Suomalaisten aikuisten altistuminen elintarvikkeiden ja talousveden raskasmetalleille

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on arvioinut, että osalla aikuisväestöä saattaa elintarvikkeista ja talousvedestä peräisin oleva altistus kadmiumille (Cd), lyijylle (Pb), arseenille (As), elohopealle (Hg), nikkelille (Ni) ja alumiinille (Al) ylittää näiden aineiden turvallisena pidettävän tason. EFSAn arviot perustuvat kaikista EU-maista, varsinkin Keski-Euroopasta, kerättyihin elintarvikkeista tai niiden raaka-aineista määritettyihin pitoisuustietoihin. Ne voivat poiketa Suomessa esiintyvistä pitoisuuksista, sillä kasveihin ja niitä syöviin eläimiin kertyviin raskasmetallimääriin vaikuttavien tekijöiden joukkoon kuuluvat mm. maaperä, lannoitus ja kasvilajike.

Kadmium, lyijy, elohopea ja nikkeli sekä puolimetalli arseeni luetaan raskasmetalleihin. Lisäksi riskinarvioinnissa käsiteltiin alumiinia, koska sen epäillään vaurioittavan keskushermostoa. Myös moni raskasmetalli vaurioittaa keskushermostoa: eniten todisteita on lyijystä ja elohopeasta, mutta myös kadmiumin sekä arseenin epäillään voivan aiheuttaa vaurioita.

Suomalaisten aikuisten raskasmetallialtistusta arvioitiin Suomessa elintarvikkeista tai raaka-aineista mitattujen pitoisuuksien pohjalta (valvontanäytteet, aiempien projektien yhteydessä tutkitut näytteet), ja aineistoa täydennettiin EU-alueen kirjallisuustiedoilla, mikäli suomalaisia tuloksia ei ollut saatavilla. Altistuksen arviointiin tarvittavina ruoan kulutustietoina olivat Finravinto 2007 -tutkimuksessa ja Finravinto 2012 -tutkimuksessa 25 - 74 -vuotiailta kootut ruoankäyttöaineistot raaka-ainetasolle eriteltyinä.

Kullekin tutkittavalle aineelle määritettiin altistuksen suuruus tutkitussa väestöryhmässä ja selvitettiin altistuslähteet sekä väestölle keskimäärin että eniten altistuville kuluttajille. Lisäksi myöhemmin tieteellisessä artikkelissa arvioidaan kumulatiivista altistusta kaikille aineille yhteensä niin tarkoin kuin käytettävissä olevat aineistot antavat myöten. Erityisen kiinnostuksen kohteena riskinarvioinnissa olivat lisääntymisikäiset naiset, sillä ravinnon mukana nautitut raskasmetallit voivat jossakin määrin siirtyä istukan läpi sikiöön, joka on aikuista herkempi aineiden terveyshaitoille. Kahtena eri ajanjaksona kerättyjen ruoankäyttötietojen ansiosta voitiin vertailla myös väestön altistuksen muutosta vuosien 2007 ja 2012 välillä.

Aikataulu

2017 - 2019

Rahoitus

Ruokavirasto

Projektiryhmä

Johanna Suomi / Ruokavirasto
Kimmo Suominen / Ruokavirasto
Pirkko Tuominen / Ruokavirasto

Julkaisut projektista

Suomi, Johanna, Liisa Valsta, Pirkko Tuominen. 2021. "Dietary Heavy Metal Exposure among Finnish Adults in 2007 and in 2012" International Journal of Environmental Research and Public Health 18, no. 20: 10581. https://doi.org/10.3390/ijerph182010581

Riskinarviointi suomalaisten aikuisten altistumisesta elintarvikkeiden ja talousveden raskasmetalleille sekä alumiinille. Ruokaviraston tutkimuksia 1/2020.

Ainekohtaiset tiivistelmät suomalaisten altistumisesta. Kadmium. Lyijy. Arseeni. Elohopea. Nikkeli.

Dietary exposure of Finnish children and adults to inorganic arsenic. Johanna Suomi, Liisa Valsta, Sari Niinistö, Suvi Virtanen, Pirkko Tuominen. Toxicology Letters Volume 314S1, 10 October 2019. Poster presented at EUROTOX 2019, Helsinki.

Johanna Suomi, Annika Ervasti, Antti Mikkelä, Pirkko Tuominen: ”Lyijy, arseeni ja kadmium aiheuttavat suurimman raskasmetalliriskin suomalaisten ravitsemuksessa”. Kehittyvä elintarvike 4/2020, ss. 46-47. Saatavilla: https://kehittyvaelintarvike.fi/artikkelit/teemajutut/ravitsemus-terveys/lyijy-arseeni-ja-kadmium-aiheuttavat-suurimman-raskasmetalliriskin-suomalaisten-ravitsemuksessa/

Johanna Suomi: ”Suomalaisten aikuisten raskasmetallialtistus ja sen riskit”. Elintarvike ja Terveys 4/2020, ss. 46-51.

Lisätietoja projektista

Johanna Suomi, riskinarvioinnin tutkimusyksikkö. 
johanna.suomi@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 1.6.2022