Ofta frågat om CWD

Vad är avmagringssjukan hos hjortdjur för en sjukdom?

Avmagringssjukan hos hjortdjur det vill säga CWD (chronic wasting disease) är en prionsjukdom som hör till de transmissibla spongiforma encefalopatierna det vill säga samma prionsjukdomskategori som galna ko-sjukan och scrapie hos får. Sjukdomen orsakas av ett prionprotein som också normalt förekommer i kroppen. I ett djur som drabbats av sjukdomen antar prionen en sådan form som enzymerna i kroppen inte förmår spjälka. Prioner samlas i hjärnan och slutligen i de inre organen och förintar dessa.

Hur sprids sjukdomen till ett nytt område?

I de nordamerikanska sjukdomsfallen har konstaterats att förflyttningar av djur till nya områden och hjortdjurens naturliga vandring är de viktigaste sätten på vilka sjukdomen sprids till nya områden.

Vilka är symptomen på sjukdomen?

CWD förekommer hos vuxna hjortdjur allt från ett års ålder, de flesta sjukdomsfallen har påträffats hos 3–7 år gamla djur. Ett djur som drabbats av sjukdomen drar sig bort från hjorden. Djuret tvinar bort och lider av balansstörningar och darrningar. I sjukdomens slutskede dräglar, dricker och urinerar djuret rikligt. Sjukdomen framskrider långsamt, det kan ta allt från några veckor till rentav månader. I allmänhet avlider djuret inom fyra månader efter att sjukdomen brutit ut, frilevande djur rentav snabbare.

Hur kan sjukdomen konstateras hos hjortdjur?

Sjukdomen kan inte konstateras utgående från symptomen. Diagnosen görs med hjälp av ett prov från hjärnan och lymfkörtlarna i huvudet med hjälp av laboratorietester. Hjortdjurets huvud sänds in till närmaste Livsmedelsverkets verksamhetsställe där djursjukdomspatologi utförs (Helsingfors, Kuopio, Uleåborg, Seinäjoki). Proverna som tagits av djuret sänds in för undersökning till forskningsenheten för djursjukdomsvirologi i Livsmedelsverket i Helsingfors.

Bland vilka djur kan sjukdomen förekomma?

Så gott som alla hjortdjur som påträffas i Finland (skogsrenen, älgen, rådjuret, renen och vitsvanshjorten) kan insjukna i CWD. Dovhjorten anses resistent mot sjukdomen. I Nordamerika har de flesta fallen konstaterats hos vitsvanshjort, svartsvanshjort och kronhjort i Klippiga bergen. I Norge har CWD konstaterats hos fjällren, älg och kronhjort. Inte en endaste naturlig smitta från insjuknade hjortdjur till husdjur har inrapporterats. Nötkreaturen, fåren, hunden, katten och andra husdjur verkar vara resistenta mot avmagringssjukan hos hjortdjur.

Vilka åtgärder vidtas för att hindra att sjukdomen sprider sig?

På grund av sjukdomsfyndet kommer uppföljningen av avmagringssjukan i Finland att intensifieras i hela landet, men särskilt i fyndområdet.

Är CWD-sjukan farlig med tanke på människan?

CWD har aldrig konstaterats smitta människan. I USA har man känt till sjukdomen redan i mer än 50 år och den förekommer allmänt hos hjortdjur inom flera delstater. Där har ändå inte konstaterats att CWD skulle har orsakat sjukdom hos människor.

Kan jag äta djupfryst eller inlagt älgkött?

Kött från en frisk älg och produkter gjorda av sådant kött kan användas som livsmedel. Kött från sjuka älgar eller andra sjuka djur ska man inte äta.

Kan kött från hjortdjur undersökas med tanke på CWD?

Nej.

Kan hjortdjurskadaver fortsättningsvis användas som åtel?

Det är tillåtet att använda krockdödade, avlivade och som döda påträffade hjortdjur som åtel, om djuret inte har konstaterats vara eller misstänks vara sjukt.

Sidan har senast uppdaterats 19.11.2018