EMKR - Hyrrän ohje

Meri- ja kalatalousrahaston tukien sähköinen haku 

Tämä ohje koskee Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 2014−2020. Jos haet tukea Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta 2021−2027, löydät ohjeen vasemmanpuoleisesta palkista.

 

Paperityö helpottuu, kun yhä useampia tukia voi hakea sähköisesti. Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tukia voit hakea sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelun kautta.

Verk­ko­pal­ve­lu oh­jaa ja opas­taa ha­ke­muk­sen te­os­sa. Voit jät­tää ha­ke­muk­sen mi­hin vuo­ro­kau­den ai­kaan ta­han­sa, mil­tä ta­han­sa ko­neel­ta, jos­sa on verk­ko­yh­teys. Ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­nen on vai­va­ton­ta, kun sitä var­ten ei tar­vit­se läh­teä pos­ti­laa­ti­kol­le tai ELY-kes­kuk­sen tai kala­ta­lous­ryh­män toi­mis­tol­le. Myös tar­vit­ta­vat lisä­tie­dot ja mak­su­ha­ke­muk­set voit toi­mit­taa no­pe­as­ti ver­kon kaut­ta. Pys­tyt seu­raa­maan ha­ke­muk­se­si kä­sit­te­lyn ete­ne­mis­tä Hyr­räs­sä.

Rahaston toimenpidekohtaiset hakuohjeet

Meri- ja kala­ta­lous­ra­has­tos­ta voit ha­kea usei­ta kala­ta­lou­teen ja meri­po­li­tiik­kaan liit­ty­viä tu­kia. Osa haku­a­jois­ta on jat­ku­via, ja joi­ta­kin tu­kia voi ha­kea vain mää­rä­ai­kai­sis­sa hauis­sa. Ajan­ta­sal­la ole­vat toi­men­pide­koh­tai­set haku­oh­jeet löy­ty­vät verk­ko­por­taa­lis­ta http://www.me­ri­ja­ka­la­ta­lous.fi/tuen-ha­ke­mi­nen.

Näin hakemusprosessi etenee:

  1. Täy­tä ha­ke­mus ja lä­he­tä se vi­ran­o­mai­sel­le Hyr­räs­sä. Hyr­rä oh­jaa ja opas­taa si­nua ha­ke­muk­sen täyt­tä­mi­ses­sä, tar­vit­ta­vien liit­tei­den li­sää­mi­ses­sä ja lä­het­tä­mi­ses­sä. Ha­ke­mus alle­kir­joi­te­taan säh­köi­ses­ti. HUOM! Muis­ta lait­taa täp­pä ”Alle­kir­joi­tan yllä mai­ni­tut tie­dot oi­keik­si”-koh­taan! Tämä on ylei­sin vir­he, jon­ka vuok­si ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­nen ei on­nis­tu!
  2. Saat il­moi­tuk­sen säh­kö­pos­tiin, kun ha­ke­muk­se­si on jä­tet­ty Hyr­rä-jär­jes­tel­mään. Ha­ke­muk­se­si tu­lee sa­mal­la vi­reil­le. Huo­maa, että en­nen ha­ke­muk­sen jät­tä­mis­tä syn­ty­nei­tä ku­lu­ja ei voi­da hy­väk­syä tuki­kel­poi­sik­si!
  3. Kun vi­ran­o­mai­nen ot­taa ha­ke­muk­se­si työ­jo­nos­ta kä­sit­te­lyyn, saat il­moi­tuk­sen, että ha­ke­muk­se­si on otet­tu kä­sit­te­lyyn. Sa­mal­la saat tie­don ha­ke­muk­sen kä­sit­te­li­jäs­tä ja ar­vi­on kä­sit­te­ly­a­jas­ta.
  4. Kun ha­ke­muk­se­si on kä­si­tel­ty, saat tuki­pää­tök­sen Hyr­rän kaut­ta. Jos ha­ke­mus­ta tar­vit­see täy­den­tää, saat asi­as­ta lisä­tie­to­pyyn­nön ELY-kes­kuk­ses­ta.
  1. Kun olet aloit­ta­nut hank­keen, mis­tä on syn­ty­nyt kus­tan­nuk­sia, hae mak­sua Hyr­räs­sä. Jos mak­su­hake­mus­ta tar­vit­see täy­den­tää, toi­mi­ta pyy­de­tyt täy­den­nyk­set Hyr­rän kaut­ta. Kun mak­su­pää­tös on teh­ty, saat tie­don sii­tä Hyr­rään ja ra­hat tu­le­vat ti­lil­le.

