Organiska tennföreningar i Östersjöns fisk och inhemsk sötsaltvattenfisk

Huvudmålsättningen med projektet var att få mer information om halterna av organiska tennföreningar i de söt- och saltvattenfiskar som finländarna huvudsakligen använder som föda. Man hade för avsikt att mäta organiska tennhalter i fisk både i Finlands bakgrundsområden och i misstänkta förorenade områden såsom hamnar och industriområden. Syftet var att studera eventuella skillnader då det gäller anrikning av organiska tennföreningar, skillnader mellan arterna, halterna i olika fiskar från samma områden och skillnader mellan arterna vad gäller ålder och storlek.

Ett mål var också att genom gradientstudier påvisa den gradvisa skillnaden i organiska tennhalter i fisk då man förflyttar sig från förorenade områden ut till öppet hav. Det här gjorde det möjligt att få en omfattande helhetsbild av problemet med organiska tennföreningar i finländsk fisk. Informationen kommer att vara till nytta för de myndigheter som ansvarar för livsmedels- och fiskerinäringarna och för miljön, samt vid beslutfattande både på nationell och på EU-nivå. Den slutliga målsättningen var att uppskatta intaget av organiska tennföreningar och att göra en ny utvärdering av rekommendationen för konsumtion av fisk från 2004.

Samarbetspartners

THL Institutet för hälsa och välfärd
RKTL Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet
SYKE Finlands miljöcentral

Tidtabell

2008 - 2011

Finansiering

Evira

Tilläggsuppgifter

forskningsprofessor Anja Hallikainen