Anvisning för ansökan om nordligt husdjursstöd 2024

Publiceringsdatum: 6. februari 2024

Guide om djurstöd 2024

De nordliga husdjursstöden är nationellt finansierade stöd som inom stödområde C betalas till nöt-, får- och getgårdar.

 • nordligt husdjursstöd för nötkreatur
  • dikor
  • tjurar (6 mån. – under 20 mån.)
  • slaktkvigor
  • slakttjurar i C3- och C4- områdena
 • nordligt husdjursstöd för tackor och
 • nordligt husdjursstöd för hongetter

1. Stödbelopp och utbetalning

Stöd bestäms på basis av var gårdens driftscentrum är beläget. Om gården inte har något driftcentrum anses gårdsbruksenheten vara belägen inom det stödområde där största delen av dess åkrar är belägna. Du kan kontrollera din gårds stödområde i Viputjänsten eller av landsbygdsnäringsmyndigheten i ditt eget samarbetsområde.

Livsmedelsverket får uppgifter om de djur som ligger till grund för stödet direkt från djurregistret. Stödet betalas för djur som uppfyller stödvillkoren. Stödbeloppen anges i tabell 1-4.

Förskottet på stödet betalas utgående från det djurantal som betalats för husdjursstödet 2023. Förskottet är cirka 80 % av det slutliga stödbeloppet.

Slutligt stöd betalas inte om det slutliga stödbelopp som betalas är mindre än 100 euro per sökande och stödtyp. Förskott betalas inte om förskottsbeloppet understiger 500 euro.

Det stöd, som betalas ut på grundval av djurenheter begränsas till ett maximibelopp och utöver det betalas inget stöd ut. I maximibeloppet räknas de djurenheter in som ackumuleras av sökandens dikor, tjurar, tackor, hongetter och slaktkvigor. Maximibeloppet per stödområde beskrivs i tabell 5.

Tabell 1. Stödbelopp som betalas per djurenhet för dikor och tjurar.

Stödområde

Dikor
euro/djurenhet*

Tjurar (6 mån.-under 20 mån.)
euro/djurenhet**

C1

707

671

C2

707

671

C2 (norr och skärgårdsområdena i stödområde C)

783

771

C3 (områdena P1 och P2)

858

846

C3 (områdena P3 och P4)

858

846

C4 (område P4)

1043

1191

C4 (område P5)

1043

1191

*en diko motsvarar en djurenhet.
**en tjur motsvarar 0,6 djurenheter.

Tabell 2. Stödbelopp för slaktade kvigor. En slaktad kviga motsvarar 0,6 djurenheter.

Stödområde

En slaktad kviga, euro/djurenhet

C1

665

C2

665

C2 norr och skärgårdsområdena i stödområde C

770

C3

840

C4

965

Exempel På gården i stödområde C2 fanns sammanlagt 10 kvigor som slaktades under stödåret 2024. Stödnivån är 665 €/djurenhet. Den slaktade kvigan motsvarar 0,6 djurenheter, så för 10 slaktade kvigor betalas högst 10 x 0,6 x 665 € = 3 990 €.

Tabell 3. Stödbelopp för slaktade tjurar.

Stödområde

En slaktad tjur
euro/slaktat djur*

C3 (områdena P1 och P 2)

141

C3 (områdena P3 och P4)

192

C4 (område P4)

192

C4 (område P5)

343

Tabell 4. Stödbelopp som betalas per djurenhet för tackor och hongetter.

Stödområde

Tackor*
euro/djurenhet

Hongetter*
euro/djurenhet

C1

438

836

C2

444

855

C2 (norr och skärgårdsområdena i stödområde C)

501

896

C3 (områdena P1 och P2)

643

1138

C3 (områdena P3 och P4)

704

1217

C4 (område P4)

862

1356

C4 (område P5)

862

1536

*en tacka eller honget motsvarar 0,2 djurenheter.

Exempel. Tackorna från en gård inom stödområde C2 ackumulerade sammanlagt 14 640 stödberättigande dagar under stödåret. Det genomsnittliga antalet tackor är (14 640/366 = 40) 40 tackor. På gården föddes 41 lamm under stödåret, så stöd kan beviljas för alla 40 tackor.
Gården kan få stöd för tackor
40 st. x 0,2 de/st. = 8 de -> 8 de x 444 €/de = 3 552 €.

