Guide: Krav på journalföring av jordbruksproduktion 2024

Publiceringsdatum: 17. april 2024

Till läsaren

Denna guide är en för lantbruksföretagare avsedd sammanfattning av kraven på journalföring av jordbruksproduktion. Guiden innehåller information om de krav på journalföring av jordbruksproduktion som gäller för Livsmedelsverkets och Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) sektorer inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Vidare innehåller guiden information om de årliga anmälningsskyldigheterna på det finländska fastlandet. De krav som följer av nitratförordningen och som hör till journalföringskraven inom miljöministeriets förvaltningsområde finns också med i guiden. Kraven utgår från gällande bestämmelser och anvisningar.

Kraven har samlats i guiden så att kraven som gäller växtproduktion behandlas först och därefter de krav som gäller animalieproduktion. Vissa krav rör alla lantbruksföretagare medan en del hänför sig till villkoren för jordbruksstöden.

Såväl i avsnittet om Växtproduktion som i avsnittet om Animalieproduktion behandlas först kraven för konventionell produktion och i slutet av bägge avsnitten de ytterligare krav som gäller ekologisk produktion.

Notera att guiden inte innehåller kraven på journalföring av renskötsel eller vattenbruk, såsom fiskerinäring.

Det är inte nödvändigt att förvara de kravenliga anteckningarna, verifikaten eller dokumenten i samma pärm eller fil. Den krävda informationen kan sparas elektroniskt eller förvaras på papper och finnas i olika datakällor. De behöver inte bilda en egen separat helhet. Många av kraven på journalföring uppfylls när du förvarar köp- och säljverifikaten, de skiftesspecifika anteckningarna, uppgifterna om slakt, kontrollprotokollen och resultaten från undersökning av prover. Om du med den noggrannhet som journalföringskraven förutsätter har lagrat uppgifter i gårdens kvalitetssystem, i uppföljningssystemet för djurhälsovården eller skattebokföringen behöver du inte journalföra dem på nytt. De uppgifter enligt journalföringskraven som inte finns med i dessa system ska du dock föra in i andra anteckningar. Förvara journalföringen så att det är enkelt för tillsynsmyndigheten att vid gårdsbesöket granska den vid behov.

Ytterligare information om kraven ger Livsmedelsverket. Mer information kan du också få av de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna, regionförvaltningsverken samt kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter och livsmedelstillsynsmyndigheter.

Om du håller på att inleda jordbruksproduktion eller tänker ändra produktionen, ska du också lämna anmälningar om produktionsstart eller ändring av produktion. De här anmälningarna ingår inte i denna guide, mer information ger Livsmedelsverket.

Gårdsspecifik rådgivning om många av kraven i denna guide kan du få av till exempel rådgivare som hör till systemet med jordbruksrådgivning (Jordbruksrådgivning). Den enda kostnad som du behöver betala är mervärdesskattens andel av rådgivningskostnaderna eftersom rådgivningssystemet finansieras med medel från Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Nytt för år 2024

Följande ändringar har gjorts i kraven på journalföring av jordbruksproduktion:

 • I tabellerna och texten har tvärvillkor bytts ut mot villkorlighet.
  • Från och med 1.1.2023 ersattes tvärvillkor med villkorlighet. Villkorligheten omfattar de tidigare tvärvillkorskraven och förgröningsstödets krav. Dessutom omfattar villkorligheten i synnerhet krav som främjar miljö- och klimatmålen. En del av kraven på journalföring av miljöersättning har övergått till villkorlighetskraven. Dessa ändringar beskrivs i tabell 1.
 • Kraven på journalföring av ett nytt stöd för miljösystem som ingår i de s.k. direkta stöden som helfinansieras av EU beskrivs i tabell 2 i fråga om utsädesblandningar av gröngödslingsvallar, naturvårdsvallar och mångfaldsväxter.
 • Till de skiftesspecifika kraven har fogats kravet i 7 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning 964/2023 om att analysera halten av skadliga metaller i åkermark innan man applicerar avloppsslamberedning enligt komponentklass 10 på åkermark.
 • Kraven på journalföring med anknytning till miljöförbindelsen har preciserats i enlighet med den nya CAP-perioden. Preciseringarna finns i tabell 1 och tabell 3.

1. Växtproduktion

Kraven på journalföring inom växtproduktion presenteras så att först presenteras kraven på skiftesspecifika anteckningar och därefter de gårdsspecifika kraven. Till sist presenteras kraven på ekologisk produktion.

I vissa tabeller finns en kolumn med rubriken 'Krav baserat på', där det anges vem som ska följa kravet. I kolumnen finns anteckningar:

 • Gäller alla innebär det att du måste uppfylla det kravet, trots att du inte ansöker om jordbruksstöd.
 • Villkorlighet innebär det att kravet är ett villkor som ingår i jordbruksstödens tvärvillkor. Tvärvillkoren är ett krav inom systemet med EU:s direkt- (grundstöd, förgröningstöd, stöd till unga jordbrukare, djurbidrag och bidrag för jordbruksgrödor) och delfinansierade stöd (miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för djurens välbefinnande och ersättning för ekologisk produktion) samt delvis på nationella jordbruksstöd (nordligt hektarstöd, allmänt hektarstöd, stöd till unga jordbrukare).
 • Miljöförbindelse innebär det att kravet är en del av miljöersättningens miljöförbindelse.
 • Stöd för miljösystem innebär det att kravet är ett krav som gäller stödet för miljösystem.

1.1 Skiftesspecifika anteckningar

Många av kraven på journalföring inom växtproduktion uppfylls om dina skiftesspecifika anteckningar är uppdaterade. Du kan förvara och spara uppgifterna som samlas ihop från olika källor separat i egna dokument eller kartor. Med de skiftesspecifika anteckningarna visar du att du iakttagit villkoren. Anteckna basuppgifterna om skiftet och uppgifterna om de årliga odlingsåtgärderna i de skiftesspecifika anteckningarna varje år.

 • I tabell 1 finns de skiftesspecifika kraven på journalföring.
  • Tabellen innehåller de skiftesspecifika kraven på journalföring som gäller alla odlare samt de skiftesspecifika kraven på journalföring som hänför sig till villkorlighet, stöd för miljösystem och miljöersättningen.
  • Det är inte nödvändigt att journalföra samma uppgifter två gånger i skiftesanteckningarna, du täcker olika krav med en anteckning.
  • Om du är en ekologisk odlare ska du utöver dessa krav även läsa de krav på journalföring inom växtproduktion som gäller ekologisk produktion i kapitel 1.4 Ekologisk växtodling.
  • Kraven i tabell 1 på journalföring av miljöförbindelse inom miljöersättningen omfattar anteckningar såvälom åtgärder på grundnivå som gårdsspecifika åtgärder och de gäller alla skiften.
 • I tabell 2 finns journalföringskraven på skiftesspecifika åtgärder som gäller stödet för miljösystem.I
 • I tabell 3 finns journalföringskraven på de skiftesspecifika åtgärderna.
 • I tabell 4 ingår kraven på journalföring av miljöavtal (t.ex. skötsel av våtmarker eller upprätthållande
  av jordbruksnaturens mångfald).
  • En miljöförbindelse löper över fem år. Om du ingått en miljöförbindelse, journalför uppgifterna ända från början av förbindelseperioden.
  • Spara journalen för hela förbindelseperioden i fyra år efter förbindelseperiodens utgång.

Tabell 1. Skiftesspecifika krav på journalföring

Anteckna i de skiftesspecifika anteckningarna Krav baserat på Förvaringstid minst
Skiftets beteckning och areal

Gäller alla
Villkorlighet
Miljöförbindelse*

5 år från utgången av det år då gödselprodukten användes.

*Miljöförbindelseperioden + 4 år

Jordart Gäller alla
Villkorlighet
Miljöförbindelse*

5 år

*Miljöförbindelseperioden + 4 år

Bördighetsklass

Gäller alla
Villkorlighet
Miljöförbindelse*

5 år från utgången av det år då gödselprodukten användes.

*Miljöförbindelseperioden + 4 år

Kalkning (produkten som använts, spridningsmängd och spridningstidpunkt) Miljöförbindelse Miljöförbindelseperioden + 4 år

Växtföljd (I miljöförbindelsen krävs ingen odlingsplan. Växtföljden ska vara klar från tidigare år.)

Miljöförbindelse

Miljöförbindelseperioden + 4 år

Miljövårdsåtgärder och övriga motsvarande åtgärder som genomförts på skiftet (t.ex. åtgärderna på dikes- och åkerrenar, bevattning, täckdikning och grävning av utfallsdiken) Miljöförbindelse Miljöförbindelseperioden + 4 år
Bearbetningsdatum och -metod för skiftet Miljöförbindelse Miljöförbindelseperioden + 4 år
Datum för sådd och plantering Miljöförbindelse* Miljöförbindelseperioden + 4 år

Växtart och utsädes- eller plantmängd

Se kraven på journalföring av växtarter och fröblandningar för skiftesspecifika åtgärder som gäller stödet för miljösystem i tabell 2.

Miljöförbindelse

Miljöförbindelseperioden + 4 år

Skördenivå Gäller alla
Villkorlighet
Miljöförbindelse*

5 år från utgången av det år då gödselprodukten användes.

*Miljöförbindelseperioden + 4 år

Datum för skörd eller slåtter.

Att ange datum för skörd eller slåtter gäller
för alla lantbruksföretagare när man använt något annat gödselmedel av animaliskt ursprung än stallgödsel på skiftet och när de på skiftet bärgade grödorna används som foder.

Gäller alla
Miljöförbindelse*

2 år

*Miljöförbindelseperioden + 4 år

Bete

Att ange datum för betesgång gäller för alla lantbruksföretagare när man använt något annat gödselmedel av animaliskt ursprung än stallgödsel på skiftet och när ett sådant
skifte används som betesmark.

Gäller alla
Miljöförbindelse*

2 år

*Miljöförbindelseperioden + 4 år

Åtgärder i skyddszoner, t.ex. sådd, användning av växtskyddsmedel.

Villkorlighet

Stödåret + 4 år

Anläggande av mångfaldszoner och vårdåtgärderna på dem samt övriga arbeten

 • förstört växtbestånd
 • bekämpning av flyghavre eller andra ogräs
 • plantering av ny växtlighet
 • mångfaldszonens läge
Miljöförbindelse Miljöförbindelseperioden + 4 år
Den valda skiftesspecifika åtgärden och de frågor som krävs i miljöförbindelsens villkor (läs närmare i tabell 2, 3 och 4) Miljöförbindelse

Stödåret + 4 år.

Miljöförbindelseperioden + 4 år

Gödsling

 • Gödslingsdatum(en)
 • Typ och mängd av konstgödsel och organiska gödselfabrikat
 • Mängd kväve som spritts ut på skiftet
 • Mängd fosfor som spritts ut på skiftet
 • Vid behov anteckning om inledning av fosforutjämning och utjämningsåret
Gäller alla
Villkorlighet
Miljöförbindelse*

5 år från utgången av det år då gödselprodukten användes.

