Lannoitteet ja lannoitevalmisteet

Markkinoille voi saattaa ja maahantuoda ainoastaan sellaisia lannoitevalmisteita, joille löytyy tyyppinimi joko kansallisesta lainsäädännöstä tai EU-lainsäädännöstä. Tyyppinimi sisältää kuvauksen lannoitteen ominaisuuksista, valmistusmenetelmästä, ravinnepitoisuuksista, sille asetetuista laatuvaatimuksista ja mahdollisista käytönrajoituksista.Toisessa EU:n jäsenvaltiossa markkinoilla olevia lannoitevalmisteita voi saattaa Suomessa markkinoille myös niin sanotun vastavuoroisen tunnustamisen perusteella. Myös näitä tuotteita koskevat samat kieli- ja turvallisuusvaatimukset kuin kansallisen lainsäädännön mukaisia valmisteita.

Tyyppinimivaatimusten lisäksi lannoitevalmisteen on täytettävä lannoitevalmisteille asetetut yleiset laatu- ja turvallisuusvaatimukset. Tällaisia ovat muun muassa haitallisten metallien enimmäispitoisuudet ja hygieniavaatimukset. Lannoitevalmisteiden käytöstä ei myöskään saa aiheutua kasvi- ja eläintautien leviämisen tai ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Markkinoille saatettavalla tuotteella on aina oltava asianmukaiset tuoteseloste- ja pakkausmerkinnät. Merkinnät on oltava pääsääntöisesti suomen- ja ruotsinkielellä painettuna tuotteen kyljessä. Irtotavaran osalta tuoteseloste voidaan toimittaa rahtikirjan mukana.

Lainsäädännön mukaisia lannoitevalmisteita ovat 

  • epäorgaaniset ja orgaaniset lannoitteet
  • kalkitusaineet
  • maanparannusaineet
  • kasvualustat
  • mikrobivalmisteet
  • lannoitevalmisteena sellaisenaan käytettävät sivutuotteet.

Lannoitteella tarkoitetaan aineita tai valmisteita, jotka on tarkoitettu edistämään kasvien kasvua tai parantamaan sadon laatua. 

EY-lannoitteet ovat yhteisölainsäädännön mukaisia EY-LANNOITE –merkinnällä varustettuja epäorgaanisia lannoitteita tai kalkitusaineita. Tuotteen voi merkitä ja saattaa markkinoille EY-lannoitteena, jos se täyttää asetuksen (EY) N:o 2003/2003 vaatimukset valmistusmenetelmän, ravinnepitoisuuksien sekä pakkausmerkintöjen osalta. Suomessa markkinoille saatettavien EY-lannoitteiden ravinnepitoisuudet ilmoitetaan alkuaineina. Pitoisuudet voi ilmoittaa lisäksi oksideina. Asetuksen mukaisia lannoitteita voi valmistaa 15.7.2022 asti. Kyseiseen päivämäärään mennessä valmistettuja lannoitteita voi saattaa markkinoille, niin kauan kuin tavaraa on varastossa.

CE-merkityllä lannoitevalmisteella tarkoitetaan EU:n lannoitevalmisteasetuksen (2019/1009) mukaisia tuotteita. CE-merkittyjä lannoitevalmisteita voidaan saattaa markkinoille 16.7.2022 alkaen.

Kalkitusaineet ovat epäorgaanisia ja orgaanisia pääosin kalsiumia tai magnesiumia tai molempia alkuaineita sisältäviä aineita tai valmisteita, jotka esiintyvät yleensä oksideina, hydroksideina, karbonaatteina tai silikaatteina ja jotka pääasiassa on tarkoitettu poistamaan maan happamuutta.

Maanparannusaineella tarkoitetaan aineita, jotka on tarkoitettu parantamaan maan tai kasvualustan fysikaalista tai biologista tilaa, ja joiden vaikutus perustuu pääasiassa muihin vaikutuksiin kuin kasvinravinteisiin. Maanparannusaineet voivat sisältää ravinteita.

Kasvualustat ovat kasvien kasvatukseen tarkoitettuja teknisesti käsiteltyjä kiinteitä tai nestemäisiä aineita, joihin on tai voi olla lisätty muita lannoitevalmisteita, kuten lannoitteita ja kalkitusaineita.

Mikrobivalmiste sisältää yhtä tai useampaa tunnettua mikrobikantaa, jolla on todettu olevan kasvilaji- tai kasviryhmäkohtainen kasvien kasvua tai ravinnonottoa parantava vaikutus.

Sellaisenaan lannoitevalmisteena käytettävällä sivutuotteella tarkoitetaan lannoitevalmisteena käytettävää teollisuus-, poltto- tai tuotantolaitosten, biokaasu- tai kompostointilaitosten taikka muiden laitosten sekä jätevedenpuhdistamojen tai muun vastaavan toiminnan yhteydessä syntyviä sivutuotteita, joita voidaan käyttää sellaisenaan tai jalostaa vähäisessä määrin käyttökelpoisempaan muotoon. Teollisuuden sivutuotteita voidaan käyttää sen ominaisuuksien mukaan esimerkiksi lannoitteena, kalkitusaineena tai maanparannusaineena. 

Sivu on viimeksi päivitetty 3.8.2022