Kaik­ki toi­mit­ta­ma­si ha­ke­muk­set tie­toi­neen tal­len­tu­vat Hyr­rään, jos­ta ne ovat myö­hem­min­kin sekä si­nun että vi­ran­o­mai­sen saa­ta­vil­la.

Vaik­ka ha­ke­mi­nen ta­pah­tuu jat­kos­sa säh­köi­ses­ti, suo­si­tel­laan ha­ki­jaa ole­maan yh­tey­des­sä joko ELY-kes­kuk­seen tai kala­ta­lous­ryh­mään ja kes­kus­te­le­maan hank­keen ra­hoi­tus­mah­dol­li­suuk­sis­ta ra­hoit­ta­jan kans­sa en­nen ha­ke­muk­sen te­ke­mis­tä.

Hyrrän kirjaantuminen – Asiointiosio

Kirjaudu Hyrrä-järjestelmään seuraavalla sivulla

https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html

 

UUSI HAKEMUS (EMKR-haku)

imagell659.png

Uu­den säh­köi­sen ha­ke­muk­sen täyt­tä­mi­nen voi­daan aloit­taa etu­si­vul­la kah­des­ta eri koh­das­ta.

  1.  Vie hii­ri ik­ku­nan va­sem­paan ylä­reu­naan koh­taan Uusi ha­ke­mus, jol­loin au­ke­aa va­lik­ko ha­et­ta­vis­ta ha­ke­mus­tyy­peis­tä. Va­lit­se ha­lu­a­ma­si ha­ke­mus­poh­ja klik­kaa­mal­la sitä, tai
  1. Voit va­li­ta ha­lu­a­ma­si ha­ke­mus­tyy­pin myös koh­das­ta Tee uusi tuki­ha­ke­mus. Ot­si­kon alla on lu­et­te­lo ha­et­ta­vis­ta ha­ke­mus­tyy­peis­tä. Va­lit­se EMKR-han­ke­ha­ke­mus­poh­ja klik­kaa­mal­la sitä.

Va­lin­nan jäl­keen au­ke­aa esi­täy­tet­ty säh­köi­nen tuki­ha­ke­mus­lo­ma­ke, joka täs­sä vai­hees­sa si­säl­tää kak­si väli­leh­teä: Pe­rus­tie­dot ja Han­ke­suun­ni­tel­ma.

Ha­ke­mus­tyy­pin va­lin­nan jäl­keen esi­täy­te­tys­sä ­ha­ke­muk­ses­sa nä­kyy kak­si väli­leh­teä: Pe­rus­tie­dot ja Han­ke­suun­ni­tel­ma. En­nen ha­ke­muk­sen täyt­tä­mis­tä tar­kis­ta lo­mak­keen ylä­reu­nas­ta, että olet va­lin­nut oi­ke­an ha­ke­mus­tyy­pin. Täy­tä en­sin  Pe­rus­tie­dot-väli­leh­ti. Pe­rus­tie­dot kä­sit­tää tie­dot ha­ki­jas­ta ja tä­män yh­teys­tie­dois­ta, hank­keen yh­teys­hen­ki­lös­tä, muis­ta osa­puo­lis­ta sekä hank­keen tie­dois­ta.