*Miljöförbindelseperioden + 4 år

Gödsling: Om en gödselprodukt som innehåller minst 90 % av komponentmaterial i komponentmaterialkategorin behandlat avloppsslam, används på jordbruksmark ska föroreningen av skadliga ämnen på åkermarken testas innan gödselprodukten sprids. Vid behov ska prover upprepas vart femte år Gäller alla 5 år från utgången av det år då gödselprodukten användes.

Växtskyddsmedlets

 • fullständiga namn
 • användningstidpunkt
 • använd mängd
 • användningsobjekt (dvs. odlingsväxt och areal på vilken preparatet har använts)
Gäller alla
Villkorlighet
Miljöförbindelse*

3 år

*Miljöförbindelseperioden + 4 år

Växtskydds: Observerade sjukdomar och skadegörare Miljöförbindelse Miljöförbindelseperioden + 4 år

Orsak till att växtskyddsmedel har använts, dvs.

 1. har du fattat beslut om bekämpning på grund av ogräs, växtsjukdomar, förhållanden som är gynnsamma för växtsjukdomar, observerat sjukdomsläge eller skadedjur eller
 2. har du använt tillväxtregulator på grund av observerat behov att bekämpa liggsäd.
Du kan också räkna upp de observerade ogräs, skadedjur eller växtsjukdomar som bekämpningsbeslutet grundar sig på.
Miljöförbindelse Miljöförbindelseperioden + 4 år
Övriga växtskyddsåtgärder Miljöförbindelse Miljöförbindelseperioden + 4 år

Tabell 2. Krav på journalföring av skiftesspecifika åtgärder som förutsätts i villkoren för stödet för miljösystem.

Skiftesspecifik åtgärd som gäller stödet för miljösystem

Krav på journalföring

Förvaringstid minst

 • Gröngödslingsvallar
 • Naturvårdsvallar
 • Mångfaldsväxter

Fröblandning (växtarter och deras andel i fröblandningen)

Ansökningsåret + 4 år

Tabell 3. Krav på journalföring som förutsätts i villkoren för skiftesspecifika åtgärder i miljöförbindelsen

Skiftesspecifik åtgärd i miljöförbindelsen Krav på journalföring Förvaringstid minst

Främjande av cirkulär ekonomi

 • För in i skiftesanteckningarna flytgödsel, urin, vätskefraktion som separerats från flytgödsel och/eller flytande organiskt gödselfabrikat som du använt samt utspridd mängd per skifte.
 • För in i skiftesanteckningarna gödselfabrikat, jordförbättringsmedel, växtunderlag som du använt och/eller torrgödsel eller torrfraktion som separerats från gödsel som du skaffat från en annan gård samt mängden som spritts ut.
Miljöförbindelseperioden + 4 år
Hantering av avrinningsvatten
 • Journalför reglerings-, skötsel- och underhållsåtgärderna. Du kan även anteckna uppgifterna om åtgärderna i de skiftesspecifika anteckningarna i stället för i en separat dagbok.
 • För in i de skiftesspecifika anteckningarna även skiftets basuppgifter och de årliga odlingsåtgärderna.
Miljöförbindelseperioden + 4 år
Skyddszoner

För in i de skiftesspecifika anteckningarna åtgärder och skötselåtgärder (slåtter och bärgning) för skyddszoner, förstörelse av växtbestånd, bekämpning av flyghavre eller annat ogräs och plantering av växtlighet på nytt.

Miljöförbindelseperioden + 4 år

Vallar på torvåkrar

För in i de skiftesspecifika anteckningarna uppgifter om grundande och skötselåtgärder för vallar på torvåkrar.

Miljöförbindelseperioden + 4 år

Alternativt växtskydd för trädgårdsväxter
 • Gör upp en preliminär plan för alternativt växtskydd.
 • Gör skiftesspecifika anteckningar om
  • tillämpad växtskyddsmetod och framgång i bekämpningen
  • observation och bekämpning av växtbestånd och växtförstörare
  • motiveringarna för kemisk bekämpning
 • Spara inköpskvitton över anskaffning av preparat eller entreprenadarbete.

Miljöförbindelseperioden + 4 år

Fågelåkrar

Gör skiftesspecifika anteckningar om och dokumentera att växtbeståndet på skiftet används som viloplats för stora fågelflockar och för fåglars omfattande födoanskaffning.

Miljöförbindelseperioden + 4 år

Tabell 4. Krav på journalföring i miljöavtalens villkor

Avtalets namn Krav på journalföring Förvaringstid minst
Vård av mångfalden och landskapet i jordbruksnaturen
 • För en skötseljournal över de åtgärder som genomförs på avtalsområdet skiftesspecifikt eller för in de utförda åtgärderna i de skiftesspecifika anteckningarna. För in skiftets namn, beteckning och areal samt de årliga åtgärderna, när de har genomförts, hur länge de pågick och åtgärdernas inverkan på miljön.
 • Utför åtgärderna i enlighet med den godkända planen och för in även eventuella undantagssituationer. Notera att det krävs ett godkännande av NTM-centralen för att avvika från planen som godkänts i avtalet och för att ändra åtgärderna som ska utföras.
Miljöavtalsperioden + 4 år
Skötsel av våtmarker
 • För en skötseljournal över de åtgärder som genomförs på avtalsområdet skiftesspecifikt eller för in de utförda åtgärderna i de skiftesspecifika anteckningarna. För in skiftets namn, beteckning och areal samt de årliga åtgärderna, när de har genomförts, hur länge de pågick.
 • Utför åtgärderna i enlighet med den godkända planen och för in även eventuella undantagssituationer. Notera att det krävs ett godkännande av NTM-centralen för att avvika från planen som godkänts i avtalet och för att ändra åtgärderna som ska utföras
Miljöavtalsperioden + 4 år
Att bevara ursprungssorter
 • Förvara Livsmedelsverkets (tidigare Eviras) beslut om bevarande.
 • För anteckningar över åtgärderna i samband med upprätthållandet av ursprungsväxtsorten. Av anteckningarna ska det framgå bl.a. när partiet som ska bidra till att upprätthålla sorten har etablerats, partiets storlek, hur mycket utsäde som tagits från partiet och utsädets användningsändamål. Om utsädet har förökats ska du också anteckna den ursprungliga storleken på varje producerat parti, hur mycket utsäde (kg) som tagits av partiet, till vilket ändamål utsädet har använts (t.ex. vilket utsädesparti som har producerats) och handelspartiets nummer (partier som ska marknadsföras) eller en annan identifikation (övriga utsädespartier) för den skörd som produceras av partiet.

Miljöavtalsperioden + 4 år

1.2 Gårdsspecifika anteckningar och ärenden som kräver årlig anmälan

I kapitlet berättas om anteckningar som ska göras gårdsspecifikt samt om ärenden som kräver årlig anmälan. I tabell 5 finns upptagna de dokument som ska förvaras på gården eller kräver en anmälan. Om du är en ekologisk odlare ska du läsa de ytterligare kraven i kapitel 1.4 Ekologisk växtproduktion.

Tabell 5. Dokument som ska förvaras på gården och ärenden som kräver årlig anmälan

Dokument eller anmälan Krav baserat på Förvaringstid minst
Giltig gödselanalys
(Om det på din gård uppkommer
och/eller om du använder stallgödsel i mängder som överstiger 25m3 per år)
Gäller alla
Villkorlighet
Miljöförbindelse*

5 år

*Miljöförbindelseperioden + 4 år

Dokument (t.ex. faktura/fraktsedel/varudeklaration) som visar vilket gödsel du använt, dess näringsinnehåll och vid behov halten torrsubstans Gäller alla
Villkorlighet
Miljöförbindelse*

4 år efter ansökningsåret

*Miljöförbindelseperioden + 4 år

Varudeklaration/annat dokument för gödselfabrikat som du använt och som visar kadmiumhalten i produkten.

*Kadmium (Cd)-halten är nödvändig för att visa tillåten maximibelastning. Om uppgiften inte finns, ska produktens högsta tillåtna Cd-halt användas i kalkylen.

Gäller alla 1 år
Plan för bekämpning av flyghavre (om en sådan har tagits fram) Gäller alla
Villkorlighet
Planens giltghetstid

Markkartering

 • Se till att ha en markkartering
  som är i kraft för all åkerareal
  som odlas.
 • Foga alltid skiftesbeteckningen till proverna som ska undersökas.
 • Se villkorlighetskraven för jordart och bördighetsklass i tabell 1).

Miljöförbindelse*

Miljöförbindelseperioden + 4 år

Växtskydd, förvara

 • utöver journalföringen av växtskyddsmedel (se tabell 1 för krav på journalföring) ett intyg över examen inom området för växtskyddsmedel och ett intyg över spruttest.
 • Examensintyget är i kraft fem år efter beviljandet och intyget över spruttest är i kraft tre år efter det att sprutan testades.

Gäller alla
Miljöförbindelse*

Intygens giltighetstid

*Miljöförbindelseperioden + 4 år

Anmälan om lagring av torrgödsel och oförpackade organiska gödselfabrikat i stack och om förvaring i stack för efterkompostering.

Gäller alla

-

Anmälan om gödselspridning i undantagsfall

 • lämna en anmälan till kommunens miljöskyddsmyndighet före
  slutet av oktober (blankett 6027)

Gäller alla

-
Gör en anmälan till Livsmedelsverket
om du importerar gödselmedel eller framställer organiska gödselfabrikat. Blanketter i Livsmedelsverket.fi
- -

** Kadmium (Cd)-halten är nödvändig för att visa tillåten maximibelastning. Om uppgiften inte finns, ska produktens högsta tillåtna Cd-halt användas i kalkylen.

1.2.1 Biocider, dvs. bekämpningsmedel mot skadliga organismer

Tabell 6. Krav på journalföring av biocider.

Krav på journalföring Krav baserat på Förvaringstid minst

Journalför användningen av desinficeringsmedel och bekämpningsmedel mot skadedjur i hanterings- och lagringslokalerna för livsmedel och foder och i hanteringen av transport-, förflyttnings-, och vägningsutrustning samt förvaringskärl.

Tillräcklig journalföring är till exempel inköpskvitton eller rapporter över besök av företag som bekämpar skadedjur om kvittona eller rapporterna innehåller de uppgifter
som krävs för journalföringen, det vill säga:

 • biocidproduktens namn
 • mängd som använts
 • användningstid
Gäller alla
Villkorlighet*

1 år

*Ansökningsåret + 2 år

1.2.2 Foderproduktion

Foder är ämnen och produkter avsedda för utfodring av djur, t.ex. spannmål, hö, olika foderblandningar, fodertillsatser och blandningar av dessa, dvs. förblandningar till vilka hör många konserveringsmedel för ensilage.

