Import av växtprodukter från länder utanför EU

OBS. EU:s lagstiftning om växthälsa förnyas från 14.12.2019. Läs mer om bl.a. ändringarna beträffande importkrav, användning av växtpass och egenkontroll!

Lagstiftningen innehåller begränsningar beträffande import av vissa växter och växtprodukter från länder utanför EU för att växtsjukdomar och skadegörare inte ska spridas via produkterna och för att kvaliteten på importerat förökningsmaterial ska motsvara EU:s och internationella krav. Produkterna måste ha olika intyg och de ska kontrolleras i samband med importen. Importören ska registrera sig i Livsmedelsverkets register. För vissa produkter gäller totalt importförbud.

Nedan beskrivna förfarande gäller också import av trävaror, som du kan läsa mera om här.

Krav på växthälsa och förökningsmaterial finns för följande produkter:

  • Plantskoleväxter och annat plantmaterial
  • Plantmaterial av skogsträd > Observera tilläggskraven
  • Utsäde > Observera tilläggskraven
  • Krukväxter, snittblommor (en del)
  • Färska frukter och grönsaker (största delen)
  • Potatis (importförbud)
  • Spannmål
  • Importförbud

För vissa växter och växtprodukter gäller totalt importförbud från länder utanför EU. Sådana är t.ex. päronpestens värdväxter, barrväxter och potatis. De produkter som är föremål för importförbud finns uppräknade i Livsmedelsverkets anvisning som finns i anvisningarna om import av växter.

Sundhetscertifikat

Sundhetscertifikat och inspektion i samband med importen krävs av alla plantor, sticklingar, krukväxter och andra växter som är avsedda att planteras samt delvis av utsäde, snittblommor och färska grönsaker. Sundhetscertifikat beviljas av avsändarlandets myndighet. Certifikatet är ett tecken på att de importerade produkterna har granskats i enlighet med kraven i Finland. De produkter som kräver sundhetscertifikat finns uppräknade i Livsmedelsverkets anvisning som finns i anvisningarna om import av växter.

Importören måste registrera sig

Den som ska importera produkter som kräver sundhetscertifikat måste registrera sig i Livsmedelsverkets växtskyddsregister. Anvisningar och blankett för registrering finns här. Vid import av utsäde av vissa växtslag krävs dessutom registrering i utsädesenhetens register.

Beställning av inspektion

Produkter som kräver sundhetscertifikat inspekteras i samband med importen. Inspektionen görs av en inspektör från Livsmedelsverket eller NTM-centralen. En importförsändelse ska innan den anländer till importplatsen anmälas till en växtinspektör.

Traces-datasystemet

Under åren 2018–2019 tas systemet TracesNT i bruk vid import av produkter som kräver sundhetscertifikat. Läs mer om TracesNT-systemet.

Inspektionsavgifter

Inspektionerna är avgiftsbelagda. Inspektionsavgifterna hittar du i prislistan.

Tillåtna införselorter

Import av försändelser som kräver sundhetscertifikat är tillåten via följande införselorter:

Hamnar: Fredrikshamn, Helsingfors, Kaskö, Kemi, Karleby, Kotka, Uleåborg, Jakobstad, Björneborg, Brahestad, Raumo och Åbo
Flygplatser: Helsingfors-Vanda, Tammerfors och Åbo
Gränsövergångar: Karigasniemi, Villmanstrand, Niirala, Nuijamaa, Näätämö, Vaalimaa, Vainikkala och Vartius.
Virke som importeras från Ryssland får också föras in i landet via flera andra införselplatser.

Undantagslov för forskningsändamål

För forskningsändamål är det möjligt att få tillstånd att avvika från kraven vid import av växter (t.ex. import utan sundhetscertifikat). Ett villkor för att beviljas tillstånd är att införseln inte orsakar fara för spridning av växtskadegörare. Om du behöver undantagslov för forskningsändamål, kontakta kasvinterveys@ruokavirasto.fi. 

En blankett för ansökan om undantagslov finns i anvisningar och blanketter för import.

Kontakta

kasvinterveys@ruokavirasto.fi

 

Införselanvisningar för resenärer