välj ett datum till fältet (med dubbelpilen går du ett år framåt eller bakåt. En enkel pil tar dig en månad framåt eller bakåt).

Klicka på Följande då du vill spara uppgifterna du fyllt i. Då sparas blankettens uppgifter och mellanbladet Målsättningar öppnas.

Målsättningar

Inga Målsättningar behöver läggas fram om ansökan gäller täckdikning, biodling, anskaffning av en skördemaskin för gemensamt bruk eller en investering som främjar arbetsmiljön, produktionshygienen, djurens välbefinnande eller miljöns tillstånd

Om du emellertid valde Byggande av produktionsverksamhet i punkten Sökt stöd på menyn Projektplan får du fram fliken Målsättningar som du ska fylla i.

På mellanbladet Målsättningar under Målnivå anges de mål som ställts upp för projektet samt en eventuell Förklaring.

De nödvändiga nyckeltalen i kolumnen för målnivå ska ingå i affärsplanen, därifrån den överförs till fälten som ska fyllas i.

Klicka på Följande då du vill spara uppgifterna du fyllt i. Då sparas blankettens uppgifter och mellanbladet Underteckning och inlämning öppnas.

Sökanden tillfrågas senare under projektets gång om hur uppgifterna om målsättningarna uppfylldes i form av utfallsuppgifter.

Att underteckna och skicka

Se Att underteckna och skicka

Sidan har senast uppdaterats 27.3.2024