Botulism

Botulism kallas den sjukdom som orsakas av giftiga ämnen, det vill säga toxiner, som alstras av bakterien Clostridium botulinum. Alla djurarter, även människan, kan insjukna i botulism. Bland vilda djur är botulism vanligast hos sjöfåglar.

Clostridium botulinum-bakteriens sporer, som är mycket härdiga viloformer, finns i jorden och vattnet. Under gynnsamma förhållanden utvecklas sporerna till bakterier som producerar toxiner. Toxinet kommer in i kroppen med kontaminerad föda.

Symtom

Toxiner är nervgifter som förorsakar förlamning som i allmänhet leder till döden. Symtom hos fåglar är till exempel svårigheter och oförmåga att flyga samt förlamning av ben- och halsmuskler. Ögonlocken förblir helt eller delvis slutna. Sjukdomens inkubationstid och varaktighet varierar från några timmar till flera dagar. Är förgiftningen lindrig kan fågeln återhämta sig.

Diagnos och provtagning

Den preliminära diagnosen ställs ofta utgående från förlamningssymtomen. Inga särskilda förändringar konstateras vid obduktion av fåglar som dött i botulism. För att säkerställa sjukdomen bör förekomsten av botulintoxin i blodet och vävnader påvisas med biologiskt test. Proven måste tas av fåglar som dött helt nyligen för att resultaten ska vara tillförlitliga.

Smittvägar

Sporer av bakterien C. botulinum finns i jorden, vattendragens bottensediment och även i djurens tarmar. Sporerna kan förbli livskraftiga i miljön i åratal. De kan spridas med fåglarnas avföring. När förhållandena blir gynnsamma aktiveras sporen och börjar dela sig, varvid även toxin bildas. Eftersom de gynnsammaste förhållandena för bakteriens toxinproduktion är vid temperatur på 22–37°C i syrefri miljö, uppträder de flesta fallen av botulism hos djur på sommaren.

Massdöd bland fåglar sommartid hör till de synligaste exemplen på botulism. Sjöfåglar insjuknar lätt, eftersom toxinhalterna kan bli höga på varma, sumpiga och leriga stränder där fåglarna söker föda. Ruttnande växer och djurkadaver kan också fungera som källa till förgiftning. Asätare insjuknar efter att ha ätit kroppar av djur som dött i botulism. Botulintoxin kan ansamlas i asflugornas larver, som förgiftar djur som använder dem som föda.

Förekomst i Finland och på andra ställen

Dödsfall bland vilda fåglar på grund av botulism förekommer på olika håll i världen. Från Nordamerika har rapporterats många fall där hundratals, även tusentals fåglar har dött. De fall av måsdöd som förekommit vid Sveriges kuster på 2000-talet har åtminstone delvis berott på botulism. Från Finland har inga säkerställda fall av massdöd bland vilda fåglar på grund av botulism rapporterats.

Sidan har senast uppdaterats 19.11.2018