Kravet på journalföring av foder gäller alla producenter som odlar växter som är avsedda att användas som foder. Undantagsvis krävs journalföring av foder inte för foder avsett för hemmabruk, som används i utfodringen av andra djur än sådana som används för livsmedelsproduktion, t.ex. sällskapsdjur, eller av djur som används för livsmedelsproduktion som är avsedda för privat hemmabruk. Läs om kraven gällande utfodring av djur och blandning av foder i avsnitt 2.1.3 Utfodring av djur, blandning och tillverkning av foder.

Du uppfyller kravet på foderjournal när du sparar inköps- och försäljningsverifikaten för foder (skattebokföring), de skiftesspecifika anteckningarna om foder som producerats på gården (skifteskort) och de undersökningsintyg över prover som eventuellt tagits t.ex. i samband med myndighetstillsyn eller försäljning förutsatt att de innehåller uppgifterna enligt tabell 7. Alternativt kan du använda en blankett om foderbokföring som finns att få på Livsmedelsverkets webbplats.

Tabell 7. Krav på journalföring av foderproduktion (odling av foderväxter)

Krav på journalföring Krav baserat på Förvaringstid minst
Foder som köpts till gården:
 • fodersäljarens/-leverantörens namn och adress
 • produktens namn (t.ex. namnet på konserveringsmedlet för ensilage)
 • leveransdag och mängd (t.ex. ton eller m3)

Gäller alla
Villkorlighet

5 år
Foder som överlåtits från gården:
 • foderköparens/-mottagarens namn och adress
 • produktens namn (t.ex. havre)
 • leveransdag och mängd (t.ex. ton, m3 eller balar)
Gäller alla
Villkorlighet
5 år
Foder som producerats på gården:
 • fodrets namn (t.ex. torrhö)
 • mängd (ton, m3 eller balar)
Gäller alla
Villkorlighet

5 år

Resultat från prover som tagits på fodren Gäller alla
Villkorlighet
5 år

Identifikationsbeteckningen för foderlagret för ett foderparti som köpts till eller producerats på gården, till exempel ”plansilo3”

 • Foderlagrets identifikationsbeteckning får fritt formuleras förutsatt att förvaringsplatserna för foder kan identifieras och skiljas åt från varandra. Om foderlagret kan identifieras på basis av dess läge, kan du i journalföringen av foder anteckna foderlagrets läge som identifikationsbeteckning för foderlagret. Du kan t.ex. använda namnet på det skifte där du förvarar ensilagebalarna som identifikationsbeteckning.
Gäller alla 5 år

Om du utöver odling av foderväxter (primärproduktion) också bedriver annan verksamhet inom fodersektorn, t.ex. pressar rybs eller erbjuder tjänster som gäller transport och lagring av foder, ska du beakta övriga journalförings- och anmälningskrav som ingår i foderlagstiftningen samt kraven på förvaring av dokument.

Ytterligare information Livsmedelsverket.fi: Registrering och annan verksamhet inom fodersektorn.

1.2.3 Primärproduktion av växter och svampar för livsmedelsbruk

Med primärproduktion av växter och svampar för livsmedelsbruk avses odling och skörd av till exempel grönsaker, frukt, bär, spannmål och svamp för livsmedelsbruk.

Tabell 8. Krav på journalföring som hänför sig till produktion av växter och svampar för livsmedelsbruk

Krav på journalföring Krav baserat på Förvaringstid minst

Förvara resultaten från undersökningen av vatten
som används för bevattning, rengöring och nedkylning:

 • resultaten från de regelbundna undersökningarna som görs vart tredje år1)
Gäller alla
Villkorlighet
Spara alltid det senaste analysintyget.
Ange och förvara minst följande uppgifter om produkter från växter och svampar som levererats från gården2):
 • mottagarens namn och adress (krävs inte vid överlåtelse direkt till konsumenten)
 • ursprungsland (färska bär, frukt, grönsaker och svamp som säljs hela)3)
 • produktens namn
 • leveransdag och -tidpunkt om det under samma dag har levererats flera partier
 • levererad mängd
Gäller alla
Villkorlighet*

1 år

*Ansökningsåret + 2 år

Journalför förekomst på gården av sådana sjukdomar och skadegörare som kan ha en inverkan på säkerheten hos de livsmedel som fås av växter och svampar

 • livsmedelsburna patogener, t.ex. yersinia, salmonella och norovirus.
 • riklig förekomst av skadegörare, t.ex. gnagare
Gäller alla 1 år

Resultaten från undersökningar som är av betydelse för människornas hälsa och som hänför sig till produktionen av växter och svampar för livsmedelsbruk.

 • Sådana undersökningar är till exempel
  undersökningar som utförs inom ramen för
  programmet för övervakning av växtskyddsmedelsrester och eventuella undersökningar av patogener, t.ex. STEC- och salmonellaundersökningar vid produktion av groddar.
 • Kravet på journalföring uppfylls till exempel
  genom att undersökningsintygen bevaras.
Gäller alla
Villkorlighet*

1 år

*Ansökningsåret + 2 år

Spara alltid också det senaste analysintyget

1) Om din gård får vatten från ett vattenverk eller ett vattenandelslag räcker det med att du kan visa, t.ex. med en faktura, att du har anslutit dig till vattenverkets nätverk.

2) I syfte att säkerställa spårbarheten ska dessutom ska på livsmedelsförpackningarna som levereras från gården och på produkternas följesedelsdokument finnas minst: produktens namn, ursprungsland, partinummer samt odlarens namn och adress.

På förpackningar och följesedelshandlingar för växter som omfattas av särskilda krav för saluföring ska, beroende på fallet, anges den märkning som förutsätts i de särskilda kraven för saluföring och som gäller kvalitetskategori, art eller kommersiell typ.

De särskilda kraven för saluföring tillämpas på följande produkter/produktgrupper: äpplen, citrusfrukter, kiwifrukt, sallader (exklusive kruksallat), persikor och nektariner, päron, jordgubbar, paprika, vindruvor, tomater.

3) Inte ett krav i villkorligheten.

1.2.4 Lagringsstöd för trädgårdsprodukter

Tabell 9. Journalföringskrav för trädgårdsproducenter som har ansökt om lagringsstöd för trädgårdsprodukter

Krav på journalföring Förvaringstid minst
Om du ansöker om lagringsstöd ska du föra journal över trädgårdsprodukterna på lager under perioden 1.11–31.12 det år som du ansöker om stöd. Ansökningsåret + 4 år

1.3 Producenter av utsäde, plantmaterial samt kruk- och utplanteringsväxter

Producenter av utsäde och plantor ska göra upp och förvara skiftesspecifika anteckningar (se kapitel 1.1 Skiftesspecifika anteckningar). Vidare finns det vissa journalföringskrav som i synnerhet gäller utsädesodlare (tabell 10) och vissa krav som gäller plantproducenter (tabell 11).

Utsädesodlare

Tabell 10. Journalföringskrav för utsädesodlare som producerar certifierat utsäde för försäljning

Krav på journalföring Förvaringstid minst
 • Uppgifter om arter och sorter per skifte
 • Skiften på vilka utsädesodlingen finns och skiftenas areal
 • Skiftesspecifika uppgifter om förfrukter (art, sort ocheventuellt garantibevis) från de föregående åren
 • Bassädesuppgifter om utsädesodlingen – förvara uppgifterna om handelsparti, garantibevis och fraktsedel.
 • Uppgifter om flyghavre (observationsskifte på utsädesodlingsgårdar)
 • Journalföring av skörd – uppgifter om var skörden från årets utsädesodling finns lagrad (lagerjournalföring)
 • Leverans av skörden från utsädesodlingen till utsädespackeriet (datum för leverans till packeriet, följesedel)
 • För sättpotatis dessutom skiftesspecifika uppgifter om tagning av jordprover och resultatet från nematodanalyser

1–6 år enligt följande:

 • Spannmåls-, olje- och spånadsväxter (ej rybs eller raps), 2 år
 • Vall- och vallbaljväxter, 5 år
 • Ärt och bondböna 2 år
 • Rybs och raps, 5 år
 • Potatis, 2 år
 • Flyghavre, 3 år
 • Journalföring av skörd, 5 år
 • Fraktsedlar, 6 år
 • Potatisnematodanalyserna gäller
  tills man nästa gång odlar potatis
  på skiftet.

Odlare av plantmaterial samt kruk- och utplanteringsväxter som använder växtpass.

Följande journalföringskrav gäller dig om du är en producent som använder växtpass och/eller
plantintyg och du producerar

 • plantskoleväxter
 • plantor av växthusväxter för yrkesmässig vidareodling
 • kruk- eller utplanteringsväxter

Tabell 11. Krav på journalföring som gäller produktion av plantmaterial samt produktion av kruk- och utplanteringsväxter

Krav på journalföring Förvaringstid

Kontroll av växtskadegörare som utförts som egenkontroll

 • Datum
 • Inspekterade växter
 • Iakttaganden
 • Tagna prov med resultat
 • Åtgärder som vidtagits på grund av kvalitetsskadegörare
3 år

Växtpassuppgifterna för emottagna och sända partier (gäller aktörer som utfärdar växtpass)

 • Särskild vikt ska fästas vid förvaring av informationen i växtpassen. Infon finns inte alltid på följesedeln, utan växtpasset kan sitta på växtpartiet och då måste du ta vara på informationen separat.
3 år
Köp- och försäljningsföljesedlarna (gäller alla aktörer) 3 år räknat från datumet på dokumenten.

Förflyttning av växter inom produktionsstället

 • gäller alla aktörer
 • minimikravet är en plan över vilka växter som odlas på de
  olika skiftena eller i de olika växthusen.
För 3 års tid

Odlingsjournalföring i produktion av plantmaterial (gäller inte produktion av salufärdiga kruk- och utplanteringsväxter)

 • Partivist växtarter och -sorter med antal
 • Förökningskälla / emottaget parti som man börjat odla
 • Föröknings- / emottagningsdatum då odlandet påbörjats
 • Spårbarhetskoden för vissa växter
 • Partiets belägenhet på produktionsstället
3 år från det att växterna har sålts.

Ytterligare information:

1.4 Ekologisk växtodling

Om du odlar din gård enligt villkoren för ekologisk produktion, omfattas du utöver kraven på journalföring av konventionella produkter även av kraven på journalföring i detta kapitel.

På samma sätt ska du utöver de kortaste förvaringstiderna i detta kapitel beakta de kortaste förvaringstiderna i kapitlen 1.11.3.

Om en del av din gård används för konventionell produktion ska du föra affärs- och lagerjournal och göra skiftesspecifika anteckningar även för de delar av gården som används för konventionell produktion. Gör anteckningarna inom 7 dygn från händelsen.

