Ersättning för rådgivning

Grundläggande information

I den förhandsifyllda förhandsanmälan som öppnas efter att du valt ansökningsblankett finns i det här skedet två mellanblad: Grunduppgifter och Projektplan. Först fyller man i Grunduppgifter, som innehåller information om sökanden, den som fyller i ansökan, d.v.s. ansvarspersonen, rådgivaren, gården som ges råd samt adressen till rådgivarens kontor.

Sökande och kontaktuppgifter

Sökande- och kontaktuppgifter kommer direkt från Katso-tjänsten genom FO-numret och kan inte redigeras i Hyrrä. Nödvändiga ändringar kan göras i företags- och organisationsdatasystemet (FODS).

Du kan också meddela den adress som ska användas inom Landsbygdsförvaltningen i punkten Egna uppgifter/profil (Se allmänt om användningen av Hyrrä). Den enda uppgift som ska ändras (kompletteras) i ansökan än www-adressen.

Den enda uppgiften som kan ändras (kompletteras) här är www-adressen. Du kan redigera www-adressen genom att klicka på Redigera, då ett fält öppnas under rubriken www-adress där du kan fylla i adressen. Uppgiften sparas genom att klicka på Spara.

Ansvarsperson

 

 

Projektets Ansvarsperson är den person som kan underteckna och skicka förhandsanmälan om rådgivning. En person som autentiserats i systemet läggs automatiskt till som ansvarsperson.

Obs! Då förhandsanmälan lämnas in behöver ansvarspersonen inte ha rätt att teckna, utan vem som helst i organisationen som getts ansvaret att sköta uppgiften kan göra anmälan, t.ex. en sekreterare eller själva rådgivaren. Att underteckna förhandsanmälan kräver att personen har Hyrrä-sökande-rättigheter i Katso-tjänsten. Senare då man lämnar in utbetalningsansökningar bör undertecknaren, d.v.s. ansvarspersonen ha rätt att teckna.

Uppgifter som kan ändras (kompletteras) här är:

  • Genom att välja underskrift fastställs ansvarspersonens rätt att teckna. Du kan aktivera/avaktivera valet genom att klicka på rutan framför valet så att den är ifylld (vald) eller tom (inte vald). Anmälan ska ha en undertecknare.
  • Under Personens roll inom projektet/organisationen anger man ansvarspersonens roll.
  • Av ansvarspersonens uppgifter kan du redigera (komplettera) telefonnumret och e-postadressen.

 

Under Rådgivaren, väljs rådgivarens namn i rullgardinsmenyn. I menyn finns namnen på organisationens alla rådgivare.

Under Gård ska du fylla i gårdens nummer för gården som ges råd, och klicka sedan på Sök. Systemet söker uppgifterna om gårdens ägare från lantbruksregistret enligt gårdens nummer.

I rullgardinsmenyn för Rådgivarens kommun ska du välja den kommun där rådgivarens kontor ligger. Efter att du valt rätt kommun meddelar systemet enligt kommunuppgiften till vilken NTM-centrals område den valda kommunen hör och var förhandsanmälan tas emot.

Blankettens uppgifter sparas då du klickar på Nästa, och samtidigt öppnas mellanbladet Projektplan. Du kan även spara grunduppgifterna genom att klicka på Spara i övre vänstra hörnet om du vill fortsätta fylla i förhandsanmälan senare.

Projektplan

Obligatoriska uppgifter på mellanbladet Projektplan är den programenliga Åtgärd som projektet genomför samt en Riktad funktion som är en specificerad uppgift som beskriver projektets innehåll.

Då du kontrollerat mellanbladet kan du spara uppgifterna antingen genom att klicka Spara i vänstra hörnet eller genom att klicka på Spara och fortsätt i slutet av sidan om du vill fortsätta fylla i anmälan.

Om du väljer Spara och fortsätt dyker två nya mellanblad upp i förhandsanmälan: Kostnader och finansiering och Att underteckna och skicka.

Kostnader och finansiering

På mellanbladet Kostnader och finansiering anges kostnaderna och finansieringen som ansöks för rådgivningen.

