Aktuellt om referenslaboratorieverksamhet

Laboratorier som utför STEC-undersökningar: remissen till fortsatta undersökningar av anrikningsbuljonger är nu tillgänglig (12.6.2020)

Remissen till fortsatta undersökningar av STEC-anrikningsbuljonger finns nu på webbsidan för Livsmedelsverkets livsmedelsmikrobiologiska remisser (på finska). Livsmedelsverket ber att laboratorierna använder den när de skickar STEC-prover för fortsatta undersökningar till Livsmedelsverket.

Helheten av STEC-undersökningar har många faser och därför finns det undantagsvis instruktioner till laboratorierna om samordningen av undersökningarna på remissen. Laboratorierna ska lämna in alla preliminärt positiva STEC-anrikningsbuljonger från livsmedel till Livsmedelsverket. Anrikningsbuljong som bevarats kallt ska vara framme hos Livsmedelsverket inom 4 dygn från det att anrikningen slutförts. För att säkerställa smidiga fortsatta undersökningar utförs undersökning av myndighetsprover i Finland vid de laboratorier som utför STEC-undersökningar och som Livsmedelsverket utsett.
Läs mera om undersökningsremissen till STEC-undersökningar

Undersökningsremissen till bakterieundersökningar uppdaterades i fråga om minimikraven på uppgifterna om proverna (12.6.2020)

Det centraliserade systemet för verksamhetsstyrning och informationshantering för miljöhälsovården VATI gör det möjligt att smidigt förmedla information mellan olika aktörer inom miljöhälsovården om de vatten- och livsmedelsprover som laboratorierna undersökt. En överenskommelse har gjorts om att analyskodsystemet Foodex2 som utarbetats av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) används i tjänsten för överföring av laboratoriernas elektroniska uppgifter om prover i anslutning till livsmedelstillsynen. I Finland är det Livsmedelsverket som ansvarar för administrationen av kodsystemet Foodex2. Syftet med kodsystemet Foodex2 är att beskriva vatten- och livsmedelsprover med entydiga koder så att informationen är lätt att överföra och läsa.

För att ett livsmedelsprov eller en bakteriestam som kommer till ett laboratorium kan registreras rätt i enlighet med Foodex2-kodsystemet, ska det vara känt vad det ursprungliga provet innehållit. Vid Foodex-klassificering är det inte möjligt att registrera animaliska produkter utan information om djurarten. I Livsmedelsverkets nya remiss finns nu en separat rad för anteckning av djurarten.

Mer information: specialforskare Maria Simola, maria.simola@ruokavirasto.fi

Kravet på ackreditering av växthälsolaboratorier träder i kraft våren 2022 – förberedelserna har inletts (12.6.2020)

De officiella laboratorieanalyser som anknyter till Livsmedelsverkets verksamhetsområde har omfattats av ackrediteringskravet sedan länge. Till följd av EU:s nya växthälsoförordning ska också officiella prover som tas för övervakning av växthälsan efter april 2022 undersökas med ackrediterade testmetoder vid ett nationellt referenslaboratorium eller ett auktoriserat officiellt laboratorium. I anslutning till denna reform grundade EU hösten 2019 Europeiska unionens referenslaboratorier för växthälsa och ålade medlemsstaterna att utse sina nationella referenslaboratorier. Det nationella referenslaboratoriet för växthälsa i Finland är enheten för växtanalys vid Livsmedelsverket.
Läs mera om ackreditering av växthälsolaboratorier

Referenslaboratorium för växthälsa inledde sin verksamhet (13.3.2020)

Inom Europeiska unionen har referenslaboratorium för växthälsa (EURL) grundats förra året. Laboratoriernas verksamhetsområden är bakterie-, virus- och svampsjukdomar hos växter, rundmask samt insekter och kvalster. Referenslaboratorierna är antingen självständiga eller konsortier som utgörs av laboratorier i flera länder. Laboratorierna finns i Nederländerna, Belgien, Italien, Slovenien, Frankrike och Österrike. I Finland har JSM utsett Livsmedelsverkets enhet för växtanalytik till nationellt referenslaboratorium inom forskningsområdet växtsjukdomar och -skadedjur. Enheten har laboratorier i Helsingfors, Loimaa och Villmanstrand.
Läs mer 

Enkät till godkända laboratorier i mars: framgång i externa kompetensprov (13.3.2020)

Livsmedelsverket skickar i mars en enkät om resultaten av referensundersökningarna 2019 till godkända laboratorier. Laboratorierna har ombetts lämna sina resultat till Livsmedelsverket under mars.