Utöver normal affärsbokföring krävs för ekologisk odling även uppgifter om produktionsinsatser och produkter som kommer till och skickas från gården, dvs. lagerjournalföring och sammanfattningar av den, dvs. balansräkningar. Uppgifterna i lagerjournalen kan utöver journalföringsverifikat (t.ex. kvitton och fakturor) även basera sig till exempel på skiftesspecifika anteckningar och produkternas följesedeldokument. Uppgifterna i lagerjournalen ska ungefär motsvara produktmängderna i lagren. Du kan senare precisera mängderna i lagerjournalen till exempel utifrån redovisningsuppgifterna.

Tabell 12. Krav på journalföring för ekologiska växtodlingsgårdar

Se detaljerna: 1. Allmänna anvisningar och villkor för växtproduktion

Krav på journalföring (affärsjournalföring och lagerjournalföring) Förvaringstid minst

Till gården anskaffade (köpta eller erhållna) produktionsinsatser (t.ex. gödsel, inklusive kreatursgödsel, jordförbättringsmedel, växtskyddsmedel samt utsäde och övrigt förökningsmaterial och jordbruksprodukter*):

 • mängd (t.ex. kg eller m3) och typ (t.ex. utsädeskorn, foderhavre)
 • produktionssätt (ekologisk, omläggning, konventionell)
 • leveransdag
 • resultatet från kontrollen av överensstämmelsen av de mottagna ekologiska produkternas förpackningsmärkningar och följesedelsdokument; i samband med mottagningen av ekologiska produkter kontrolleras att märkningarna på förpackningarna och i följesedelsdokumenten (namnet på aktören och produkten, eventuellt satsnummer, tillsynsmyndighetens beteckning) är förenliga; följesedelsdokumenten ska förvaras för granskning.
Från granskning till granskning av ekologisk produktion eller så länge det finns produkter i lagret.

Jordbruksprodukter som produceras och används på gården:

 • uppskattad skörd och totalmängd (t.ex. kg eller m3) och typ (t.ex. korn, havre)
 • eventuellt svinn
 • produktionsmetod för produkterna (ekologisk, omläggning, konventionell)
Från granskning till granskning av ekologisk produktion eller så länge det finns produkter i lagret.

Produktionsinsatser och jordbruksprodukter som sålts eller överlåtits från gården:

 • mängd (t.ex. kg eller m3) och typ (t.ex. maltkorn, foderhavre)
 • produktionssätt (ekologisk, omläggning, konventionell)
 • mottagarnas namn
 • leveransdag.
Från granskning till granskning av ekologisk produktion eller så länge det finns produkter i lagret.

Lagerjournalens balansräkning (sammanfattning av hur stora mängder produktionsinsatser och färdiga produkter det finns i lagret)

 • Gör upp en balansräkning åtminstone för varje skörde- eller kalenderår.
 • Du behöver inte göra upp lagerjournalföringens balansräkningar när antalet händelser är så litet att det är enkelt för granskaren att se i journalföringen hur mycket produkter som har anskaffats/överlåtits (max. 10 händelser om året).
Från granskning till granskning av ekologisk produktion eller så länge det finns produkter i lagret.

Jordbruksskiftesvisa anteckningar

Utöver skiftesanteckningarna i kapitel 1.1 Skiftesspecifika anteckningar journalför också:

 • fånggrödor
 • skördemängden enligt produktionsmetod (ekologisk, omläggning, konventionell och skördedatum); får vara en uppskattning, närmare uppgift i samband med försäljning.
Från granskning till granskning av ekologisk produktion eller så länge som det finns produkter i
lagret.
Vid behov anges tidpunkten för när fosforutjämningen inletts på skiftet och året för utjämningen. Ekoförbindelseperioden + 4 år.

*Obs! Lagerjournalföring krävs också över sådana konventionella produkter och produktionsinsatser som kan blandas ihop med de ekologiska produkterna. Om du köper foderspannmål till den ekologiska gårdens konventionella boskap ska både den ekologiska och den konventionella spannmålen framgå av lagerjournalen.

2. Animalieproduktion

I början av detta kapitel behandlas de allmänna kraven på journalföring som gäller livsmedelsproducerande djur.

Med livsmedelsproducerande djur avses djur som ger animaliska livsmedel, såsom mjölk, ägg, honung eller kött. Se också de djurartspecifika ytterligare kraven i kapitel 2.2 Djurartspecifika krav på journalföring. Kraven på journalföring inom konventionell produktion gäller till tillämpliga delar även ekologisk animalieproduktion och de nödvändiga ytterligare kraven finns i kapitel 2.3 Ekologisk animalieproduktion. Om de djur som du föder upp inte är livsmedelsproducerande djur, finns kraven på journalföring i kapitlet 2.2.7 Övriga produktionsdjur.

Journalföringen kan göras elektroniskt. För journalföringen kan du använda systemet för uppföljning av djurhälsovården (t.ex. Naseva, Sikava) eller ett kvalitetssystem.

I vissa tabeller finns en kolumn med rubriken 'Krav baserat på', där det anges vem som ska följa kravet. I kolumnen finns anteckningar:

 • Gäller alla innebär det att du måste uppfylla det kravet, trots att du inte ansöker om jordbruksstöd.
 • Villkorlighet innebär det att kravet är ett villkor som ingår i jordbruksstödens tvärvillkor. Tvärvillkoren är ett krav inom systemet med EU:s direkt- (grundstöd, förgröningstöd, stöd till unga jordbrukare, djurbidrag och bidrag för jordbruksgrödor) och delfinansierade stöd (miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för djurens välbefinnande och ersättning för ekologisk produktion) samt delvis på nationella jordbruksstöd (nordligt hektarstöd, allmänt hektarstöd, stöd till unga jordbrukare).

2.1 Allmänna krav som gäller aktörer som håller djur

2.1.1 Primärproduktion av animaliska livsmedel

Med primärproduktion av animaliska livsmedel avses uppfödning av djur, mjölkning och alla faser av animalieproduktion före slakt. Till primärproduktion räknas bland annat mjölk- och äggproduktion, uppfödning av köttboskap, uppfödning av insekter som livsmedel och honungsproduktion.

I detta kapitel behandlas alla krav på journalföring som rör livsmedelsproducerande djur. Se utöver dessa även de djurartsspecifika ytterligare kraven i kapitlet 2.2 Djurartsspecifika krav på journalföring.

Tabell 13. Krav på journalföring inom primärproduktion av animaliska livsmedel

Krav på journalföring  Krav baserat på Förvaringstid minst
Spårbarhet: För journal över djur som mottagits på gården och som levererats från gården till slakt. Kravet uppfylls om du för journal över djurhållningsplatserna (se kapitel 2.2 Djurartsspecifika krav på journalföring). Gäller alla
Villkorlighet*

1 år.

*Ansökningsåret + 2 år

Spårbarhet: Om djuret är försett med ett mikrochip ska du även skriva ner djurets uppgifter och numret på mikrochippet. Gäller alla 1 år från det att djuret har levererats från gården
Spårbarhet: Om djuret är försett med ett mikrochip ska du även skriva ner djurets uppgifter och numret på mikrochippet. Gäller alla -

Spårbarhet: Journalför primärproduktionsprodukterna som levererats från gården för användning som livsmedel, t.ex. ägg eller mjölk

 • mottagarens namn och adress (krävs inte vid överlåtelse direkt till konsumenten; enligt Livsmedelsverkets rekommendation ska man skriva upp namn och kontaktinformation till konsumenter som köper obehandlad mjölk,
  dock med konsumenternas samtycke)
 • produktens namn
 • leveransdag och tidpunkt om flera partier har levererats under samma dag
 • levererad mängd

För livsmedel som sålts direkt till konsumenten behöver bara den sålda produkten och dess totala mängd samt försäljningsdatumet journalföras. Livsmedelsverket rekommenderar dock att man skriver upp namn och kontaktinformation till konsumenter som köper obehandlad mjölk, dock med konsumenternas
samtycke.

Gäller alla
Villkorlighet*

1 år

*Ansökningsåret + 2 år

Djurens hälsa: För journal över djurens hälsotillstånd och förekomsten av sådana sjukdomar som kan inverka på de animaliska produkternas säkerhet

 • t.ex. salmonella, rödsjuka, EHEC, listeria, brucellos (kastningssjuka), mjältbrand, tuberkulos, TSE-sjukdomar, svansbitning hos svin, bogsår
 • för även in i journalen om du upptäcker förändringar i produktionen, t.ex. betydande förändringar i konsumtionen av foder eller vatten, i produktionsmängderna av mjölk eller ägg

Kraven på journalföring kan även uppfyllas genom att du förvarar uppgifterna om de diagnoser som veterinären gett djuren t.ex. på inseminations- och hälsokorten eller i det systemet för uppföljning av djurhälsovården (till exempel Naseva, Sikava).

Gäller alla 1 år

Undersökningar och inspektioner: För journal över resultaten från prover som tagits på djuren eller prover som tagits i övriga diagnostiska syften som är av betydelse för människornas hälsa:

 • ex. salmonellakontrollprogrammet, kontroll av kampylobakterier hos broilrar på slakterier, salmonellaundersökningar för försäljning av obehandlad mjölk, prover för övervakning av främmande ämnen och undersökningar av juverinflammation

Kravet på journalföring uppfylls när du förvarar undersökningsintygen.

Gäller alla
Villkorlighet*

1 år

*Ansökningsåret + 2 år

Spara alltid också det senaste analysintyget

Spara resultaten från salmonellakontrollen i 3 år

Undersökningar och inspektioner:

För in i journalen inspektioner av djur eller animaliska produkter och resultaten från dem. Till exempel:

 • uppgifter om slakt av djur (beslut om köttbesiktning), uppgifter om sjukdomsfrekvens hos svin, uppgifter som
  besiktningsveterinären eller slakteriet har meddelat dig)
 • inspektionsbesök i anknytning till salmonellakontrollprogrammet
 • analyser av bakterie- och cellhalten i mjölk
 • hälsokontroller av djur och hälsovårdsbesök
 • inspektioner av ladugårdshygienen på mjölkproduktionsgårdar
 • övriga inspektioner som utförts på ett primärproduktionsställe med stöd av livsmedelslagstiftningen

Kravet på journalföring uppfylls när du förvarar alla dina inspektionsprotokoll, -berättelser, -sammanfattningar eller beslut samt mejeriets resultat från mätning av bakterie- och cellhalten i obehandlad mjölk.

Gäller alla
Villkorlighet*

1 år.

*Ansökningsåret + 2 år

2.1.2 Medicinsk behandling av djur

Du ska journalföra alla läkemedel och läkemedelsfoder som du ger till livsmedelsproducerande djur. Vid behov fråga veterinären eller på apoteket om preparatet är ett läkemedel. Nästan alla läkemedel för produktionsdjur är receptbelagda. Läkemedelsfoder är alltid märkta som läkemedelsfoder. Djurets ägare eller innehavare ska journalföra alla läkemedel och läkemedelsfoder som veterinären, ägaren, innehavaren eller någon annan ger ett livsmedelsproducerande djur.