Under kostnader anges rådgivningens kostnader, som kan inbegripa rådgivningslöner som timarbete, reseersättningar och kontorsarbete. Den maximala kostnaden för en rådgivningsgång är 1500 euro. En förening eller gård kan få rådgivning för högst 15 000 euro under hela programperioden. Rådgivningens mottagare betalar rådgivningens mervärdesskatt.

Under Finansiering anges understödssumman som ansöks. Summan för finansieringen ska vara lika stor som summan för kostnaderna som ansöks. Fälten med grå brakgrund innehåller formler som användaren inte kan redigera.

Blankettens uppgifter sparas antingen genom att klicka Spara i fönstrets övre vänstra hörn eller genom att klicka på Nästa, och då öppnas mellanbladet Att underteckna och skicka.

Att underteckna och skicka

Se Att underteckna och skicka

STÖDBESLUT TILL FÖRHANDSANMÄLAN OCH PÅBÖRJA ANSÖKAN OM UTBETALNING

Genom att logga in i Hyrrä (se Inloggning) kan du granska alla dina ansökningar under avsnittet Projekt.

Anvisningar om hur du använder projektbiblioteket hittar du under avsnittet Projektbibliotek.

I samband med kvittering av förhandsanmälningar fattas ett tekniskt stödbeslut på NTM-centralen rörande anmälningarna. Efter stödbeslutet är det möjligt att göra en ansökan om utbetalning.

Avsnittet Projekt Via Sök-funktionen hittar du de projekt som det fattats ett stödbeslut för.

Bild 1: Med den sökfunktion som visas på bilden Ansökans status och alternativet Stödbeslut fattat.

Förhandsanmälan öppnas genom att klicka med musen inuti rutan.

 

 

Via knappen Visa allt får du fram en lista över i vilken handläggningsfas den aktuella ansökan befinner sig i. Om du klickar på knappen Visa mindre visas enbart de senaste händelserna.

 

 

Under avsnittet Stödbeslut öppnas din förhandsanmälan och efter att stödbeslutet har fattats öppnas fliken Beslut.

Skriv ut beslut-knappen trycker du på för att öppna stödbeslutet som pdf-fil.

FYLLA I ANSÖKAN OM UTBETALNING

När ett stödbeslut har fattats för förhandsanmälan och den meddelade rådgivningen har tillhandahållits kan du göra en ansökan om utbetalning.

 

 

Glöm inte att lämna in ansökan om utbetalning av rådgivningsersättning inom sex månader från förhandsanmälan!

 

Du börjar skapa en ansökan om utbetalning under avsnittet Skapa ansökan om utbetalning.

Ansökan om utbetalning består av två flikar: Grundläggande information och Skriv under och skicka.

Uppgifter som ska anges under fliken Grundläggande information

Sökanden och sökandens kontaktuppgifter.

Den sökandes namn uppkommer från Katso-tjänsten i enlighet med uppgifterna för den person som loggar in. Nödvändiga ändringar i organisationens adressuppgifter ska göras i Företags- och organisationsdatasystemet (FODS).

De enda uppgifterna som ändras (kompletteras) är webbadressen och kontonumret. Kontonumret väljs genom att klicka på pilen i rutan, då öppnas alternativ att välja bland.

 

Om du redan tidigare har ansökt om utbetalning hittar du dina sparade kontonummer under avsnittet Sparade. Om du vill ange ett nytt kontonummer, välj Lägg till nytt kontonummer.

Kontonumret anges som IBAN-kontonummer (FIxxxxxxxxxxx). Systemet fyller i BIC-koden automatiskt.

Rådgivningsersättningen betalas ut till det angivna kontot.

Rådgivningen har tillhandahållits som grupprådgivning

Om rådgivningen har tillhandahållits på flera ställen samtidigt väljer man Rådgivningen har tillhandahållits som grupprådgivning genom att bocka i rutan framför texten. Efter det kommer det upp en textruta där man anger plats-ID:n och projektnummer för alla platser där man fått rådgivning.

Ansvarig person

 

Välj ansvarig person i rullgardinsmenyn och tilldela honom eller henne rätt att underteckna genom att klicka i rutan Undertecknare under Roll. Kontrollera den ansvariga personens telefonnummer och e-postadress. Korrigera/komplettera uppgifterna vid behov.

