Bakteriell njurinflammation hos fisk BKD

BKD (Bacterial Kidney Disease) orsakas av bakterien Renibacterium salmoninarum.

Symptom

BKD är en kronisk sjukdom hos laxfiskar som utvecklas långsamt. Typiska symtom är försämrad tillväxt och fortgående låg dödlighet. BKD kan vara i det närmaste symtomfri med nedsatt aptit, simstörningar och låg dödlighet. Förlusterna är i regel störst bland könsmogna fiskar. BKD gör fiskarna anemiska, huden blir mörkaktig, buken svullen och ögonen utstående. Njuren får ljusa fläckar, som kan förekomma även på levern och mjälten. Vid låg temperatur kan njuren vara helt täckt av en tjock vitaktig hinna. Vid den akuta sjukdomsformen kan dödligheten vara stor och blödningar förekomma i muskulaturen.

Diagnos och provtagning

Sjukdomen kan inte konstateras enbart utgående från de kliniska symtomen. Diagnosen ställs i regel genom bakterieodling från fiskarnas organ. För fastställning av diagnosen utväljs i första hand fiskar i dåligt skick med avvikande beteende.

Smittvägar

Smittan kan överföras både vertikalt från moderfisk direkt till rom eller horisontalt från fisk till fisk. Desinfektion av rommen dödar inte bakterien som ligger inom rommen. Sjukdomen kan också överföras via vatten, foder eller redskap som kontaminerats av fiskar som bär på smittan.

Bekämpning och profylax

BKD är inte en djursjukdom som ska bekämpas enligt lag. I lagstiftningen klassificeras BKD som en anmälningspliktig djursjukdom.  Det finns fortfarande inte något effektivt vaccin mot BKD och mikrobläkemedel har ingen effekt på den sjukdomsalstrande bakterien.

Kontroll

EU-godkänt bekämpningsprogram mot BKD-sjukdomen och BKD-skyddsområdet avskaffades den 1.12.2014. Klassificering av BKD i lagstiftingen ändrades från en djursjukdom som ska bekämpas till en anmälningspliktig djursjukdom. Bekämpning av BKD fortsättas genom frivillig hälsoövervakning av BKD, och genom att lagstadgat skydda vildfisken mot BKD. 

Frivillig BKD-hälsoövervakning

Sådana fiskhållningsplatser inom insjöområden där laxfiskar eller könsceller från dem föds upp för utplantering eller för förflyttning till någon annan djurhållningsplats för fortsatt uppfödning kan ansluta sig till den frivilliga BKD- hälsoövervakningen. För att ansluta en fiskhållningsplats till hälsoövervakningen måste man göra en anmälan till regionförvaltningsverket i sin egen region. Anslutningsblanketten (på finska) kan printas från Livsmedelsverkets websidor. När fiskhållningsplatsen ansluter sig till den frivilliga hälsoövervakningen, förbinder sig den ansvariga personen till att följa hälsoövervakningens villkor (Livsmedelsverkets anvisning om hälsoövervakning på finska). Regionalförvaltningsverket beviljar hälsoklassen (1–3) till alla anslutna hållningsplatser. Hälsoklassen kan utnyttjas i handel av fiskyngel mellan odlingar samt för utplantering av fisk i hemlandet och utomlands.

Livsmedelsverket upprätthållar en förteckning över alla fiskhållningsplatser som tillhör BKD-hälsoövervakningen och deras hälsoklasser (se link på högra spalten).

Planteringar till insjöområdet

Laxfiskar kan planteras till insjöområdet bara från sådana odlingar som tillhör den frivilliga hälsoövervakningen och för vilka regionalförvaltningsverket har beviljat hälsoklass 1 eller 2. Bestämmelsen gäller dock inte Kemi, Ijo, Ule och Karvia älvs vattendrag. Bestämmelsen gäller inter heller könsceller från vilda stammar som fångats i djurhållningsplatsens närområde eller yngel som nylicken kläckts från dem och som frisläpps inom samma område.

Förekomst i Finland och på andra ställen

I Finland påträffas BKD årligen på några odlingar både i inlandet och i havsområdet. Sjukdomen påträffas också i nästan hela Europa.

Lagstiftning

Mer information

  • Anslutningsblankett till BKD hälsoövervakningen (på finska)
  • Förteckning över alla fiskhållningsplatser som tillhör BKD-hälsoövervakningen och deras hälsoklasser
  • Anvisning till dem som förflyttar och planterar ut fiskar och kräftor
Sidan har senast uppdaterats 26.11.2018