Om du har hästar ska du även läsa i punkt 2.2.6 Hästar om krav på journalföring av läkemedel. Krav på journalföring som gäller medicinsk behandling av övriga produktionsdjur finns i punkt 2.2.7.

Tabell 14. Krav på journalföring som gäller medicinsk behandling av djur (livsmedelsproducerande djur)

Krav på journalföring

Villkorlighet Förvaringstid minst

För in i journalen följande uppgifter om medicinsk behandling av ett djur så snart som möjligt efter det att djuret givits läkemedel eller läkemedelsfoder.

 1. identifikationsuppgifter för djuret eller gruppen av djur
 2. datum då den medicinska behandlingen skett
 3. personen som påbörjat behandlingen1) (veterinär eller
  veterinärens identifikationsnummer, djurets ägare eller innehavare eller en person som fått fullmakt av dessa)
 4. orsak till användning av läkemedel eller läkemedelsfoder
 5. läkemedlets namn
 6. läkemedlets eller läkemedelsfodrets mängd
 7. karenstid som fastställts för läkemedlet eller läkemedelsfodret
 8. säljaren av läkemedlet eller läkemedelsfodret (alternativt leverantören när det gäller läkemedelsfoder).
Gäller alla
Villkorlighet
5 år från den senaste dosen av läkemedel eller läkemedelsfoder oavsett om djuret lever eller inte

1) kravet gäller intevillkorlighet.

Journalför också preventiv medicinsk behandling, t.ex. avmaskning eller vaccinering samt läkemedelsbehandlingar utan karenstid.

Förvara alla veterinärrecept och övriga skriftliga dokument över överlåtelse av läkemedel eller läkemedelsfoder (t.ex. apotekskvitton, fraktsedlar för läkemedelsfoder).

När veterinären för framtida behov överlåter läkemedel till en gård som hör till systemet för uppföljning av djurhälsovården (t.ex. Naseva, Sikava), ska journalföringen av läkemedel ske elektroniskt.

2.1.3 Utfodring av djur, blandning och tillverkning av foder

Till foder räknas t.ex. spannmål, grovfoder, helfoder, kompletteringsfoder, mjölknäringar, mineralfoder, läkemedelsfoder, fodertillsatser och blandningar av dem, dvs. förblandningar.

Utfodring av livsmedelsproducerande djur och blandning av foder är verksamhet som betraktas som primärproduktion inom fodersektorn. Med blandning av foder avses att man gör foderblandningar, t.ex. sörpa eller blötfoder, för att användas på den egna gården och utan att använda tillsatser eller förblandningar om de inte finns med i kompletteringsfoder. Att använda tillsatser eller förblandningar som konserveringsmedel för ensilage betraktas dock som primärproduktion. Med tillverkning av foder avses att man gör foderblandningar genom att använda tillsatser eller förblandningar, såsom vitaminer eller urea. Till exempel tillverkning av foderblandningar för försäljning betraktas också som fodertillverkning. Fodertillverkning är inte primärproduktion. För tillverkningen gäller mer omfattande krav på journalföring av uppgifter och förvaring av dokument än för primärproduktion inom fodersektorn*.

Kravet på journalföring av foder gäller gårdar som håller livsmedelsproducerande djur. Om du endast föder upp livsmedelsproducerande djur för privat hemmabruk gäller kravet på journalföring inte dig.

Om du också odlar växter till foder på din gård ska du även läsa kraven på journalföring i punkt 1.2.2. Foderproduktion. Om du använder läkemedelsfoder, gäller alla kraven på journalföring av läkemedel också dig: läs om kraven på journalföring i punkt 2.1.2 Medicinsk behandling av djur. Läkemedelsfoder ordineras alltid av en veterinär.

Du uppfyller kravet på journalföring av foder när du sparar inköpsverifikaten (skattebokföring) och fraktsedlarna, journalföringen av läkemedelsfoder (som du kompletterar med de uppgifter som journalföringen av läkemedel kräver) och undersökningsintygen över foderprover som eventuellt tagits t.ex. i samband med myndighetstillsyn eller försäljning förutsatt att de innehåller uppgifterna enligt tabell 15. Alternativt kan du använda blanketten som finns att få på Livsmedelsverkets webbplats Foderbokföring.

*) Mer information om kraven på journalföring av och anmälan om fodertillverkning (annan verksamhet än primärproduktion inom fodersektorn) och förvaring av dokument i Livsmedelsverkets webplatts.

Tabell 15. Krav på journalföring som gäller utfodring av djur, blandning och tillverkning av foder1)

Krav på journalföring Krav baserat på Förvaringstid minst

Foder som köpts till gården:

 • fodersäljarens/-leverantörens namn och adress
 • produktens namn (t.ex. ADE-vitaminlösning)
 • leveransdag och mängd (t.ex. l, ton, m3 eller balar)
 • djurgrupp till vilken fodret har getts (t.ex. mjölkkor)
Gäller alla
Villkorlighet
5 år

Foder som producerats på gården

 • fodrets namn (t.ex. ensilage)
 • mängd (t.ex. ton, m3 eller balar)
 • djurgrupp som fått fodret (t.ex. får)
Gäller alla
Villkorlighet
5 år 
Datum när användningen av fodret har upphört om användningen är förenad med en karenstid på grund av ett tillsatsämne, t.ex. koccidiostatika, eller ett läkemedel (läkemedelsfoder2)) Gäller alla
Villkorlighet
5 år
Resultat från prover som tagits på fodret. Gäller alla
Villkorlighet
5 år

Identifikationsbeteckningen för foderlagret för ett foderparti som köpts till eller producerats på gården, t.ex. ” silo 2”.

Foderlagrets identifikationsbeteckning får fritt formuleras förutsatt att förvaringsplatserna för foder kan identifieras och skiljas från varandra.

Om foderlagret kan identifieras på basis av läget, kan du i journalföringen av foder anteckna foderlagrets läge som identifikationsbeteckning för foderlagret.

Gäller alla 5 år
Användning av desinficeringsmedel och pesticider i hanteringen av utfodringskärl; närmare information om kraven
på journalföring finns i 1.2.1 Biocider, dvs. bekämpningsmedel mot skadliga organismer
Gäller alla
Villkorlighet
1 år

1) Mer information om kraven på journalföring av och anmälan om fodertillverkning (annan verksamhet än primärproduktion inom fodersektorn) och förvaring av dokument i Livsmedelsverket webplatts

2) Läkemedelsfoder: se också tabell 14.

2.1.4 Döda djur och avlivning av djur

Tabell 16. Krav på journalföring som gäller döda djur och avlivning av djur

Se även 2.1.5 Animaliska biprodukter.

Krav på journalföring Krav baserat på Förvaringstid minst

Journalför antalet döda djur och dödsdatum. Om djuren har märkts individuellt med ett identifieringsmärke,

antecknas i journalföringen det döda djurets identifieringskod och dödsdatum.

Journalföringsformatet har inte definierats och journalföringen kan bestå av flera delar, t.ex. av ett elektroniskt system (t.ex. djurregister, Naseva eller Sikava) och en manuell journalföring.
Gäller alla
Villkorlighet
3 år från utgången av
det år då den sista anteckningen om djuret gjordes i journalen.
Journalföring av underhåll av utrustning avsedd för avlivning av djur (på gårdar gäller kravet i praktiken pälsdjur och värphöns som slutat lägga ägg) Gäller alla 1 år

2.1.5 Animaliska biprodukter

Animaliska biprodukter är delar av djur och animaliska produkter som inte används som livsmedel, t.ex. döda djur, tidigare animaliska livsmedel, matavfall som skickas till komposteringsanläggningar samt sådana fraktioner som uppstår i samband med slakt av djur som inte används som livsmedel.

Journalför transport av animaliska biprodukter från gården, destruktion och användning av dem på gården samt mottagande av biprodukter på gården. Om du använder biprodukter för att utfodra livsmedelsproducerande djur, se kraven på journalföring även i punkt 2.1.3 Utfodring av djur, blandning och tillverkning av foder.

Tabell 17. Krav på journalföring av biprodukter

Krav på journalföring Krav baserat på Förvaringstid minst

Transport av biprodukter från gården

 • djurart
 • identifieringsuppgift (nummer på öronmärket)
 • mängd
 • datum då materialet fördes bort från lokalerna1)
 • transportörens uppgifter
 • mottagarens uppgifter
Gäller alla 2 år

Förbränning av biprodukter i gårdsspecifik förbränningsanläggning

 • djurart
 • mängd
 • datum
 • förbränningstemperatur
Gäller alla 2 år

Nedgrävning av biprodukter

 • djurart
 • biproduktkategori
 • mängd
 • nedgrävningsplats
 • datum
Gäller alla 2 år

Tillverkning av foder från biprodukter

 • mängd biprodukt som har använts
 • djuren som utfodrats med denna produkt
 • tillverkningsdatum
 • förbränningstemperatur.
Gäller alla 2 år

Utfodring av rävar och mårdhundar med foder som tillverkats från kadaver av samma djurart:

 • antal pälsar
 • antal kroppar

för varje transport i syfte att säkra spårbarhet.

 • det ska finnas en anteckning om användning inom arten i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret

Det ska finnas en anteckning om användning inom arten i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret.

Gäller alla 2 år

Användning av biprodukter som gödslingsmedel eller jordförbättringsmedel

 • mängd
 • datum för spridning
 • plats för spridning
 • datum då boskapen har släppts ut på bete på skiftet eller växter avsedda som foder har skördats från den
Gäller alla 2 år

Mottagning av biprodukter på gården

 • mottagningsdatum
 • ursprungsort2)
 • transportörens uppgifter
Gäller alla 2 år
Kommersiell biproduktsanläggningsverksamhet:
Beakta övriga krav på journalföring och krav på godkännande och registrering enligt lagstiftningen om biprodukter. Ytterligare information Livsmedelsverket.fi: Animaliska biprodukter
Gäller alla -

1) Om en kopia har sparats av fraktsedeln eller motsvarande över sändning av biprodukt från gården och av den framgår avsändningsdatum, är det inte nödvändigt att inkludera uppgiften i journalen.
2) Om en kopia har sparats av fraktsedeln eller motsvarande över mottagning av biprodukt till gården och av den framgår ingrediensens ursprungsort, är det inte nödvändigt att inkludera informationen i journalen.

2.1.6 Handel med djur på den inre marknaden samt import och export av djur

Om du flyttar in djur till Finland från de övriga medlemsstaterna eller från Finland till ett annat EUland (handel på den inre marknaden) eller importerar djur till Finland från ett land utanför EU eller exporterar dem till ett land utanför EU, ansvarar du för att kraven på att djuren får flyttas, importeras eller exporteras uppfylls.

Ytterligare information om kraven finns på Livsmedelsverkets webbplats

Tabell 18. Krav på journalföring som gäller handel med djur på den inre marknaden samt import och export av djur.

