Seurantatietojen toimittaminen - Kehittämishankkeet

Seurantatietojen tavoitteiden saavuttaminen kertoo hankkeen onnistumisesta. Tuensaaja sitoutuu toimittamaan seurantatiedot myönteisen tukipäätöksen saatuaan. Kysyttävät seurantatiedot määräytyvät sen mukaan, minkälaisesta hankkeesta on kyse. Esimerkiksi maaseudun palveluiden ja kylien kehittämisessä kysytään eri seurantatiedot kuin yhteistyöhankkeessa.

Tuensaaja tallentaa seurantatietojen toteumat suoraan Hyrrä-verkkopalveluun, jolloin ne ovat toimivaltaisen ELY-keskuksen, Leader-ryhmän ja muiden asianosaisten viranomaisten saatavilla. Seurantatietojen keräys perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1305/2013, ns. maaseutuasetuksen 71 artiklaan.

Seurantatietojen tallentaminen Hyrrään

Ilmoita seurantatiedot kuluneelta raportointijaksolta yli vuoden kestävässä hankkeessa kerran vuodessa aina seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Ilmoita jokainen raportointijakso (vuosi) omalle välilehdelleen. Alle vuoden kestävässä hankkeessa seurantatiedot ilmoitetaan koko hankkeen ajalta hankkeen päättyessä.

Raportointijakso on yleensä kalenterivuosi. Raportointijakso voi olla myös lyhyempi, hankkeen aloittamisen tai päättymisen ajankohdasta riippuen. Tallenna viimeinen seurantatieto hankkeesta viimeisen maksamishakemuksen yhteydessä. ELY-keskus tai Leader-ryhmä hyväksyy tiedot kerran vuodessa helmikuussa. Tämän jälkeen et voi enää muuttaa kyseisen raportointijakson tietoja. ELY-keskus tai Leader-ryhmä voi tarvittaessa kysyä lisätietoja. Erikseen pyydettäessä hankkeesta on lisäksi annettava seurantatietoja 2 vuoden ajan tuen viimeisen erän maksamisesta.

Kehittämishankkeen loppuraportti

Kaikista kehittämishankkeista (myös yleishyödyllisistä investointihankkeista) on toimitettava loppuraportti viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä. Loppuraportissa tarkastellaan hankkeen tai yleishyödyllisen investoinnin edistymistä hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan nähden. Loppuraportissa tulee kertoa myös hankkeen vaikuttavuudesta. Loppuraportti tallennetaan Hyrrään loppumaksuhakemuksen liitteeksi. ELY-keskus tai toimintaryhmä tarkistaa loppuraportin.

Loppuraportissa tarkastellaan hankkeen edistymistä hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan nähden. Loppuraportin tulee sisältää seuraavat tiedot:

1. Toteuttajan nimi
2. Hankkeen nimi ja hanketunnus
3. Yhteenveto hankkeesta
4. Raportti
4.1 Hankkeen tavoitteet
a. ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on
b. hankkeen tavoitteet
4.2 Toteutus
a. toimenpiteet
b. aikataulu
c. resurssit
d. toteutuksen organisaatio
e. kustannukset ja rahoitus
f. raportointi ja seuranta
g. toteutusoletukset ja riskit
4.3 Yhteistyökumppanit
4.4 Tulokset ja vaikutukset
5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi
6. Allekirjoittajat ja päiväys

SEURANTATIETOJEN SISÄLTÖ

Hankkeen aikana työllistyneiden määrä (htv)

Hankkeen aikana työllistyneillä tarkoitetaan sellaisia henkilöitä, jotka on palkattu hankkeen rahoituksella hankkeen toteuttamiseksi. Työllistyneet jaotellaan sukupuolen ja iän mukaan. Työllistyneiden määrä ilmoitetaan henkilötyövuosina (htv) raportointijaksoittain.