Tabell 5. Maximibelopp per stödområde

Stödområde

Stöd utbetalas till sökanden för högst

C1

800 djurenheter

C2

800 djurenheter

C2 norr och skärgårdsområdena i stödområde C

575 djurenheter

C3

400 djurenheter

C4

260 djurenheter

2. Att ansöka om stöd

Ansök om förskott och slutligt nordligt husdjursstöd eller endast slutligt stöd i Viputjänsten senast den 5 mars 2024. Den elektroniska ansökan är öppen på den sista ansökningsdagen fram till kl. 23.59 (finsk tidszon UTC+3, sommartid UTC+2). Läs mer om Ansökan av nationella husdjursstödet i Vipuanvisning.

3. Sökandens ålder

Du ska ha varit minst 18 år 31.12.2023.

Sökande under 18 år

Du kan ansöka om stöd när du är under 18 år om

 • din make/maka är över 18 år
 • du bedriver jordbruk tillsammans med dina föräldrar
 • det finns andra särskilda skäl att avvika från ålderskravet.

I andra sammanslutningar än offentliga sammanslutningar ska minst en av de delaktiga i ert samfund vara en fysisk person över 18 år som själv bedriver jordbruk eller trädgårdsodling.

Läs mer om ansökan och allmänna krav i Guide om djurstöd, Ansökan om djurstöd.

4. Anmälan om jordbruksmark

Under växtperioden 2024 ska du ha minst fem hektar jordbruksmark i din besittning. Om flera fysiska personer bedriver husdjursproduktion tillsammans eller i form av en sammanslutning, ska minst en delägare ha fem hektar jordbruksmark i sin besittning. Med jordbruksmark avses areal med åker, permanent gräsmark och permanenta grödor. Anmäl jordbruksmarken i Viputjänsten före utgången av ansökan om åkerstöd 18 juni 2024. Om du inte ansöker om åkerstöd ska du lämna in blankett 102A Basskiftesblankett till landsbygdsnäringsmyndigheten i din kommun innan ansökan om åkerstöd upphör.

5. Djurantalet som används som grund för förskott

Förskott betalas enligt det djurantalet som låg till grund för det föregående stödåret.

Du kan ansöka om förskott för ett större djurantal än det föregående stödåret om djurantalet är minst en tredjedel större än under det föregående året. Lämna in som bilaga till ansökan en utredning om inledande eller betydande utvidgning av produktionen. En utredning kan till exempel innehålla handlingar om de djur som anskaffas och uppgifter om produktionsenheterna och deras omfattning.

Ange i ansökan om förskott också om din husdjursproduktion minskar jämfört med det föregående stödåret. Stöd kan återkrävas om förskott betalas enligt ett för stort djurantal.

6. Minskning av djurantalet på grund av orsak som inte beror på sökanden

Det slutliga stödet kan betalas på grundval av det djurantalet som låg till grund för stödet för det föregående året om antalet djur på gården tillfälligt har minskat med minst en tredjedel på grund av brand, djursjukdom eller någon annan motsvarande orsak som inte beror på sökanden, förutsatt att produktionen på gården fortsätter.

Om djurantal under det föregående stödåret har varit avvikande, kan som sedvanligt djurantal användas genomsnittet av det djurantal som stödet baserades på under högst fyra på varandra följande stödår före det föregående stödåret.

Lägg till som bilaga till ansökan en skriftlig utredning om minskningen av djurantalet. Om djurantalet minskat på grund av en djursjukdom ska du utöver en skriftlig utredning även bifoga ett intyg av en veterinär.

7. Identifiering och registrering av djur

En förutsättning för ersättningen för nordligt husdjursstöd är att bestämmelserna om identifiering och registrering av djur följs: djuren ska finnas på registrerade djurhållningsplatser och uppgifterna om djuren ska vara uppdaterade i nötkreatursregistret och får- och getregistret. Registrera djuren med det lägenhetssignum med vilket du ansöker om stöd. Du kan inte få stöd för djur som registrerats med kundsignum. Läs mer om anvisningar om märkning och registrering av djur i Guide om djurstöd samt på adressen Märkning och registrering av djur (livsmedelsverket.fi).

8. Ändring eller annullering av ansökan

Du kan göra ändringar i din ansökan eller återkalla den fram till den 28 mars 2024.

Senast 28 mars 2024 kan du till exempel:

 • ändra sökande,
 • ändra det antal djur som du uppgett när produktionen utvidgas eller minskar, eller
 • återkalla hela ansökan eller ett enskilt husdjursstöd för hela stödåret.

Meddela skriftligen den behöriga myndigheten om ändringar i din ansökan eller om den delvis eller helt och hållet ska återkallas, till exempel per e-post. Anmälan beaktas inte om du redan har underrättats om övervakning och den genomförda övervakningen medför tillsynspåföljder.

