Aktuellt om referenslaboratorieverksamhet

För att virus- och toxinanalyser av prover vid misstänkta matförgiftningar ska vara avgiftsfria behöver anmälan om misstanke göras i datasystemet RYMY (12.12.2019)

Livsmedelsverket undersöker avgiftsfritt prover som har samband med livsmedelsburna epidemier. Undersökningar av bakteriestammar och livsmedel som sänds för toxinanalyser samt av livsmedels- och ytprover som sänds för virusanalyser är avgiftsfria bara om anmälan om misstanke om matförgiftning har gjorts i datasystemet RYMY. Livsmedelsverket gör inte avgiftsfria matförgiftningsanalyser som underleverantör för andra laboratorier, därför ska den som beställer undersökningen alltid vara en kommunal livsmedelstillsynsmyndighet (tillsynsenhet) inom vars område proverna har tagits.
Läs mer

Den reviderade mätosäkerhetsstandarden ISO 19036 har publicerats (12.12.2019)

Den reviderade standarden 19036 om fastställande av mätosäkerheten vid kvantitativa mikrobiologiska bestämningar gavs ut 5.11.2019. Standardens tillämpningsområde är bredare än förr: det omfattar livsmedel, foder, prov på miljön för livsmedelsproduktion och livsmedelshantering samt som ett nytt inslag prov som tas i primärproduktionen. Standarden täcker de kvantitativa mikrobiologiska bestämningsmetoderna som är baserade på koloniräkning, MPN-tekniker, olika apparattekniker (t.ex. impedans eller flödescytometri), molekylärbiologi (t.ex. kvantitativ PCR) eller ATP-mätning.
Läs mer

EURL-workshop om processkontaminanter (12.12.2019)

Workshoppen EURL-Processkontaminanter ordnades 10–11.10.2019 i Köpenhamn. Av processkontaminanterna behandlades PAH-föreningar, akrylamid, furan samt MCPD- och glycidylestrar. Under workshoppen tog man upp lagstiftningsändringar och jämförande undersökningar och metodutveckling i anslutning till dessa kontaminanter.

Reserapport (på finska)

Ytterligare upplysningar:
forskare Mirja Hokkanen, mirja.hokkanen@ruokavirasto.fi, tfn 040 489 3406

EURL mycotoxins & plant toxins Workshop (12.12.2019)

EURL mycotoxins & plant toxins Workshop 2019 ordnades 1–2.10.2019 i Wageningen i Holland av organisationen Wageningen Food Safety Research (WFSR), som tidigare gick under namnet RIKILT. Från Finland deltog representanter för Livsmedelsverket och Tullaboratoriet. Fokus för mötet låg på en översyn av kraven på metodernas kapacitet samt bestämning av LOD/LOQ-värdena. Vidare togs det upp aktuella lagstiftningsfrågor, behandling av referensundersökningar, pyrrolizidinanalytik och utmaningar i samband med den samt aktuella forskningsprojekt, bland dem presentationer av visuella bestämningsmetoder.

Reserapport (på finska)

Ytterligare upplysningar: Marjo Kolmonen, marjo.kolmonen@ruokavirasto.fi och Meri Kokkonen, meri.kokkonen@tulli.fi

Kontroll av salmonella hos höns och kalkoner: behandling och sammansättning anvisningen har ändrats (19.8.2019)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning (1037/2013) om kontroll av salmonella hos höns och kalkoner har ändrats med förordning 803/2019. Ändringen trädde i kraft 1.8.2019.

Beroende på ändringen också behandling och sammansättning anvisningen Evira 6002 bilaga 1 har ändrats. Ändringarna är i punkterna 3.8-3.10 och i 4. 

