Rester av växtskyddsmedel i kosten – kumulativ riskvärdering

Växtskyddsmedel används i livsmedelsproduktionen för att begränsa effekterna av organismer som är skadliga med tanke på produktionen och för att reglera tillväxten.

De verksamma beståndsdelarna i preparaten som används vid växtskydd har valts utgående från deras biologiska inverkningar och därför har de oftare än andra kemiska föreningar inverkningar också på människans hälsa.

Konsumenternas och arbetstagarnas säkerhet och ämnenas inverkningar på miljön utvärderas i EU i förväg innan produkterna som innehåller de verksamma beståndsdelarna godkänns för utsläppning på marknaden. Preparatens säkerhet utvärderas till stor del nationellt, men följande de principer som fastställts på EU-nivå i utvärderingen av de verksamma beståndsdelarna. Principerna som fastställts på EU-nivå tillämpas också vid fastställandet av gränsvärden. Hittills har säkerheten utvärderats för ett ämne åt gången.

Konsumenterna exponeras via kosten för rester av flera verksamma beståndsdelar samtidigt och därför ger en granskning av ett ämne åt gången inte rätt bild av den verkliga exponeringen.

Syftet med projektet som körts igång i Eviras riskvärderingsenhet är att kumulativt utvärdera totalexponeringen som rester av växtskyddsmedel ur livsmedel av vegetabiliskt ursprung konstaterats utsätta den finländska konsumenten för och den därmed förknippade risken.

Utvärderingen bygger på mätningar som Tullaboratoriet och MetropoliLab utfört åren 2002 - 2008 och informationen om vuxnas matförbrukning som Institutet för hälsa och välfärd (THL) samlat in inom ramen för undersökningen Finnravinto 2007 och den information som THL levererat om konsumtionsvanorna hos barn i olika åldrar. Sannolikheten att exponeras för olika dosnivåer utvärderas med hjälp av probalistiska beräkningsmetoder.

Forskningsgrupp

Juha Laakso (Evira)
Mikko Lavinto (Evira)
Heidi Rasikari (Evira)
Ulla Karlström (Evira)
Kalevi Siivinen (Tullilaboratorio)
Timo Lukkarinen (MetropoliLab)
Marja-Leena Ovaskainen (THL)
Harri Sinkko (THL)
Heli Tapanainen (THL)
Suvi Virtainen (THL)

Tidtabell

2009 - 2010

Samarbetsinstanser

Institutet för hälsa och välfärd THL
Tullaboratoriet
MetropoliLab

Sidan har senast uppdaterats 10.7.2019