9. Överlåtelse av besittningen av hela gården

Efter stödansökan kan ansökan överlåtas i samband med att besittningen för hela gården överlåts. Överlåtelse av besittningen ska anmälas till kommunen på Livsmedelsverkets blankett 156 inom 15 arbetsdagar från det att ägande- eller besittningsrätten för gården i fråga har överlåtits.

Närmare information om överlåtelse av besittningen av hela gården finns i avsnitt Överlåtelse av besittningen av hela gården eller upphörande med gårdsbruk i Guide om djurstöd.

10. Oöverstigliga hinder

Mer information om force majeure finns i avsnitt Force majeure och exceptionella omständigheter efter stödansökan i Guide om djurstöd.

Lämna in en fritt formulerad skriftlig anmälan om force majeure till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet inom 15 arbetsdagar från det att det har varit möjligt att lämna in den.

11. Stöd som utbetalas för nötkreatur

Fastställande av stöd som utbetalas för dikor och tjurar

Du kan få stöd på basis av de stödberättigande dagarna för de djur som du besitter i nötkreatursregistret och det genomsnittliga antalet djur som beräknats utifrån dem. Med stödberättigande dag avses den dag då djuret varit stödberättigande på gården under perioden 1.1–31.12.2024. Du får fullt stöd för en stödberättigande diko eller tjur som finns på din gård hela året.

Diko

En diko ska vara av köttras. Köttraser är aberdeen-angus, blonde d’aquitaine, charolais, hereford, highland cattle, limousin, piemontese, simmental, dexter, galloway, texas longhorn, wagyu, östfinsk, västfinsk, nordfinsk ras samt bison och vattenbuffel.

Användningssättet för dikor av raserna finsk boskap och simmental ska i nötkreatursregistret vara något annat än mjölkproduktion. Användningssättet är inte ett krav för andra nötkreatur.

Dikon ska ha kalvat minst en gång och den ska uteslutande användas för produktion av kalvar som föds upp för köttproduktion eller för att öka produktionen av dikor. Med kalvning avses förlossning efter en normal dräktighetstid eller kastning efter en dräktighetstid på minst sju månader.

Tjur

Tjuren ska vara minst 6 månader, men under 20 månader gammal.

Gängse produktionssätt

Du ska iaktta gängse produktionssätt. Med gängse produktionssätt avses att dikor hålls för produktion av kalvar som föds upp för köttproduktion och andra nötkreatur hålls som livdjur eller till slakt. Produktionen av antalet kalvar som fötts på gården per det totala antalet dikor ska ligga på normal nivå i förhållande till djurantalet.

Fastställande av stöd som utbetalas för slaktade kvigor och tjurar

Du kan få stöd för slaktade kvigor i hela C-området. Stöd betalas på basis av djurenheter och en slaktad kviga motsvarar 0,6 djurenheter.

Du kan få stöd för en slaktad kviga om

 • kvigan, dvs. nötkreatur av honkön som inte kalvat, har slaktats vid högst fyra års ålder
 • kvigans slaktvikt är minst 170 kg.
 • du har haft kvigan oavbrutet i din besittning 10 dygn före slakten. Djurhållningsperioden kan ha börjat redan 2023.

Obs! Nordligt husdjursstöd för dikokviga som betalats år 2022 eller tidigare hindrar inte betalningen av stöd för slaktkvigor 2024.

Du kan i stödområdena C3 och C4 få stöd för slaktade tjurar. Stöd betalas på basis av djurantalet.

Du kan få stöd för en slaktad tjur om

 • tjurens slaktvikt är minst 220 kg.
 • djuret har varit oavbrutet i din besittning 10 dygn före slakten. Djurhållningsperioden kan ha börjat redan 2023.

Slakt

Stöd betalas för kvigor och tjurar

 • som har slaktats i ett slakteri godkänt av Livsmedelsverket eller i ett av regionförvaltningsverket godkänt renslakteri
 • och vars slaktuppgifter och slaktdatum har anmälts till nötkreatursregistret.
 • och som vid köttbesiktningen har konstaterats vara godkända som livsmedel.

Stöd betalas inte för slaktkroppar som helt kasserats i samband med slakten. Stöd kan dock betalas för en slaktkropp om den kasserats på grund av ett slaktfel vid slakteriet och slaktlikvid har betalats för djuret. Stöd betalas inte om djuret dör under transporten eller i slakteriets besittning före slaktningen.

