Aktuellt om referenslaboratorieverksamhet

Referenslaboratoriets nyhetsbrev 3/2022 (26.9.2022)


Mikrobiologiska undersökningar på EU-badstränder (27.6.2022)

Bestämmelser om undersökningar som ska göras på allmänna badstränder, så kallade EU-badstränder, finns i social- och hälsovårdsministeriets förordning (177/2008). För dessa badstränder ska en kontrollplan göras upp över provtagningen under badsäsongen.

Läs mer om udersökningarna på EU-badstränder


Överföringstjänst för analysuppgifter som en del av godkännandet av laboratorier? (27.6.2022)

Med stöd av den ändring av 49 § i hälsoskyddslagen som föreslås ska en förutsättning för godkännande av ett laboratorium som gör analyser enligt hälsoskyddslagen i framtiden vara att laboratoriet lämnar ut resultaten av hushållsvattenanalyser med hjälp av en överföringstjänst för analysuppgifter. För laboratoriernas del kommer ändringen att kräva ett nytt beslut om godkännande från Livsmedelsverket eller en anmälan om att laboratoriet använder en överföringstjänst för analysuppgifter. För närvarande har 30 laboratorier som gör vattenanalyser med stöd av hälsoskyddslagen fått Livsmedelsverkets godkännande.

Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälsoskyddslagen och till vissa lagar som har samband med den var ute på remiss fram till den 8 april 2022. Regeringens proposition finns under adressen stm.fi/sv/projekt med projektnumret STM010:00/2021. Med förslaget verkställs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 om kvaliteten på dricksvatten (dricksvattendirektivet).

Läs mer om förslaget till ändring av hälsoskyddslagen


Nya parametrar i hushållsvattenförordningen (27.6.2022)

Bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 om kvaliteten på dricksvatten (dricksvattendirektivet) ska verkställas senast den 12 januari 2023. Ändringar krävs i hälsoskyddslagen, hushållsvattenförordningen och andra författningar.
Till de kemiska kvalitetskraven i bilaga I i hushållsvattenförordningen (1352/2015) läggs de kemiska parametrar i del B i dricksvattendirektivets bilaga I, som ännu inte ingår i hushållsvattenförordningen. De nya kemiska kvalitetskraven kommer att omfatta bisfenol A, klorat, klorit, halogenerade ättiksyror, mikrocystin-LR och PFAS-föreningar.

Läs mer om de kemiska kvalitetskraven i hushållsvattenförordningen


Verksamheten vid Skogsskadegörarlaboratoriet flyttades från Villmanstrand till Helsingfors (11.4.2022)

All analys av skogsskadegörare har flyttat till Livsmedelsverkets laboratorium i Helsingfors. Laboratoriet fungerar året runt, eftersom prover av tallvedsnematod och träemballage som importeras till Finland undersöks kontinuerligt. Under sommarsäsongen kartläggs dessutom förekomsten av nematoder och andra skadedjur i Finland.

Läs mer om flytten av skogsskadegörarlaboratoriet


Trikinella referensundersökning och utbildning (20.12.2021)

Referensundersökningar kommer till laboratorier som gör trikinundersökningar i januari, vilket är den bästa tidpunkten med tanke på arbetssituationen vid de godkända laboratorierna. Mer information ges innan köttprovet malas och muskellarver tillsätts.

Det nationella referenslaboratoriet vid Livsmedelsverket har ordnat en kurs i trikinundersökning årligen vid verksamhetsstället i Uleåborg. Eftersom coronapandemin har lett till att utbildningen i referenslaboratoriets små lokaler inte har kunnat ordnas de senaste två åren, har deltagandet i kursen tillfälligt ersatts av intern handledning vid ett godkänt laboratorium. En person som fått tillfällig handledning förväntas delta i Livsmedelsverkets utbildning så fort det är möjligt att ordna kursen med tanke på pandemiläget. Planer har funnits på att ordna utbildningen åtminstone i slutet av 2020, på våren 2021, i början av hösten 2021 och senast på senvintern 2022. Beroende på hur pandemin utvecklas kan det dock hända att också följande kurs måste senareläggas. Vi får hoppas på det bästa!

