Verkkokaupan tai muun etämyyntiyrityksen perustaminen

Haluatko perustaa verkkokaupan, jossa myydään elintarvikkeita? Suunnitteletko elintarvikkeiden myyntiä nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa tai puhelimen välityksellä? Tältä sivulta saat opastusta toiminnan aloittamiseen.

Nainen ostaa elintarvikkeita tietokoneen välitykselläKuva: Tussitaikurit Oy

Mitä etämyynti tarkoittaa?

Etämyynnillä tarkoitetaan kaikenlaista myyntitoimintaa, jossa ostosopimus myyjän ja ostajan välillä tapahtuu niin, että he eivät fyysisesti kohtaa toisiaan. Tällaisia etämyyntitapoja ovat

 • myynti nettisivujen välityksellä, esimerkiksi verkkokauppa
 • myynti mobiilisovelluksen välityksellä
 • myynti sosiaalisen median (esim. Facebook) välityksellä, esimerkiksi REKO-toiminta
 • postimyyntitilaukset
 • puhelintilaukset
 • tekstiviesti myyntivälineenä
 • tilauskupongit sanomalehdissä, kuvalehdissä tai erillisissä myyntilehtisissä.

Kun perustat elintarvikkeita myyvän verkkokaupan tai myyt elintarvikkeita etämyyntinä muulla tavoin, sinut katsotaan elintarvikealan toimijaksi. Huomaathan, että sinut katsotaan elintarvikealan toimijaksi, vaikka elintarvikkeet eivät olisi missään vaiheessa fyysisesti hallussasi vaan ne toimitettaisiin asiakkaalle suoraan esimerkiksi kokonaan toisaalla sijaitsevasta varastosta. Elintarvikealan toimijana sinulla on osaltasi vastuu huolehtia siitä, että kuluttajalle päätyvät elintarvikkeet ovat turvallisia ja niistä annetaan riittävät ja oikeat tiedot. Seuraavaksi saat ohjeet siitä, mitä asioita sinun tulee vähintään tehdä, kun haluat perustaa verkkokaupan tai tehdä elintarvikkeiden etämyyntiä muulla tavoin.

Ennen kuin aloitat elintarvikkeiden etämyynnin, hoida vähintään seuraavat asiat kuntoon:

 1. Rekisteröi yrityksesi elintarvikevalvontaan. 
 2. Selvitä, tarvitseeko myytävistä tuotteista tehdä ilmoitukset tai hakea niille lupaa. 
 3. Suunnittele omavalvonta.
 4. Huomioi myös etämyyntitoiminnassa lainsäädännön vaatimukset.

1. Rekisteröi yrityksesi elintarvikevalvontaan

Jos haluat aloittaa elintarvikkeiden etämyyntitoiminnan, sinun tulee rekisteröityä oman kuntasi elintarvikevalvontaviranomaisen ylläpitämään rekisteriin. Etämyynti vaatii rekisteröitymisen elintarvikehuoneistona neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Toiminta on rekisteröitävä myös siinä tapauksessa, että toimit kotoa käsin tai vain myyt, eli välität muiden valmistamia elintarvikkeita eikä toimintaasi liity valmistamista. Toiminta on rekisteröitävä myös, vaikka myymäsi elintarvikkeet eivät olisi samassa paikassa kanssasi tai vaikka tuotteiden varastointi ja toimitus hoidettaisiin muualta. Ravintolisät ovat niin ikään elintarvikkeita, joten myös niiden myymisestä tulee aina tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus.

Jos olet rekisteröinyt yrityksesi elintarvikevalvontaan jo aikaisemmin, riittää etämyyntiä aloittaessasi, että teet ilmoituksen toiminnan olennaisesta muuttamisesta.

Ilmoituslomakkeen saat kunnan verkkosivuilta tai kunnan elintarvikevalvojalta. Kuntien yhteystiedot löydät täältä. Paikallinen valvoja neuvoo ja opastaa sinua. Elintarvikevalvonta rekisteröi toiminnan ja jatkossa toiminta on säännöllisen elintarvikevalvonnan piirissä. Sekä rekisteröinti että valvonta ovat pääosin maksullista viranomaistoimintaa.

