Haitallisten aineiden esiintyminen kalanrehussa ja kalaperäisissä rehuraaka-aineissa

Kasvatetun kalan rehu koostuu pääosin kalaperäisistä tuotteista. Rehun myötä kasvatettaviin kaloihin voi siirtyä myös haitta-aineita. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira tutki yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa pysyvien orgaanisten haitta-aineiden esiintymistä kalanrehussa ja sen raaka-aineissa (kalajauho, kalaöljy). Tutkimuksessa selvitettiin myös Itämeren kalan käytön vaikutuksia kalanrehun puhtauteen.

Tutkittujen haitta-aineiden pitoisuuksissa esiintyi suurta vaihtelua saman tuoteryhmänkin (kalaöljy, kalajauho, kalanrehu) sisällä. Dioksiinien ja polykloorattujen bifenyyleiden (PCB) pitoisuudet olivat kaikissa näytteissä alle EU-lainsäädännössä määrättyjen raja-arvojen. Tässä työssä mitatut polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) ja perfluorattujen alkyyiyhdisteiden (PFAS) pitoisuudet olivat samaa tasoa tai alhaisempia kuin kalasta tai kalanrehusta eri puolilla maailmaa mitatut pitoisuudet. Organotinayhdisteiden pitoisuudet kalanrehussa ja sen raaka-aineissa olivat melko alhaisia verrattuna eri puolilta maailmaa mitattuihin pitoisuuksiin kaloissa. Rehuille ei ole asetettu raja-arvoja muille tutkituille yhdisteille kuin dioksiineille ja PCB:lle.

Itämeren silakan dioksiini- ja PCB-pitoisuudet ovat liian korkeita, jotta sitä voisi sellaisenaan käyttää kalanrehun raaka-aineena. Valmistajat ovat kehittäneet menetelmiä kalajauhon ja kalaöljyn puhdistamiseksi dioksiineista ja PCB-yhdisteistä. Itämeren alueen rehutehtaat käyttävät nykyään myös Itämeren puhdistettua kalaa kalanrehun raaka-aineena.

On myös kokeiltu kalaöljyn korvaamista kasviöljyillä kalanrehussa. Näin on saatu kalanrehun dioksiini- ja PCB-pitoisuuksia laskettua, mutta haittapuolena on ollut kasvatetun kalan rasvahappokoostumuksen muuttuminen epäedullisemmaksi, kun omega-3 ja omega-6- rasvahappojen määrä kalan lihassa laskee.

Työryhmä

Kimmo Suominen (Evira)
Anja Hallikainen (Evira)
Riitta Rannikko (Evira)
Hannu Kiviranta (THL)
Päivi Ruokojärvi (THL)
Riikka Airaksinen (THL)
Jani Koponen (THL)

Rahoitus

Evira
OLVI-säätiö

Projektista julkaistua

Tieteelliset julkaisut ja esitykset

Suominen, K, Hallikainen, A., Ruokojärvi, P., Airaksinen, R., Koponen, J., Rannikko, R. and Kiviranta, H. 2011. Occurrence of PCDD/F, PCB, PBDE, PFAS, and organotin compounds in fish meal, fish oil and fish feed. Chemosphere. 85:300–306.

Sivu on viimeksi päivitetty 10.10.2018