Mer information: forskningsprofessor Antti Oksanen, antti.oksanen@ruokavirasto.fi

Behovet av legionellaundersökning och referensmätningar (20.12.2021)

Dricksvattendirektivet kräver att en riskbedömning görs av fastigheternas vattensystem. Fastigheter definieras på nationell nivå utifrån sitt primära användningsändamål och de regleras i lag senast den 12 januari 2023. Riskbedömningen av vattensystemen enligt de primära användningsändamålen kommer att övervakas. Fastigheterna i fråga är sådana där ett stort antal människor kan exponeras för vattnet, där vattenkvaliteten enligt bedömningen är dålig och där det finns befolkningsgrupper som är särskilt utsatta. Riskbedömningen av fastigheter med primära användningsändamål, resultaten av legionellaundersökningarna och uppgifter om korrigerande åtgärder bör vara kommissionen tillhanda senast den 12 januari 2029.

Läs med om behovet av legionellaundersökning och referensmätningar


Livsmedelsverkets e-post använder tjänsterna Pilviviesti och Turvaviesti (20.12.2021)

Livsmedelsverket har infört e-posttjänsten Pilviviesti (molnpost och Teams). Observera att ett vanligt, oskyddat e-postmeddelande inte är datasäkert. Sekretessbelagda handlingar och andra känsliga handlingar ska skickas till Livsmedelsverket via tjänsten för säker e-post (Turvaviesti). Det går även att skicka stora bifogade filer med säker e-post i Turvaviesti. Läs mer om tjänsten Turvaviesti på ruokavirasto.fi 


Uppdaterad anvisning för undersökningar av hållbarhet som gäller listeria (14.9.2021)

EU:s referenslaboratorium för Listeria monocytogenes (EURL Lm) har publicerat en ny version av anvisningen för belastningstest och undersökningar av hållbarhet som gäller listeria. Anvisningen är teknisk och avsedd för laboratorier som utför undersökningar av hållbarhet.

Livsmedelsverket fortsätter arbetet med att kartlägga laboratorier som utför hållbarhetsundersökningar och ett laboratorium kan anmälas med ansökningsblanketten på Livsmedelsverkets webbplats eller per e-post (kirjaamo@ruokavirasto.fi).

EURL Lm uppdaterad anvisning

Läs mer om anvisningen för undersökningar av hållbarhet som gäller listeria


Terminologi med anknytning till PCR-teknik vid analys av boendehälsa och livsmedel (15.9.2021)

I PCR-metoden för undersökning av boendehälsa används termen realtids-PCR eller real time PCR allmänt bland annat i ackrediterade behörighetsområden. Termen kan lätt förväxlas med termen RT-PCR (reverse transcriptase). Därför rekommenderar THL att termen kvantitativ PCR (qPCR) används i undersökningar av boendehälsa.

Läs mer om terminologin med anknytning till PCR-metoder som ska användas vid analys av boendehälsa och livsmedel

Forskningsseminarium: Finland’s strengths and future priorities in food research and innovation 15.6.2021 (14.6.2021)

Forskningsprofessor Nesli Sözer (VTT) berättar i vårt forskningswebbinarium om strategin för livsmedelsforskning och innovation i Finland med rubriken “Finland’s strengths and future priorities in food research and innovation”. Det finns tid för diskussion och åhörarnas frågor efter föredraget.

Forskningswebbinariet är på engelska.

Forskningswebbinarium 15.6.2021 kl. 15-15.45

Suomen ruokatutkimuksen ja -innovoinnin strategia 2021–2035 (på finska)

Läs mer om forskningsseminariet och anmälan

Referensundersökningen av den mikrobiologiska metoden att påvisa mikrobläkemedelsreste i kött (21/EEO/2001) ordnas inte i år (14.6.2021)

Den mikrobiologiska enheten vid Livsmedelsverkets laboratorie- och forskningslinje ordnar inte en referensundersökning av den mikrobiologiska metoden att påvisa mikrobläkemedelsrester i kött 2021.

Påvisning av antibiotikarester i anslutning till köttbesiktning på slakterier är en del av nationell egenkontroll och diskussionen om Livsmedelsverkets skyldighet att ordna referensundersökningar för detta pågår. Laboratorierna kan ordna referensundersökningar vid behov t.ex. internt vid laboratoriet eller som blindtest mellan laboratorier.

