Kylvövelvoitteet, ilmoitetun kasvin muuttaminen ja maataloustukien peruminen poikkeustilanteissa

Tämä ohje on tarkoitettu poikkeuksellisiin ja yllättäviin tilanteisiin, joita ovat esimerkiksi

 • märkyydestä ja kuivuudesta johtuvat tilanteet pellolla
 • rauhoitettujen lintujen tai kirvojen aiheuttamat tuhot pelloilla.

Milloin kylvö on viimeistään tehtävä? 

Kylvä tai istuta kasvit viimeistään 30.6.

Kylvöpäivään on kuitenkin poikkeamismahdollisuus: 

 • Jos poikkeukselliset sääolosuhteet estävät kylvämisen viimeistään 30.6. Kylvä lohko heti olosuhteiden salliessa.
  • Poikkeuksellisena sääolosuhteena pidetään tilannetta, jossa pitkään jatkuneiden runsaiden sateiden ja vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt kylvämisen.
  • Käytä apuna virallisia säätilastoja tai ota valokuvia lohkon tilanteesta, jotta voit tarvittaessa osoittaa, että kyseessä on ollut märkyydestä johtuva poikkeuksellinen sääolosuhde.
  • Poikkeamismahdollisuus viimeisestä kylvöpäivästä koskee viljeltyä maatalousmaata ja viherkesantoja.
 • Jos kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen toteaa, että lohkollasi on ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde. Esimerkiksi hanhien aiheuttama tuho voidaan lukea tapauskohtaisesti tällaiseksi.
  • Ilmoita ylivoimaisesta esteestä kirjallisesti kuntaan ja varaudu todistamaan tuhot esimerkiksi valokuvien avulla. Ylivoimaisesta esteestä on kerrottu lisää tämän sivun viimeisessä luvussa.

Pitääkö kylvää uudestaan?

Sinun ei tarvitse kylvää uudelleen kasvia tai perua kasvin alalta tukia, jos olet viljellyt sitä hyvän maatalouskäytännön mukaisesti, mutta poikkeuksellisista olosuhteista johtuen kasvusto on tuhoutunut.

Ilmoita päätukihaussa kasvi kylvetyn mukaisesti. Halutessasi voit perustaa saman tai eri kasvin uudelleen.

Dokumentoi kasvuston tuhoutumiseen johtaneet tapahtumat ja hoida alaa hyvän maatalouskäytännön mukaisesti. Voit tehdä kasvuston tuhoutumisesta ilmoituksen kuntaan.

Jos kasvusto on tuhoutunut keväällä ja kylvät sen uudelleen kokonaan tai osittain, pitää sinun huomioida annettu lannoitus täysimääräisenä. Eli jos olet aiemmin jo lannoittanut sallitun maksimimäärän mukaisesti, et voi laittaa lisää typpilannoitetta. Fosforilannoituksessa on mahdollista soveltaa fosforintasausta.

Talvehtimistuhoista kärsineiden kasvien osalta pääosalla (yli puolet) kasvulohkoa tulee kasvaa korjuu- ja markkinakelpoinen kasvusto, jotta koko kasvulohkolle voidaan maksaa ympäristö-, luonnonhaitta- ja luomukorvaus. Muussa tapauksessa peru korvaukset tai kylvä uusi kasvi.

Talven aikana tuhoutuneelle kasvustolle edellisenä syksynä levitettyä typpeä ei tarvitse huomioida seuraavan vuoden lannoituksessa, koska kasvin katsotaan käyttäneen sen jo kasvuunsa syksyllä. Fosfori pitää huomioida täysimääräisenä seuraavan vuoden lannoituksessa. Fosforilannoituksessa voit aloittaa fosforintasauksen.

Hyvän maatalouskäytännön mukaan sinun on muokattava, lannoitettava ja kylvettävä pelto tarkoituksenmukaisella tavalla, niin että pellolle on mahdollista saada tasainen itäminen ja kasvusto. Maatalousmaan kasvinsuojelusta on huolehdittava ja rikkakasvien leviäminen on estettävä siinäkin tapauksessa, jos kasvusto on tuhoutunut.   

Mitä jos lohkolla on eri kasvi kuin minkä ilmoitin?  

 Voit muuttaa päätukihaussa ilmoittamaasi kasvia 15.6. jälkeen, jos   

 • olet ilmoittanut hakemukselle kasvin, jota ei tukiehtojen mukaan voi ilmoittaa
 • olet ilmoittanut virheellisen kasvin hakemukselle
 • et ole päässyt kylvämään tukihakemuksessasi ilmoittamaasi kasvia esimerkiksi poikkeuksellisen sääolosuhteen takia.

Jos muutat kasvilajeja, huomioi, että kasvulohkon tuki- tai korvaustaso ei voi kasvaa kasvilajin muutoksen takia. Korkeampi tuki/korvaus hylätään. 

Poikkeuksellisesti kasvulohkon tuki-/ korvaustaso voi kasvin muuttamisen myötä kasvaa, jos olet ilmoittanut päätukihaussa virheellisen kasvin ja virhe voidaan tulkita ilmeiseksi virheeksi.   