 

Hakija ja yhteystiedot

Ha­ki­ja ja yh­teys­tie­dot tu­le­vat au­to­maat­ti­ses­ti Yri­tys- ja yh­tei­sö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä (YTJ-pal­ve­lus­ta). Jos osoi­te­tie­dot ovat van­hen­tu­neet, päi­vi­tä ne YTJ-pal­ve­luun, jos­ta ne päi­vit­ty­vät Hyr­rään. Muok­kaa-pai­nik­kees­ta pää­set li­sää­mään tai muut­ta­maan ha­ki­jan www-osoit­teen ha­ke­muk­sel­le. 

imagez51a.png

Kun pai­nat Muok­kaa, au­ke­aa laa­tik­ko, jon­ne voit kir­joit­taa ha­ki­jan www-osoit­teen. Tal­len­na tie­to Tal­len­na-pai­nik­kees­ta.

imageqyam4.png

Yhteyshenkilö

Yh­teys­hen­ki­lök­si tal­len­ne­taan sen hen­ki­lön tie­dot, joka toi­mii hank­keen yh­teys­hen­ki­lö­nä vi­ran­o­mais­ten suun­taan. Yh­teys­hen­ki­lön li­sää­mi­nen ta­pah­tuu pai­nik­kees­ta Li­sää yh­teys­hen­ki­lö.

imagettrh.png

Li­sää ava­tu­nee­seen laa­tik­koon yh­teys­hen­ki­lön hen­ki­lö­tun­nus muo­dos­sa xxxxxx-xxxx ja pai­na Hae. Jär­jes­tel­mä ha­kee yh­teys­hen­ki­lön tie­dot au­to­maat­ti­ses­ti Digi- ja vä­es­to­tie­to­vi­ras­tos­ta. Tie­to­ja ei voi muut­taa. Jos ha­lu­at vaih­taa jo va­lit­se­ma­si hen­ki­lön toi­sek­si, pai­na Vaih­da yh­teys­hen­ki­lö.

Muok­kaa-pai­nik­kees­ta avau­tu­vat laa­ti­kot, joi­hin voit li­sä­tä yh­teys­hen­ki­lön pu­he­lin­nu­me­ron ja säh­kö­pos­ti­o­soit­teen. Tal­len­na tie­dot Tal­len­na-pai­nik­kees­ta. Säh­kö­pos­ti­o­soit­teen li­sää­mi­nen on tär­ke­ää, jot­ta ha­ke­mus­ta kos­ke­vat säh­kö­pos­tit­se kul­ke­vat il­moi­tuk­set ta­voit­ta­vat yh­teys­hen­ki­lön.

imageylcj.png

 

Vastuuhenkilö

imagesc39e.png

Hank­keen vas­tuu­hen­ki­lö on hen­ki­lö, joka voi alle­kir­joit­taa ha­ke­muk­sen ja vas­taa hank­keen to­teu­tuk­ses­ta. Jär­jes­tel­mään tun­nis­tau­tu­nut hen­ki­lö li­sä­tään au­to­maat­ti­ses­ti vas­tuu­hen­ki­lök­si. Muu­tet­ta­via (täy­den­tä­viä) tie­to­ja ovat:

Ha­ke­muk­sen alle­kir­joit­ta­ja(t) mää­ri­tel­lään  Alle­kir­joit­ta­ja-va­lin­ta­ruu­dun avul­la. Vä­kä­nen va­lin­ta­ruu­dus­sa tar­koit­taa, että hen­ki­lö on va­lit­tu alle­kir­joit­ta­jak­si. Va­lin­nan saa pois klik­kaa­mal­la va­lin­ta­ruu­tua uu­del­leen. Va­lit­se or­ga­ni­saa­ti­on sään­tö­jen mu­kai­set alle­kir­joit­ta­jat, eli ne, joil­la on vi­ral­li­nen ni­men­kir­joi­tus­oi­keus, jot­ta ha­ke­muk­sen alle­kir­joit­ta­minen ja lähettäminen on mahdollista. 

