Nytt och oförändrat i stöden för landsbygdsutveckling år 2023

År 2023 stöps stöden för landsbygdsutveckling om. Trots ändringarna är det mycket som förblir sig likt. Miljö- och klimatvänliga åtgärder betonas i alla stöd.

Endast elektronisk kommunikation

I flera år har kommunikationen mellan sökandena och förvaltningen i huvudsak skett elektroniskt när det gäller stöden för landsbygdsutveckling. För närvarande görs omkring 95 % av ansökningarna på nätet. Från och med år 2023 söks stöden för landsbygdsutveckling i regel elektroniskt. Det betyder att ansökningarna inte längre lämnas in på pappersblanketter.

E-tjänsten Hyrrä som används i samband med stöden för landsbygdsutveckling omarbetas år 2023 vad användargränssnittet och funktionerna beträffar. Hyrrä i sin nya tappning är enklare att använda i alla slag av enheter, och anvisningarna har ympats in i användargränssnittet.

Se videon om förnyandet av e-tjänsten Hyrrä

De stöd som kan beviljas i och med den nya EU-finansieringsperioden kan sökas efter att jord- och skogsbruksministeriet har färdigställt den nationella lagstiftning som krävs och Livsmedelsverket har genomfört de behövliga ändringarna i informationssystemen och anvisningarna. Ansökningstiderna för olika stödformer börjar vid olika tidpunkter. Livsmedelsverket informerar längre fram om när de olika ansökningarna kommer att öppnas.

Hur olika stödformer ändras

Företagsstöd

Företagsstöd för landsbygden beviljas alltjämt för etablering av företag och för investeringar. Ett nytt inslag är understödet för utvecklande av företag. Det får användas för att stödja köp av sakkunnigtjänster i företagets olika utvecklingsskeden.

En ny stödform är försöksstöd till jordbruket. Det kan beviljas för försök som gäller nya slag av jordbruksverksamhet, t.ex. för testning av nya affärsidéer. Ansökan om försöksstöd till jordbruket riktas till Leadergruppen. Beroende på verksamhetens omfattning kan försöksstödet vara 2 500, 5 000 eller 7 500 euro.

Som det nu är har alla företagsstöd kunnat sökas hos antingen NTM-centralen eller Leadergruppen. Med början år 2023 finansierar Leadergrupperna särskilt företag som etablerar sig, så att landsbygden får nya företagare och företag. Nyetableringsunderstöden kan då användas också för att stödja försök som gäller företagsverksamhet eller etablering av företagsverksamhet som bedrivs på deltid.

Stöd för blivande företagare

Investerings- och utvecklingsstöd för företag

Företagsstöd för gårdbruksenheter

Utvecklingsprojekt

Som utvecklingsprojekt finansieras alltjämt utbildnings- och informationsförmedlingsprojekt, allmännyttiga investeringar, bredbandsbyggande, byautveckling, näringsutveckling samt innovationsprojekt. Kompetens, innovationer och digitalisering är teman som genomsyrar alla insatser.

Nytt är att det satsas allt intensivare på miljö- och klimatinsatser. Allt mer finansiering styrs till allmännyttiga investeringar som förbättrar den biologiska mångfalden samt till investeringar och utvecklingsinsatser som främjar en hållbar förvaltning av naturresurser och begränsning av och anpassning till klimatförändringar.

Utöver företagsgruppsprojekt finansieras från och med år 2023 också projekt som jordbrukargrupper driver och som bl.a. moderniserar gårdarna och förbättrar deras konkurrenskraft.

Genom åtgärden Smarta byar främjas digitalisering och modernisering i byar och kommuner: byar kan söka finansiering för olika experiment som har med digitalisering att göra och för andra nya lösningar. Byarna förväntas samarbeta med andra byar, med kommunen eller med någon annan organisation.

Hos Leadergrupperna kan man ansöka om finansiering som gäller nästan alla andra instrument och dessutom för små utvecklingsprojekt eller allmännyttiga investeringar med en budget på högst 8 000 euro. Ansökningsförfarandet för de här små projekten är enklare än för andra projekt.

Icke-produktiva investeringar

Stöd för icke-produktiva investeringar kan från och med år 2023 fås för våtmarksinvesteringar som förbättrar den biologiska mångfalden och motverkar klimatförändringen. Med hjälp av icke-produktiva investeringar är det också möjligt att återställa torvåkrar till våtmarker eller myrliknande områden. Från och med år 2024 kan utarbetandet av våtmarksplaner stödjas bara med rådgivningsersättning, inte längre med stöd för icke-produktiva investeringar. De våtmarksinvesteringar som ska finansieras väljs i fortsättningen på så sätt att allt mer fokus läggs på projektets kostnadseffektivitet.

Stöd för icke-produktiva investeringar

Rådgivningsersättning

Jordbrukarna kan åren 2023–27 få rådgivning till ett värde av 10 000 euro som EU:s landsbygdsfond finansierar. EU:s landsbygdsfond ersätter 75 euro/timme för rådgivningsbesöket. Om rådgivningen kostar mer än det kommer rådgivaren överens om priset med jordbrukaren. Jordbrukaren betalar den andel för rådgivningen som eventuellt överstiger 75 euro/timme och andelen för mervärdesskatten.

Rådgivningen kan gälla olika ämnesområden:

1. Jordbrukets resiliens
2. Ökad konkurrenskraft
3. Värdekedjan
4. Begränsning av och anpassning till klimatförändringar samt hållbar energi
5. Hållbar utveckling och naturresurser
6. Biologisk mångfald
7. Unga jordbrukare och nya företagare
8. Sysselsättning och tillväxt
9. Livsmedelstrygghet och djurens välbefinnande

De rådgivare som tidigare var med i rådgivningssystemet fortsätter automatiskt. Också nya rådgivare kan ansöka om att bli godkända för systemet.

Mer information rådgivningsersättning till rådgivare

Mer information jordbruksrådgivning till jordbrukare

Ändring i rådgivningsdelarna 2023

Strukturstöd

Jordbrukets investeringsstöd och startstödet till unga jordbrukare förblir i stort sett oförändrade. Till skillnad från nu får man i fortsättningen börja genomföra en investering på egen risk, när ansökan har blivit anhängig. Tidigare blev det tillåtet att påbörja investeringen först efter att ett positivt beslut hade erhållits.

Investeringsstöd för jordbruk

Startstöd till unga jordbrukare

Sidan har senast uppdaterats 19.5.2023