Registrering av hästdjurhållaren och djurhållningsplats

Obs! Djurhållarregistrets e-tjänst är temporärt stängt. Gör anmälning om hästdjurhållningen med blanketter före 31.12.2020 till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Mer information på Livsmedelsverkets webbsida.  

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av hästdjur 222/2017 trädde i kraft den 20 april 2017. Samtidigt upphävdes jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och märkning av hästdjur (880/2009). Genom jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av hästdjur föreskrivs bland annat om skyldigheten att för införandet i registret anmäla uppgifterna om djurhållare och djurhållningsplatser.

Anmälningsskyldigheten gäller alla dem som håller hästar, ponnyer, åsnor och sebror samt korsningar av dessa, som mulor och zebroider. Anmälningsplikten gäller även om man håller endast ett hästdjur. Övergångsperioden för anmälningarna till registren över hästdjurhållare och djurhållningsplatser är tills den 31 december 2020.

Anmälning av uppgifterna

Djurhållaren (aktör som äger eller innehar djuret) och den aktör som är ansvarig för djurhållningsplatsen (aktör som äger eller innehar djurhållningsplatsen) ska anmäla uppgifterna om djurhållare och djurhållningsplatser för införandet i registret.

I samband med registreringen av djurhållningsverksamheten anmäls för vilket ändamål som djuren hålls, dvs. verksamhetsformen för djurhållningen. Verksamhetsformerna beror på djurarten. Då det gäller hästdjur, kan man välja mellan hållning av sällskaps- och hobbydjur, annan djurhållning (t.ex. cirkus eller djurpark), samt yrkesmässigt eller annars storskaligt hållande av sällskaps- eller hobbydjur. Hästhållning anses yrkesmässig eller annars storskalig exempelvis då trav- eller ridhästar uppföds, uthyrs, tas omhand för förvaring eller vård, träning och dressyr eller då det sker undervisning i användning och hantering av hästar, om det sammanlagda antalet fullvuxna hästar är minst sex.  Lagen om djurens välbefinnande som träder i kraft inom de närmaste åren kan ändra på definitionen av yrkesmässigt eller annars storskaligt hållande av hästdjur. Om du är osäker på om den verksamhet som du utövar anses vara yrkesmässig eller annars storskalig djurhållning, eller om det är fråga om vanligt hållande av sällskaps- eller hobbydjur, ska du kontakta regionförvaltningsverkets länsveterinär innan du gör anmälan. Kontaktuppgifterna finns här.

I samband med registreringen anmäls också de verksamhetsställen där djuren hålls (djurhållningsplatser) samt startdatum och eventuellt avslutningsdatum för verksamheten. I samband med registreringen får de nya verksamhetsställena ett nytt signum som börjar med FI och har 12 siffror.

För hästdjurhållning är det typiskt att i en djurhållningsplats håller man hästdjur med olika ägoförhållanden och vars skötsel och ansvar varierar från fall till fall.  I sådana fall är ansvariga personen för registrering av djurhållningsplatsen i princip aktören som driver anläggningen för djurhållning. Som djurhållare anser man antingen ifrågavarande aktör som driver djurhållningsplatsen, eller djurens annan innehavare. Angående hästdjurens anmälningar är det väsentlig att myndigheterna har till kännedom var hästdjur hålls. Man bör dock inte skapa flera överlappande djurhållningsplatser på samma ställe. Ifall hästen hålls på samma plats med en eller flera andra aktörers hästar, och alla personer ansvarar för sin egen häst och det är inte fråga om yrkesmässigt eller annars storskalig verksamhet, registreras djurhållningsplatsen av aktören som driver djurhållningsplatsen, och de andra djurhållare utnyttjar dessa registreringsnummer i sina anmälningar. Ifall hästen hålls på en plats som ansvarar heltäckande för hästarnas vård, eller där man utöver yrkesmässigt eller annars storskalig hållande av hästdjur som redan anmälts till regionsförvaltningsverket, behöver ägaren av enskilda hästdjur inte göra överlappande anmälningar om hästdjurhållning. Hästdjurens ägare och aktören som driver djurhållningsplatsen borde alltid göra ett skriftligt kontrakt där man kommer överens om obligationerna gällande djurhållningen.

