Ohje tuensaajalle seurantatietojen toimittamisesta - Yritystuki

Tavoitteiden saavuttaminen kertoo hankkeen onnistumisesta. Tavoitteiden toteutumista mitataan seu­ran­ta­tie­doilla. Tuen­saa­ja on velvollinen toi­mit­ta­maan seu­ran­ta­tie­toja. Ky­syt­tä­vät seu­ran­ta­tie­dot mää­räy­ty­vät yrityksen toimialan mukaan. Energiaa tuottavilla yrityksiltä kysytään osittain eri seu­ran­ta­tie­toja kuin matkailuyrityksiltä.

Tuen­saa­ja tal­len­taa seu­ran­ta­tie­to­jen to­teu­mat suo­raan Hyr­rä-verk­ko­pal­ve­luun, jol­loin ne ovat toi­mi­val­tai­sen ELY-kes­kuk­sen, Le­a­der-ryh­män ja mui­den asi­an­o­sais­ten vi­ran­o­mais­ten saa­ta­vil­la. Seu­ran­ta­tie­to­jen ke­räys pe­rus­tuu Eu­roo­pan par­la­men­tin ja neu­vos­ton ase­tuk­seen (EU) N:o 1305/2013, ns. maa­seu­tu­a­se­tuk­sen 71 ar­tik­laan.

SEURANTATIETOJEN SISÄLTÖ

Tuen todelliset vaikutukset todetaan toteuma-välilehdellä, johon täytetään yrityksen tiedot viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä ja 2 vuoden kuluttua viimeisestä maksusta. Jälkimmäinen koskee vain toimenpiteitä, joiden julkisen tuen määrä ylittää loppumaksatuksessa 5 000 euroa. Yritystuessa ei ole raportointijaksoja, vaikka Hyrrän toteuta-välilehdellä toteumasarake on näin otsikoitu.

Yritystuessa täytetään työpaikat, liikevaihto, taloudellinen tulos ja tuotannon määrää ilmaisevat luvut aina kyseisen ajankohdan (tai edellisen vuoden/tilinpäätöksen) mukaisina lukuina. Ruokavirasto laskeen tuen vaikuttavuuden vähentämällä seuranta-ajankohdan luvusta lähtötiedoissa annetun luvun. Tämän takia on tärkeää, että lähtötiedot on tallennettu oikein. Mikäli huomaat toteumaa tallettaessasi, että lähtötietoja ei ole aikoinaan täytetty oikein, ilmoita tästä ELY-keskukselle.

Työpaikat

Toteumasarakkeeseen täytetään sillä hetkellä yrityksessä työskentelevien määrä kokoaikaisiksi työpaikoiksi muutettuna ikä- ja sukupuoliryhmittäin. Tässä otetaan huomioon kaikki yrityksessä tehtävä työ, myös yrittäjän/yrittäjien työpanos.

Maatalouden ohessa harjoitettavassa muussa yritystoiminnassa taulukkoon merkitään vain kyseisessä muussa yritystoiminnassa olevat työpaikat.

Työpaikat voivat olla koko- tai osa-aikaisia ja myös kausiluonteisia. Työpaikat ilmoitetaan kokoaikaisiksi muutettuna. Mikäli työpaikka on puolipäiväinen, saadaan aikaan 0,5 uutta työpaikkaa. Mikäli työpaikka on osavuotinen, saadaan esim. kolmen kuukauden vuotuisesta työajasta 0,25 työpaikkaa. Lomakkeeseen merkitään erikseen alle 29-vuotiaat ja 29-vuotiaat tai vanhemmat miehet ja naiset.

Liikevaihto

Liikevaihto-kohtaan merkitään, paljonko yrityksen liikevaihto on investoinnin tai muun kehittämistoimenpiteen jälkeen. Toteuma ilmoitetaan viimeisen maksatuksen yhteydessä ja kahden vuoden kuluttua viimeisestä maksatuksesta. Tässä ilmoitetaan yrityksen koko liikevaihto.

Maatalouden ohessa harjoitettavassa muussa yritystoiminnassa taulukkoon merkitään vain kyseisen muun yritystoiminnan liikevaihto.

Taloudellinen tulos

Toteumakohtaan merkittävä elinkeinotoiminnan tulos saadaan vähentämällä elinkeinotoiminnan veronalaisista tuotoista yhteensä elinkeinotoiminnan verotuksessa vähennyskelpoiset kulut yhteensä. Maatalouden verotuksen alaiset yritykset laittavat tähän kohtaan verokirjanpidostaan tuen kohteena olevan yritystoiminnan voiton eli myyntituloista vähennetään menot (sisältäen poistot).

Matkailuyritykset

Kun on kyse majoitusta tarjoavasta matkailuyrityksestä, ilmoitetaan erikseen ympärivuotisten ja kausiluonteisten vuodepaikkojen määrä sekä majoitusvuorokausien määrä vuodessa.

Ohjelmapalveluita tarjoavien matkailuyritysten osalta ilmoitetaan ohjelmapalvelutoiminnan laajuus asiakasvuorokausien ja vierailijoiden määränä vuodessa.  Vierailijoiden määrä on asiakkaiden kokonaismäärä.

Asiakasvuorokaudet/päivät lasketaan seuraavasti:

  • jos ohjelmapalvelu kestää 1-2 tuntia ja siihen osallistuu 10 asiakasta, tästä kertyy 0,25*10= 2,5 asiakasvuorokautta, tässä siis oletetaan, että päivässä voidaan palvella neljää eri ryhmää
  • jos ohjelmapalvelu kestää 2-4 tuntia (puoli päivää) ja siihen osallistuu 20 asiakasta, tästä kertyy 0,5*20=10 asiakasvuorokautta, pystytään palvelemaan kahta ryhmää päivässä
  • jos ohjelmapalvelu kestää 5-8 tuntia (koko päivän) ja siihen osallistuu 15 asiakasta, tästä kertyy 15 asiakasvuorokautta
  • jos ohjelmapalvelu kestää useamman päivän/vuorokauden, kerrotaan asiakkaiden määrä vuorokausien määrällä; 5 päivää kestävästä opastuksesta 5 asiakkaalle kertyy siis 25 asiakasvuorokautta.

Energia-alan yritykset

Uusiutuvaa energiaa (sähkö ja/tai lämpö) tuottavat yritykset ilmoittavat energian vuosituotannon.

Bioenergian raaka-aineita tuottavat yritykset ilmoittavat myytävän tuotteen vuotuisen määrän.

Viimeisissä kohdissa kysytään kaikilta yrityksiltä toimenpiteen toteuttamisen aikana käyttöön otettuja uusia tuotantomenetelmiä ja tuotantoon otettuja uusia tuotteita.

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 9.7.2021