Krav på journalföring Krav baserat på Förvaringstid minst

Förteckning över försändelse av djur:

 • uppgifter om importerade embryon, könsceller och djur samt deras identifikationer
 • antal djur
 • uppgifter om avsändare, ursprungsplats, mottagare och destination för djuren som levereras
 • importdatum
 • uppgifter om vilka dokument som åtföljt djuren; ta en kopia på dokumenten och arkivera dem
 • om du överlåter vidare djur som du mottagit, följande mottagare samt tidpunkt för leveransen
 • du uppfyller kravet på journalföring om du förvarar hälsointygen och de övriga dokumenten
Gäller alla 5 år
Officiella hälsointyg som åtföljt djuren Gäller alla 5 år

2.2 Djurartspecifika krav på journalföring

I detta kapitel behandlas de artspecifika kraven på journalföring.

2.2.1 Mjölkproducerande djur

Kraven på journalföring av mjölkproducerande djur rör alla djurarter som hålls för mjölkproduktion.

Tabell 19. Krav på journalföring av mjölkproduktion.

Krav på journalföring Krav baserat på Förvaringstid
minst

Förvara resultaten från undersökningar av
vatten som används för rengöring och sköljning av ytor som kommer i kontakt med mjölk.

 • Resultaten de regelbundna undersökningarna som görs vart tredje år *

* Om din gård får vatten från ett vattenverk eller ett vattenandelslag räcker det med att du kan bevisa, t.ex. med en faktura, att du har anslutit dig till vattenverkets nätverk.

Gäller alla
Villkorlighet
Förvara alltid det senaste analysintyget

Journalföring av vilken det framgår att de lagenliga temperaturerna för förvaring och överföring av mjölk iakttas på primärproduktionsplatsen.

Det räcker med en anteckning om att du förvarar uppgifterna om temperaturen som konstaterats i samband med insamling av mjölken. Livsmedelsverket rekommenderar dock att du journalför temperaturen regelbundet efter varje mjölkning.

Rekommendationen vid användning av automatisk mjölkningsmaskin är att temperaturen journalförs två gånger om dygnet. Även ett automatiskt system för temperaturuppföljning och temperaturuppgifterna som det sparar duger som journalföring, men systemets funktion ska följas upp.
Gäller alla 1 år

2.2.2 Nötkreatur

Tabell 20. Krav på journalföring som gäller alla nötkreatursgårdar

Krav på journalföring Krav baserat på Förvaringstid minst

Aktuell journal per djurhållningsplats *

 • Gör djurregisteranmälningarna inom de föreskrivna tidsfristerna för anmälningarna (nötdjursregistret). Registeranmälningarna uppfyller största delen av kraven på registrering och bevarande för djurhållningsplatser.

Anteckna övriga uppgifter som krävs och som inte kan anmälas med registeranmälningar i journalföringen per djurhållningsplats

 • eventuella djurhälsointyg
 • typen av eventuella elektroniska identifieringsmärken och deras placering på djuret (med undantag av elektroniska öronmärken).
 • Registrera uppgifterna i fråga i journalföringen senast den tredje dagen efter transaktionsdagen.
 • Uppgifterna ska registreras och förvaras på papper eller i elektronisk form.

*Mer information Livsmedelsverket.fi: Märkning och registrering av nötkreatur

Gäller alla
Villkorlighet

3 år

Förvaringstiden räknas från och med den sista anteckningen i djurförteckningen.

Anmälningar till nötkreatursregistret om händelser gällande djur i din ägo eller som du innehar. Lämna in anmälan inom 7 dygn från händelsen. Gäller alla
Villkorlighet
-

Tabell 21. Krav på journalföring som gäller stöd till nötkreatursgårdar

Stödform Krav på journalföring Förvaringstid minst

Nötkreatursbidrag

Nordligt husdjursstöd för nötkreatur

Miljöavtal om uppfödning av lantrasdjur (öst-, väst- och nordfinsk boskap)

 • djurhållningsplatsvis hållen journal
 • hyreskontrakt för djur
 • fullmakter
 • köp- och säljkvitton och övriga verifikat

Stödåret + 4 år

Ersättning för djurens välbefinnande

Ursprungliga dokument som hänför sig till ansökan om stöd

 • journal över djurhållningsplatsen
 • hyreskontrakt för djur
 • fullmakter
 • köp- och säljkvitton och övriga verifikat.
Stödåret + 4 år

Ersättning för djurens välbefinnande:
Välbefinnandeplan för nötkreatur

 • Analyser av grovfoder som används i utfodringen
 • En giltig skriftlig, på kalkyler baserad utfodringsplan enligt djurgrupp som grundar sig på foderanalys av grovfoder.
Stödåret + 4 år

Ersättning för djurens välbefinnande:
Förbättrande av förhållandena för kalvar

Journalföring av medicinsk behandling om avhorning av kalvar utförs på gården.

Stödåret + 4 år

Ersättning för djurens välbefinnande: Ungboskapens betesgång

Journalföring av betesgång under betessäsongen:

 • för in datum och djurgrupp då djuren har gått på bete.
Stödåret + 4 år

Ersättning för djurens välbefinnande: Am- och dikornas och mjölkkornas betesgång

Anteckna dag och djurgrupp då djuren varit på bete med tid (min. 90 d).

Stödåret + 4 år

Ersättning för djurens välbefinnande: Utomhusvistelse för nötkreatur

Anteckna dag och djurgrupp då djuren vistats utomhus (min. 120 d).

Stödåret + 4 år

Nordligt produktionsstöd för mjölk

 

Ursprungliga dokument som hänför sig till ansökan om stöd:

 • journal över djurhållningsplatsen
 • hyreskontrakt för djur
 • fullmakter
 • köp- och säljkvitton och övriga verifikat

Journalföring av mjölk i direktförsäljning:

 • mängderna mjölk och mjölkprodukter som säljs direkt till konsumenterna per månad
 • köp- och säljkvitton
Stödåret + 4 år

2.2.3 Svin

Tabell 22. Krav på journalföring som gäller alla svingårdar.

Krav på journalföring Krav baserat på Förvaringstid minst

Aktuell journal per djurhållningsplats*:

 • Gör djurregisteranmälningarna inom de föreskrivna tidsfristerna för anmälningarna (svinsregistret). Registeranmälningarna uppfyller största delen av kraven på registrering och bevarande för djurhållningsplatser.

Anteckna övriga uppgifter som inte kan anmälas med registeranmälningar, djurhållningsplatsens journalföring (eventuella djurhälsointyg, typen av eventuella elektroniska identifieringsuppgifter och deras placering i djuret samt eventuellt ersättande av identifieringskoderna)

 • Anteckna uppgifterna i journalen senast den tredje dagen efter transaktionsdagen
 • Uppgifterna ska registreras och förvaras på papper eller i elektronisk form.

*Mer information Livsmedelsverket.fi: Märkning och registrering av svin.

Gäller alla

3 år

Förvaringstiden räknas från och med den sista anteckningen i djurförteckningen.

Anmälningar till svinregistret om händelser gällande djur i din ägo eller som du innehar. Lämna in anmälan inom 7 dygn från händelsen. Gäller alla
Villkorlighet
-

Anmälningar om antalet djur per djurhållningsplats till svinregistret tre gånger om året:

 • i maj (januari–april),
 • i september (maj–augusti)
 • i januari följande år (september–december).
Gäller alla -

Tabell 23. Krav på journalföring som gäller kontrollerade uppfödningsförhållanden för svin

Om du har ansökt om och Livsmedelsverket har erkänt att din gård uppfyller kraven på kontrollerade uppfödningsförhållanden, gäller följande krav på journalföring din gård.

Krav på journalföring Förvaringstid minst

För in i journalen följande ärenden:

 • åtgärder för bekämpning av skadedjur:
  • om du har avtalat om bekämpning av skadedjur med
   en utomstående aktör ska du ha tillgång till den utomstående aktörens journalföring över bekämpning av vilken framgår de bekämpningsåtgärder som utförts
 • regelbundna kontroller under vilka har observerats tecken på förekomsten av gnagare
 • lla observationer som tyder på förekomst av gnagare inklusive eventuella döda gnagare
5 år

Tabell 24. Krav på journalföring som gäller stöd till svingårdar.

Stödform Krav på journalföring Förvaringstid minst

Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

Ersättning för djurens välbefinnande

 • djurhållningsplatsvis hållen journal
 • hyreskontrakt för djur
 • fullmakter
 • köp- och säljkvitton och övriga verifikat
Ansökningsåret + 4 år

Ersättning för djurens välbefinnande:
Välbefinnandeplan för svin

 • En giltig, på kalkyler baserad skriftlig djurgruppsspecifik utfodringsplan som grundar sig på en foderanalys av det huvudsakliga grovfodret. I utfodringsplanen har man tagit i beaktande djurens näringsbehov, tillväxt, produktionsnivå eller produktionsskede.
 • Utskrift av foderanalysen.
Ansökningsåret + 4 år
Ersättning för djurens välbefinnande:
Förbättrande av förhållandena för suggor och gyltor

Anteckna per sugga tidpunkterna för användning av box för dräktiga suggor.

Ansökningsåret + 4 år

Ersättning för djurens välbefinnande:
Förbättrade grisningsförhållanden

Journalföring av eventuell temporär användning av grisningsboxar och orsaken till detta.

Ansökningsåret + 4 år
Ersättning för djurens välbefinnande:
Fri grisning

Journalföring av eventuell temporär användning av grisningsboxar och orsaken till detta.

Ansökningsåret + 4 år
Ersättning för djurens välbefinnande:
Förbättrande av förhållandena för avvanda grisar

Gör en skriftlig beskrivning av de stimulerande material som används.

Ansökningsåret + 4 år
Ersättning för djurens välbefinnande:
Förbättrande av förhållandena för slaktsvin

Bevara halvårsrapporterna från slakteriet där det framgår mängden svansbitningar.

Ansökningsåret + 4 år

Ersättning för djurens välbefinnande:
Lindring av kastreringssmärta

Anteckna användningen av läkemedel för skötsel av fortsättningssmärta vid kastrering av grisar.

Ansökningsåret + 4 år

2.2.4 Fjäderfä

Tabell 25. Krav på journalföring som gäller alla fjäderfägårdar

Krav på journalföring Krav baserat på Förvaringstid minst

Aktuell journal per djurhållningsplats*. (Journalför transaktionerna i journale senast den tredje dagen efter transaktionsdagen.)

 • Djurarter, djurkategorier och antal djur
 • Eventuella identifieringskoder för identifieringsmärken för djur
 • Förflyttning av djur till och från djurhållningsplatsen. Av uppgifterna om förflyttningen ska djurhållningsplatsens identifikation samt datumet för förflyttningen framgå
 • Djurdödlighet
 • Eventuella djurhälsointyg
 • Sjukfrekvens och uppgifter om orsaken till insjuknandet
 • Djurproduktion

Uppgifterna ska registreras och förvaras på papper eller i elektronisk form.