Om samma aktör även håller fjäderfä, får, getter, nötkreatur, svin, bin, hjortdjur, pälsdjur eller kameldjur (t.ex. alpackor), skall även uppgifterna om dessa djurarter kontrolleras och uppdateras. För mera detaljerade uppgifter om märkning och registrering av olika djurarter, se Livsmedelsverkets webbplats.

Anmälning med blanketter.

Fyll i blanketterna ”Anmälan om djurhållningsverksamhet” samt ” Anmälan om verksamhetsställe” och lämna dom till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet före 31.12.2020.  

Anmälan för yrkesmässig eller annars storskalig hästdjurhållning görs med blanketten till regionförvaltningsverket. Mer information och en länk till regionförvaltningsverkets blankett finns på Livsmedelsverkets webbplats anmälningspliktig djurhållning.  

Den elektroniska tjänsten för registrering av djurhållningsplatser för hästar (temporärt stängt)

Via Livsmedelsverkets elektronisk tjänst kan hästdjurhållaren anmäla sina egna uppgifter och uppgifterna om hästdjurens djurhållningsplatser till registret. Inloggning sker på adressen https://epr.ruokavirasto.fi

Vid elektronisk ärendehantering behövs ingen skild anmälan för yrkesmässig eller annars storskalig djurhållning av sällskaps- eller hobbydjur i enlighet med 24 § i djurskyddslagen (247/1996), utan uppgiften går samtidigt vidare till regionförvaltningsverket. Anmälningarna som gjorts tidigare till regionförvaltningsverket har redan först in i programmet, och aktören behöver endast kontrollera att uppgifterna är riktiga och vid behov uppdatera uppgifterna. Om aktörens personbeteckning eller företagsnummer saknades i den tidigare anmälan och om regionförvaltningsverket inte har kunnat reda ut saken, har de gamla uppgifterna inte kunnat överföras. I sådana fall ska du kontakta regionförvaltningsverket.

Du loggar in på den elektroniska ärendehanteringen med dina personliga bankkoder. Om du agerar som privatperson, ska du använda din personbeteckning till att anmäla uppgifterna. Om ett jordbruk eller företag fungerar som djurhållare, är det lägenhetssignum eller företagsnummer som främst ska användas vid registreringen. Djurhållare som använder företagssignum kan tillsvidare inte se, göra eller uppdatera sina anmälningar via den elektroniska ärendehanteringen, utan då ska företagaren göra anmälan genom att fylla i en blankett som vidarebefordras till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet eller regionförvaltningsverket. Senare  kommer också de som använder företagsnummer att kunna använda den elektroniska tjänsten. 

Då det gäller yrkesmässig eller annars storskalig hästhållning ska du också anmäla de uppgifter som krävs enligt djurskyddslagstiftningen, exempelvis om djurskötarens kompetens och hur djurens skötsel är ordnad. Uppgifterna kan anmälas i det elektroniska ärendehanteringsprogrammet, antingen i ett skilt textfält eller som bilaga. Regionförvaltningsverkets blankett Anmälan om storskalig djurhållning kan också fyllas i skilt och sättas som bilaga till anmälan via den elektroniska ärendehanteringen. Mer information och en länk till regionförvaltningsverkets blankett finns på Livsmedelsverkets webbplats.  

Du finner mera detaljerade uppgifter i bruksanvisningen för ärendehanteringsprogrammet.

Djurhälsolag

Lagstiftningen gällande djurens identifiering och registrering ändras 21.4.2021. I fortsättningen tillämpas EU:s djurhälsolag (EU) 2016/429 och de rättsakter på lägre nivå som utges med stöd till denna lag. Djurhälsolag innehåller skyldigheter t ex att aktörer som driver anläggningar ska föra journal över uppgifter om djur som hålls på anläggningen.

Sidan har senast uppdaterats 15.12.2020