Mer information lämnas vid behov av forskare Katariina Pekkanen, katariina.pekkanen@ruokavirasto.fi


Utbildning: Trikinundersökningskurs (14.6.2021)

Under coronavirusepidemin har deltagande i trikinundersökningskursen ersatts tillfälligt av handledning. De personer som genom handledningen fått ett tillfälligt tillstånd för trikinundersökningar måste delta i Livsmedelsverkets trikinundersökningskurs när den ordnas nästa gång. Om det är möjligt att göra på ett hälsosäkert sätt, ordnar Livsmedelsverket trikinundersökningskursen under hösten 2021. Mer information kommer under sommaren eller början av hösten.

Kursplats: Uleåborg, enheten för djursjukdomsbakteriologi och -patologi, Elektroniikkatie 5, Uleåborg.

Kursen uppfyller kraven enligt förordningar MMM 590/2014 och EU 2015/1375 och i kursen ingår föreläsningar, laboratoriearbete och ett avslutande skriftligt förhör. Kursen är avgiftsbelagd. Andra personer än veterinärer som utför trikinundersökningar i anslutning till köttbesiktning förutsätts att genomföra kursen. Innan kursen ska varje deltagare göra förhandspraktik vid ett laboratorium som godkänts för att utföra trikinundersökningar. Förhandspraktiken är 10 arbetsdagar och praktikanten bekantar sig med trikinundersökningsmetoder under praktiken. Ett intyg över avlagd praktik lämnas till kursarrangören i början av kursen. Livsmedelsverket kan göra ett undantag från praktiktiden för de personer som har tillräcklig erfarenhet av trikinundersökningar eller laboratoriearbete.

Läs mer om temat Trikinundersökningskurs kan ersättas med handledning under coronavirusepidemin

Anmälan till kursen sker i utbildningsapplikationen på Livsmedelsverkets webbplats

Mer information: forskningsprofessor Antti Oksanen, tfn 044 561 6491, e-post: trikiinikoulutus@ruokavirasto.fi


Livsmedelsverkets laboratorium skickar analysintyg via säker e-post (14.6.2021)

Livsmedelsverket skickar laboratoriets analysintyg till kunderna via säker e-post. Användningen av säker e-post förbättrar kundernas informationssäkerhet. Funktionsprinciperna för Livsmedelsverkets laboratorium och ackrediteringskraven förutsätter att verksamheten är informationssäker.

Säker e-post öppnas från www-länken i e-postmeddelandet. Vi rekommenderar inte att länken öppnas på mobilen, då det krypterade meddelandet kan endast öppnas på samma enhet där det öppnades för första gången.

Spara meddelandet och bilagorna på din dator efter att du öppnat det krypterade e-postmeddelandet

Meddelandet förvaras på servern för säker e-post i 30 dygn och raderas sedan automatiskt.

Anvisning för användning av säker e-post för kunder hos Livsmedelsverkets laboratorium (pdf)

NMKL-dokument om laboratorieverksamhet enligt EU:s förordning om offentlig kontroll (15.3.2021)

Den nordiska NMKL har publicerat ett tolkningsdokument om de delar i EU:s förordning om offentlig kontroll (EU) 2017/625 som gäller laboratorieverksamhet.

Dokumenten genomgår utnämning av och uppgifter för nationella referenslaboratorier och andra för tillsynen godkända laboratorier samt kraven på de analysmetoder som används. Dokumenten innehåller också exempel på tolkningen av kraven och genomförandet av nordiskt samarbete.

Den tidigare versionen av dokumenten var från 2009 och i uppdateringen har man beaktat den nuvarande förordningen om offentlig kontroll (EU) 2017/625.

Dokumenten Nordic interpretation of OCR on laboratory aspects NMKL Feb 2021 är fritt tillgänglig på NMKL:s sida för referenslaboratorier. På samma sida finns även en uppdaterad lista över kontaktuppgifter till nordiska referenslaboratorier. 

Mer information: kvalitetschef Päivi Kähkönen, Livsmedelsverket, paivi.kahkonen@ruokavirasto.fi

Enkät till godkända laboratorier i mars: framgång i externa kompetensprov

Livsmedelsverket har skickat en enkät om resultaten av 2020 års referensundersökningar till godkända laboratorier. Laboratorierna ombeds att skicka resultaten till Livsmedelsverket senast 22.3.2021.

