Hyrrä – den elektroniska ansökningen om landsbygdsstöd

hyrra_logo_RGB.jpg

Via e-tjänsten Hyrrä kan du ansöka om företags- och projektstöd för landsbygden och de investerings- och startstöd som är avsedda för gårdar.      

Via Hyrrä kan du ansöka om följande stöd:  

 • Investeringsstöd för jordbruket
 • Startstöd till unga jordbrukare
 • Utvecklings- och investeringsstöd för landsbygden 
 • Företagsstöd för landsbygden
 • Ersättning för jordbruksrådgivning 
 • Stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)  
 • Temporärt understöd för ekonomiska svårigheter till följd av coronapandemi.

Bekanta dig med Hyrrä (videor på finska) 

Anvisningsvideor 

Fem viktigaste Hyrrä-tips 

 • Ta kontakt med NTM-centralen eller Leadergruppen innan du gör ansökan (kontaktuppgifterna för ditt eget område hittar du här). Det lönar sig att planera projektet och studera anvisningarna innan du loggar in i Hyrrä.
 • Använd rätt webbläsare. Hyrrä fungerar bäst med de nyaste versionerna av Google Chrome och Mozilla Firefox. 
 • Rensa cacheminnet och använd webbläsarfunktionen Privat surfning. Logga in i Hyrrä först efter det. Läs om hur du rensar cacheminnet.
 • En per­son som har be­hö­rig­het att ut­rät­ta ären­den och namn­teck­nings­rätt en­ligt han­dels­re­gist­ret el­ler FODS får ut­rät­ta ären­den i fö­re­ta­gets namn i e-tjäns­ten Hyr­rä.
 • Om en per­son med be­hö­rig­het att ut­rät­ta ären­den och namn­teck­nings­rätt vill ge and­ra en full­makt att ut­rät­ta ären­den för fö­re­ta­gets räk­ning, mås­te han el­ler hon gö­ra det i tjäns­ten Suo­mi.fi-full­mak­ter: suomi.fi/fullmakter.
  • De företag och de föreningar som är införda i handelsregistret och där bara en person har rätt att teckna föreningens namn använder Suomi.fi-fullmakt. Så här gör du upp Suomi.fi-fullmakter
  • De föreningar och företag där flera personer har namnteckningsrätt använder sig tills vidare av Katso-auktorisering. Kontrollera att tjänsten Hyrrä har tagits i bruk i Katso och att den som gör ansökan har beviljats auktorisering. Katso-koden upphör att gälla 15 månader efter att den har tagits i bruk, om du under den tiden inte loggar in i Katso-tjänsten och inte heller använder koderna för att logga in i någon annan tjänst, till exempel när du sköter organisationens skatteärenden. Närmare upplysningar hittar du på www.vero.fi/katso
 • Var uppmärksam när det gäller basuppgifterna i ansökan: vilken stödform söker du, ansöker du om stöd hos NTM-centralen eller Leadergruppen? Mer detaljerad information om stödformerna och om uppgörandet av ansökan ger NTM-centralen och Leadergruppen. 

Så här framskrider ansökningsprocessen: 

 1. Fyll i ansökan och skicka den elektroniskt till myndigheten via Hyrrä. Hyrrä vägleder dig och ger dig råd när det gäller ifyllandet samt bifogandet och sändningen av bilagor som behövs. Ansökan undertecknas elektroniskt.
 2. Du får ett meddelande om att din ansökan har blivit anhängig. På samma gång får du veta vem som kommer att handlägga ansökan och ungefär när handläggningen kan väntas bli färdig .
 3. Efter att din ansökan har handlagts får du stödbeslutet via Hyrrä. Om ansökan behöver kompletteras får du en begäran om komplettering.
 4. När du har påbörjat projektet och kostnader har uppkommit, ansök då via Hyrrä om utbetalning. Om utbetalningsansökan behöver kompletteras så ge in kompletteringarna via Hyrrä. Efter att beslut om utbetalningen har fattats får du besked om saken via Hyrrä, och pengarna sätts in på kontot.    

Informationen i alla ansökningar som du lämnar in plus bilagorna till dem lagras i Hyrrä. Där är de tillgängliga för både dig och myndigheterna också längre fram.  

Sidan har senast uppdaterats 20.5.2020