Anvisning om salmonellaprovtagning av fjäderfä

Ytterligare upplysningar:
Specialforskare Henry Kuronen, henry.kuronen@ruokavirasto.fi, tfn 029 520 4503
Specialforskare Satu Hakola, satu.hakola@ruokavirasto.fi, tfn 029 520 4206

Ny mätosäkerhetsräknare på Livsmedelsverkets webbplats (11.6.2019)

På Livsmedelsverkets webbplats har det publicerats en räknare för beräkning av mätosäkerheten i samband med kvantitativa mikrobiologiska bestämningar. Räknaren ersätter den kalkyltabell som Livsmedelsverket upprätthöll tidigare och som grundade sig på en publikation av S. Niemelä (MIKES J1/2001).
Läs mer

Ny NMKL-metodstandard för bestämning av natrium i livsmedel (27.2.2019)

NMKL har publicerat en ny metodstandard för bestämning av natrium: Sodium (Na). Determination by capillary electrophoresis (CE) in foodstuffs. NMKL method No. 203, 2018. Metoden bygger på forskare Christina Bäckmans arbete (Evira, nu pensionerad) och skribenterna är specialforskare Tiina Ritvanen (Livsmedelsverket), professor Dag Ekeberg (NMBU, Norge) och forskare Leena Lilleberg (Livsmedelsverket).
Läs mer

En referensundersökning av den mikrobiologiska metoden att påvisa mikrobläkemedelsrester i kött i höst – anmälan av nya deltagare (27.2.2019)

Enheten för mikrobiologi vid Livsmedelsverkets laboratorietjänster ordnar i oktober en referensundersökning av det mikrobiologiska metoden att påvisa mikrobläkemedelsrester i kött (förordning nr 21/VLA/2001). Referensundersökningen ordnas numera bara vartannat år. Ett infobrev skickas till de laboratorier som deltog i referensundersökningen år 2017. Alla som vill, kan ändå delta i referensundersökningen genom att skicka in sina kontaktuppgifter senast 20.9.2019 under adress katariina.pekkanen@ruokavirasto.fi. Det kostar inget att delta.

Ytterligare upplysningar: forskare Katariina Pekkanen, katariina.pekkanen@ruokavirasto.fi, tfn 040 159 1267

Mikrobiologiska risker vid hantering av organiska gödselfabrikat (27.2.2019)

Jord, liksom också marken, innehåller av naturen en mängd olika mikrober. Legionella är en bakterie som förekommer allmänt i naturen, och dess halt i organiska gödselmedel kan stiga avsevärt till följd av olika bearbetningsmetoder. Observationerna av legionella har ökat betydligt i antal i Europa under de senaste tio åren. Om legionella i aerosolform kommer in i lungorna kan bakterien orsaka infektioner i andningsvägarna, men dessutom också infektioner i hud, blodomlopp och tarmar. Det är viktigt att identifiera risken för legionella och att skydda sig mot den. Legionellabakterierna infekterar främst personer i riskgrupperna, men också personer med god grundhälsa.
Läs mer

EURL-Campylobacter – årligt möte 2018 (27.2.2019)

På mötet fick deltagarna höra vad EFSA hade att berätta om bekämpningen av campylobacter i livsmedelskedjan. ECDC:s representant berättade om läget för campylobacter i EU. EURL:s föredrag handlade om bl.a. identifiering av bakterierna C. upsaliensis och C. helveticus, konstaterande av campylobacter i mjölk och den planerade kollaborativa undersökningen om ämnet samt den pågående valideringen av snabbmetoden VETPOD för campylobacter. Också uppdateringen och tillämpandet av mätosäkerhetsstandarden ISO/TS 19036 behandlades på mötet. Meningen är att uppdateringen ska bli klar sommaren 2019. Vidare presenterade medlemsstaternas företrädare sina egna projekt, bland annat hur campylobacter överlever en rötningsprocess för stallgödsel, framställning av kvantitativt referensmaterial samt ibruktagande av helgenomssekvensering vid det nationella referenslaboratoriet. Reserapporten innehåller en länk till föredragen på mötet.
Länk till reserapporten (på finska)

Ytterligare upplysningar: Maria Aarnio, maria.aarnio@ruokavirasto.fi, tfn 040 489 3456