*Mer information på Livsmedelsverket.fi: Märkning och registrering av fjäderfä.
Gäller alla

3 år

Förvaringstiden räknas från och med den sista anteckningen i djurförteckningen.

Salmonellaövervakning (värphöns, gödkycklingar, kalkoner)

 • Meddela kommunalveterinären inom två veckor från att fågelflocken har anlänt att du tagit nya fåglar till djurhållningsplatsen; alternativt kan du meddela kommunalveterinären i förväg när du planerat ta emot nya flockar under innevarande eller följande kalenderår.
Gäller alla -

När du skickar fjäderfä till ett slakteri, ska du utöver informationen enligt de allmänna kraven på information om livsmedelskedjan även ange:

 • fåglar som hör till salmonellakontrollprogrammet: tidpunkten för och inspektionsresultatet från kommunalveterinärens senaste kontrollbesök samt information om tidpunkten för och undersökningsresultatet från den senaste salmonellaundersökningen
 • dödlighet under uppfödningstiden i partiet som skickas
 • datum då fåglarna anlände till primärproduktionsplatsen, storleken på partiet och fåglarnas ursprung (kläckningsanläggningens namn).
Gäller alla -

Om du skickar ägg till ett äggpackeri eller till detaljhandelsföretag i de undantagsregionen, ange:

 • tidpunkterna för och resultaten från undersökningarna enligt salmonellakontrollprogrammet
 • tidpunkterna för och resultaten från kommunalveterinärens kontrollbesök efter att undersökningarna och resultaten är klara
Gäller alla
Villkorlighet
-

Om du levererar ägg som råvara till äggprodukter och rengör dem med vatten ska du spara analysintygen över undersökningarna av det vatten som används för att rengöra äggen:

 • resultaten från de regelbundna undersökningarna som görs vart tredje år*.
* Om din gård får vatten från ett vattenverk eller ett vattenandelslag räcker det med att du kan bevisa, t.ex. med en faktura, att du har anslutit dig till vattenverkets nätverk.
Gäller alla
Villkorlighet
Förvara alltid det senaste analysintyget.

Uppfödningsstall för broiler
Förteckning enligt uppfödningsavdelningar:

 • antal införda kycklingar och område som de har till sitt förfogande
 • kycklingarnas ras eller hybrid om den är känd
 • antal avlivade kycklingar och dödsorsakerna för kycklingar som påträffats döda om de är kända
 • antal kycklingar som blir kvar i flocken efter att kycklingarna som ska säljas eller slaktas har avlägsnats
Gäller alla 3 år

Om du är äggproducent, ska du journalföra produktionsmetoderna och precisera för respektive produktionsmetod som tillämpas

 • datum för anskaffning av värphönsen, djurens ålder och antal
 • reduceringsdatum och -mängder för hönor
 • daglig äggproduktion
 • antal (st.) och/eller vikt (kg) för ägg som säljs dagligen eller på annat sätt levereras dagligen
 • köparnas namn och adress

Om utfodringsmetoden märks på äggförpackningen ska du journalföra följande uppgifter och precisera för respektive utfodringsmetod:

 • mängden och typen av levererat och på plats blandat foder
 • fodrets leveransdag

Du kan istället för att journalföra försäljning och leveranser förvara fakturorna och leveransanmälningarna.

Gäller alla 1 år från datum för uppgörande
Om du föder upp fjäderfä enligt produktionssystemen ”tillgång till utomhusvistelse”, ”traditionell utomhusvistelse” eller ”uppfödd i full frihet” ange datumen då du första gången släppte ut fåglarna. - 6 mån

Tabell 26. Krav på journalföring som gäller stöd till fjäderfägårdar

Stödform Krav på journalföring Förvaringstid minst

Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

Ersättning för djurens välbefinnande

Miljöavtal om uppfödning av lantrasdjur (höns av lantras)

 • djurhållningsplatsvis hållen journal
 • hyreskontrakt för djur
 • fullmakter
 • köp- och säljkvitton och övriga verifikat

Ansökningsåret + 4 år

Ersättning för djurens välbefinnande:
Välbefinnandeplan för fjäderfä
 • En skriftlig, på kalkyler baserad utfodringsplan enligt djurgrupp
 • Proteinanalys av spannmål om utfodring med spannmål används för att komplettera industriellt foder

Ansökningsåret + 4 år

Ersättning för djurens välbefinnande:
Förbättrande av förhållandena för fjäderfä
 • Anteckna åtgärder för förbättrande av förhållanden och stimulans
 • Slaktrapport per halvår för broiler
 • Slaktrapport per halvår för kalkoner
 • Anteckna hönseriets veckovisa ammoniakvärde

Ansökningsåret + 4 år

2.2.5 Får och getter

Tabell 27. Krav på journalföring som gäller alla får- och getgårdar.

Krav på journalföring Krav baserat på Förvaringstid minst

Aktuell journal per djurhållningsplats.

 • Gör djurregisteranmälningar inom de föreskrivna tidsfristerna för anmälningar (får- och getregistret).
 • Registeranmälningarna uppfyller största delen av kraven på registrering och bevarande för djurhållningsplatser.

Registrera övriga uppgifter som inte kan anmälas med registeranmälningar, djurhållningsplatsens journalföring (eventuella djurhälsointyg och typen av eventuella elektroniska identifieringsuppgifter och deras placering i djuret (med undantag av elektroniska öronmärken)).

 • Registrera uppgifterna i journalföringen senast den tredje dagen efter händelsen. Uppgifterna ska registreras och förvaras på papper eller i elektronisk form.

*Mer information Livsmedelsverket.fi: Märkning och registrering av får och getter

Gäller alla

3 år.

Förvaringstiden räknas från och med den sista anteckningen i djurförteckningen.

Anmälningar till får- och getregistret om händelser gällande djur i din ägo eller som du innehar. Lämna in anmälan inom 7 dygn från händelsen*.

*Undantag: födelseanmälan för en individ (lamningsanmälan) med vilken meddelas vilken EU-beteckning som ska användas för registrering och märkning av avkomman. Ett djur ska registreras senast vid 90 dygns ålder, men om djuret flyttas från stället där det föddes före denna ålder ska det registreras och märkas före flyttningen.

Gäller alla
Villkorlighet
-

Frivillig hälsoövervakning (Maedi-visna/ CAE -hälsoövervakning)

 • hälsoinspektioner som utförts på djurhållningsplatsen
 • provtagningar som utförts på djurhållningsplatsen
 • undersökningsresultat från proverna.
- Så länge som djurhållningsplatsen
omfattas av hälsoövervakningen

Tabell 28. Krav på journalföring som gäller stöd till får- eller getgårdar

Stödform Krav på journalföring Förvaringstid minst

Bidrag för får och getter

Nordligt husdjursstöd för tackor och hongetter

Ersättning för djurens välbefinnande

Miljöavtal om uppfödning av lantrasdjur (finska getter av lantras, finska får av lantras, ålandsfår och kajanalandsfår)

 • djurhållningsplatsvis hållen journal
 • hyreskontrakt för djur
 • fullmakter
 • köp- och säljkvitton och övriga verifikat

Ansökningsåret + 4 år

Ersättning för djurens välbefinnande:
Välbefinnandeplan för får och getter

 • En giltig, på kalkyler baserad skriftlig djurgruppsspecifik utfodringsplan som grundar sig på en foderanalys av det huvudsakliga grovfodret
 • Foderanalys

 

Ansökningsåret + 4 år

Ersättning för djurens välbefinnande:
Betesgång för får och getter

Anteckna tidpunkterna då djuren har varit på bete eller vistats utomhus (min. 90 d.).

Ansökningsåret + 4 år

2.2.6 Hästar

Tabell 29. Krav på journalföring som gäller alla hästgårdar

Krav på journalföring

Krav baserat på

Förvaringstid minst

Aktuell journal per djurhållningsplats*:

Registrera transaktionerna i journalen senast den tredje dagen efter transaktionsdagen.

 • Djurarter, djurkategorier och antal djur
 • Identifieringskod för identifieringsmärken för djur
 • Djurens individuella kod
 • Förflyttning av djur till och från djurhållningsplatsen. Av uppgifterna om förflyttningen ska djurhållningsplatsens identifikation samt datumet för förflyttningen framgå
 • För djur som föds på djurhållningsplatsen födelsedatum och ovan nämnda identifikationsuppgifter
 • Dödsdatum för djur som dött eller avlivats på djurhållningsplatsen
 • Identitetshandlingar och eventuella djurhälsointyg

 Uppgifterna ska registreras och förvaras på papper eller i elektronisk form.

Identitetshandlingen ska förvaras på djurhållningsplatsen

Gäller alla

3 år.

Förvaringstiden räknas från och med den sista anteckningen i djurförteckningen.

Kraven som rör hästar är beroende av

 • om hästen kommer in i livsmedelskedjan
 • om det är fråga om ett produktionsdjur (t.ex. skogsarbetshäst)

Om hästen avlägsnas från livsmedelskedjan, ska uppgiften finnas i hästens identitetshandling (mer
information om identitetshandlingen: Livsmedelsverket.fi Märkning och registrering av hästdjur.

Hästar utan slaktförbud som kan slaktas för livsmedelsbruk

Medicinsk behandling av hästar som enligt identitetshandlingarna inte har slaktförbud, vilket innebär att de kan användas som livsmedel, ska oberoende av vad hästarna används till, journalföras på samma sätt som medicinsk behandling av övriga livsmedelsproducerande djur (punkt 2.1.2). Utöver dessa krav på journalföring av medicinsk behandling ska veterinären ange läkemedlen (6 mån. obligatorisk karenstid) enligt EU:s hästläkemedelsförteckning (kommissionens förordning (EU) nr 122/2013) i identitetshandlingen.

Tabell 30. Krav på journalföring som gäller medicinsk behandling av hästar om de kommer in i livsmedelskedjan

Krav på journalföring Krav baserat på Förvaringstid

För journal enligt punkt 2.1.2

Vidare ska även läkemedlen i den s.k. hästläkemedelsförteckningen (6 mån. obligatorisk karenstid) anges i identitetshandlingen.

Gäller alla
Villkorlighet
5 år efter att det sista läkemedlet gavs, oavsett om hästen är vid liv eller inte.
Hästar med slaktförbud

Om en häst hålls i annat syfte än livsmedelsproduktion (t.ex. skogsarbetshäst) och hästen har avlägsnats från livsmedelskedjan (slaktförbud i identitetshandlingen), ska hästens medicinska behandlingar journalföras på följande sätt:

Tabell 31. Krav på journalföring av medicinsk behandling av hästar. Journalföringen gäller produktionsdjur som inte kommer in i livsmedelskedjan.

