Export till länder utanför EU

Livsmedelsverkets tjänster till exportörer

Livsmedelsverket främjar exporten av finländska produkter från livsmedelskedjan, växter och trävaror från Finland till länder utanför EU. Vår verksamhet som hänför sig till exporten fördelar sig på två helheter: möjliggörandet av ny export och säkrandet av existerande export.

Du kan fritt exportera dina produkter från Finland till länder utanför EU, om

Livsmedelsverket beviljar inte exporttillstånd till olika mottagarländer. Myndigheten i mottagarlandet är i sista hand den som bestämmer vilket lands produkter och vilket tillverkande företags produkter som får saluhållas och marknadsföras i landet – och på vilka villkor. Konstgjorda handelshinder är förbjudna och strider mot Världshandelsorganisationen WTO:s avtal.