Servering

Servering av livsmedel är en livsmedelsverksamhet där mat tillagas, värms upp och/eller serveras för konsumtion av konsumenten, huvudsakligen på plats eller, alternativt, för köp av konsumenten i hemmet som så kallad takeaway-mat. Servering är eller kan vara till exempel

Måste serveringverksamhet registreras hos den lokala livsmedelsmyndigheten för livsmedelskontroll innan den får starta?

Som en allmän regel måste serveringsverksamheten registreras hos livsmedelskontrollmyndigheten i den kommun där verksamheten är belägen minst fyra veckor innan verksamheten inleds, antingen elektroniskt via den nationella ilppa-tjänsten eller med hjälp av livsmedelskontrollmyndighetens egen blankett. I vissa situationer behöver serveringsverksamhet dock inte registreras eftersom den är så småskalig och lågrisk eller på annat sätt är undantagen från skyldigheten att registrera livsmedelsföretag. För mer information, kontakta din lokala livsmedelsmyndighet. Om du ska starta ett livsmedelsföretag ska du kontakta din lokala livsmedelsmyndighet i god tid.

För mer information om skyldigheten att registrera en serveringverksamhet, kraven på verksamheten, egenkontroll och hygien, se Livsmedelsverkets webbplats:

Livsmedelssäkerhet i servering

Livsmedelsföretagare ansvarar för sin verksamhet och för att den mat de serverar är säker. Företagaren ska känna till de bestämmelser som gäller för verksamheten. I ansvaret ingår att känna till de risker som är förknippade med den egna verksamheten och de metoder som används för att hantera dessa risker, vilket ska ingå i egenkontrollen. Livsmedelshygien är en viktig del av livsmedelsverksamheten och god praxis säkerställer att livsmedelssäkerhet uppnås. Genom egenkontroll säkerställer och verifierar livsmedelsföretagaren att lämpliga rutiner för livsmedelssäkerhet används.

Saker på notera

  • Egenkontrollen
  • Temperaturkontroll
  • Hygieniska rutiner
  • Hanteringen av allergener och förebyggande av kontaminering
  • Informationen som ska ges om livsmedel
  • Kontaktmaterial
  • Servering livsmedel till personer som hör till riskgruppen

För mer information om livsmedelshygien och krav på livsmedelssäkerhet för servering, se dessa sidor

Sidan har senast uppdaterats 17.8.2023