Tuen hakemisen ehtoja - Yritystuki

YLEISTÄ

Tätä sähköistä hakulomaketta käytetään, kun haetaan maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun yritystuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (80/2015) mukaista yrityksen investointitukea, yrityksen perustamistukea tai tukea investoinnin toteutettavuustutkimukseen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tärkein tavoite on lisätä maaseudun työpaikkoja ja toimeentulomahdollisuuksia sekä monipuolistaa maaseudun elinkeinotoimintaa.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) ovat laatineet alueelliset maaseudun kehittämissuunnitelmat ja paikalliset Leader-ryhmät paikalliset maaseudun kehittämissuunnitelmat. Tietoa alueellisesta maaseudun kehittämissuunnitelmasta saa ELY-keskukselta ja paikallisesta maaseudun kehittämissuunnitelmasta Leader-ryhmältä.

Tuen hakeminen

Voit hakea yritystukea paikalliselta ELY-keskukselta tai paikallisen Leader-ryhmän rahoituskiintiöstä. Jos haet tukea ELY-keskukselta, lähetä hakemus sille ELY-keskukselle, jonka toimialueella tuettavan yrityksen toimipiste sijaitsee. Jos haet tukea paikallisen Leader-ryhmän rahoituskiintiöstä, lähetä hakemus sille Leader-ryhmälle, jonka alueella tuettavan yrityksen toimipiste sijaitsee.

Hae tuki ennen investoinnin tai muun toimenpiteen aloittamista.Täytä hakemus huolellisesti ja toimita sen mukana kaikki vaadittavat liitteet (katso Yritystukien lomakkeet). Tietojen tulee olla paikkansapitäviä ja esitettyjen arvioiden mahdollisimman realistisia, sillä tuen käyttöä seurataan ja valvotaan sekä tuen vaikuttavuutta arvioidaan myös hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella. ELY-keskus ja Leader-ryhmä voivat pyytää ennen päätöksentekoa ja lausunnonantoa lisäselvennyksiä ja tarkennuksia.

Hakemuksen vireilletulo ja toimenpiteen aloittaminen

Tukea voidaan myöntää tuettavasta toimenpiteestä aiheutuviin tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin, jotka ovat syntyneet tukihakemuksen vireilletulon jälkeen.

Kun rahoitusta haetaan ELY-keskukselta, tukihakemus tulee vireille, kun se on riittävän täydellisenä lähetetty toimivaltaiselle ELY-keskukselle. ELY-keskus ilmoittaa hakijalle, täyttääkö hakemus vireilletulon edellytykset. Kun rahoitusta haetaan paikallisen Leader-ryhmän rahoituskiintiöstä, tukihakemus tulee vireille, kun Leader-ryhmä on ilmoittanut hakijalle hakemuksen vireilletulosta.

Leader-ryhmä käsittelee sille toimitetut hakemukset ja antaa niistä lausunnon. Leader-ryhmä toimittaa tukihakemuksen ja lausunnon ELY-keskukselle. ELY-keskus päättää tuen myöntämisestä.

Ennen ELY-keskuksen rahoituspäätöstä ja siten varmuutta tuen myöntämisestä hakija toteuttaa toimenpidettä kokonaan omalla vastuullaan.

Hakemuksia voi jättää jatkuvasti. ELY-keskukselle jätetyistä hakemuksista valitaan tuensaajat neljä kertaa vuodessa.

Yritystuen ehtoja

Yritystukea voidaan pääsääntöisesti myöntää maaseudulla sijaitseville yrityksille. Maaseutuna voidaan pitää kaupunki-maaseutu-luokituksessa kaupunkien ja kaupunkien kehysalueiden ulkopuolisia alueita.

Perustettavan uuden yrityksen tai yritystoimintaansa laajentavan yrityksen tulee harjoittaa sellaista yritystoimintaa, joka lisää alueen asukkaiden toimeentulomahdollisuuksia, monipuolistaa alueen elinkeinotoimintaa tai parantaa elinkeinotoiminnan rakennetta heikentämättä kuitenkaan toimivien yritysten toimintaedellytyksiä.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuki on tuen kohteena olevan yritystoiminnan kannalta tarpeellinen.

Pääsääntöisesti tukea hakevalla yrityksellä tulee olla Y-tunnus. Jos haetaan perustamis­tukea, alkavan yrityksen alkuinves­toin­teja koskevaa investointitukea tai investoinnin to­teutettavuus­tutkimuksen tukea, voidaan hake­mus saattaa vireille ennen kuin yrityksellä on Y-tunnus. Näissä tapauksissa tuki voidaan kuitenkin myöntää vasta, kun yritys on perustettu. Mitään kustannuksia ei myöskään saa syntyä ennen yrityksen perustamista, koska kaikki mahdollisia tukikelpoisia kustannuksia koskevat menotositteet on oltava yrityksen nimellä.

Yrityksen investointituki

Tuensaaja voi olla:
1.    maatila harjoittaessaan tai ryhtyessään harjoittamaan muuta yritystoimintaa kuin maataloutta, esimerkiksi tuottamaan palveluja tai valmistamaan muita kuin maataloustuotteita
2.    maaseudulla sijaitseva pienyritys aloittaessaan, laajentaessaan tai kehittäessään toimintaansa,
-    yrityksessä on alle 50 työntekijää
-    yrityksen vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa
-    suurempi yritys omistaa enintään neljäsosan yrityksestä
3.    maaseudulla sijaitseva maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittava pieni tai keskisuuri yritys aloittaessaan tai laajentaessaan toimintaansa
-    yrityksessä on alle 250 työntekijää
-    yrityksen vuosiliikevaihto enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa
-    suurempi yritys omistaa enintään neljäsosan yrityksestä
4.    maaseudulla tai sen ulkopuolella sijaitseva maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittava pieni tai keskisuuri yritys kehittäessään toimintaansa.