12. Stöd som utbetalas för tackor och hongetter

Fastställande av stöd som utbetalas för tackor

Du kan få stöd på basis av de stödberättigande dagarna för tackor som du besitter i får- och getregistret och det genomsnittliga antalet djur som beräknats utifrån dem. Med stödberättigande dag avses den dag då djuret varit stödberättigande på gården 1.1–31.12.2024. Du får fullt stöd för en stödberättigande tacka som finns på din gård hela året.

Du kan få stöd för tackan om

 • tackan är ett över 12 mån gammalt får av honkön
 • uppgifterna om tackan är korrekta i får- och getregistret
 • du har i genomsnitt minst 20 tackor under stödåret

Lamning

Du kan få stöd för högst så många tackor som det föds lamm på gården 2024. Med lamning avses förlossning eller kastning efter den normala dräktighetstiden.

Anmäl senast den 31 januari 2025 lamningar till får- och getregistret då antalet lamm kontrolleras i får- och getregistrets uppgifter före den slutliga utbetalningen av stödet. Varje tacka behöver inte ha lammat om till exempel någon annan av gårdens tackor har fått tvillingar. Anmäl också antalet dödfödda lamm och kastning till får- och getregistret.

Exempel: Det genomsnittliga antalet tackor i får- och getregistret för stödåret 2024 är 30,7. Gården har 27 lamm som är födda 2024, alltså stödet för 2024 kan betalas för högst 27 tackor. Om det hade fötts 31 lamm hade stödet betalats för 30,7 tackor.

Inledande av fårhållning

Om du inleder fårhållning under stödåret begränsar antalet lamm inte det maximala antalet stödberättigande tackor på din gård. Fårhållningen anses ha inletts när du har blivit skyldig att göra anmälningar till får- och getregistret. Om din gård har fått sitt första får 2024, anses din gård ha börjat hålla får under stödåret i fråga. Meddela att du inlett fårhållning när du ansöker om stöd.

Gängse produktionssätt

Du ska du iaktta gängse produktionssätt. Med gängse produktionssätt avses att du säljer får till livs eller slakt och får inkomster för dem.

Fastställande av stöd som utbetalas för hongetter

Du kan få stöd på basis av de stödberättigande dagarna för hongetter som du besitter i får- och getregistret och det genomsnittliga antalet djur som beräknats utifrån dem. Med stödberättigande dag avses den dag då djuret varit stödberättigande på gården under perioden 1.1–31.12.2024. Du får fullt stöd för en stödberättigande honget som finns på din gård hela året.

Du kan få stöd för hongeten om

 • den är en över 12 månader gammal honget (dock inte dvärgget).
 • uppgifterna om hongeten är korrekta i får- och getregistret
 • din gård i genomsnitt har minst 20 hongetter under stödåret
 • din gård senast den 5 mars 2024 har ingått ett avtal med en anläggning som förädlar getmjölk, har en godkänd livsmedelslokal eller om du har gjort en anmälan om livsmedelsverksamhet för registrering av verksamheten

Bifoga till ansökan ett avtal som ingåtts med en anläggning som förädlar getmjölk eller ett bevis över registreringen av livsmedelsverksamheten eller meddela numret på den livsmedelslokal som godkänts.

Gängse produktionssätt

Du ska iaktta gängse produktionssätt. Med det gängse produktionssätt avses att du producerar getmjölk eller produkter som tillverkats av getmjölk till försäljning och få inkomster för dem.

13. Djurskydd

Sköt om djurens välbefinnande i enlighet med djurskyddsbestämmelserna. Läs mer om djurhållningsförbudets inverkan på stöden i avsnitt Förutsättningar för ansökan i Guide om djurstöd.

14. Övervakning och påföljder

Iakttagandet av stödvillkoren kontrolleras vid den administrativa övervakningen och gårdsövervakningen.
Den administrativa övervakningen omfattar uppgifter i stödansökan för alla sökanden och avser bland annat kontroll av uppgifterna i ansökningarna genom att jämföra uppgifterna i ansökan och uppgifterna i olika register. Läs mer om övervakning av jordbruksstöd på Livsmedelsverkets sidor Administrativa kontroller av jordbrukarstöden och Kontroll av djurstöd.

15. Sökandens anmälningsskyldighet och förvaring av handlingar

Läs om anmälningsskyldighet och förvaring av handlingar avsnitt Registeruppgifternas offentlighet och utlämnande av dem i Guide om djurstöd.

16. Författningar

Läs om bestämmelserna om husdjursstöd i avsnitt Författningar och föreskrifter för djurstöd  i Guide om djurstöd.