Luomun lomakkeet ja ohjeet

Luomutuotannon ohjeet

1. Yleiset ohjeet ja kasvintuotannon ehdot (7. korjattu painos, pdf)

2. Eläintuotannon ehdot (10. korjattu painos, pdf)

3. Elintarviketuotannon ehdot (5. korjattu painos, pdf)

4. Mehiläishoidon ehdot (4. korjattu painos, pdf)

6. Tuonti (4. korjattu painos, pdf)

7. Rehut (pdf) - Ohjetta ollaan päivittämässä

9. Lisäysaineiston pakkaustoiminta (pdf)

Luomusuunnitelmaohje - elintarvikkeet (pdf)

Maksuasetusohje 2021 (pdf)

Luomutuotannon lomakkeet

Oikopolut:

Luomuvalvontaan ilmoittautuminen

Ilmoittautuessa luomuvalvontaan täytetään aina sekä ilmoittautumislomake että tuotantosuuntakohtainen liitelomake. Täytetyt lomakkeet palautetaan alkutuotannon osalta ELY-keskukseen ja muiden osalta Ruokaviraston kirjaamoon. Tarkemmat palautusohjeet ja -osoitteet löytyvät lomakkeista.

Tällä lomakkeella ilmoittaudutaan luomuvalvontaan tuotantosuunnasta riippumatta. Lomakkeen lisäksi on aina täytettävä myös tuotantosuuntakohtainen liitelomake, jonka löydät alta. 

Liitelomakkeet

Tällä lomakkeella haetaan ns. aurinkomerkin käyttöoikeutta. Lomake palautetaan Ruokavirastoon. Eurolehtimerkille ei tarvitse hakea käyttöoikeutta

Luomun lupahakemukset

Tällä lomakkeella haetaan siirtymävaiheen lyhennystä tai rinnakkaisviljelylupaa. Lomake palautetaan ELY-keskukseen.

Tällä lomakkeella haetaan lupaa käyttää tavanomaisesti tuotettua lisäysaineistoa. Lomake palautetaan ELY-keskukseen. Kevätkylvöisten lajien kohdalla viimeinen palautuspäivä on 1.5.

Eläintuotanto

Tällä lomakkeella haetaan luonnonmukaisen eläintuotannon poikkeuslupia. Lomake palautetaan ELY-keskukseen paitsi haettaessa lupaa käyttää tavanomaisesti tuotettua rehua poikkeusolosuhteissa, jolloin lomake palautetaan Ruokavirastoon.       

Vientitodistus

Tietohaut

Tällä lomakkeella voit pyytää tietohakua luonnonmukaisen tuotannon rekisteristä. Tietohaut ovat maksullisia.

Muut ilmoitukset luomuvalvonnalle

Ilmoitus toimipaikasta

Tällä lomakkeella ilmoitat luomuelintarviketoimijana luonnonmukaisessa tuotannossa, valmistuksessa, varastoinnissa ja tuonnissa käyttämäsi toimipaikat. Tiedot tallennetaan Ruokaviraston ylläpitämään luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin (maa- ja metsätalousministeriön asetus 846/2008 26 §).

Muutokset toiminnassa ja eroaminen valvonnasta

Tällä lomakkeella ilmoitat luomutoiminnassa tai olosuhteissa tapahtuneista muutoksista, kuten esimerkiksi omistajavaihdoksesta tai eroamisesta luomuvalvonnasta. Alkutuotannon valvontaan kuuluvat toimijat palauttavat lomakkeen omaan ELY-keskukseensa. Elintarvike-, rehu- ja -lisäysaineistovalvontaan kuuluvat toimijat palauttavat lomakkeen Ruokaviraston kirjaamoon.

Muutokset aurinkomerkin käyttöön

Tällä lomakkeella ilmoitat aurinkomerkin käytössä tapahtuneista muutoksista esim. uusista tai poistuneista tuotteista.

Lisäysaineisto

Tällä lomakkeella ilmoitat luonnonmukaisesti tuotetut lisäysaineistoerät lisäysaineistorekisteriin.   

