Minskning av intaget av främmande ämnen via livsmedel

Med främmande ämnen (livsmedelskontaminanter) avses ämnen som inte har lagts till i ett livsmedel avsiktligt, men som ändå kan förekomma till exempel som följd av tillverkningen eller något annat hanteringsskede eller en miljöförorening. Främmande ämnen kan göra ett livsmedel skadligt för människans hälsa eller oanvändbart som livsmedel. Deras halt i livsmedel begränsas med de maximimängder som anges i lagstiftningen.

En konsument kan minska intaget av främmande ämnen genom att äta mångsidigt, varierande och måttligt.

Anvisningar för att minska intaget av främmande ämnen

Akrylamid

Mykotoxiner

Nitrat

Arsenik

Kvicksilver

Oorganiskt tenn

Kadmium

Bly

Nickel

Frågor och svar om metaller

PAH-föreningar

 

 

Sidan har senast uppdaterats 21.12.2022