Krav på journalföring Krav baserat på Förvaringstid minst

Ange följande uppgifter om djurets medicinska behandling:

 • läkemedelsbehandling och preventiv läkemedelsbehandling, t.ex. maskmedicinering och vaccineringar
 • djurets eller djurgruppens identifieringsuppgifter
 • orsaken till läkemedelsbehandlingen
 • datum för medicinering
 • läkemedlets namn och mängd
Gäller alla 3 år

Tabell 32. Krav på journalföring som gäller stöd till hästgårdar

Stödform Krav på journalföring Förvaringstid minst

Miljöavtal om uppfödning av lantrasdjur (finsk häst)

 

 • djurhållningsplatsvis hållen journal
 • hyreskontrakt för djur
 • fullmakter
 • köp- och säljkvitton och övriga verifikat

Ansökningsåret + 4 år

2.2.7 Övriga produktionsdjur

I detta sammanhang avses med övriga produktionsdjur vissa sällsyntare produktionsdjur eller produktionsdjur som inte kommer in i livsmedelskedjan (t.ex. pälsdjur).

Taulukko 33. Krav på journalföring som gäller alla djurgårdar i fråga

Krav på journalföring

Krav baserat på

Förvaringstid minst

Aktuell journal per djurhållningsplats.

 • Registrera transaktionerna i journalen senast den tredje dagen efter transaktionsdagen.
 • Djurarter, djurkategorier och antal djur
 • Eventuella identifieringskoder för identifieringsmärken för djur
 • Förflyttning av djur till och från djurhållningsplatsen. Av uppgifterna om förflyttningen ska djurhållningsplatsens identifikation samt datumet för förflyttningen framgå
 • Djurdödlighet
 • Eventuella dokument för identifiering och transport av djur, djurhälsointyg eller andra dokument för identifiering och spårning av djur i enlighet med djurartsspecifika bestämmelser.
 • Närmare krav på journalföring för olika djurarter (Mer information för olika djurarter på webbplatsen). Det finns till exempel särskilda skyldigheter i journalföringen av bin och humlor.

Uppgifterna ska registreras och förvaras på papper eller i elektronisk form.

Gäller alla

3 år.

Förvaringstiden räknas från och med den sista anteckningen i djurförteckningen.

Om de djur som du uppföder eller livsmedel framställda av dessa djur ändå kommer in i livsmedelskedjan (t.ex. vildsvin eller inhägnad hjort, honung eller ägg), berörs de av kraven i kapitlen 2.12.2.

Tabell 34. Krav på journalföring av medicinsk behandling av produktionsdjur som inte kommer in i livsmedelskedjan

Krav på journalföring Krav baserat på Förvaringstid minst

Ange följande uppgifter om medicinsk behandling av djuret:

 • läkemedelsbehandling och preventiv läkemedelsbehandling, t.ex. avmaskning och vaccineringar
 • djurets eller djurgruppens  identifieringsuppgifter
 • orsaken till användning av läkemedlet
 • dag för läkemedelsbehandlingen
 • läkemedlets namn och mängd
Gäller alla
Villkorlighet
3 år

Om du har en pälsdjursfarm och du utfodrar rävar och/eller mårdhundar med foder som tillverkats av kadaver av samma djurart, kom ihåg journalföringskravet (se kapitel 2.1.5 Animaliska biprodukter, tabell 16).

2.2.8 Journalföring över djurhållningsplatsen i fråga om tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet och andra landlevande djur

Följande krav på journalföring gäller: 

 • Alla övriga arter av landlevande djur förutom de djurarter vilka hålls som hobby- eller sällskapsdjur i hushåll. Därtill förutsätter djurskyddslagen journalföring av djurskyddslagens anmälningspliktiga verksamhet över djurarter vilka hålls som hobby- eller sällskapsdjur.

Tabell 35. Krav på journalföring för andra landlevande djur

Krav på journalföring Krav baserat på Förvaringstid minst

Aktuell journal per djurhållningsplats:

Registrera transaktionerna i journalen senast den tredje dagen efter transaktionsdagen.

 • Djurarter, djurkategorier och antal djur
 • Eventuella identifieringskoder för identifieringsmärken för djur
 • Förflyttning av djur till och från djurhållningsplatsen. Av uppgifterna om förflyttningen ska djurhållningsplatsens identifikation samt datumet för förflyttningen framgå
 • Djurdödlighet
 • Eventuella dokument för identifiering och transport av djur, djurhälsointyg eller andra dokument för identifiering och spårning av djur i enlighet med djurartsspecifika bestämmelser.
 • Närmare krav på journalföring för olika djurarter (Mer information för olika djurarter på webbplatsen). Det finns till exempel särskilda skyldigheter i journalföringen av registrerade djurhållningsplatser för katter, hundar och illrar.

Uppgifterna ska registreras och förvaras på papper eller i elektronisk form.

Gäller alla

3 år

Förvaringstiden räknas från och med den sista anteckningen i journalen.

Mer information på Livsmedelsverket.fi: Märkning och registrering av djur

2.3 Ekologisk animalieproduktion

Kraven på journalföring av konventionell produktion gäller även ekologisk animalieproduktion. I detta kapitel beskrivs de krav på journalföring som utöver kraven på journalföring som gäller alla djurgårdar ställs på en ekologisk djurgård. Utöver de kortaste förvaringstiderna i detta kapitel notera också de kortaste förvaringstiderna i kapitlen 2.12.2..

När du anmäler dig till den ekologiska övervakningen åtar du dig att föra journal på din gård. Du ska vid behov med verifikat kunna bevisa att journalföringen är korrekt.

För in händelserna i anteckningarna, journalföringen av medicinsk behandling och i lagerböckerna omedelbart.

Tabell 36. Krav på journalföring som gäller ekologisk husdjursproduktion utöver de krav på journalföring som gäller alla djurgårdar 

Krav på journalföring Förvaringstid minst
Tillstånd för animalieproduktion

Tillstånd som gäller tills vidare ska förvaras: alltid

Övriga: tillståndets giltighetstid + tiden
för djurets vistelse på gården fram till
följande granskning av ekologisk produktion

Kalkylering i omläggningsfasen (foder, djur)

 • Foder: SV1, SV2 och ekologiskt foder samt användning av dem i enlighet med produktionsvillkoren
 • Djur: djur i omläggningsfasen och ekologiska djur
Kalkyleringsresultaten ska förvaras fram till följande granskning av ekologisk produktion
Beräkning av proportionen kraftfoder/grovfoder. Kalkyleringsresultaten ska förvaras fram
till följande granskning av ekologisk produktion
Beaktande av kraven på vattning av ungdjur. Informationen om tidpunkten för vattning ska förvaras fram till följande granskning av ekologisk produktion

Andel vanligt proteinfoder vid utfodring av svin och fjäderfä.

Andelen foder under omläggningsfasen i utfodringen.

Kalkyleringsresultaten ska förvaras fram
till följande granskning av ekologisk produktion
Dimensionering av produktionslokaler (bl.a. ljusöppningar och andelen fast golv). Byggnadsritningarna med ändringar ska förvaras för granskning av ekologisk produktion
Ekologisk plan: I den ekologiska planen beskrivs alla rutiner inom ekologisk animalieproduktion och planen ska uppdateras regelbundet. Så länge man bedriver ekologisk produktion på gården

Krav på betesgång och rastning:

Kreatursgödsel: Det maximala antalet djur fastställs utifrån åkerarealen som kan användas för utspridning av gödsel vid ekologisk produktion på ett sådant sätt att det kan finnas högst 2 djurenheter per hektar åker i en produktionsenhet.

Information om tidpunkterna för betesgång och rastning ska förvaras fram till följande granskning av ekologisk produktion

Balansräkning

 1. Produktionsinsatser som skaffats till gården (foder, inklusive mineraler och vitaminer, gödselmedel, jordförbättringsmedel, bekämpningsmedel samt desinficerings- och tvättmedel som används i animalieproduktionen): produkternas mängd, ursprung och användning
 2. Jordbruksprodukter som överlåtits från gården
  • mängd produkter som överlåtits och deras mottagare
  • mängden produkter som sålts direkt till konsumenter ska journalföras dagligen

Punkterna 1 och 2 utgör journalföring av enhetens produktflöde vilken ska sammanfattas i en balansräkning minst varje kalenderår

Från föregående granskning av ekologisk produktion till följande granskning eller så länge det finns produkter i lagret

Registrera medicineringarna utöver kraven i kapitel 2.1.2 Medicinering av djur:

 • övervakad förvaringsplats för läkemedel
 • av veterinär förskrivna läkemedel som köpts till djur
 • läkemedel som använts till djur: djur/djurgrupp, sjukdom, behandlingsdag, behandlingstid, behandlingsomgång, läkemedelspreparat eller läkemedelssubstans, indikation och dosering, veterinärrecept, skriftlig utredning av överlåtelsen av läkemedlet, kvitton på receptfria läkemedel och karenstiden inom ekologisk produktion.

Läkemedelsbokföringen ska kunna verifieras på gården vid kontrolltillfället. De behandlade djuren eller djurgrupperna ska tydligt gå att identifiera under karenstiden.

Om djur inte har behandlats med läkemedel ska det finnas en anteckning om detta i läkemedelsbokföringen.

5 år när det gäller kraven i kapitel 2.1.2.
Från föregående kontroll till följande
kontroll av ekologisk produktion när det
gäller de övriga kraven
När det gäller döda djur, ska du ange dödsdatum och förmodad dödsorsak. -

Ekologisk biodling

För in händelserna i anteckningarna, journalföringen av läkemedel och i lagerböckerna omedelbart.

Tabell 37. Krav på journalföring av ekologisk biodling

Krav på journalföring Förvaringstid minst

Balansräkning

 1. Produktionsinsatser som skaffats till gården produkternas mängd, ursprung och användning
 2. Jordbruksprodukter som överlåtits från gården mängd produkter som överlåtits och deras mottagare mängden produkter som sålts direkt till konsumenter ska journalföras dagligen

Punkterna 1 och 2 utgör enhetens journalföring av produktflöde vilken ska sammanfattas i en balansräkning minst varje kalenderår.

Från föregående granskning av ekologisk produktion till följande granskning eller så länge det finns produkter i lagret

Anteckningar om respektive bikupa

 • plats där biodlingen och bikupan är belägen.
 • identifikationsmärkningar av bikupan.
 • åtgärder för skötsel av bikupan: flyttningar, övervintring, avlägsnande av boavdelningar samt insamling, hantering och lagring av honung.
 • användning av extra utfodring: produkt, datum och mängd.
Förvaras till följande granskning av ekologisk odling eller så länge det finns produkter i lagret.

Utöver kraven på medicinsk behandling i kapitel 2.1.2 Medicinsk behandling av djur ska du även journalföra:

 • stället där läkemedlen förvaras
 • dubbel karenstid för ekologisk produktion

5 år när det gäller kraven i kapitel 2.1.2.

När det gäller de övriga kraven, från föregående kontroll till följande kontroll av ekologisk produktion eller så länge det finns produkter i lagret.