Ansökan om utbetalning kan fyllas i och skickas av en person som en huvudanvändare på organisationen har gett rättigheter som Hyrrä-sökande i tjänsten Katso. Personen behöver inte vara en person med rätt att underteckna för organisationen, utan befullmäktigande som Hyrrä-sökande i tjänsten Katso räcker för att underteckna och skicka ansökan om utbetalning.

Om den person som valts ut till ansvarig person inte undertecknar ansökan om utbetalning kan uppgifter om undertecknaren av den ordinarie ansökan om utbetalning anges under Övriga parter. Personen läggs till genom att klicka på knappen Lägg till person. Lägg till personens personbeteckning i rutan som öppnar sig och klicka på knappen Sök. Nu kommer personens uppgifter upp på blanketten. Man bockar i under Undertecknare för personen, om han eller hon är undertecknare av ansökan om utbetalning. En person som angetts som undertecknare ska logga in i Hyrrä med sina egna inloggningskoder för att kunna underteckna och skicka in ansökan.

Uppgifter om rådgivare och platsen som fått rådgivning som angetts på föranmälan kommer automatiskt från föranmälan.

Övrigt

Under Övrigt anges organisationens bokförare, platsen där bokföringen förvaras och postnummer till förvaringsplatsen samt eventuella ytterligare uppgifter rörande denna information.

Bilagor

De bilagor som krävs för ansökan om utbetalning bifogas via knappen Lägg till bilaga. Bläddra-knappen öppnar fönstret för resursförvaltning på din dator, så att du kan välja den fil du vill bifoga som bilaga. Om du har tillhandahållit rådgivning om ett ämnesområde som det har upprättats någon typ av plan för ska den upprättade planen bifogas ansökan om utbetalning som bilaga.

Ämnesområden


I listan Ämnesområden kryssar man i de områden som man gett rådgivning om vid det aktuella rådgivningstillfället. Ämnesområden som den aktuella rådgivaren har haft rätt att ge råd om visas. Under plustecknet (+) öppnas alternativ och under minustecknet (-) stängs de. Av de valda ämnesområdena ska man i första hand välja ett område.

Kostnader och finansiering

Under kostnader anger man kostnaderna för rådgivningen, som ansökan om utbetalning berör. Kostnaderna för rådgivningen delas in i kostnader för faktiska rådgivningsbesök, kostnader för kontorsarbete och resekostnader. I finansieringen anges ett belopp motsvarande kostnaderna under Sökt stöd/bidrag. Under Godkända syns det förhandsbelopp som angetts i föranmälan. Detta belopp kan inte överskridas i ansökan om utbetalning.

De gråa fälten innehåller beräkningsformler och inga ändringar/tillägg kan göras i dem. De uppgifter du fyller i under knappen Nästa sparas och du kommer till fliken Skriv under och skicka. Uppgifterna kan även sparas via knappen Spara i övre vänstra hörnet på blanketten, om du vill fortsätta att fylla i ansökan senare.

Skriv under och skicka

Under fliken Grundläggande information kan undertecknaren underteckna ansökan om utbetalning.

Bocka i Jag försäkrar att uppgifterna stämmer och klicka på knappen Skriv under. Efter det kommer knappen Skicka ansökan upp bredvid knappen Föregående, som du klickar på för att skicka ansökan.

Samtidigt kommer knappen Ta bort underskrifter upp istället för knappen Underskrift. Genom att ta bort underskrifterna kan du fortfarande ändra i uppgifterna i ansökan. Efter att ändringarna i ansökan gjorts måste ansökan skrivas under på nytt för att kunna skickas.

Glöm inte att skicka ansökan om utbetalning genom att klicka på knappen Skicka!

Kontrollera status för ansökan om utbetalning

När ansökan om utbetalning har sparats för första gången hittar man den i projektbiblioteket under Sök -funktionen. Bredvid ansökan om stöd har det kommit upp en ruta där det står Ansökan om utbetalning 1. Genom att klicka i rutan ser du de olika handläggningsfaserna för ansökan om utbetalning. Du öppnar ansökan om utbetalning via Första sparade version av ansökan om utbetalning.

Sidan har senast uppdaterats 24.3.2022