Tillsynen

Livsmedelsföretagarens egenkontroll

Ansvariga företagare i fråga om livsmedel avsedda för särskilda grupper är bl.a. den som tillverkar, låter tillverka, importerar, förpackar och saluhåller sådana.

Livsmedelsföretagaren svarar för att hans produkter överensstämmer med bestämmelserna. Företagaren ska identifiera och hantera kraven som i livsmedelslagstiftningen fastställts för livsmedlen i fråga. Säkerställandet av överensstämmelsen med bestämmelserna ska utgöra en del av företagarens egenkontroll.

I företagarens plan för egenkontroll ska de kritiska punkterna med tanke på livsmedelssäkerheten och livsmedelsbestämmelserna vara antecknade.

Om en företagare uppdagar eller får veta att en produkt som han tillverkat, låtit tillverka, importerat, förpackat eller saluhållit inte uppfyller kraven som uppställts för säkerheten, ska han vidta åtgärder för att återkalla produkten från marknaden och informera konsumenterna.

Oivakontrollerna

Tillsynen över livsmedel avsedda för särskilda grupper är en del av den livsmedelstillsyn, som avses i livsmedelslagen. Tillsynsmyndigheterna ska utföra officiella kontroller i avsikt att, som förordningen (EG) nr 882/2004 förutsätter, utöva tillsyn över att förordningarna om livsmedel avsedda för särskilda grupper efterföljs.

Det vanligaste är att tillsynen sker med hjälp av Oivakontroller som de kommunala tillsynsmyndigheterna utför och resultaten av dem offentliggörs med hjälp av Oivarapporter. Oivakontrollerna som hänför sig till sammansättningen hos livsmedel avsedda för särskilda grupper och informationen som tillhandahålls om produkterna görs med hjälp av blankett 12.2.

Om en tillsynsmyndighet uppdagar att en livsmedelsföretagare bryter mot gällande livsmedelsbestämmelser, vidtar myndigheten nödvändiga åtgärder för att rätta till situationen. Vid behov tillgriper myndigheten administrativa tvångsmedel. Om felen som uppdagats är så allvarliga, att de kan orsaka hälsofara eller om konsumenten allvarligt vilseleds, säkerställer myndigheten att produkten i fråga återkallas från marknaden.

Tullen

Tullen utövar med hjälp av stickprov tillsyn över sådana livsmedel avsedda för särskilda grupper, som importeras till Finland. Om man i Tullens tillsyn uppdagar att livsmedlet i fråga inte uppfyller gällande livsmedelsbestämmelser, släpps det inte ut på den finska marknaden innan felet rättats till.

Sidan har senast uppdaterats 3.1.2019