Enkäten om referensresultat gäller mikrobiologiska och kemiska metoder som används inom myndighetsövervakning och den lagstadgade egenkontrollen av livsmedel, foder, gödsel, biprodukter och djuravföring. Livsmedelsverket fungerar som EU:s nationella referenslaboratorium och svarar för resultaten av kompetensprov och referenstester inom det egna verksamhetsområdet i Finland. Av godkända laboratorier krävs deltagande i kompetensproven och slutledningarna av resultaten rapporteras till Livsmedelsverkets enhet som svarar för godkännandet av laboratorierna.

Mer information: kvalitetschef Päivi Kähkönen, paivi.kahkonen@ruokavirasto.fi

Övervakningsförordning (EU) 2017/625


Förändrad validering och verifiering i mikrobiologiska laboratorier (13.3.2020)

I standardserien som styr validering och verifiering av livsmedelsmikrobiologiska metoder ISO 16140 utkommer detta år en del som gäller verifiering, ISO 16140-3, och en del som gäller validering, 16140-4, i (enskilda) användarlaboratorier.
Läs mer

Fagtypundersökningar av salmonellabestånd har avslutats vid Institutet för hälsa och välfärd (13.3.2020)

Sedan början av 2020 utförs inte längre vid Institutet för hälsa och välfärd undersökningar av fagtyper för salmonellabestånd. Livsmedelsverket har tidigare skickat isolerade bestånd av Salmonella Typhimurium – och Enteritidis – hos nya produktionsdjurssmittor, livsmedel och foder för fagtypning, men denna undersökning görs alltså inte längre.

Mer information: specialforskare Henry Kuronen, henry.kuronen@ruokavirasto.fi

EURL Workshop om metaller och kväveföreningar (13.3.2020)

Vid EUR-MN-workshoppen (23–24.10.2019) behandlades maxhalter av skadliga ämnen i livsmedel och foder, förändringar i dessa samt uppdatering av lagstiftningen som är under arbete. Övriga teman var referensmätningar, EURL-MN:s utbildning för nationella referenslaboratorier, arbetet med metodutveckling samt EURL-MN:s bedömning av kompetensen hos nationella referenslaboratorier.

Mer information: Eija-Riitta Venäläinen, eija-riitta.venalainen@ruokavirasto.fi
Läs mer

EURL Listeria-möte 2020 (13.3.2020)

Vid EURL Listeria-mötet 2020 lyfte man fram arbetet med att förnya Förordningen om mikrobiska kriterier ((EG) nr 2073/2005). Halten under 100 pmy/g Listeria monocytogenes (LM)-bakterier då försäljningstiden upphör i livsmedel som avnjuts som sådana som möjliggörs av dagens lagstiftning har lett till vissa tolkningsskillnader i EU-länderna. Skillnader förekommer bl.a. i hur omfattande man anser att produktionsanläggningen ska påvisa att LM i produkterna inte förekommer i icke-tillåtna halter. En lagreformen kan leda till ett behov av mer omfattande prover av hållbarhet hos och förstörelse av LM av i livsmedel i olika förhållanden, om bestämmelserna för LM-halter i livsmedel stramas åt. 

Mer information: Maria Simola, maria.simola@ruokavirasto.fi
Läs mer


EURL STEC-workshop 2019 (13.3.2020)

I år behandlades vid referenslaboratoriernas workshop om E. coli -bakterier som producerar Shigatoxin (STEC) bl.a. ibruktagning av teknik relaterad till helgenomsekvenseing inom laboratorienätverk, STEC-riskbedömning enligt bakteriens egenskaper och förekomsten av STEC -bakterier i nya livsmedelsmatriser, såsom mjöl. De främsta livsmedelskällorna för STEC är nötkött, mjölkprodukter och grönsaker (WHO:s rapport från 2018 ‎STEC and food: attribution, characterization, and monitoring report). I workshoppen påminde man om att produkter som saknar bakgrundsinformation om förekomsten av STEC inte ska underskattas som eventuell STEC-källa. Dessa är bl.a. mjöl som används för bakning, där STEC redan rapporteras i flera europeiska länder. Epidemier som orsakats av rå deg har förekommit i USA och Kanada. Vid uppföljningen av STEC strävar man nu starkt efter att övergå från uppföljning som stöder sig på serogrupper till virulensfaktorer för bakterien (stx-gener) och uppmuntrar till detta i hela Europa.

