Märkning och registrering av djur

Syftet med märkningen och registreringen av djur är att kunna följa animaliska livsmedel genom hela produktionskedjan från början till slut. För att konsumenten ska kunna vara övertygad om produktens säkerhet måste livsmedelsproduktionen vara transparent och produkten måste kunna spåras ända från början. När en djursjukdom bryter ut är det också väsentligt att känna till var varje djur har varit så att de djur som sannolikt har smittats kan spåras och avskiljas från övriga djur. För att säkerställa djurens spårbarhet ska produktionsdjuren märkas på ett tillförlitligt och heltäckande sätt, det ska finnas ett uppdaterat register över deras djurhållningsplatser, och flyttningarna av djur mellan olika djurhållningsplatser samt djur som fötts respektive dött ska införas i registret och gårdens förteckningar enligt kraven.

Alla djurhållare som har nötkreatur, svin, får, getter, fjäderfän, bin, humlor, pälsdjur eller kamel- och hjortdjur ska registrera sig som djurhållare oberoende av antal djur eller användningsändamål. Man registrerar sig som djurhållare hos den egna kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. I registret inrättas samtidigt en djurhållningsplats på den geografiska plats där djuren hålls. För ovannämnda djurslag finns djurspecifika anvisningar om märkning och registrering. Vattenbruksanläggningar ska registreras i vattenbruksregistret.

Dessutom skall en person som yrkesmässigt köper och säljer nötkreatur, svin, får eller getter registrera sig i djurförmedlarregistret. Registreringsanmälan skall lämnas in till länsstyrelsen i det länet där djurförmedlarens huvudsakliga verksamhet befinner.

Märkningen och registreringen övervakas ELY-centralens inspektörer, besiktningsveterinären samt kommunalveterinärer.