Får, get, lama och alpacka

De vanligaste undersökningarna och undersökningspaketen

 • undersökningspaket för diarré hos lamm, 5 avföringsprov av lamm/killing
 • parasitundersökning, 3–6 avföringsprov
 • undersökningspaket för luftvägsinflammation, (djupa svabbprov), 4 får/getter
 • lungmaskundersökning, 1–10 avföringsprov 
 • undersökningspaket för ögoninflammation, 5 svabbprov
 • kastningsorsak, 5–10 blodprov av hondjur
 • övervakningen av brucella, 5 blodprov, avgiftsfri
 • patologiska undersökningar, helt djur eller organprov
 • utredning av orsak till kastning, kastat foster och avkomman, dödfödd eller djur som har dött en ålder under 1 dygn
 • undersökningspaket för fotröta, 1–5 svabbprov
 • Mycoplasma haemolamae (lama och alpacka)

Undersökningar av får, get, lama och alpacka i Livsmedelsverkets prislista

Prislistan innehåller information om provets undersökningsplats, provtagningsanvisningar, undersökningstid, kontaktuppgifter till experter, samt undersökningsremiss.

Ytterligare anvisningar

Veterinären tar prover

Undersökningspaketen innehåller

 • eSwab pinnar i transportmedium 5 st.
 • remiss
 • anvisning för provtagning och inskickande av prov
 • papplåda för att skicka tillbaka prover

Prover

Ta prover från omedicinerade djur med typiska symtom. I ett paket ingår undersökning av 5 prov.

Undvik gödselkontaminerade klövar och rengör möjlig gödselkontamination med papper eller kompress.

Ta proven enbart från klövar med förändringar i klövspalten. Det bästa resultatet erhålls från förändringen med en smetig, vit, illaluktande beläggning i klövspaltshuden. Ta provet från kanten av den nekrotiserande processen i klövspaltshuden (se bilden nedan). Med en pinne kan prov tas från flera insjuknade klövar av samma djur. Gnid pinnen vid kanten av det förändrade området och stäng pinnen i röret.

image3kzmp.pngFoto: Ulrika König, Gård & Djurhälsan

Ett vävnadsprov på cirka 5 x 5 x 5 mm kan också tas från ett dött djur till ett sterilt tomt provrör.

Undersökning

Dichelobacter nodosus påvisning (PCR)

Inskickandet av prov

Fyll remissen Sjukdomar hos produktionsdjur (pdf) noggrant. Skicka prover genast till Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Kuopio. Prov som tagits på en fredag kan förvaras i kylskåpstemperatur över veckoslutet.
Anvisningar och adresser för sändning av djurprover

Paketet för undersökning av foster

Prov

Kastade foster, eller om fostren är flera, 2–3 foster samt efterbörden. Det är viktigt att skicka efterbörden, oberoende av hur smutsig den är, eftersom vissa sjukdomsalstrare orsakar observerbara förändringar bara i moderkakan. Minst 2–3 livmoderkottar bör ingå i provet. Man bör helst skicka och undersöka prov från flera tackor som har kastat sitt foster.

Undersökningar

Patologisk undersökning samt de viktigaste bakterierna, virusen och parasiterna som orsakar kastning.

Försändelse

Remiss Utredning kastningsorsak hos nötkreatur, får eller get (pdf). Provet bör alltid vara så färskt som möjligt, som till exempel ett prov som har förvarats kallt över ett veckoslut duger för undersökning. Sända eller för in proverna till Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Helsingfors, Kuopio, Uleåborg eller Seinäjoki. Förpackning av djurprover. Sändningsanvisningar och adresser

Brusellos (avgiftsfri)

I fall av brusellos kan för kommunalveterinären vid behov ta blodprover för undersökning av kastning hos djur.

Prov

5 stycke serumblodprov/gård. Prover av hondjur som har kastat, om det finns färre än fem, resten av proverna kan tas av övriga tackor/getter.

Undersökningar

Brusella-antikroppsundersökning. På begäran kan man av samma prover även undersöka Q-feber och antikroppar mot klamydhophila om dessa undersökningar är avgiftsbelagda.

Försändelse

Remiss Utredning kastningsorsak hos nötkreatur, får eller get (pdf). Om proverna blir förstörda eller fryser till kan de inte användas för undersökning. De måste tas så aseptiskt som möjligt och förpackas omsorgsfullt (lindas in förutom i wellpapp även i till exempel tidningspapper) och innan försändelse förvaras i kylskåp eller på annat svalt ställe. Sända eller för in proverna till Livsmedelsverkets laboratorium för djursjukdomsbakteriologi i Helsingfors. Förpackning av djurprover. Sändningsanvisningar och adresser

Mer information

Kastning/abort
Brucellos eller kastningssjuka

Provtagningsanvisningar för veterinären: Luftvägsinflammation hos nötkreatur, får och get på sidan Sjukdomsundersökningar hos nötkreatur.