Lisätietoa rekisteröitymisestä

Elintarviketoiminnasta voi tehdä ilmoituksen myös verkossa. Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoitusjärjestelmä ilppa on avattu valtakunnalliseen käyttöön. ilppa-palvelussa voi ilmoittaa useimpien elintarvike- ja terveydensuojelualan toimintojen aloittamisesta, olennaisesta muuttumisesta, lopettamisesta tai yrittäjän vaihtumisesta. Lisätietoa ilppa-palvelusta.

Alkutuottaja voi myydä tuotteitaan myös etämyyntinä

Myös alkutuotannon toimijan on mahdollista tehdä etämyyntiä. Alkutuotannosta tehtävä ilmoitus riittää, jos tuottaja myy pieniä määriä itse tuottamiaan alkutuotannon tuotteita suoraan kuluttajille. Usein maatila on jo paikallisen elintarvikevalvontaviranomaisen rekisterissä. Tällöin riittää, kun ilmoitat etämyynnin aloittamisesta kirjallisesti valvontaan. Kaikki alkutuotannon tuotteet eivät sovi etämyytäviksi. Esimerkiksi raakamaito on aina haettava itse maitotilalta. Pienimuotoisesta toiminnasta alkutuotannossa on lyhyt verkkokurssi, jossa kerrotaan tarkemmin toiminnan mahdollisuuksista ja ehdoista. Voit kysyä neuvoa myös paikalliselta valvojaltasi.

2. Selvitä, tarvitseeko myytävistä tuotteista tehdä ilmoitukset tai hakea niille lupaa.

Pääsääntöisesti elintarvikkeiden myyntiin ei tarvita lupaa eikä niistä tehdä ilmoituksia. Poikkeuksena tähän ovat uuselintarvikkeet, joille tarvitaan lupa, sekä ravintolisät, vitamiineilla ja/tai kivennäisaineilla täydennetyt elintarvikkeet, äidinmaidonkorvikkeet ja kliiniset ravintovalmisteet, joista tulee tehdä ilmoitukset Ruokavirastoon.

Uuselintarvikkeet

Jos elintarviketta ei ole käytetty merkittävissä määrin ihmisravintona EU-alueella ennen 15.5.1997, se voidaan katsoa uuselintarvikkeeksi. Uuselintarvikkeet tarvitsevat luvan Euroopan komissiolta ennen kuin ne voidaan tuoda markkinoille. Hyväksymättömän uuselintarvikkeen saattaminen markkinoille on vakava virhe ja johtaa yleensä tuotteen vetämiseen pois markkinoilta. Varmista siis aina ennen tuotteen laittamista myyntiin, että myynti elintarvikkeena on ylipäätään sallittua. Huomioi asia erityisesti silloin, jos tuot maahan elintarvikkeita EU-alueen ulkopuolelta. Myös kotimaiset tuotteet, esimerkiksi luonnonkasvit ja sienet voivat olla uuselintarvikkeita, jos niille ei ole osoittaa riittävää käyttöhistoriaa.

Ravintolisät, täydennetyt elintarvikkeet, äidinmaidonkorvikkeet ja kliiniset ravintovalmisteet

Jos valmistat, valmistutat tai maahantuot ravintolisiä, vitamiineilla ja/tai kivennäisaineilla täydennettyjä elintarvikkeita, äidinmaidonkorvikkeita tai kliinisiä ravintovalmisteita, sinun tulee tehdä tuotteista ilmoitukset Ruokavirastoon. Jos ainoastaan myyt näitä tuotteita, riittää, että sinulla on toiselta toimijalta saatu dokumentaatio siitä, että ilmoitukset on tehty asianmukaisesti.  Huomaa, että ilmoitusten vastaanottaminen ei tarkoita sitä, että Ruokavirasto olisi hyväksynyt tuotteet elintarvikemääräysten mukaiseksi. Tuotteiden turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta vastaa aina elintarvikealan toimija itse.

3. Suunnittele omavalvonta.

Ennen etämyyntitoiminnan aloittamista, sinun tulee suunnitella yrityksesi omavalvonta. Omavalvonta on toimintasi riskinhallintajärjestelmä. Siihen suunnittelet etukäteen, miten hallitset toiminnan riskit ja miten tarvittaessa korjaat virheet. Riskinhallintajärjestelmältä vaaditaan sitä enemmän, mitä laajempaa ja riskialttiimpaa elintarvikealan toimintaa harjoitat.

