Miljöförbindelsens minneslista

Undvik följder -flik i Viputjänsten

I Finland har man under de senste åren konstaterat för mycket försummelser i följandet av miljöersättningens stödvillkor. Detta kan leda till följder för alla finländska gårdar.

Från minneslistan får du tips omde villkor gällande miljöersättningen där det under de senaste åren har konstaterats mest brister. Det lönar sig att försäkra sig om dessa villkor är i skick på din gård. Observera även stödvillkor gällande övriga åtgärder som du har valt. Uppgifter om dessa hittas i  miljöersättningens förbindelsevillkor.

Det lönar sig att följa stödvillkoren bl.a. av följande orsaker:

 • Vid övervakning konstaterad stödvillkorsbrist leder alltid till minskning av ersättning. Om bristen är allvarlig lämnas övervakningsårets och det påföljande årets ersättning obetald.
 • En konstaterad brist i stödvillkoren kan öka på risken för att råka ut för övervakning också under kommande år.
 • De vid övervakningen konstaterade bristerna ökar på felprocenten för hela Finland. När felprocenten stiger är man tvungen att öka på antalet övervakningar som görs på gårdarna. Om det finns mycket brister kan det minska på stödbetalningarna som EU betalar till Finland.

Brister i markkarteringen förorsakade stödförluster hos 21 % av alla övervakade gårdar år 2020.

Markkarteringar

Låt utföra markkartering för basskiften med fem års mellanrum. Kontrollera varje år att markkarteringarna är i kraft.

Om basskiftet är större än 5 hektar, ta ett prov för varje påbörjad 5 hektar.

Gällande små, under 0,5 hektar stora basskiften, kan du gå tillväga på följande sätt:

 • Använd markkarteringen från ett bredvidliggande större basskifte.
 • Låt utföra en egen markkartering för ett litet basskifte.
 • Planera gödslingen genom att använda förbindelsevillkorens tabellvärden.

Bristfälliga skiftesvisa anteckningar förorsakade stödförluster hos 11 % av alla övervakade gårdar år 2020.

Planering och uppföljning av odling

 • Gör upp en odlingsplan, som innehåller uppgifter om planerade växter och gödsling skiftesvis.
 • Gör skiftesvisa anteckningar. Kom ihåg att anteckna alla uppgifter som krävs i förbindelsevillkoren.

Konstaterade brister gällande gödsling förorsakade stödförluster hos 30 % av alla övervakade gårdar år 2020.

Gödsling

 • Gödsla med tillåtna gödslingsnivåer.
 • Rikta markkarteringsuppgifterna till rätta basskiften då du planerar gödslingen.
 • Beakta villkoren gällande fosforutjämning. Till exempel kan utjämningen inte påbörjas i alla situationer.
 • Försäkra dig om att en justering på basen av skördenivån baserar sig på en skörd som uppnåtts på skiftet under något av de fem föregående skördeåren. Försäkra dig dessutom om att grunden har antecknats i de skiftesvisa anteckningarna eller dokumenterats på annat sätt.

I stödvillkoren för integrerad bekämpning konstaterades brister i 9 % av de övervakade gårdarna år 2020.

Växtskydd

 • Håll växtskyddsexamen i kraft.
 • Testa växtskyddssprutan som du använder med tre års mellanrum, då giltighetstiden för det gällande testet går ut. Försäkra dig om att en ny spruta fyller kraven.
 • Ta i beaktande växtskyddets allmänna principer gällande integrerad bekämpning.

Konstaterade brister gällande skyddsremsor förorsakade stödförluster hos 16 % av alla övervakade gårdar år 2021.

Skyddsremsa

 • Lämna en tremeters skyddsremsa på åkerns sida för ett skifte som är beläget vid ett vattendrag. Skyddsremsan mäts från basskiftets gräns mot åkern.
 • Försäkra dig om, att skyddsremsorna är täckta av flerårig vall-, hö- eller ängsväxtlighet.

Ersättning för en skiftesspecifik åtgärd betalas inte, om man inte har följt stödvillkoren på skiftet.

Skiftesspecifika åtgärder

 • Beakta i åtgärderna placering av flytgödsel i åker samt återvinning av näringsämnen och organiska ämnen kraven som ställs på mängden som sprids och beståndsdelarna.
 • Använd utsäde för fånggröda så, att hela skiftet täcks av en jämn växtlighet av fånggröda.
 • Försäkra dig om, att fånggrödan hos åkergrödor utgörs av italienskt rajgräs eller övrigt gräs, klöver eller övrig vallbaljväxt.
 • Slå miljövårdsåkervallen varje år, om det förekommer rikligt med ogräs på skiftet.
 • Bärga skörd från skyddszonen.
 • Observera kraven som ställs på fröblandningarna gällande mångfaldsåkrar (landskaps-, ängs- och viltåkrar).
 • Grunda mångfaldsåkrar enligt god jordbrukarsed.
Sidan har senast uppdaterats 16.2.2022