För inte in afrikansk svinpest till Finland

Afrikansk svinpest (ASF) är en dödlig svinsjukdom som trots förebyggande åtgärder fortsätter att spridas till nya områden. Om sjukdomen sprider sig till Finland innebär det stora ekonomiska förluster för svingårdarna och hela köttindustrin på grund av bortskaffande av djur och sanering av utrymmen samt avstannande av den internationella handeln. Afrikansk svinpest smittar inte till människan och har aldrig påvisats i Finland. Sjukdomen förekommer t.ex. i Sverige, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Slovakien, Italien, Tyskland, Tjeckien, Grekland, Kroatien, Ryssland, Vitryssland, Moldavien, Ukraina, Serbien, Norra Makedonien och Bosnien-Hercegovina. Risken att sjukdomen kan spridas till Finland har ökat.

Undersökning av möjliga smittvägar för sjukdomen i Finland

Livsmedelsverket har publicerat en riskprofil för möjliga smittvägar för afrikansk svinpest. I riskprofilen har beskrivits möjliga smittvägar som kunde orsaka att sjukdomen sprids till Finland.

De väsentligaste smittvägarna är:

  • människor som reser in i landet från resor i infektionsområdet,
  • infekterat kött eller köttprodukter, 
  • levande tama svin och sperma, 
  • kontaminerade djurtransportfordon,
  • matavfall från internationell trafik och 
  • infekterade vildsvin som strövar över gränsen till Finland.

Dessutom har man i undersökningen kartlagt bland annat vildsvinens och djurtransportmedlens rörelser, transporter av animaliskt avfall över gränsen och eventuella risker i anknytning till jakturism.

Ekonomiska risker

Om sjukdomen sprider sig till Finland innebär det stora ekonomiska förluster för svingårdarna och hela köttindustrin på grund av bortskaffande av djur och sanering av utrymmen samt avstannande av den internationella handeln.

Undersökningsrapport Påverkan av lantbrukets strukturförändringar på spridningen av djursjukdomar i Finland publicerades i 2015. Syftet med arbetet var att utvärdera hur strukturomvandlingen i lantbruket påverkar djursjukdomsrisken och de ekonomiska konsekvenserna av sjukdomarna.  Sjukdomar som behandlades var afrikansk svinpest, mul- och klövsjuka och blåtunga.

Viruset som orsakar sjukdomen överlever väl i miljön och sprids mycket lätt

Sjukdomen har spridits med svintransporter, matavfall eller foder som innehållit viruset som svinen utfodrats med samt med vildsvin. Smittan har förflyttat sig långa vägar till nya områden vilket huvudsakligen beror på att svinen har utfodrats med kontaminerat matavfall. Viruset kan också spridas med kontaminerad djur- eller fodertransportutrustning. ASF-viruset förstörs inte vid låga matlagningstemperaturer och kan därför även spridas med bland annat rökta eller lufttorkade köttprodukter. Frysning förstör inte heller viruset.

Införsel av vildsvinskött, produkter framställda av vildsvinskött och jakttroféer har begränsats från de infekterade områdena till Finland

De områden där sjukdomen förekommer och mera detaljerade restriktioner beskrivs i EU – komissionens skyddsbeslut för EU-området. Karta över restriktionszoner för ASF i EU-länder.

Restriktionszon III, röd: Smitta har påvisats hos både tamsvin och vilda vildsvin på området. 
Restriktionszon II, ljusröd: Smitta har påvisats hos vilda vildsvin på området. 
Restriktionszon I, blå: Smittriskområde kring restriktionszon II eller III.

Begänsningarna för privata personer har presenterats på sidan Till resande om afrikansk svinpest. Livsmedelsverket rekommenderar att man inte ska ta med sig vildsvinskött eller livsmedel tillverkade av vildsvinskött från EU länder där afrikansk svinpest förekommer, ens utanför restriktionszoner. Sjukdomen har ändå spridits snabbt och besluten om restriktionszoner kan släpa efter det verkliga sjukdomsläget. Krav för införsel och begränsningar gäller också jakttroféer. Livsmedelsverket rekommenderar att jakttroféer (till exempel tänder och skinn) bereds på lämpligt sätt i avreselandet för förvaring i rumstemperatur innan de sänds till Finland.

Införsel av kött, köttprodukter och jakttroféer från länder utanför EU

Det är helt förbjudet att föra in livsmedel som innehåller svinkött från länder utanför EU där afrikansk svinpest förekommer. Det är i allmänhet inte tillåtet att föra in hemkomstgåvor från länder utanför EU.

Mer information

Sjukdomen kan också spridas med foder och strömaterial

Det sjukdomsalstrande viruset tål värme och surhet och kan sprida sig med foder och strömaterial som inte hettats upp. Också matavfall kan sprida ASF -viruset och andra djursjukdomar och därför är det förbjudet att använda matavfall som foder för svin och vildsvin.

För att förhindra spridning av sjukdomen ska foder som inte hettats upp, såsom till exempel ensilage och hö samt färskkonserverad eller obehandlad skörd, inte föras in från sjukdomsdrabbade områden till Finland för att användas som foder för produktionsdjur eller vilda djur. Till exempel torkning av spannmål, inklusive majs, inte nödvändigtvis förstör det virus som orsakar sjukdomen. För att minska risken för att afrikansk svinpest ska spridas till Finland rekommenderar Livsmedelsverket att oupphettat foder och strömaterial (bl.a. halm, hö, spannmål) lagras under 90 dagar före användning.

Importfodrets ursprung bör alltid säkerställas, eftersom det från början kan ha kommit från något annat land än inköpslandet. Foderföretagaren och primärproducenter svarar för fodersäkerheten och kvalitetssäkringen av fodret som de har importerad som ett led i sin egenkontroll.

Mer information

Desinfektion av transportfordon för djur och varor

Alla svintransportfordon som kommer över gränsen till Finland ska rengöras och desinficeras på en godkänd desinficeringsplats innan djuren lastas och efter att fordonet kommit tillbaka till Finland före nästa transport. 

Transportfordon för djur, foder och varor som kommer från länder utanför EU ska tvättas och desinficeras noggrant efter att lasten har lossats, och ett desinfektionsintyg ska finnas med fordonet. Djurtransportfordon som kommer från tredjeländer ska dessutom rengöras och desinficeras på nytt i Finland före lastning. På länken nedan beskrivs mera detaljerat de krav som gäller transportfordon.

Mer information

Släpp inte in sjukdomen i svingården

Risken för att djursjukdomar sprids och friska djur smittas är som störst då djur flyttas till en ny plats och då de kommer i kontakt med nya djur. Därför är det viktigt att iakttas de begränsningar som satts för import av djur. Även foder, könsceller och embryon, kadaver, redskap och tillbehör till skötseln av djuren, transportfordon, kläder eller till exempel gemensamma arbetsmaskiner som använts i djurstallet kan utgöra en smittorisk ifall skyddsåtgärderna inte är tillräckliga.

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA’s video: African Swine Fever – How to stay one step ahead.

Utöver de kontrollåtgärder som presenteras i videon, finns det i Finland några nationella krav som man måste ta hänsyn till. Det är inte tillåtet att hålla svin eller hägnade vildsvin utomhus om inte utehägnen skyddats med stängsel av ståltrådsnät eller elstängsel.

Sidan har senast uppdaterats 25.9.2023