Ruokaviraston hyväksymät laboratoriot

Ruokaviraston hyväksymät laboratoriot palvelevat muun muassa ympäristöterveydenhuollon viranomaisia, elintarvikeketjun toimijoita sekä kansalaisia. Hyväksytyssä laboratoriossa tai kansallisessa vertailulaboratoriossa on tutkittava esimerkiksi viranomaisten ottamat näytteet talous- ja uimavesistä, elintarvikkeista, elintarvikekontaktimateriaaleista, elintarvikehuoneistoista sekä alkutuotannosta. Myös rakennuksen terveyshaitan arvioimiseen liittyvät home- ja sisäilmatutkimukset on tehtävä Ruokaviraston hyväksymässä laboratoriossa. Hyväksytyt laboratoriot ovat pääosin yksityisiä tai kuntien omistamia palvelulaboratorioita. Kansallisia vertailulaboratorioita elintarvike-, rehu- ja eläintautisektorilla ovat Ruokavirasto, Tullilaboratorio ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Vesi- ja sisäilmatutkimuksissa kansallisena asiantuntijalaboratoriona toimii THL.

Hyväksytyt laboratoriot

Laboratoriot, joilta edellytetään Ruokaviraston hyväksyntää

Ruokaviraston hyväksymismenettely perustuu useisiin kansallisiin ja Euroopan unionin säädöksiin. Alla on tarkemmin lueteltu näytteet, jotka tulee aina tutkia Ruokaviraston hyväksymässä laboratoriossa tai kansallisessa vertailulaboratoriossa.

  • Viranomaisten ottamat elintarvike-, elintarvikekontaktimateriaali-, vesi-, asumisterveys-, rehu-, lannoitevalmiste- ja kasvinterveysnäytteet
  • Lihantarkastukseen kuuluvat näytteet (trikiini, mikrobilääkejäämät ja bakteriologinen tutkimus)
  • Vastustettavien eläintautien varalta tutkittavat näytteet
  • Elintarvikealan toimijan lakisääteiset omavalvontanäytteet (myös elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit eli kontaktimateriaalit)
  • Rehualan toimijan lakisääteiset omavalvontanäytteet
  • Eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevien laitosten sekä biokaasu- ja kompostointilaitosten lakisääteiset omavalvontanäytteet
  • Kansallisiin valvontaohjelmiin kuuluvat näytteet (esimerkiksi vierasaine-, salmonella-, EHEC- ja kampylobakteerivalvontaohjelmat).

Lisäksi Ruokaviraston hyväksyntä tulee olla laboratoriolla, jossa käsitellään helposti leviävän tai vaarallisen eläintaudin aiheuttajamikrobeja tai -loisia tieteellisen tutkimuksen yhteydessä. Ilmoitettavia eläintauteja tutkivilta laboratorioilta ei vaadita Ruokaviraston hyväksyntää, mutta toiminnasta tulee ilmoittaa Ruokavirastoon (Tutkimukset ilmoitettavista eläintaudeista).

Ruokaviraston hyväksyntää eivät tarvitse esimerkiksi toimijoiden omat laboratoriot, joissa tehdään muita kuin lain määräämiä omavalvontatutkimuksia elintarvikkeista, rehuista tai lannoitevalmisteista tai talousvettä toimittavien laitosten käyttöveden tarkkailua. Kliinisen mikrobiologian laboratoriot, jotka tekevät terveydenhuollon tartuntatautien vastustamistyössä tarvittavia laboratoriotutkimuksia, hakevat toimiluvan oman alueensa Aluehallintovirastolta. Lisätietoa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta. 

Hyväksytyt laboratoriot ovat osoittaneet pätevyytensä

Pääosa Ruokaviraston hyväksymistä laboratorioista on kansainvälisesti hyväksyttyjen kriteereiden mukaan arvioituja tai akkreditoituja. Arvioinnilla ja akkreditoinnilla tarkoitetaan laboratorion pätevyyden toteamista, jonka perustana on kansainvälinen standardi SFS-EN ISO/IEC 17025. Arvioinnin tai akkreditoinnin avulla hyväksytyt laboratoriot ovat osoittaneet pätevyytensä sekä tulostensa luotettavuuden. Akkreditointeja ja arviointeja suorittaa Suomessa FINAS-akkreditointipalvelu.

Tutkimusten teettäminen hyväksytyssä laboratoriossa

Viranomaiset, yrittäjät ja kansalaiset voivat kysyä tarvitsemaansa analyysiä tai tutkimusta mistä tahansa Ruokaviraston hyväksymästä laboratoriosta. Jos laboratoriolla itsellään ei ole tarvittavaa analyysiä valikoimassaan, se voi yleensä palvella asiakasta lähettämällä näytteet laadukkaaseen alihankintalaboratorioon. Erityisesti harvinaisempia analyysejä tai kemiallisia tutkimuksia, kuten elintarvikkeiden akryyliamidi ja PAH-yhdisteet, voidaan joutua alihankkimaan jopa ulkomailta.

Sivu on viimeksi päivitetty 7.12.2020