Keruutuotanto

Tällä lomakkeella luomukeruualueen omistajat ja selvittäjät ilmoittavat vuosisuunnitelmastaan ELY-keskukselle. Keruualueen omistajien on jätettävä lomake viimeistään 31.5. ja selvittäjien 15.6.   

Keruutuotteiden ostotoiminta

Keruutuotteiden ostajien tulee toimittaa ilmoitus viimeistään kahta viikkoa ennen keruutuotteiden ostotoiminnan aloittamista Ruokavirastoon, PL 200 00027 Ruokavirasto.

Ilmoitus luomulannoitevalmisteluetteloon

Luonnonmukaisen tuotannon korvaus

Luomutarkastus

 • Viljelijän itsearviointilomake (doc)
  • Tällä lomakkeella viljelijä voi ennen tuotantotarkastusta arvioida täyttääkö hänen toimintansa tuotantovaatimukset. 
 • Luomuelintarviketoimijan muistilista (pdf)
  • Muistilista luomuelintarviketoimijoille tuotannon eri vaiheisiin liittyvistä vaatimuksista
 • Toimijan selvitys tuotantotarkastuksesta (doc)
  • Jos toimija on eri mieltä tuotantotarkastuksen kulusta tai sillä havaituista asioista, hän voi jättää oman selvityksensä tällä lomakkeella. Täytetyn lomakkeen voi jättää tarkastajalle tai toimittaa viikon kuluessa tarkastuksesta asian omaiselle valvontaviranomaiselle.   

Mallipohjat luomutoimijoille

Tälle sivulle on koottu mallipohjia toimijoiden käyttöön. Pohjat ovat ohjeellisia eli toimija voi vapaasti käyttää omaan toimintaansa parhaiten soveltuvia pohjia, kunhan niissä on tuotantovaatimusten mukaiset tiedot.

Alihankinta

 • Vuokrasopimus (doc)
  • käytettäessä tuotantotiloja, kuten esimerkiksi kuivuria, myllyä tai varastotilaa, jotka eivät kuulu luomuvalvontaan.
 • Alihankintasopimus (rtf)
  • Tuotteiden valmistus. Sisältää esimerkin tavasta, jolla sitoumuksen voi antaa kun alihankintaa sovelletaan tuotteiden valmistustoimintaan ilman tilojen vuokrausta.

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus

GMO -vakuutus

Luomusuunnitelma

 • Kasvintuotanto (doc)
  • Tätä mallipohjaa voi käyttää laadittaessa luomutoimijoilta vaadittavia toiminnan kuvauksia eli luomusuunnitelmia

Kirjanpito

Näitä mallipohjia voi käyttää luomutuottajilta vaadittujen kirjanpitovelvoitteiden täyttämiseen. Mallit on suunniteltu alkutuotannon tarpeita silmällä pitäen.

Varastokirjanpito

Mallipohja varastoitujen tuotteiden määrissä ja taseessa tapahtuvien muutos kirjaamiseen. 

Kuivuripäiväkirja

 • Kuivuripäiväkirja (rtf)
  • Mallipohja kirjanpitoon kuivurissa varastoiduista eristä. Soveltuu käytettäväksi myös tilanteissa, joissa kuivurissa varastoidaan muiden toimijoiden tuotteita. Sisältää sarakkeet myös viljakaupan GMP-standardin vaatimille tiedoille.
 • Suppea kuivuripäiväkirja (rtf)
  • Kuten edellinen, mutta ilman GMP-standardin vaatimia tietoja.
 • Viljelykiertosuunnitelma (rtf)
  • Mallipohja viljelykiertosuunnitelman laatimiseksi viidelle vuodelle. Kasvilajien lisäksi paikka kylvö- ja lannoitemäärille.
 • Lohkokortti (rtf)
  • Mallipohja lohkokohtaisten viljelymuistiinpanojen tekemiseen.

Keruu

Riskienarviointi ja toimintaohjeiden laatiminen

 

Muut sopimusmallit

 

Sivu on viimeksi päivitetty 28.4.2021