Preciserad bedömning av intaget av tillsatsämnen i Finland

I en tidigare undersökning som genomfördes av enheten för riskvärdering (Eviras undersökningar 2/2018) identifierades drygt 20 livsmedelstillsatser eller tillsatsgrupper som en del av de finländska barnen eller vuxna kan få för mycket av i maten. Tillgången bedömdes utifrån den största mängden tillsatsämnen som får användas i enlighet med EU:s förordning om livsmedelstillsatser EG Nr 2008/1333 genom att använda det rätt grova FAIM-verktyg som har publicerats av EFSA och som innehöll indikatorer på den konsumerade mängden av olika livsmedelsgrupper från nationella undersökningar om livsmedelsanvändning. Bedömningen av intaget av vissa tillsatser preciserades genom att med hjälp av Livsmedelsindustriförbundet rf reda ut de faktiska använda mängderna i Finland. Tillgången jämfördes med det acceptabla dagliga intaget (ADI) för den tillsats som undersöktes. Risken för hälsoskador är obefintlig om den genomsnittliga tillgången över en längre period är högst lika stor som ADI-värdet.

EFSA har senare uppdaterat sitt FAIM-verktyg och gjort det mer detaljerat (FAIM 2.0). I detta projekt är avsikten att:

  • med hjälp av FAIM 2.0-verktyget och uppgifterna om användningsmängder från den tidigare undersökningen bedöma tillgången på de tillsatsämnen i Finland som 2018 klassificerades som nödvändiga att följa upp närmare (= säkerställa den tidigare bedömningen med det uppdaterade verktyget),
  • precisera bedömningen av intaget av de undersökta tillsatserna med hjälp av livsmedlens marknadsandelar samt
  • uppdatera översynen med EFSA:s färskaste information.

Vid bedömningen av marknadsandelar utnyttjas de innehållsförteckningar för produkter som ingår i S-gruppens och K-gruppens webbutiker och granskningen av marknadsandelarna begränsas till de livsmedelskategorier som är de största källorna för intag i den undersökta tillsatsen.

Den bedömning av intaget av tillsatser hos finländska barn och vuxna som projektet ger upphov till är fortfarande grövre än vad man skulle uppnå genom laboratorieanalyser och specificerade uppgifter om användningen av livsmedel på individuell nivå. Den erbjuder dock mer exakt information än den befintliga om de livsmedelstillsatser som det kan finnas behov av att följa upp oftare på nationell nivå än vad man kommer att ge instruktioner om på EU-nivå. På så sätt gynnar resultaten planeringen av livsmedelsövervakningen. I projektet identifieras och prioriteras dessutom de tillsatser för vilka det kan finnas behov av att utarbeta en vetenskaplig riskbedömning till grund för de nationella rekommendationerna för livsmedelsanvändning eller andra riskhanteringsåtgärder.

Tidtabell

2020 – 2021

Finansiering

Livsmedelsverket

Projektgrupp

  • Johanna Suomi
  • Liisa Uusitalo
  • Iiris Juntunen (uppgiftsinsamling för bedömning av marknadsandelar)
  • Pirkko Tuominen

Tilläggsuppgifter om projektet

Johanna Suomi  johanna.suomi@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 27.10.2020