Omavalvonnalla varmistat esimerkiksi, että elintarvikkeiden säilytyslämpötilat ja -ajat ovat kunnossa ja elintarvikkeita käsitellään joka vaiheessa hygieenisesti. Suunnittelet myös, miten varmistetaan, että asiakas saa tuotteista riittävät ja oikeat tiedot. Kaikkien hankkimiesi ja markkinoimiesi elintarvikkeiden tulee myös olla jäljitettävissä. Elintarvikkeiden jäljitettävyys on keskeinen osa omavalvontaa. Omavalvontaan liittyy myös joitakin kirjanpitovaatimuksia.

Lisätietoa omavalvonnasta

4. Huomioi myös etämyyntitoiminnassa lainsäädännön vaatimukset.

Seuraavaan on koottu pähkinäkuoressa keskeisiä etämyyntitoiminnassa huomioitavia asioita.

Elintarvikkeista annettavat tiedot ja markkinointi

Etämyyntiyrityksen perustajana olet vastuussa siitä, että myytävistä elintarvikkeista annetaan kuluttajalle oikeat ja riittävät tiedot.  Verkkokauppamyynnissä vastuu tietojen antamisesta on sillä toimijalla, joka on rekisteröinyt verkkokaupan verkkotunnuksen. Tuotteissa olevista merkinnöistä vastaa se toimija, jonka nimellä elintarviketta myydään. Muista kuitenkin, että vaikka sinulla ei olisikaan vastuuta tuotteen merkinnöistä, sinulla on kuitenkin vastuu huolehtia siitä, että et myy tuotteita, joiden tiedot ovat puutteelliset tai virheelliset.

Etämyyjän on huolehdittava, että kuluttaja saa etämyynnissä olevista elintarvikkeista riittävästi tietoa ostopäätöksen tekemiseen. Elintarvikkeista tulee etämyynnissä antaa kaikki pakolliset tiedot. Pakolliset tiedot ovat osittain erilaiset riippuen siitä, onko kyseessä pakattu vai pakkaamaton elintarvike. Joillakin tuotteilla on lisäksi erityisiä merkintävaatimuksia. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi ravintolisät, äidinmaidonkorvikkeet ja kliiniset ravintovalmisteet. Lisätietoa tiettyjä elintarvikeryhmiä koskevista erityissäännöistä löydät Elintarviketieto-oppaan Taulukosta 1.

Etämyynnissä pakolliset elintarviketiedot pakatusta elintarvikkeesta on annettava Suomessa pääsääntöisesti suomeksi ja ruotsiksi. Älä myy tuotteita, joista puuttuvat suomen- ja ruotsinkieliset merkinnät.

Muista, että elintarvikkeiden lääkkeellinen markkinointi on aina kiellettyä eli et saa antaa elintarvikkeesta sellaista kuvaa, että se ennalta ehkäisee, hoitaa tai parantaa jotakin sairautta. Varmista myös, että käytät elintarvikkeiden markkinoinnissa ainoastaan sallittuja ravitsemus- ja terveysväitteitä. Et saa johtaa kuluttajia harhaan.

Kuluttajalle ei saa koitua lisäkustannuksia pakollisten elintarviketietojen saamisesta.

Lisätietoa elintarvikkeista annettavista tiedoista etämyynnissä ja markkinoinnista.

Tuotteiden hygieeninen käsittely ja lämpötilanhallinta

Huolehdi, että tuotteita käsitellään, varastoidaan ja kuljetetaan hygieenisesti. Suojaa tuotteet ja pidä tilat siistinä. Pyri kaikin tavoin varmistamaan se, että elintarvikkeet eivät saastu mikrobeilla tai niihin ei joudu sellaista ainetta, joka niihin ei kuulu. Esimerkiksi gluteenittomat tuotteet tulee säilyttää erillään gluteenia sisältävistä tuotteista.

Säilytä tuotteet kullekin tuotteelle sopivassa lämpötilassa. Huolehdi erityisesti, että helposti pilaantuvat elintarvikkeet säilytetään riittävän kylmässä lämpötilassa aina kuluttajalle saakka, jotta elintarvikkeet säilyvät turvallisina.

