Infektiös IHN-virus hos laxfiskar i Finland

Infektiös hematopoietisk nekros IHN (infectious haematopoietic necrosis) konstaterades för första gången i Finland 30.11.2017. Infektionen konstaterades först i regnbågslaxar i en fiskodlingsanläggning i havsområdet i Ii. I utredningar om infektionen spritt sig konstaterades IHN-virusinfektion också på en annan företagares djurhållningsplats som ligger intill den djurhållningsplats där IHN först konstaterades, på en moderfisk- och yngelanläggning i Tervo Kommun, i en metdamm med regnbågslax som ligger i närheten av fiskodlingsanläggningen i Tervo, i en liten husbehovsdamm i Kaavi kommun och yttermera i mitten av januari i en metdamm i Nurmes. Hittills har sjukdomen konstaterats på sex djurhållningsställen. Livsmedelsverket upprättade restriktionszoner kring alla infekterade hållningsplatser.

Det är sannolikt att IHN-smittan kom först till en annan av de hållningsplatser som ligger i Tervo och spreds därifrån tillsammans med fisktransporter. Ursprunget av infektionen har inte kunnat klarläggas. Alla fiskodlingar, metdammar och planteringsmål som har haft kontakt med de infekterade hållningsplatserna har utretts. Kommunala veterinärer har inspekterat alla kontaktplatser och tagit prover och uppföljningen fortsätter. Också vilda fiskar testas. Internetsidor uppdateras när ny information framgår. Betydande saker informeras med hjälp av meddelanden i medierna.

De infekterade hållningsplatserna tömdes på fisk. I totalt, dödas 232 000 kg fisk. Efter destruktionen, tvättades, desinficerades och hållades hållningsplatser tomma på fisk åtminstone i 6 veckor för att säkra att viruset har förintats. Nya fiskar testas intensivt för IHN.

Restriktionszoner runt Nurmes och Ii har avvecklats

Saneringsåtgärderna på Pielinens och Iis områden har slutförts. Restriktionszonen runt Nurmes har avvecklats den 1.10.2018 och runt Ii den 15.7.2019. Kontrollområden har utformats runt hela Pielinens område och runt Ii på grund av Ministeriets förordning för att säkra att smittan har utrotats. Den intensiva kontrollen fortsätter på kontrollområdena åtminstone i två år. Under kontrollperioden undersöks både vild och odlad fisk för IHN. Regnbågar, laxar, deras könsceller eller fisk som hör till vektorarterna kan inte flyttas från kontrollområden till andra områden i Finland. När regnbågar, laxar eller deras könsceller flyttas tills hållningsplatser eller för plantering på kontrollområden måste utgångsodlingens kommunalveterinär ge ett hälsointyg för den fisk som ska transporteras. Det rekommenderas att fisktransportbilarna som besöker övervakningsområdet desinficeras noggrant.

 

 Kartan över IHN-restriktionszoner och kontrollområden i Ii och runt Pielinen.

 

Åtgärder och restriktioner som gäller restriktionszonen

Förbud att förflytta vattendjur och könsceller

Transport av regnbågar, laxar och deras könsceller eller arter som hör till vektorarterna inom restriktionszonen, till restriktionszonen eller bort från restriktionszonen är förbjuden. Förbudet gäller också planteringarna. Regnbågar och laxar är de mest mottagliga arterna för IHN. Gös, stör, ruda, karp, id, mört, sutare, flodkräfta, signalkräfta och flundra är vektorarter om de transporteras mellan hållningsplatser där det finns regnbågar eller laxar.

Transportering av vattendjur som hör till andra arter (till exempel sik, öring, röding, gädda) är tillåten.

Åtgärder som ska vidtas på djurhållningsplatser som ligger inom restriktionszonen och som håller vattenbruksdjur som är mottagliga för sjukdomen i avsikt att förhindra att infektionen sprider sig

Vattenbruksdjurens hälsotillstånd och dödlighet ska följas upp på djurhållningsplatser som ligger inom zonen. Förändringar ska omedelbart anmälas till den kommunalveterinären.

Personer som besöker djurhållningsplatser som ligger inom zonen ska se till att de använder skyddsklädsel och att utrustningen de använder rengörs och desinficeras på lämpligt sätt.

Döda vattenbruksdjur och andra biprodukter som härstammar från djurhållningsplatserna ska bortskaffas på ett sätt som inte medför en risk att sjukdomen sprider sig, till exempel genom nedgrävning.

Desinficering av transportmedlen

Transportmedlen som använts för transport av vattenbruksdjur som är mottagliga för sjukdomen eller könsceller från sådana eller biprodukter som erhållits från sådana och som härstammar från djurhållningsplatser som ligger inom restriktionszonen ska tvättas och desinficeras efter att lasten lastats av.

Slakt och rensning av vattenbruksdjur

Vattenbruksdjur får slaktas och rensas i en rensningsanläggning i anslutning till djurhållningsplatsen. Om vattenbruksdjur som är mottagliga för sjukdomen eller hör till vektorarterna transporteras till en rensningsanläggning som ligger utanför djurhållningsplatsen, krävs ett undantagslov som beviljats av regionförvaltningsverket.

Vattenbruksdjur som härstammar från en restriktionszon och som är mottagliga för sjukdomen eller hör till vektorarterna får rensas endast i en sådan rensningsanläggning som har ett hälsotillstånd beviljat av Livsmedelsverket. Efter rensningen får vattenbruksdjuren transporteras för vidarebearbetning i en annan livsmedelslokal.

Fiske

Man får fiska i restriktionszonen på normalt vis.

Undantagslov som gäller restriktionszonen

Regionförvaltningsverket kan på ansökan i ett enskilt fall bevilja tillstånd att avvika från ett förbud eller en restriktion som ska iakttas inom restriktionszonen, om avvikandet inte medför en risk att sjukdomen sprider sig. För nedan uppräknade transporter eller förbud krävs ett undantagslov från regionförvaltningsverket, när vattenbruksdjur som är mottagliga för IHN-sjukdomen eller som hör till vektorarterna eller könsceller från sådana transporteras. Mer information om tillstånden och villkoren för dem ger länsveterinären i regionförvaltningsverket.

  • Transport av vattenbruksdjur eller deras könsceller till restriktionszonen.
  • Transport av vattenbruksdjur eller deras könsceller inom restriktionszonen.
  • Utplanteringar inom restriktionszonen.
  • Transport av vattenbruksdjur bort från restriktionszonen direkt för avlivning eller direkt för slakt och rensning. Rensningsanläggningen måste ha ett hälsotillstånd.
  • Transport av könsceller från vattenbruksdjur bort från restriktionszonen direkt för bortskaffning.

Till andra transporter eller utplanteringar utanför restriktionszonen är det inte möjligt att få undantagslov.