  • Vas­tuu­hen­ki­lön tie­dois­ta voit li­säk­si muut­taa (täy­den­tää) hen­ki­lön roo­lin hank­kees­sa/or­ga­ni­saa­ti­os­sa, pu­he­lin­nu­me­ron ja säh­kö­pos­ti­o­soit­teen. Säh­kö­pos­ti­o­soit­teen li­sää­mi­nen on tär­ke­ää, jot­ta ha­ke­mus­ta kos­ke­vat säh­kö­pos­tit­se kul­ke­vat il­moi­tuk­set ta­voit­ta­vat vas­tuu­hen­ki­lön.

 

Muut allekirjoitusoikeuden omaavat henkilöt

image5250l.png

Ha­ke­muk­sel­la voi olla mui­ta­kin osa­puo­lia (esi­mer­kik­si mui­ta ha­ke­muk­sen alle­kir­joit­ta­jia), jot­ka li­sä­tään ha­ke­muk­sel­le täs­sä koh­das­sa. Li­sää­mi­nen ta­pah­tuu pai­nik­kees­ta Li­sää uusi osa­puo­li.

imagehfy4.png

 

Li­sää hen­ki­lö­tun­nus muo­dos­sa xxxxxx-xxxx ja pai­na Hae-pai­ni­ket­ta, jol­loin jär­jes­tel­mä ha­kee hen­ki­lön tie­dot Digi- ja vä­es­tö­tie­to­vi­ras­tos­ta. Jos toi­nen osa­puo­li toi­mii ha­ke­muk­sen alle­kir­joit­ta­ja­na, li­sää täp­pä koh­taan Alle­kir­joit­ta­ja. Jos ha­lu­at pois­taa osa­puo­len, pai­na Pois­ta.

Voit li­sä­tä hank­keel­le usei­ta osa­puo­lia pai­na­mal­la uu­des­taan Li­sää uusi osa­puo­li. Ha­ke­muk­sen voi lä­het­tää vas­ta sen jäl­keen, kun kaik­ki alle­kir­joit­ta­jik­si mää­ri­tel­lyt ovat alle­kir­joit­ta­nut ha­ke­muk­sen. Jo­kai­nen alle­kir­joit­ta­ja kir­jau­tuu si­sään omil­la tun­nuk­sil­laan, jo­ten heil­lä pi­tää olla omat Kat­so-tun­nuk­set, joil­le on an­net­tu Hyr­rä-ha­ki­ja-val­tuu­det. Ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­ses­tä li­sää koh­das­sa Alle­kir­joi­tus ja lä­het­tä­mi­nen.

 

Hankkeen tiedot

Täs­sä osas­sa li­sä­tään hank­keen pe­rus­tie­dot, joi­ta ovat muun mu­as­sa Hank­keen nimi ja to­teu­tus­kun­ta. Anna toi­men­pi­teel­le nimi, joka on ku­vaa­va, ly­hyt ja yti­me­käs.

Il­moi­ta yri­tyk­sen toi­mi­pai­kan si­jain­ti­kun­ta ha­ke­mus­het­kel­lä.

EMKR-tu­el­la tu­e­tut hank­keet voi­daan jul­kis­taa in­ter­net-si­vuil­la. Kir­joi­ta tä­hän sel­lai­nen ku­vaus hank­kees­ta, joka ei si­säl­lä yri­tys­sa­lai­suuk­sia ja on si­ten mah­dol­lis­ta jul­kais­ta.

Pa­kol­li­set täy­tet­tä­vät ken­tät on mer­kit­ty pu­nai­sel­la täh­del­lä, ja Tool­ti­pit an­ta­vat oh­jei­ta ken­tän täyt­tä­mi­seen. (Kat­so Yleis­tä Hyr­rän käy­tös­tä).

Lo­mak­keen tie­dot tal­len­tu­vat siir­ty­es­sä­si seu­raa­val­le väli­leh­del­le Seu­raa­va-pai­nik­kees­ta. Sa­mal­la täy­tet­tä­väk­si avau­tuu Han­ke­suun­ni­tel­ma-väli­leh­ti.

Jos ha­lu­at tal­len­taa tie­dot ja jat­kaa ha­ke­muk­sen täyt­tä­mis­tä myö­hem­min, pai­na va­sem­mas­ta ylä­reu­nas­ta Tal­len­na.