Htv lasketaan seuraavalla kaavalla:

htv

Hankkeet, joissa toteuttajana tai osatoteuttajana on valtion virasto tai laitos (htv, euro)

Hankkeista, joissa toteuttajana tai osatoteuttajana on valtion virasto tai laitos (esim. Luke), ilmoitetaan vuosittain eriteltynä valtion viraston tai laitoksen hankkeeseen käyttämä henkilötyövuosimäärä (htv) sekä kyseistä htv:tä vastaava palkkaukseen käytetty euromäärä. Valtion virastot ja laitokset luetellaan Valtiokonttorin internet-sivuilla (ks. liite 3).

Hankkeen tuloksena syntyneiden työpaikkojen lukumäärä (kpl)

Hankkeen tuloksena syntyneiden työpaikkojen lukumäärää ei ilmoiteta raportointijaksoittain, vaan se täytetään kerran hankkeen päättyessä. Tähän ei lasketa hankkeen rahoituksella ja hankkeen aikana työllistyneitä, sillä ne lasketaan hankkeen aikana työllistyneiden määrään. Hankkeen seurauksena syntynyt uusi työpaikka ilmoitetaan sukupuolen ja iän mukaan jaoteltuna. Mikäli työpaikka on puolipäiväinen, on syntynyt 0,5 uutta työpaikkaa. Mikäli työpaikka on osavuotinen, saadaan esimerkiksi kolmen kuukauden vuotuisesta työajasta 0,25 työpaikkaa.

Koulutuspäivien lukumäärä (kpl)

Koulutuspäiväksi lasketaan 8 tuntia koulutusta. Laskukaavana käytetään seuraavaa: Kaikille koulutukseen osallistuneille tarjottu koulutus tunteina /8h. Esimerkki: Koulutusta järjestetään viitenä päivänä ja jokaisena päivänä 4 tuntia. Yhteensä siis 20 tuntia. Laskukaava: 20/8= 2,5 koulutuspäivää.

Ilmoita tarjottu koulutus raportointijaksoittain. Esimerkiksi on tarjottu 5 koulutuspäivää vuonna 2016 ja 7 koulutuspäivää vuonna 2017.

Koulutuksiin osallistuneiden henkilöiden lukumäärä (kpl)

Kukin koulutukseen osallistuja lasketaan vain kerran hankkeen aikana. Jos sama henkilö osallistuu saman hankkeen useampaan eri koulutustilaisuuteen, hänet lasketaan vain kerran. Jos sama henkilö osallistuu useamman hankkeen koulutuksiin, lasketaan hänet jokaisen hankkeen osallistujaksi kerran. Jos koulutus on yhteinen kahden hankkeen kesken, osallistujat lasketaan kerran molempiin hankkeisiin.

Ilmoita koulutuksiin osallistuneet raportointijaksoittain. Jokaisella raportointijaksolla ilmoitetaan vain uudet osallistujat. Jaottele koulutukseen osallistuneet henkilöt iän ja sukupuolen mukaan.

Julkaistun materiaalin määrä (kpl)

Julkaistulla materiaalilla tarkoitetaan esimerkiksi esitteitä, lehtijuttuja ja uutiskirjeitä. Materiaali voi olla joko painettua tai verkossa julkaistua. Ilmoita eri julkaisujen määrä, ei koko painosmäärää. Esimerkiksi hankkeen internet-sivu alasivuineen lasketaan yhdeksi julkaisuksi.

Ilmoita julkaisut raportointijaksoittain. Esimerkiksi, jos hankkeen internet-sivu on julkaistu hankkeen alussa, ilmoitetaan se ensimmäisellä raportointijaksolla. Seuraavilla raportointijaksoilla ei tätä enää ilmoiteta.

Tuettujen infotilaisuuksien lukumäärä (kpl)

Infotilaisuuksilla tarkoitetaan tilaisuuksia, jossa kerrotaan hankkeen sisältöön kuuluvista asioista. Tähän lasketaan mukaan myös tilaisuudet, jotka eivät ole hankkeen järjestämiä, mutta joissa hanke on mukana puheenvuoron pitäjänä.

Ilmoita infotilaisuudet raportointijaksoittain.

Tuettujen esittelytilaisuuksien (demonstraatio) lukumäärä (kpl)

Demonstraatiolla tarkoitetaan uuden asian tai uuden investoinnin esittelyä käytännössä.