Mer information

Luftvägsinfektioner hos får och get

Prov

Maedi-visna/CAE-antikroppar undersöks ur serum. Blodproverna tas i rör som inte innehåller ämnen som skulle kunna förhindra blodkoagulering.

Remiss

För MV/CAE-prover används remiss Sjukdomar hos produktionsdjur (pdf). I remissen bör följande uppgifter nämnas:

 • djurägarens och veterinärens namn, adress och telefon
 • lägenhetssignum
 • provtagningsdatum
 • djurens fullständiga EU-signum

Till remissen bifogas en djurförteckning från får- och getregistret. Provrören förses med löpande numrering. Vid numrering används en svart vattenfast tusch. Provrörens nummer antecknas i djurförteckningen vid det djur från vilket provet har tagits. Provrören packas så att de håller sig hela under transporten.

Undersökningar

Maedi-visna- och CAE-virusantikroppar undersöks ur får-/getserum med ett kommersiellt ELISA-test. Prover som tas inom ramen för hälsokontrollprogrammet undersöks inte i brådskande ordning. Ifall ni behöver provresultatet snabbt ber vi er meddela detta i remissen. För MV/CAE-programmets prover debiteras en avgift enligt prislistan.

Sändning

Proverna levereras till laboratoriet så fort som möjligt. Det lönar sig inte att skicka prover på fredagar. Proverna kan bevaras i kylskåpet över veckoslutet; proverna får ej frysas ner. Vid varmare årstider rekommenderas användning av kylklampar. Skicka prover till Livsmedelsverkets laboratoriet för djursjukdomsvirologi i Helsingfors. Avsändaren betalar sändningskostnaderna. Du kan också bringa prover själv. Förpackning av djurprover. Sändningsanvisningar och adresser

Eventuella förfrågningar telefon 050 336 6563

Mer information

Lentivirus hos små idisslare (MVV/CAEV)

Prov

Avföringsprovet tas direkt från ändtarmen eller alternativt direkt efter avföring. Tillräcklig provmängd är två matskedar avföring per djur. Av avföringshögar på bete tas inte några prover.

Proven tas alltid som individuella prov och märkta med individens kännetecken, till exempel i en plasthandske eller (hellre) i en plastpåse eller -burk. Proverna ska tas innan medicinering för parasiter påbörjas. Om man vill utreda effekten av medicinering för parasiter tas nya prover av samma djur cirka 10 dagar efter att man gett medicin mot parasiter.

Undersökningspaketet för parasiter inkluderar undersökning av fem prover med en metod samt salmonellaundersökning.

Undersökningar

 • metod: McMaster kvantitativ flotationsundersökning (sockerflotation)
 • inkluderar fastställande av Eimeria spp. oocyter (koccidios) samt fastställande av antalet ägg för löpmagsmaskar och maskar i tarmen
 • om det i gruppen förekommer djur med diarré, försämrad tillväxt eller dålig ull väljs de med i provtagningen, symptomen antecknas på remissen

Försändelse

Anteckna djurslaget på remissen Sjukdomar hos produktionsdjur (pdf). Djurens ålder eller födelsetid ska framkomma av remissen.

Skicka prover till Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Uleåborg samma eller senast följande dag, förvaringstemperatur: kylskåp (får inte frysas ner). Proverna borde helst tas i början på veckan, prover bör inte skickas på fredagar eftersom risken för att de förstörs under transporten är stor. Under den varma årstiden rekommenderas användning av kylklampar. Ägaren betalar försändelsekostnaderna. Du kan också bringa prover själv. Förpackning av djurprover. Sändningsanvisningar och adresser

Mer information

Parasitsmitta av får och get

Prov

Scrapie undersöks i hjärnstammen och lillahjärnan. Hjärnstammen består av mellan- och mitthjärnan, hjärnbryggan och förlängda märgen. Provet tas från bakre delen av hjärnstammen, från obexområdet. Provet från hjärnstammen skall vara cirka 4–5 centimeter långt. Lilla hjärnan ligger ovanför den bakre delen av hjärnstammen. Provbiten som tas från lilla hjärnan skall vara cirka 2 x 2 centimeter stor och inkludera lilla hjärnans veckade hjärnbark.