Tallenna-nappi.
 

KUSTANNUKSET JA RAHOITUS 

imageucwwu.png

Kustannukset

Kus­tan­nus ja ra­hoi­tus -väli­leh­del­lä il­moi­te­taan hank­keen to­teut­ta­mi­sek­si ha­et­ta­vat kus­tan­nuk­set ja ra­hoi­tuk­set kus­tan­nus- ja ra­hoi­tus­la­jeit­tain.

Ar­von­lisä­vero si­säl­tyy hank­keen kus­tan­nus­ar­vi­oon -kent­tä on pa­kol­li­nen. Va­lin­nal­la mää­ri­tel­lään ar­von­lisä­vero­koh­te­lu hank­kees­sa.

Kus­tan­nuk­set il­moi­te­taan il­man ar­von­lisä­ve­roa. Mi­kä­li yri­tys ei kui­ten­kaan saa ar­von­lisä­vero­vä­hen­nys­tä (toi­mii toi­mi­a­lal­la, joka ei ole ar­von­lisä­ve­ro­tuk­sen pii­ris­sä), vero voi­daan si­säl­lyt­tää kus­tan­nus­ar­vi­on lu­kui­hin.

 

Hankkeen kustannusarvio

Täy­tä kus­tan­nus­la­jit­te­lu­e­rit­te­lyn mu­kai­ses­ti hank­keen kus­tan­nus­ar­vio. Har­maa­poh­jai­set laa­ti­kot si­säl­tä­vät las­ken­ta­kaa­vo­ja, joi­ta käyt­tä­jä ei pys­ty muut­ta­maan.

 

Hankkeen rahoitus

Täy­tä ra­hoi­tus­la­jit­te­lu­e­rit­te­lyn mu­kai­ses­ti tie­dot, mi­ten hank­keen kus­tan­nuk­set on tar­koi­tus ra­hoit­taa. Kus­tan­nus­ar­vio ja ra­hoi­tuk­set yh­teen­sä -sum­mien pi­tää olla yhtä suu­ret. Har­maa­poh­jai­set laa­ti­kot si­säl­tä­vät las­ken­ta­kaa­vo­ja, joi­ta käyt­tä­jä ei pys­ty muut­ta­maan.

näi­tä tie­to­ja ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta. Tämä si­vun nä­ky­mä vaih­te­lee sen mu­kaan, min­kä tyyp­pis­tä tu­kea olet ha­ke­mas­sa.

imagexg5x.png

Tal­len­na tie­dot pai­na­mal­la lo­mak­keen va­sem­mas­ta ylä­reu­nas­ta Tal­len­na. Jos ha­lu­at jat­kaa ha­ke­muk­sen täyt­tä­mis­tä seu­raa­val­le väli­leh­del­le, va­lit­se Seu­raa­va. Täl­löin lo­mak­keen tie­dot tal­len­tu­vat ja täy­tet­tä­väk­si au­ke­aa Ta­voit­teet-väli­leh­ti.

 

TAVOITTEET

Liikevaihto, taseen loppusumma ja työntekijöiden määrä

Il­moi­ta lii­ke­vaih­to ja ta­seen lop­pu­sum­ma kah­den edel­li­sen vuo­den tu­los­las­kel­mas­ta ja ar­vi­ot ku­lu­val­ta ja kah­del­ta tu­le­val­ta tili­kau­del­ta.

Yri­tyk­sen työn­te­ki­jöi­den mää­rä las­ke­taan koko­ai­kai­si­na työ­paik­koi­na. Koko­ai­kai­nen työ­paik­ka vas­taa yhtä hen­ki­lö­työ­vuot­ta ja se voi koos­tua yh­den tai use­am­man hen­ki­lön työ­suh­teis­ta.