Lisätietoa hygieenisistä toimintatavoista

Lisätietoa lämpötilojen hallinnasta

Kontaktimateriaalit

Varmista, että kaikki elintarvikkeen kanssa kosketukseen tulevat materiaalit, kuten pakkausmateriaalit, soveltuvat elintarvikekäyttöön ja haluttuun käyttötarkoitukseen. Näin turvataan se, ettei materiaaleista joudu haitallisia kemikaaleja elintarvikkeisiin. Kun materiaalissa on malja-haarukkamerkintä, tiedät, että se sopii elintarvikekäyttöön.

Materiaalin käytölle voi olla annettu rajoituksia esimerkiksi elintarvikkeen lämpötilan, rasvaisuuden ja happamuuden tai käyttöajan suhteen. Tällöin malja-haarukka -tunnus tai muu merkki yksistään ei aina riitä kertomaan riittävästi, minkälaiseen kosketukseen materiaali soveltuu. Jos käyttötarkoitus tai käyttöolosuhteet eivät käy ilmi myyntinimikkeestä tai käyttöohjeesta, varmista soveltuvuustiedot materiaalin toimittajalta erityisesti rasvaisten ja happamien sekä kuumien elintarvikkeiden kanssa kosketukseen tulevista tarvikkeista ja materiaaleista.

Lisätietoa kontaktimateriaaleista

Jäljitettävyys ja takaisinvedot

Elintarvikkeet ja niiden raaka-aineet tulee pystyä jäljittämään jokaisessa tuotanto-, valmistus- ja jakeluvaiheessa. Elintarvikkeiden myyjä on lainsäädännön mukaan myös vastuussa jäljitettävyydestä. Käytännössä sinun on pystyttävä osoittamaan, mistä raaka-aine- tai muu tuote-erä on tullut ja mihin lähetetty erä on toimitettu. Lisäksi sinun tulee tietää elintarvikkeiden hankinta- ja luovutusajankohdat.

Varmista myös, että tiedät, miten sinun tulee toimia, jos tietoosi tulee tai epäilet, että myymäsi elintarvike ei ole turvallinen. Jos elintarvike ei ole turvallinen ja se on päätynyt jo kuluttajille saakka, tuote pitää poistaa markkinoilta (takaisinveto), ilmoittaa takaisinvedosta kunnan viranomaiselle ja Ruokavirastoon sekä tarvittaessa ilmoittaa kuluttajille tuotteen virheestä ja takaisinvedon syystä sekä tuotteiden palauttamistavasta (esim. palauttamisesta ostopaikkaan).Tällainen tilanne voi tulla eteen esimerkiksi silloin, jos tuote sisältää jotakin allergiaa aiheuttavaa ainetta, jota ei ole ilmoitettu elintarvikkeessa annetuissa tiedoissa.

Lisätietoa jäljitettävyydestä ja takaisinvedoista

Muussa lainsäädännössä asetetut vaatimukset

Huomioithan, että elintarvikelainsäädännön lisäksi elintarvikkeiden etämyynnissä tulee noudattaa myös muussa lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia.  

Sinun tulee esimerkiksi noudattaa kuluttajansuojalainsäädännön vaatimuksia. Kuluttajansuojalainsäädäntö määrää tuotteen valinta- tai ostotapahtuman yhteydessä kuluttajille annettavista tiedoista.

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa etämyynnin, kuten verkkokaupan, kautta tehty tilaus 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on vastaanottanut tavarat. Jos tilaus koskee palvelua, tulee peruutus tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun palvelusopimus on tehty. Kuluttajaa on informoitava etukäteen, jos hänellä ei ole oikeutta peruuttaa kauppaa tai tilausta.

Lisätietoa kuluttajansuojalainsäädännöstä löydät Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilta.

Sinun tulee lain sähköisen viestinnän palveluista vaatimusten mukaisesti ilmoittaa verkkokaupassa yrityksesi nimi, maantieteellinen osoite, sähköpostiosoite sekä sellaiset muut yhteystiedot, joiden avulla sinuun saadaan yhteys.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023