Svampplockning

Svampkulturen spreds under århundradenas lopp till vårt land från två olika håll: till västra Finland från Sverige och till östra Finland från Ryssland. Över 70 procent av finländarna ägnar sig åt bär- och svampplockning. Största delen av den plockade svampskörden används inom det egna hushållet. Traditionellt plockas det mest svamp i södra och östra Finland, minst i Österbotten och Lappland.

Förekomsten av svamp och storleken på svampskörden beror på många faktorer och därför är det omöjligt att utarbeta någon skördetidtabell eller skördeprognos. Varje svampart ställer sina egna krav på väderleken, särskilt värmen ovh fukthalten. Alla svampar producerar nödvändigtvis inte fruktkroppar varje år.

I goda förhållanden växer det svamp så gott som överallt i skogarna. Växtplatserna förändras också under växtperiodens lopp: stenmurklorna uppenbarar sig till exempel allra först på varma, öppna platser och först senare i skuggiga grandungar. Skördesäsongen för merparten av våra matsvampar infaller under sensommaren och förhösten. I södra Finland är skördesäsongen lång och senhöstens svampar kan man finna ännu i december.

Efter en regnfattig sommar och under en torr höst finner man de bästa svampställena ingalunda i moskogar utan vid kanten till kärr, i ödemarksskogar, på tallmossar, på platser med källvatten och på skuggiga norrsluttningar. Riktigt torra höstar lönar det sig att söka till och med på dikesbottnarna.

Det växer visserligen svampar också på närmare håll: i trädgårdar, i parker, på gräsmattor, längs vägar, i beteshagar och på åkrar. Skörden kan i allmänhet inte mäta sig med skörden i skogarna, men lokalt och vid vissa tidpunkter kan den vara stor. Det är inte korrekt att utan tillstånd plocka svamp på andras tomter eller i bostädernas omedelbara närhet i allmänhet.

Svampplockaren bör hålla i minnet att nästan alla ätliga svamparter bildar flerårigt mycel. Det lönar sig därför att återvända till bra svampställen då man är på svamputflykt.

Matsvampar bör inte plockas var som helst. Svampar som växer i närheten av förorenande industrianläggningar, mitt i städerna och längs livligt trafikerade vägar är det bäst att lämna kvar. Plockarna ska iaktta karenstiderna för slybekämpningsmedel och skadedjursbekämpningsmedel, svamp och bär får inte plockas på dessa områden under den angivna tiden.

Sidan har senast uppdaterats 2.9.2020