Mycket att komma ihåg om gödslingen

Skyddsremsa

Enligt kraven för den gårdsspecifika åtgärd som hör ihop med miljöersättningen ska det finnas en tre meter bred skyddsremsa på åkrar som ligger längs vattendrag. Skyddsremsan ska täckas av flerårig vall-, gräs- eller ängsväxtlighet. Du får inte bearbeta eller gödsla skyddsremsan och inte heller behandla den med växtskyddsmedel.

Se också: skyddsremsor längs vattendrag

Gödsling

Gödsla utgående från den växt som du odlar på skiftet och som du har anmält i stödansökan. Om du gödslar efter skörd, beakta då den efter skörden givna gödselmängden och näringsämnena vid gödslingen av nästa års gröda.

Om skörden inte kan bärgas på grund av t.ex. väta så kom ihåg att den fosfor som har spridits på åkern ska beaktas fullt ut vid gödslingen följande vår.

Beakta

  • 100 % av totalfosforn i stallgödsel och cellsaft från potatis
  • 60 % av totalfosforn i pälsdjursspillning, i köttbenmjöl och i livsmedelsavfall från livsmedelsindustrin samt av totalfosforn i bearbetat slam från slamavskiljare och slam från reningsverk
  • 40 % av totalfosforn i aska.

Om du använder ett organiskt gödselfabrikat som innehåller flera av de ovannämnda, beakta då hela fosforinnehållet på basis av den råvara som gödselfabrikatet innehåller mest av.

Tänk också på att aska är ett gödselmedel och därför omfattas av reglerna i nitratförordningen vid spridning av gödselmedel.

Beakta det lösliga kvävet fullt ut vid gödslingen. Den årliga mängden totalkväve i stallgödsel från produktionsdjur och organiska gödselfabrikat innehållande stallgödsel som sprids får vara högst 170 kg/ha. Om gödselmängden för lösligt kväve överstiger 150 kg/ha om året ska du dela upp den på minst två omgångar. Tiden mellan spridningarna ska vara minst två veckor.

Den stallgödsel från produktionsdjur och de organiska gödselfabrikat som sprids från och med den 1 september får innehålla högst 35 kg lösligt kväve/ha. Den högsta tillåtna gödslingsnivån för höstsäd är ändå 30 kg/ha. Kontrollera gödslingsnivåerna i förbindelsevillkoren.

Spridning av gödselmedel

Sprid stallgödsel och organiska gödselfabrikat 1.4–31.10. Du får avvika från den ovan nämnda spridningstiden och sprida stallgödsel fram till utgången av november i situationer där stallgödsel inte har gått att utnyttja som gödselmedel på en åker under växtperioden på grund av exceptionella väderleksförhållanden. Som exceptionella väderleksförhållanden betraktas situationer där långvariga rikliga regn och liten avdunstning har förhindrat höstspridning av stallgödsel senast i oktober. Om du kommer att sprida stallgödsel efter oktober ska du senast 31.10 anmäla det till kommunens miljövårdsmyndighet på miljöförvaltningens blankett 6027.

Sprid gödselmedlen på åkern på ett sådant sätt att ingen avrinning till vatten sker och jorden inte packas. Beakta genomsnittlig skördenivå, odlingszon, växtföljd och jordart vid gödslingen. Sprid aldrig gödselmedel på snötäckt, frusen eller vattenmättad mark.

Stallgödsel och organiska gödselfabrikat som spridits på åkerns yta ska bearbetas in i jorden inom ett dygn från spridningen, med undantag för spridning över växtbeståndet med slangspridare eller genom bredspridning.

På åkerskiften där växttäcket finns kvar över vintern får du från och med 15.9 sprida stallgödsel och organiska gödselfabrikat endast genom placering, om det inte är fråga om spridning av stallgödsel före höstsådd.