Ad hoc -identifiering av föl som ska behandlas med läkemedel

Om ett icke-identifierat föl måste behandlas med ett läkemedelspreparat som medför slaktförbud eller en karenstid på sex månader, ska fölet identifieras före eller omedelbart efter läkemedelsbehandlingen. Bestämmelser om detta finns i artikel 42 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/963 om identifiering och registrering av hästdjur.

Utgångspunkten är att den veterinär som ansvarar för behandlingen av djuret identifierar fölet i samband med läkemedelsbehandlingen genom att märka djuret med ett mikrochipp och fylla i en identifieringsblankett. Från och med den 21 april 2021 ska mikrochipp som används för identifiering av hästdjur innehålla landskoden för den medlemsstat där djuret har märkts med chippet. För identifiering av föl kan Finlands Hippos rf på begäran sända identifieringsblanketter och mikrochipp med landskod i enlighet med sin prislista även till ansvariga veterinärer för behandling av föl som ska behandlas med läkemedel.

På identifieringsblanketten ska den veterinär som ansvarar för behandlingen anteckna ett slaktförbud eller en karenstid som behandlingen med läkemedel medför. Sedan ska veterinären antingen sända den undertecknade identifieringsblanketten direkt till ett auktoriserat organ som utfärdar identitetshandlingar eller överlämna blanketten till djurhållaren. Inom sju dagar efter den dag som blanketten utfärdats ska djurhållaren ansöka om en identitetshandling hos det organ som utfärdar identitetshandlingar. I identitetshandlingen ska det organ som utfärdar handlingen anteckna slaktförbudet eller karenstiden.

Om den veterinär som ansvarar för behandlingen undantagsvis inte har tillgång till mikrochipp med landskod eller kompetens för identifiering, kan veterinären komma överens om identifiering av fölet med en identifierande person på det organ som utfärdar identitetshandlingar. Kontaktuppgifter till identifierande personer kan också sökas direkt på exempelvis Hästavelsförbundens webbplatser. Då kan en identifierande person på veterinärens vägnar antingen före eller så fort som möjligt efter läkemedelsbehandlingen identifiera fölet genom att märka djuret med ett mikrochipp och komplettera identifieringsblanketten. Den veterinär som ansvarar för behandlingen kan också själv märka fölet med ett mikrochipp, och den identifierande personen kompletterar identifieringsblanketten. På identifieringsblanketten ska veterinären anteckna slaktförbudet eller karenstiden till följd av läkemedelsbehandlingen. Blanketten ska undertecknas av veterinären och den identifierande personen, som ska sända blanketten till det organ som utfärdar identitetshandlingen.

Om fölet märks med ett mikrochipp först efter läkemedelsbehandlingen, ska den veterinär som ansvarar för behandlingen på identifieringsblanketten för fölet ange identifieringsuppgifter om modern (moderns namn och individuella kod eller mikrochippets nummer). Då ska veterinären direkt underrätta det organ som utfärdar identitetshandlingen och den identifierande person på organet med vilken veterinären har kommit överens om identifiering av fölet om slaktförbudet eller karenstiden, till exempel genom att sända ett foto på de anteckningar som veterinären har gjort på identifieringsblanketten.

Sidan har senast uppdaterats 7.12.2021