Ilmoita esittelytilaisuudet raportointijaksoittain.

Parantuneista palveluista hyötyvän maaseutuväestön määrä (kpl)

Parantuneista palveluista hyötyvään maaseutuväestöön lasketaan kaikki hankkeesta potentiaalisesti hyötyvät maaseutualueen asukkaat (hankkeen toteutusalueen / -kunnan / -kylän asukasluku). Esimerkiksi kylätalon korjauksesta hyötyvät lähialueen asukkaat.

Ilmoita tieto raportointijaksoittain. Jokaisella raportointijaksolla ilmoitetaan vain uudet hankkeesta hyötyvät maaseudun asukkaat. Esimerkiksi, jos ensimmäisellä jaksolla hyötyvän väestön määrä on 100 henkilöä ja seuraavalla jaksolla lisäksi 100 uutta henkilöä, merkitään ensimmäiselle raportointijaksolle 100 ja toiselle 100. Näin hyötyvän väestön määrä on 200.  Jos sama väestö hyötyy eri jaksoilla, merkitse hyötyvän väestön määrä vain kerran: esim. ensimmäiselle vuodelle 200 ja seuraavalle vuodelle 0, jolloin hyötyvän väestön määrä on yhteensä 200.

Tuetussa hankkeessa tehdyt talkootyötunnit (h)

Tehtyyn talkootyöhön lasketaan yhteen jokaisen vähintään 15-vuotiaan tekemät talkootyötunnit. Jos hankkeessa on tehty enemmän talkootyötä kuin tavoitteeseen on ilmoitettu, merkitään ylimennyt osa toteumaan kohtaan: ”josta yli tavoitetason olevat talkootyötunnit”.

Ilmoita tehdyt talkootyötunnit raportointijaksoittain.

Tuetut verkossa toimivat palvelut (kpl)

Tämä tarkoittaa rahoitetulla hankkeella kehitettyjä sähköisiä palveluita. Ilmoita palvelut raportointijaksoittain.

Tätä seurantatietoa kysytään vain, kun kyseessä on sähköiset palvelut, eli toimenpiteen 7.3 kehittämishanke.

Tuetun verkon liittymien lukumäärä (kpl)

Ilmoita tuetun verkon liittymien lukumäärä raportointijaksoittain.  Kullakin raportointijaksoilla ilmoitetaan vain uusien liittymien määrä.

Tätä seurantatietoa kysytään vain, kun kyseessä on laajakaistainfrastruktuurin rakentaminen, eli toimenpiteen 7.3 investointihanke.

Uusiutuvaa energiaa tuottavat investoinnit (MWh/vuosi)

Hankkeet, joissa tuotetaan uusiutuvaa energiaa (sähkö ja/tai lämpö) ilmoitetaan energian vuosituotannon toteuma. Toteuma ilmoitetaan yksikössä megawattituntia/vuosi.

Tätä seurantatietoa kysytään vain toimenpiteessä 7.2 pieninfrastruktuurin luominen, parantaminen ja laajentaminen.

Hankkeessa kehitetyt uudet tuotteet tai menetelmät (kpl)

Jos hankkeessa kehitetään uusia tuotteita tai menetelmiä, ilmoita niiden kappalemäärä. Uusia tuotteita ja menetelmiä syntyy etenkin yritysryhmähankkeissa tai tuotteiden, palveluiden ja prosessien kehittämishankkeissa (ns. kokeellinen kehittäminen), joissa tuki on 60 %.

Hankkeen päättyessä tulee myös ilmoittaa onko hankkeen myötävaikutuksella syntynyt uusia palveluita, tuotteita tai menetelmiä. Jos näitä on syntynyt, kirjoita lyhyt kuvaus palvelusta, tuotteesta tai menetelmästä.  

Yritysten yhteisten uusien palveluiden / tuotteiden määrä (kpl)

Jos hankkeessa olevat yritykset ovat kehittäneet uusia yhteisiä palveluita tai tuotteita, ilmoita ne tässä. Ilmoita yhteisten uusien palveluiden lukumäärä raportointijaksoittain.