Et saa muuttaa hakemusta, jos sinulle on ilmoitettu valvonnasta tai esimerkiksi ristiintarkastuksen perusteella havaitusta hakemuksessa olevasta sääntöjen vastaisuudesta.

Huomioi kasvin muuttamisessa viherryttämistuen viljelyn monipuolistamisen ja ekologisen alan vaatimukset. Tilan koosta, sijainnista ja tuotantosuunnasta riippuen maatilallasi on oltava 30.6. ja 31.8. välisenä aikana viljelyssä tietty määrä viljelykasveja vaadituin prosenttiosuuksin. Mikäli maatilallasi on ekologisen alan vaatimus, ekologista alaa on oltava vähintään 5 % peltoalasta ja kasvusto on säilytettävä ehtojen mukaisesti. 

Kysy kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselta tarkempia ohjeita ja ehtoja kasvin muuttamiseen.   

Milloin maataloustukia pitää perua? 

Voit muuttaa päätukihaussa ilmoittamaasi kasvia vielä päätukihaun jälkeen, joten tukien peruminen ei ole aina välttämätöntä. Alla on tilanteita, joissa peruminen kuitenkin tehdään, jos ehto ei täyty. Pinta-alaperusteiset tuet voit perua lomakkeella 145 tai vapaamuotoisella ilmoituksella. Voit perua tuen koko peruslohkolta, koko kasvulohkolta tai vain joltain kasvulohkon osalta. Kaikki pinta-alaperusteiset tuet on mahdollista perua samalla lomakkeella. 

EU:n suorat tuet ja ohjelmakorvaukset  

Maatalousmaan on täytettävä kaikki tukikelpoisuusehdot koko sen kalenterivuoden (1.1.–31.12.), jolta haet tukia. Maatalousmaata ovat pellot, pysyvät nurmet ja laitumet, pysyvät kasvit ja tilapäisesti viljelemätön ala. Maatalousmaan tukikelpoisuusehtoja ovat viljelykelpoisuus, alan säilyminen avoimena ja täydentävien ehtojen noudattaminen.   

Kansalliset tuet  

Kansallisten pinta-alatukien eli pohjoisen hehtaarituen, nuorten viljelijöiden tuen ja yleisen hehtaarituen tukikelpoisuusehtoina ovat vain tietyt täydentävien ehtojen vaatimukset, muun muassa suojakaistojen ja pientareiden jättäminen, sängen polttokielto ja hukkakauran torjuminen. Yksittäisissä tuissa on lisäksi omia tukikelpoisuusehtoja joita sinun on noudatettava, jotta tuki voidaan myöntää. Esimerkiksi avomaan vihannesten sato tulee korjata, jos olet hakenut pohjoista hehtaaritukea. Lohkolle voidaan kuitenkin maksaa pohjoinen hehtaarituki vaikka sadonkorjuuta ei ole tehty, jos sadonkorjaamattomuus johtuu sääolosuhteista.    

Voit varmistaa yksityiskohtaiset tukiehdot kunkin tuen kohdalta Hakuoppaasta
Täydentävistä ehdoista on kerrottu tarkemmin omassa oppaassaan.   

Ylivoimaisesta esteestä ja poikkeuksellisesta olosuhteesta ilmoittaminen   

Ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen tilanteessa ilmoitettua kasvia ei tarvitse kylvää lainkaan tai voit kylvää sen viimeisen kylvöpäivän 30.6. jälkeen.

Ilmoita ylivoimaisesta esteestä ja poikkeuksellisesta olosuhteesta kirjallisesti toimivaltaiselle viranomaiselle ja esitä niistä kyseistä viranomaista tyydyttävät todisteet viidentoista työpäivän kuluessa siitä, kun niiden toimittaminen on mahdollista. Voit tehdä ilmoituksen itse tai sen voi tehdä myös oikeudenomistajasi.  Toimivaltaisesta viranomaisesta löydät tiedon Hakuoppaan liitteestä C. Lisätietoa ylivoimaisesta esteestä ja poikkeuksellisesta olosuhteesta on myös Hakuoppaassa kohdassa ylivoimainen este ja poikkeukselliset olosuhteet.   

Vedotessasi ylivoimaiseen esteeseen tai poikkeukselliseen olosuhteeseen sinulle annetaan välitoimenpiteenä tiedoksi kanta, onko kyseessä ylivoimainen este vai ei. Välitoimenpiteenä annettu tieto ei ole vielä muutoksenhakukelpoinen päätös, vaan voit halutessasi hakea asiaan oikaisua tukipäätöksen yhteydessä.    

Ympäristökorvauksen ja luomukorvauksen peruminen ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen tilanteessa:   

Jos olet voinut toteuttaa lohkolla vain osan ympäristösitoumuksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen tai ympäristösopimusten toimenpiteiden ehdoista ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, ilmoita toteuttamattomat toimet lomakkeella 477. Tällöin korvausta vähennetään tekemättömien toimien osalta. Jos et ole voinut toteuttaa lohkokohtaisia toimenpiteitä lainkaan, peru korvaus lohkolta lomakkeella 145 ohjeen mukaisesti. 

Sivu on viimeksi päivitetty 23.5.2022