Om provtagningen inte lyckas via nacken levereras djurets huvud i sin helhet till Livsmedelsverkets obduktionssal i Helsingfors, Kuopio, Seinäjoki eller Uleåborg. Innan huvudet levereras ska den remitterande veterinären kontakta obduktionssalen på verksamhetsstället i fråga och komma överens om saken med en representant för personalen vid Livsmedelsverket. Provbiten kan sändas till Livsmedelsverket för analys även om den är i dåligt skick eller har sönderfallit.

Nödvändiga provtagningsinstrument

Prov tas från fårets/getens hjärna med en plast- eller stålsked som planerats för ändamålet. Vid provtagningen skall engångshandskar alltid användas, någon annan särskild skyddsutrustning behövs inte. Det rekommenderas att en separat engångssked av plast används för varje djur. Om inga engångsskedar finns att tillgå skall stålskeden rengöras omsorgsfullt efter varje djur genom att skölja med rikligt med vatten. Utöver skeden behövs för provtagningen också pincett, skalpell och trubbig sax. Plastskedarna är engångsskedar och kan förstöras genom bränning. Både plast- och stålskedarna kan desinficeras genom att lägga dem i en fyra procent hypokloritlösning i två timmar.

Skedar och provburkar som behövs för TSE-provtagning kan fås från Livsmedelsverkets beställningsbyrå, antingen per telefon eller via e-post: 
• Heikki Heinänen tfn. 0400 378 710, heikki.heinanen@ruokavirasto.fi

Från ruokavirasto får man BSE-/scrapie-paketkort, med vilka proven postas på mottagarens bekostnad.

Provtagningsteknik

 • Huvudet lösgörs mellan den första nackkotan och skallen.
 • Huvudet ställs upp och ned (ventralsidan, det vill säga underkäken uppåt) så att nackhålet (foramen magnum) syns. Ändan av hjärnstammen borde synas i nackhålet.
 • Hjärnstammens kaudalända fattas med pincetten och skalpellen eller saxändan skjuts in på insidan av nackhålet mellan hjärnhinnorna och hjärnstammen. Skalpellen eller saxspetsen förs runt hjärnstammen så att hjärnstammen lossnar från den omgivande vävnaden.
 • Provtagningsskeden läggs ovanför hjärnstammen (på ventralsidan) mellan hjärnstammen och omgivande hjärnhinnor.
 • Provtagningsskeden skjuts djupare in längs benväggen så att skedens konkava del i sin helhet är inne.
 • Skeden förs runt hjärnstammen både åt höger och vänster cirka 90 grader för att bryta de nervknippen som utgår från hjärnstammen. Om dessa inte bryts är det svårt att få ut en hel bit av hjärnstammen.
 • Framdelen av skeden trycks nedåt så att hjärnstammen bryts, varefter skeden dras ut. Den lösgjorda biten från hjärnstammen följer skeden.
 • Provet läggs i en för ändamålet avsedd plastburk. Fårets/getens öronmärke skall alltid läggas i plastburken. Om djuret inte är öronmärkt skall burken märkas så att det inte finns några tvivel om vilket djur provet kommer från.
 • Skeden förs på nytt in i nackhålet på samma sätt som första gången och skeden vrids till höger och till vänster, men denna gång tar man provet lägre ner så att delar av lilla hjärnan kommer med.
 • Skeden med delar av lilla hjärnan dras ut och provbitarna läggs i samma burk som provet av hjärnstammen.
 • Då  snabbtestet avseende TSE är klart förstörs huvudena i en anläggning som hanterar biprodukter av klass 1.

Undersökningar

För scrapie-snapptest skickas skedprover till Livsmedelsverkets prionlaboratorium i Helsingfors.

Försändelse

Remissen för scrapie-undersökning (pdf) fylls i omsorgsfullt. Provburkarna bör läggas i separat plastpåse för att säkra att remisserna är rena. Såväl provburkarna som remisserna förpackas omsorgsfullt så att det inte uppstår några utsläpp ifall burkarna öppnas eller går sönd.

Organprover och hela huvuden kan skickas som Expresspaket eller Till dörren-paket via Posti, eller föras till verksamhetsstället i Helsingfors. Hela huvuden kan dessutom lämnas till Livsmedelsverkets verksamhetsställen i Kuopio, Uleåborg och Seinäjoki. På kvällar och veckoslut kan man också använda provkylrummen vid ovan nämnda verksamhetsställen vid Livsmedelsverket. Sändningsanvisningar och adresser

Mer information

Scrapie hos får och get

Anvisningar på sidan Djurhälsa: Scrapie - insändning av prover från döda och avlivade får och getter från ett område som inte hör till kadaverinsamlingen

Sidan har senast uppdaterats 13.6.2024