Hankkeen päättyessä tulee myös ilmoittaa onko hankkeen myötävaikutuksella syntynyt uusia palveluita, tuotteita tai menetelmiä. Jos näitä on syntynyt, kirjoita lyhyt kuvaus palvelusta, tuotteesta tai menetelmästä.  

Hankkeen vaikutuksesta syntyneet uudet yritykset (kpl)

Ilmoita hankkeen vaikutuksesta syntyneiden uusien yritysten kappalemäärä.

Hankkeen päättyessä tulee myös ilmoittaa onko hankkeen myötävaikutuksella syntynyt uusia yrityksiä. Jos uusia yrityksiä on syntynyt, kirjoita mitä yrityksiä on syntynyt.

Hankkeessa mukana olevien yritysten määrä (kpl)

Ilmoita niiden yritysten lukumäärä, jotka ovat mukana hankkeessa ja hyötyvät siitä.

Hankkeessa mukana olleiden muiden toimijoiden lukumäärä (kpl)

Ilmoita niiden toimijoiden lukumäärä, jotka ovat mukana hankkeessa ja hyötyvät siitä. Mukaan lasketaan myös hakijataho ja hankkeen osatoteuttajat. Ostopalveluna ostetun palvelun tuottajaa ei lasketa mukaan.

Toimijoilla tarkoitetaan tässä muita kuin yrityksiä, esimerkiksi kehittäjäorganisaatioita.

Niiden yritysten lukumäärä, jotka osallistuvat lyhyiden toimitusketjujen tai paikallisten markkinoiden kehittämiseen (kpl)

Tällä seurantatiedolla tarkoitetaan yrityksiä, jotka ovat mukana toiminnassa hankkeessa, jolla perustetaan tai kehitetään elintarvikkeiden lyhyitä toimitusketjuja tai paikallisia menekinedistämistoimia. Erikseen ilmoitetaan hankkeessa mukana olevien maatilojen lukumäärä.

Ilmoita yritysten ja maatilojen lukumäärät raportointijaksoittain. Jokaisella raportointijaksolla ilmoitetaan vain uudet osallistuvat yritykset tai maatilat.

LEADER-HANKKEIDEN SEURANTATIEDOT

Leader-ryhmän kautta rahoituksen saaneilta hankkeilta kysytään muiden seurantatietojen lisäksi myös alla olevia tietoja. Täytä hankkeelle sopivat.

Aktivointitilaisuuksiin osallistuneiden määrä (kpl)

Aktivointitilaisuuksiksi lasketaan kaikki infotilaisuudet, jotka hanke on järjestänyt tai joihin hanke on osallistunut. Tilaisuuksiin osallistuneet ilmoitetaan jaoteltuina naisiin ja miehiin.

Ilmoita aktivointitilaisuuksiin osallistuneet raportointijaksoittain.

Ympäristöä parantavat toimet (kpl)

Ympäristöä parantavilla toimilla tarkoitetaan sekä kehittämistä että investointeja, joilla on ympäristöä parantavia vaikutuksia. Kyse voi olla esimerkiksi ympäristökoulutuksesta tai maisemankunnostushankkeesta.

Ilmoita ympäristöä parantavat toimet raportointijaksoittain.

Rakennetut/kunnostetut/varustetut rakennukset ja rakennelmat (kpl)

Ilmoita hankkeen rahoituksella rakennetut, kunnostetut tai varustetut rakennukset ja rakennelmat kappaleina raportointijaksoittain.

Laaditut ja päivitetyt suunnitelmat (kpl)

Laadittuihin ja päivitettyihin suunnitelmiin kuuluvat muun muassa kylä-, maisemanhoito-, hyvinvointisuunnitelmat.

Ilmoita suunnitelmat raportointijaksoittain.

Hankkeeseen osallistuvat organisaatiot (kpl)

Tällä tarkoitetaan yhdistyksiä, järjestöjä, yrityksiä ja muita erilaisia toimijoita, jotka osallistuvat hankkeen toteuttamiseen. Mukaan lasketaan myös hakijataho ja hankkeen osatoteuttajat.

Sivu on viimeksi päivitetty 25.2.2024