Yri­tys­ko­koa mää­ri­tet­tä­es­sä työn­te­ki­jöi­nä ote­taan huo­mi­oon ha­ke­muk­sen vi­reil­le­tu­loa edel­tä­nee­nä tili­kau­te­na yri­tyk­ses­sä va­ki­tui­ses­ti tai mää­rä­ai­kai­ses­ti työs­ken­nel­leet työn­te­ki­jät. Työn­te­ki­jöi­hin ei lu­e­ta oppi­so­pi­muk­sen tai muun am­ma­til­li­seen opis­ke­luun kuu­lu­van har­joit­te­lun pe­rus­teel­la työs­ken­te­le­viä hen­ki­löi­tä.

Yri­tyk­sen työn­te­ki­jöi­hin lu­e­taan myös yri­tyk­sen joh­ta­mi­seen osal­lis­tu­va omis­ta­ja sekä yri­tyk­ses­sä sään­nöl­li­ses­ti työs­ken­te­le­vä muu yh­ti­ö­kump­pa­ni, joka saa yri­tyk­sel­tä raha­mää­räi­siä etu­ja.

image33bdu.png

Tavoitteet

Ta­voit­teet-väli­leh­den koh­das­sa Ta­voi­te­taso esi­te­tään hank­keel­le ase­te­tut ta­voit­teet. Lo­mak­keel­la il­moi­te­taan ha­et­ta­van tuen toi­men­pide­koh­tais­ten in­di­kaat­to­rien mu­kai­set Läh­tö­taso, Ta­voi­te­taso ja Se­li­tys.

Kun ha­lu­at tal­len­taa täyt­tä­mä­si tie­dot, va­lit­se lo­mak­keen va­sem­mas­ta ylä­reu­nas­ta Tal­len­na. Jos ha­lu­at jat­kaa ha­ke­muk­sen täyt­tä­mis­tä, va­lit­se Seu­raa­va. Täl­löin lo­mak­keen tie­dot tal­len­tu­vat ja täy­tet­tä­väk­si au­ke­aa Alle­kir­joi­tus ja lä­he­tys -väli­leh­ti.

Ta­voi­te­tie­to­jen to­teu­tu­mis­ta tul­laan ky­sy­mään ha­ki­jal­ta myö­hem­min hank­keen ai­ka­na ja sen pää­tyt­tyä.

ALLEKIRJOITUS JA LÄHETTÄMINEN 

Myös alle­kir­joi­tus ja lä­het­tä­mi­nen ta­pah­tu­vat säh­köi­ses­ti.

Pe­rus­tie­dot-väli­leh­del­lä alle­kir­joit­ta­jik­si mer­kit­ty­jen hen­ki­löi­den pi­tää alle­kir­joit­taa ha­ke­mus omil­la tun­nuk­sil­laan en­nen kuin ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­nen on mah­dol­lis­ta. Jo­kai­sel­la alle­kir­joit­ta­jal­la tu­lee olla hen­ki­lö­koh­tai­set, or­ga­ni­saa­ti­on pää­käyt­tä­jän myön­tä­mät Kat­so-tun­nuk­set, joil­le on myön­net­ty Hyr­rä-ha­ki­ja-oi­keus (kat­so Suomi.fi Valtuus) sekä käy­tös­sä jo­kin tun­nis­tau­tu­mis­ta­pa (mo­bii­li­var­men­ne, pank­ki­tun­nis­te tai var­men­ne­kort­ti). Jos ha­ki­ja­na on hen­ki­lö, kir­jau­du­taan si­sään mo­bii­li­var­men­teel­la, pank­ki­tun­nuk­sil­la tai var­men­ne­kor­til­la.

Alle­kir­joit­ta­mi­nen ta­pah­tuu klik­kaa­mal­la Alle­kir­joi­tan yllä mai­ni­tut tie­dot oi­keik­si -teks­tin edes­sä ole­vaa ruu­tua. Ruu­tuun il­mes­tyy täp­pä ja laa­tik­ko, jos­sa lu­kee Alle­kir­joi­ta. Pai­na sitä, ja ha­ke­mus on alle­kir­joi­tet­tu. Alle­kir­joi­tuk­sen alle il­mes­tyy Lä­he­tä-pai­ni­ke. Jos alle­kir­joit­ta­jia on use­am­pia, il­mes­tyy pai­ni­ke vas­ta, kun kaik­ki alle­kir­joit­ta­jat ovat alle­kir­joit­ta­neet ha­ke­muk­sen.