Enkäten om referensresultat gäller undersökningar av livsmedel, foder, gödselfabrikat, biprodukter och avföring från djur under myndighetstillsyn och de mikrobiologiska och kemiska metoder som används inom lagstadgad egenkontroll. Livsmedelsverket fungerar som EU:s nationella referenslaboratorium som svarar för uppföljningen av resultaten för kompetensprov och referenstester inom sitt område i Finland. Godkända laboratorier förutsätts delta i kompetensproven och slutsatserna om resultaten rapporteras till Livsmedelsverkets enhet som svarar för godkännande av laboratorier.

Länk till förordningen om offentlig kontroll (EU) 2017/625

Mer information: kvalitetschef Päivi Kähkönen, Livsmedelsverket, paivi.kahkonen@ruokavirasto.fi

Forskningsseminarium 30.3. VHS-smitta hos regnbåge (15.3.3021)

Sektionschefen för Livsmedelsverkets sektion för produktions- och sällskapsdjurspatologi Pia Vennerström (VML, specialistveterinär i smittsamma djursjukdomar) berättar om sin avhandling om övervakning av viral hemorragisk septikemi hos regnbåge på åländska regnbågeodlingar.

Seminariet anordnas 30.3. kl. 15–16 genom Skype.

Anmälan och mer information på Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets laboratorium skickar analysintyg via säker e-post (15.3.2021)

Livsmedelsverkets laboratorium tog i bruk säker e-post i början av året vid sändning av analysintyg utanför statens gemensamma nätverk. Syftet med ändringen är att förbättra sekretessen för kunderna. Ändringen påverkar inte analysintyg som skickas per brevpost.

Säker e-post öppnas från www-länken i e-postmeddelandet. Vi rekommenderar inte att länken öppnas på mobilen, då det krypterade meddelandet kan endast öppnas på samma enhet där det öppnades för första gången.

Läs mer om användningen av säker e-post

Påvisande och fastställande av antalet bakterier av släktet Campylobacter – standarden tillgänglig på finska (15.3.2021)

Standardmetoden SFS-EN ISO 10272:2017 har nu översatts till finska. Den tvådelade metodstandarden som validerats kollaborativt inkluderar påvisande av campylobacter (10272-1) och fastställande av antalet (10272-2) för hela livsmedelskedjan och omfattar

  • livsmedelsprov
  • foderprov
  • prov på miljön för produktion och hantering av livsmedel och foder
  • prov från primärproduktion, såsom avföringsprov från djur, damm- och svabbprov.

Del 1 beskriver påvisande av campylobacter genom anrikning och direktodling. Del 2 beskriver en kvantitativ metod som används som referensmetod för kravet som gäller tillverkningens hygien för campylobacterundersökningar hos slaktkroppar av slaktkycklingar enligt förordningen om mikrobiologiska kriterier (EG) Nr 2073/2005.

Mer information: specialforskare Satu Olkkola, Livsmedelsverket, satu.olkkola@ruokavirasto.fi

Metoden Bacillus cereus NMKL 67 uppdateras på nytt (15.3.2021)

Den uppdaterade sjunde versionen av metoden Bacillus cereus NMKL 67 publicerades i november 2020 har dragits in för att uppdateras på nytt. I version 7 ersätts rubriken och begreppet för metoden ’presumtiv Bacillus cereus’ med begreppet ’gruppen Bacillus cereus’. Efter publiceringen kom det fram att en del av de nordiska kunderna tyckte att ändringen var problematisk då lagstiftningen, bland annat förordningen om mikrobiologiska kriterier, fortfarande använder begreppet ’presumtiv Bacillus cereus’. Under våren 2021 publiceras en på nytt uppdaterad version 8 där rubriken och begreppet åter är ’presumtiv Bacillus cereus’. Rubriken och begreppen kommer dock att granskas med några års mellanrum och uppdateras vid behov för att vara förenlig med lagstiftningen. Kunderna informeras om ändringen.

Mer information: forskare Maria Aarnio, maria.aarnio@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 26.9.2022