Työntekijöiden määrän laskemisesta on lisätietoa kohdassa Tavoitteet, sivulla Yritystuki - Hyrrä-ohje.

Tukea voidaan myöntää yritystoiminnassa tarpeelliseen investointiin, jolla on olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle.

Investointituen myöntämisen edellytyksenä on, että tuettavan yritystoiminnan tuotteelle on olemassa markkinat.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että investointi toteutetaan investoinnin tarkoitukseen nähden kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla. Investoinnin kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa otetaan huomioon investointikustannusten lisäksi investoinnin käyttöaika, laatu, käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä muut vastaavat seikat.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuensaaja pitää tuetut rakennukset asianmukaisesti vakuutettuna ainakin siihen saakka, kunnes tarkoitukseen myönnetty tuki on maksettu kokonaan.

Tukea ei myönnetä seuraaviin investointeihin:
-    eläinten hankinta
-    traktorin hankinta
-    maatalouden alkutuotantoon tarkoitetun koneen tai laitteen hankinta
-    puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankinta
-    liikennealan investoinnit
-    energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyvät investoinnit
-    yrityksen tavanomainen korvausinvestointi, johon ei sisälly korvattavan kohteen olennaista laajentamista tai kokonaan uuden teknologian käyttöönottoa
-    toisen yrityksen osakkeiden tai osuuksien tai liiketoiminnan hankinta tai toimenpide, jonka tarkoituksena on yrityksen omistajanvaihdoksen rahoittaminen

Tuettua investointia ei saa pysyvästi tai merkittävässä määrin käyttää muuhun kuin tuen kohteena olevaan yritystoimintaan, eikä tuen kohteena olevaa yritystoimintaa saa lopettaa tai olennaisesti supistaa ennen kuin vähintään kolme vuotta on kulunut tuen viimeisen erän maksamisesta. ELY-keskus voi tukipäätöksessä pidentää edellä mainittua määräaikaa enintään viiteen vuoteen.

Investoinnin toteutusaika on enintään 2 vuotta tukipäätöksen päätöspäivästä lukien. Toimenpiteen toteuttamiselle voi tarvittaessa hakea jatkoaikaa.

Investoinnin toteutettavuustutkimus

Suunnitteilla olevan investoinnin edellytysten ja toteuttamisvaihtoehtojen selvittämiseen voidaan myöntää tukea. Tuki on tarkoitettu asiantuntijapalveluihin, joilla voidaan selvittää investoinnin toteuttamisedellytyksiä ja toteuttamisen vaihtoehtoja. Tuki toteutettavuustutkimukseen ei edellytä investoinnin toteuttamista, jos selvityksen lopputuloksena on, että investoinnin toteuttaminen ei ole järkevää.

Tuensaajina voivat olla sellaiset yritykset, joille voidaan myöntää investointitukea.

Toteutettavuustutkimuksella voidaan selvittää esimerkiksi, onko tarkoituksenmukaisempaa hankkia valmis tuotantorakennus sen sijaan, että rakennettaisiin uusi. Samoin voidaan selvittää, olisiko taloudellisempaa hankkia koneita käytettynä.

Toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää tukea ensiasteen jalostusyrityksille 40 % ja muille yrityksille de minimis -tukena 50 % hyväksytyistä kustannuksista. Tukea ei myönnetä, jos tuen määrä alittaisi 1 500 euroa.
Toteutettavuustutkimuksen toteutusaika on enintään 2 vuotta tukipäätöksen päätöspäivästä lukien. Toteuttamiselle voidaan tukipäätöksessä asettaa lyhyempi määräaika, jos se toimenpiteen toteutustavan kannalta on perusteltua. Toteutettavuustutkimus on luonteeltaan lyhytkestoinen.

Yrityksen perustamistuki

Yrityksen perustamistuki on ensisijaisesti tarkoitettu ensimmäisen yrityksen perustamiseen alkavalle yrittäjälle, jolla ei ole aikaisempaa kokemusta yrittäjyydestä.

Rajatuissa tapauksissa perustamistukea voidaan myöntää toimivalle yritykselle uuden yritystoiminnan perustamiseen. Tämä tulee kyseeseen, jos yritys siirtyy täysin uudelle toimialalle, ottaa käyttöön kokonaan uuden liiketoimintamallin tai muuten aloittaa kokonaan uutta yritystoimintaa.

Uuden yritystoiminnan perustamisen yhteydessä perustamistukea voidaan myöntää myös uudistusten kehittämistä varten toteutettaviin kokeiluihin.

Perustamistukea ei voida myöntää maatalouden alkutuotantoon eikä maataloustuotteiden ensiasteen jalostukseen.

Perustamistuen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksellä on toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma ja siihen perustuva toimenpidesuunnitelma yrityksen enintään kolmen ensimmäisen käynnistysvuoden perustamistoimenpiteistä tai kokeilun toteuttamisesta. Yrityksen alkuvuosien kehittämistoimenpiteitä voivat olla esimerkiksi liiketoimintaan valmentava neuvonta, tuotekehityshankkeet, tuotannon pilotointi, markkinointisuunnitelman laatiminen, koemarkkinointi tai vientiselvitys.

Perustamistuen toimenpiteet on toteutettava kokonaisuudessaan kolmen vuoden kuluessa tuen myöntämisestä. Perustamistukea voidaan myöntää 5 000 - 35 000 euroa, ja se maksetaan kahdessa tai kolmessa erässä päätöksessä hyväksytyn toteuttamissuunnitelman edistymisen mukaan. Kokeiluun tukea voidaan myöntää 2 000 - 10 000 euroa.

Sivu on viimeksi päivitetty 9.7.2021