Mer information: specialforskare Saija Hallanvuo, saija.hallanvuo@ruokavirasto.fi
Läs mer


För att virus- och toxinanalyser av prover vid misstänkta matförgiftningar ska vara avgiftsfria behöver anmälan om misstanke göras i datasystemet RYMY (12.12.2019)

Livsmedelsverket undersöker avgiftsfritt prover som har samband med livsmedelsburna epidemier. Undersökningar av bakteriestammar och livsmedel som sänds för toxinanalyser samt av livsmedels- och ytprover som sänds för virusanalyser är avgiftsfria bara om anmälan om misstanke om matförgiftning har gjorts i datasystemet RYMY. Livsmedelsverket gör inte avgiftsfria matförgiftningsanalyser som underleverantör för andra laboratorier, därför ska den som beställer undersökningen alltid vara en kommunal livsmedelstillsynsmyndighet (tillsynsenhet) inom vars område proverna har tagits.
Läs mer

Den reviderade mätosäkerhetsstandarden ISO 19036 har publicerats (12.12.2019)

Den reviderade standarden 19036 om fastställande av mätosäkerheten vid kvantitativa mikrobiologiska bestämningar gavs ut 5.11.2019. Standardens tillämpningsområde är bredare än förr: det omfattar livsmedel, foder, prov på miljön för livsmedelsproduktion och livsmedelshantering samt som ett nytt inslag prov som tas i primärproduktionen. Standarden täcker de kvantitativa mikrobiologiska bestämningsmetoderna som är baserade på koloniräkning, MPN-tekniker, olika apparattekniker (t.ex. impedans eller flödescytometri), molekylärbiologi (t.ex. kvantitativ PCR) eller ATP-mätning.
Läs mer

EURL-workshop om processkontaminanter (12.12.2019)

Workshoppen EURL-Processkontaminanter ordnades 10–11.10.2019 i Köpenhamn. Av processkontaminanterna behandlades PAH-föreningar, akrylamid, furan samt MCPD- och glycidylestrar. Under workshoppen tog man upp lagstiftningsändringar och jämförande undersökningar och metodutveckling i anslutning till dessa kontaminanter.

Reserapport (på finska)

Ytterligare upplysningar:
forskare Mirja Hokkanen, mirja.hokkanen@ruokavirasto.fi, tfn 040 489 3406

EURL mycotoxins & plant toxins Workshop (12.12.2019)

EURL mycotoxins & plant toxins Workshop 2019 ordnades 1–2.10.2019 i Wageningen i Holland av organisationen Wageningen Food Safety Research (WFSR), som tidigare gick under namnet RIKILT. Från Finland deltog representanter för Livsmedelsverket och Tullaboratoriet. Fokus för mötet låg på en översyn av kraven på metodernas kapacitet samt bestämning av LOD/LOQ-värdena. Vidare togs det upp aktuella lagstiftningsfrågor, behandling av referensundersökningar, pyrrolizidinanalytik och utmaningar i samband med den samt aktuella forskningsprojekt, bland dem presentationer av visuella bestämningsmetoder.

Reserapport (på finska)

Ytterligare upplysningar: Marjo Kolmonen, marjo.kolmonen@ruokavirasto.fi och Meri Kokkonen, meri.kokkonen@tulli.fi

Kontroll av salmonella hos höns och kalkoner: behandling och sammansättning anvisningen har ändrats (19.8.2019)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning (1037/2013) om kontroll av salmonella hos höns och kalkoner har ändrats med förordning 803/2019. Ändringen trädde i kraft 1.8.2019.

Beroende på ändringen också behandling och sammansättning anvisningen Evira 6002 bilaga 1 har ändrats. Ändringarna är i punkterna 3.8-3.10 och i 4. 

