Tietoa maksamisesta - Yritystuki

Maksun hakeminen

Maksua haetaan ensisijaisesti Ruokaviraston ylläpitämässä Hyrrä-verkkopalvelussa.

Maksua voidaan myös hakea kirjallisesti Ruokaviraston vahvistamalla lomakkeella nro 3315A (ks. Yritystukien lomakkeet). Kirjallinen maksuhakemus toimitetaan tuen myöntäneelle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Maksuhakemuksessa on annettava selvitys toimenpiteen toteuttamisesta ajalta, jolta maksua haetaan. Lisäksi maksuhakemukseen on liitettävä tuen maksamisen edellytysten kannalta välttämättömät selvitykset ja tilinpitoasiakirjat Ruokaviraston antaman yritystukea koskevan maksumääräyksen mukaisesti.

Maksamisen hakuaika

Tuettavan toimenpiteen viimeisen erän maksamista on haettava neljän kuukauden kuluessa toimenpiteen toteuttamiselle asetetun määräajan päättymisestä.

Tuki voidaan maksaa määräajan jälkeen tehdystä hakemuksesta, jos tuen saaja esittää painavia syitä hakemuksen viivästymiseen, hakemus ei ole viivästynyt olennaisesti, maksamisen hakeminen viivästyneenä ei ole vaikuttanut toimenpiteen toteutukseen, viivästyminen ei vaikeuta maaseutuohjelman toteuttamista eikä maksaminen vaikuta hakijoiden tasapuoliseen kohteluun.

Tuen maksuerät

Investointituki maksetaan enintään neljässä erässä.

Perustamistuki maksetaan vähintään kahdessa ja enintään kolmessa erässä.

Investointituen ja investoinnin toteutettavuustutkimuksen tuen maksamisen edellytyksiä

Tuen maksamisen edellytyksenä on tuensaajalle aiheutuneen menon tosiasiallisuus, lopullisuus ja todennettavuus sekä kohdentuminen tuettavaan toimenpiteeseen. Tuensaajan on esitettävä näitä edellytyksiä koskevat asiakirjat ja selvitykset.

Toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuneista kustannuksista on esitettävä laskut ja maksamisen todistavat tiliotteet tai maksutositteet. Kustannuksista, joista ei ole esittää laskua, kuten palkoista, maksujen tueksi on esitettävä vastaavalla tavalla todistusvoimaiset asiakirjat.

Meno on lopullinen, jos tuensaaja ei ole saanut eikä voi saada menosta tai sen perusteella alennusta, hyvitystä tai palautusta. Tukea ei makseta ennen kuin meno on kirjattu yrityksen kirjanpitoon tai muistiinpanovelvollisen verovelvollisen osalta muistiinpanoihin.

Tuen viimeisen erän maksamisen edellytyksenä on, että investointi tai investoinnin toteutettavuustutkimus on kokonaan toteutettu.

Siltä osin kuin kustannusten kohtuullisuutta ei ole selvitetty tukihakemuksessa, tuensaajan on liitettävä maksuhakemukseen selvitys kustannusten kohtuullisuudesta.

Jos kustannusten kohtuullisuus ei perustu viitekustannuksiin, tuensaajan on yli 2 500 euron hankinnoissa toimitettava selvitys tavanomaisesta hintatasosta, riittävä määrä tarkoituksenmukaisia tarjouksia tai muu selvitys, jonka perusteella kustannusten kohtuullisuus voidaan arvioida.

Maksettava tuki investointiin ja investoinnin toteutettavuustutkimukseen

Investointitukea maksetaan enintään tukitasoa ja myönnetyn tuen määrää vastaava osuus maksuhakemuksen mukaisista hyväksyttävistä kustannuksista.

Rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai korjaamiseen myönnetyn investointituen viimeinen erä on vähintään 20 prosenttia tuen kokonaismäärästä.

Jos maksuhakemukseen on sisällytetty tukikelvottomia kustannuksia, vähennetään nämä maksuhakemuksessa esitetyistä kustannuksista maksettavan tuen määrää vahvistettaessa.

Jos maksuhakemuksessa maksettavaksi haetun tuen määrä on yli 10 % suurempi kuin kustannusten tukikelpoisuuden tarkastelun jälkeen vahvistettu tuen määrä, maksettavan tuen määrää vähennetään lisäksi komission asetuksen (EU) N:o 809/2014 63 artiklan mukaisesti. Vähennystä ei sovelleta, jos tukikelvottomien menojen ilmoittaminen ei ole tuensaajan syytä.

Tuen maksamisen edellytyksenä on, että tuensaaja on noudattanut tukipäätöksessä esitettyjä tuen ehtoja.

Maksettava tuki yrityksen perustamiseen

Perustamistuki maksetaan hyväksytyn toimenpidesuunnitelman toteuttamisen perusteella.

Perustamistuen ensimmäinen erä voidaan maksaa, kun toimenpidesuunnitelma on hyväksytty tukipäätöksellä ja yritys on perustettu ja merkitty voimassa olevien säännösten mukaisesti kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin.

Perustamistuen toinen erä, ellei kyseessä ole viimeinen maksuerä, voidaan maksaa, kun vähintään puolet toimenpidesuunnitelman mukaisista tukipäätöksellä hyväksytyistä toimenpiteistä on toteutettu.

Perustamistuen viimeinen erä voidaan maksaa, kun hyväksytyt toimenpidesuunnitelman mukaiset toimenpiteet on kokonaisuudessaan toteutettu.

Tuen maksamisen edellytyksenä on, että tuensaaja on noudattanut tukipäätöksessä esitettyjä tuen ehtoja.

Sivu on viimeksi päivitetty 9.7.2021