PKD eller proliferativ njursjukdom hos fisk

PKD är en sjukdom som orsakas av en parasit hos laxfiskar, främst hos regnbåge. Sjukdomen orsakas av parasiten Tetracapsuloides bryosalmonae, som tillhör  spordjur (myxozoa).

Sjukdomens förekomst i Finland

I Finland har PKD konstaterats två gånger, första gången 2006 hos ettårig odlad regnbågse på Åland, som hade importerats från Danmark, och andra gången 2013 hos odlad röding  i Enare träsks vattenområde. Sjukdomen PKD förekommer allmänt i Danmark, och det är också högst sannolikt att de smittade fiskarna på Åland var smittade redan när de importerades till Finland. Enskilda fall har konstaterats på Åland även efter detta

Parasitens kretslopp

Parasitens livscykel är inte fullständigt känd, men man vet att fisken smittas via parasitens huvudvärd, ett bottendjur (Bryozoa) som tillhör stammen  mossdjur. Man har beskrivit åtminstone fem olika arter av bryozoer, som kan fungera som värd för parasiten. Man vet att åtminstone en av dessa arter (Fredericella sultana) förekommer i våra insjöar. Uppgifterna om det finländska havsområdet är bristfälliga.

Klinisk sjukdomsbild

Sjukdomen har konstaterats både hos odlad och vild laxfisk i Europa och Nordamerika. Hos odlad fisk konstateras sjukdomsutbrott i regel under fiskens första sommar vid anläggningar med jordbassänger och/eller anläggningar som använder ytvatten (älv, sjö). Sjukdomen anses vara en så kallad varmvattenssjukdom. Parasiten kräver en vattentemperatur på minst tio grader för att utvecklas till infektiv spor i mossdjuret, och enligt litteraturen krävs en vattentemperatur på cirka 15°C för att orsaka sjukdom hos regnbåge. Sjukdomen förekommer framför allt  i eutrofierade vatten. Sjukdomen kan leda till stor dödlighet om fisken stressas samtidigt som sjukdomen bryter ut.

Synliga symtom

En fisk som drabbats av sjukdomen är apatisk. Den blir mörkare i färgen, den simmar på ett onormalt sätt och aptiten försvagas. Ögonen sväller upp, gälarna är ljusa och svullna. Bukhålan är uppsvälld av vätskan som finns i den.

Patologi

En fisk som drabbats av PKD är anemisk och de huvudsakliga förändringarna konstateras i njuren, som är kraftigt uppsvälld och grå eller brunaktig till färgen. I bukhålan finns rikligt med ödemvätska. De synliga förändringarna påminner mycket om bakteriell njursjukdom (BKD). Histologiskt konstateras utvecklingsskeden av extrasporogona parasiter i njurvävnaden, så kallade PKX-celler. Diagnosen ställs utifrån en histopatologisk bild.

Bekämpande av sjukdomen

Någon egentlig godkänd medicinering mot sjukdomen för fisk som är avsedd som livsmedel finns inte. Sjukdomsutbrott som orsakas av parasiten kan lindras genom en minskning av vegetationen i anläggningens bevattningskälla, varvid även antalet mossdjur som fungerar som värdar minskar.

I Finland är PKD inte en djursjukdom som  bekämpas enligt lag eller som är anmälningspliktig.

Sidan har senast uppdaterats 15.10.2018