Anvisning om salmonellaprovtagning av fjäderfä

Ytterligare upplysningar:
Specialforskare Henry Kuronen, henry.kuronen@ruokavirasto.fi, tfn 029 520 4503
Specialforskare Satu Hakola, satu.hakola@ruokavirasto.fi, tfn 029 520 4206

Ny mätosäkerhetsräknare på Livsmedelsverkets webbplats (11.6.2019)

På Livsmedelsverkets webbplats har det publicerats en räknare för beräkning av mätosäkerheten i samband med kvantitativa mikrobiologiska bestämningar. Räknaren ersätter den kalkyltabell som Livsmedelsverket upprätthöll tidigare och som grundade sig på en publikation av S. Niemelä (MIKES J1/2001).
Läs mer

Ny NMKL-metodstandard för bestämning av natrium i livsmedel (27.2.2019)

NMKL har publicerat en ny metodstandard för bestämning av natrium: Sodium (Na). Determination by capillary electrophoresis (CE) in foodstuffs. NMKL method No. 203, 2018. Metoden bygger på forskare Christina Bäckmans arbete (Evira, nu pensionerad) och skribenterna är specialforskare Tiina Ritvanen (Livsmedelsverket), professor Dag Ekeberg (NMBU, Norge) och forskare Leena Lilleberg (Livsmedelsverket).
Läs mer

En referensundersökning av den mikrobiologiska metoden att påvisa mikrobläkemedelsrester i kött i höst – anmälan av nya deltagare (27.2.2019)

Enheten för mikrobiologi vid Livsmedelsverkets laboratorietjänster ordnar i oktober en referensundersökning av det mikrobiologiska metoden att påvisa mikrobläkemedelsrester i kött (förordning nr 21/VLA/2001). Referensundersökningen ordnas numera bara vartannat år. Ett infobrev skickas till de laboratorier som deltog i referensundersökningen år 2017. Alla som vill, kan ändå delta i referensundersökningen genom att skicka in sina kontaktuppgifter senast 20.9.2019 under adress katariina.pekkanen@ruokavirasto.fi. Det kostar inget att delta.

Ytterligare upplysningar: forskare Katariina Pekkanen, katariina.pekkanen@ruokavirasto.fi, tfn 040 159 1267

Mikrobiologiska risker vid hantering av organiska gödselfabrikat (27.2.2019)

Jord, liksom också marken, innehåller av naturen en mängd olika mikrober. Legionella är en bakterie som förekommer allmänt i naturen, och dess halt i organiska gödselmedel kan stiga avsevärt till följd av olika bearbetningsmetoder. Observationerna av legionella har ökat betydligt i antal i Europa under de senaste tio åren. Om legionella i aerosolform kommer in i lungorna kan bakterien orsaka infektioner i andningsvägarna, men dessutom också infektioner i hud, blodomlopp och tarmar. Det är viktigt att identifiera risken för legionella och att skydda sig mot den. Legionellabakterierna infekterar främst personer i riskgrupperna, men också personer med god grundhälsa.
Läs mer

EURL-Campylobacter – årligt möte 2018 (27.2.2019)

På mötet fick deltagarna höra vad EFSA hade att berätta om bekämpningen av campylobacter i livsmedelskedjan. ECDC:s representant berättade om läget för campylobacter i EU. EURL:s föredrag handlade om bl.a. identifiering av bakterierna C. upsaliensis och C. helveticus, konstaterande av campylobacter i mjölk och den planerade kollaborativa undersökningen om ämnet samt den pågående valideringen av snabbmetoden VETPOD för campylobacter. Också uppdateringen och tillämpandet av mätosäkerhetsstandarden ISO/TS 19036 behandlades på mötet. Meningen är att uppdateringen ska bli klar sommaren 2019. Vidare presenterade medlemsstaternas företrädare sina egna projekt, bland annat hur campylobacter överlever en rötningsprocess för stallgödsel, framställning av kvantitativt referensmaterial samt ibruktagande av helgenomssekvensering vid det nationella referenslaboratoriet. Reserapporten innehåller en länk till föredragen på mötet.
Länk till reserapporten (på finska)

Ytterligare upplysningar: Maria Aarnio, maria.aarnio@ruokavirasto.fi, tfn 040 489 3456

Sidan har senast uppdaterats 16.6.2020