Alle­kir­joit­ta­mi­nen ta­pah­tuu klik­kaa­mal­la Alle­kir­joi­tan yllä mai­ni­tut tie­dot oi­keik­si -teks­tin edes­sä ole­vaa ruu­tua. Ruu­tuun il­mes­tyy täp­pä ja laa­tik­ko, jos­sa lu­kee Alle­kir­joi­ta. Pai­na sitä, ja ha­ke­mus on alle­kir­joi­tet­tu. Alle­kir­joi­tuk­sen alle il­mes­tyy Lä­he­tä-pai­ni­ke. Jos alle­kir­joit­ta­jia on use­am­pia, il­mes­tyy pai­ni­ke vas­ta, kun kaik­ki alle­kir­joit­ta­jat ovat alle­kir­joit­ta­neet ha­ke­muk­sen. Pai­na Lä­he­tä, ja ha­ke­mus läh­tee kä­sit­te­lyyn. Saat il­moi­tuk­sen, kun ha­ke­muk­se­si on lä­he­tet­ty on­nis­tu­nees­ti.

images1dds.png

Voit muo­ka­ta ha­ke­mus­ta, joka on alle­kir­joi­tet­tu, mut­ta jota ei ole vie­lä lä­he­tet­ty. En­nen muok­kaus­ta ha­ke­muk­sel­ta täy­tyy pois­taa kaik­ki alle­kir­joi­tuk­set.  Tämä ta­pah­tuu Pois­ta alle­kir­joi­tuk­set -pai­nik­kees­ta. Muis­ta, että jos pois­tat alle­kir­joi­tuk­set muok­kaus­ta var­ten, pi­tää kaik­kien alle­kir­joit­ta­jien alle­kir­joit­taa ha­ke­mus uu­des­taan en­nen kuin sen lä­het­tä­mi­nen on mah­dol­lis­ta.

imager02qu.png

Voit muo­ka­ta ha­ke­mus­ta, joka on lä­he­tet­ty, mut­ta jota vi­ran­o­mai­nen ei ole vie­lä ot­ta­nut kä­sit­te­lyyn. Tämä ta­pah­tuu va­sem­man reu­nan Toi­min­not-ot­si­kon alla ole­vas­ta Pa­lau­ta ja muok­kaa -pai­nik­kees­ta. Pää­set muok­kaa­maan ha­ke­mus­ta, kun olet en­sin pois­ta­nut kaik­ki alle­kir­joi­tuk­set edel­lä ole­van oh­jeen mu­kai­ses­ti. Muis­ta, että jos pois­tat alle­kir­joi­tuk­set muok­kaus­ta var­ten, pi­tää kaik­kien alle­kir­joit­ta­jien alle­kir­joit­taa ha­ke­mus uu­des­taan en­nen kuin sen lä­het­tä­mi­nen on mah­dol­lis­ta.

Huom! Jos pa­lau­tat ha­ke­muk­sen it­sel­le­si pai­na­mal­la Pa­lau­ta ja muok­kaa -pai­ni­ket­ta, ha­ke­muk­sen vi­reil­le­tu­lo­päi­vä muut­tuu.

imagej4sk6.png

Kun ha­ke­muk­se­si on tal­len­tu­nut Hyr­rään, saat ha­ke­muk­sen vas­taan­ot­ta­mi­ses­ta vie­lä vi­reil­le­tu­loil­moi­tuk­sen säh­kö­pos­tii­si. Kun ELY-kes­kus tai kala­ta­lous­ryh­mä on ot­ta­nut ha­ke­muk­se­si kä­sit­te­lyyn, saat sii­tä­kin il­moi­tuk­sen säh­kö­pos­tii­si.

Sivu on viimeksi päivitetty 3.5.2024