Hyrrä-käyttäjän tietosuoja

Tietosuoja on keskeisessä osassa Ruokaviraston toimintaa. Tietoja luovutettaessa ja käsiteltäessä otetaan aina huomioon tietosuojan ja tietoturvallisuuden vaatimukset. Henkilötietojen massamuotoinen luovuttaminen Hyrrästä edellyttää Ruokaviraston antamaa tietolupaa. Tietolupaa arvioitaessa Ruokavirasto selvittää tarkoin tietojen luovutuksensaajalta tietojen käyttöön ja suojaukseen sekä tietoturvaan liittyviä seikkoja.

Mihin tietojasi käytetään?

Hyrrän henkilötietoja käytetään tuki- ja maksuhakemusten käsittelyyn, tarkastuksiin, seurantatietojen toimittamiseen sekä tuettujen investointien pysyvyyden seurantaan.

Tietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille vain, jos laissa säädetyt edellytykset tietojen luovuttamiselle ovat olemassa. Viranomaistehtävien hoitamiseen ja tieteelliseen tutkimukseen tietojen luovuttamista ei voi estää.

Hyrrän tietoja voidaan luovuttaa seuraaviin käyttötarkoituksiin:

• Viranomaistehtävien hoitaminen
Tietoja voidaan luovuttaa valvontaviranomaisille (muun muassa Valtiontalouden tarkastusvirasto, Komissio, Todentamisviranomainen (tällä hetkellä BDO), Euroopan tilintarkastustuomioistuin), viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävään sekä muuhun näitä vastaavaan viranomaistehtävään
• Historiallinen ja tieteellinen tutkimus sekä tilaston laatiminen
• Muu tietojen luovutus

Henkilön tietoja voidaan luovuttaa Ruokaviraston luvan nojalla ainoastaan, jos hakijalla on oikeus käsitellä tietoja lain perusteella. Henkilön tietoja voidaan esimerkiksi käyttää asiakasrekisterin oikeellisuuden tarkistamiseen tai luovuttaa toimituksellisiin tarkoituksiin.

Voit tutustua tietosuojaselosteisiin osoitteessa Ruokavirasto → Tietoa meistä → Asiointi → Tietosuoja.

Lisätietoja

Lisätietoja tietosuojasta saat Ruokaviraston tietosuojavastaavalta (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi) ja osoitteesta tietosuoja.fi. Sivustolla on tarjolla paljon tietosuojaan liittyvää materiaalia ja lainsäädäntöä sekä kattava tietopaketti vuonna 2018 voimaan tulleesta EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta.

Sivu on viimeksi päivitetty 9.7.2021