Betalning av projektstöd

Betalningsansökan

Betalningsansökan görs i första hand i nättjänsten Hyrrä som upprätthålls av Landsbygdsverket.
Man kan också ansöka skriftligt om utbetalning på en blankett som Landsbygdsverket har fastställt (se Blanketter för ansökan om utbetalning av projektstöd). En skriftlig betalningsföreskrift inlämnas till den närings-, trafik- och miljöcentral som beviljat stödet.

I betalningsansökan ska man ge en utredning om hur projektet genomförts under den tid för vilken utbetalning söks.

Dessutom ska de utredningar och bokföringsdokument som är nödvändiga med tanke på förutsättningarna för utbetalning av stödet bifogas till betalningsansökan i enlighet med Landsbygdsverkets betalningsorder som gäller projektstöd.

Ansökningstid för utbetalning

Ansökan om utbetalning av stöd för utvecklingsprojekt ska göras minst en gång om året. För ett utvecklingsprojekt som pågår i högst 24 månader kan betalningen ansökas en gång.

Ansökan om utbetalning av den sista stödposten för projektstödet ska göras inom fyra månader från det att tiden för genomförandet av projektstödet har löpt ut.

Betalningen av den sista stödposten ska sökas efter den slutliga betalningen för semesterpenning, -lön eller -ersättning inom en månad från det att semesterpenningen, -lönen eller -ersättningen senast ska betalas enligt anställningen.

Stöd kan betalas på basis av en ansökan som gjorts efter utsatt tid, om stödmottagaren anger vägande skäl till att ansökan försenats, om ansökan inte har försenats väsentligt, om den omständigheten att utbetalning söks efter utsatt tid inte har inverkat på genomförandet av projektet, om förseningen inte försvårar programmets genomförande och om en betalning inte inverkar på kravet på likvärdig behandling av sökandena.

Förskott

Stödet kan betalas ut i förskott till en privaträttslig allmännyttig sammanslutning om:
1) den sökande inte har egna betydande inkomster eller förmögenhet som kan användas för tillfällig finansiering av projektet
2) risken för att projektet inte ska genomföras är liten, och
3) förskottsbetalning försvårar inte ändamålsenlig övervakning av användningen av stödet.

Det kan betalas ut ett förskott på stödet på högst 20 procent av den beviljade stödsumman. Förskottet är dock högst 100 000 euro. I förskottsbeloppet ska man beakta projektets längd och omfattning samt tiden för genomförandet av projektet. Utbetalning av förskott kan förutsätta ställande av säkerhet. Förskott kan endast betalas ut en gång.

Uppkomsten av kostnader som motsvarar förskottet beaktas från och med den första posten på stödet. På förskottet kvittas 30 procent av summan på varje post till dess att förskottet har kvittats i sin helhet. Dock ska hela den återstående andelen av förskottet kvittas senast i den sista posten. Enligt anmälan från stödtagaren kan man för kvittningen även använda den ovan nämnda större procenten.

Förutsättningar för utbetalning av stöd i projekt vars stöd för andra än allmänna kostnader betalas enligt de faktiska kostnaderna samt i projekt vars stöd betalas ut endast enligt de faktiska kostnaderna

En förutsättning för utbetalning av stödet är att de utgifter som åsamkats stödtagarna är faktiska, slutliga och verifierbara samt hänför sig till projektet. Stödtagaren ska förete dokument och utredningar som gäller dessa förutsättningar.

Fakturor och dokument som bevisar betalandet ska framställas över kostnader som stödtagaren har betalat. För kostnader för vilka ingen räkning kan företes ska motsvarande beviskraftiga dokument företes. Landsbygdsverkets betalningsföreskrift följs när kostnaderna påvisas.

En utgift är slutlig om stödtagaren inte har fått och inte kan få rabatt, gottgörelse eller återbäring för eller på grundval av utgiften. Stödet betalas inte ut innan utgiften har registrerats i stödtagarens bokföring som utgift för projektet.

Förutsättningen för att den sista stödposten ska betalas ut är att projektet har genomförts i enlighet med stödbeslutet.

Skäliga kostnader

Till den del som kostnadernas skälighet inte har utretts i stödansökan i enlighet med 28 § i statsrådets förordning 1174/2014, ska stödtagaren bifoga en redogörelse för kostnadernas skälighet till betalningsansökan.

Om kostnadernas skälighet inte grundar sig på referenskostnader, ska stödtagaren i fråga om köp som överstiger 2 500 euro lämna in en utredning om den normala prisnivån, ett tillräckligt antal ändamålsenliga anbud eller någon annan utredning utifrån vilken myndigheten kan bedöma kostnadernas skälighet.

Offentliga upphandlingar

När lagen om offentlig upphandling (348/2007) ska tillämpas på projekten ska en utredning bifogas till betalningsansökan över att det förfarande som lagen förutsätter har iakttagits.

Betalningsposter

Stöd betalas årligen i högst fyra poster.
Stöd för en allmännyttig investering betalas ut i högst sex poster. Den sista posten är minst 20 % av det beviljade stödet.

Stöd som betalas ut

Det stöd som betalas ut motsvarar högst den andel av de godtagbara kostnaderna enligt betalningsansökan som motsvarar stödnivån och beloppet av det beviljade stödet.

Till de delar som projektets indirekta kostnader har godkänts som beräknade i stödbeslutet, beräknas de slutligt godtagbara indirekta kostnaderna i betalningsbeslutet från de godtagbara lönekostnaderna.

Inkomst från projektet avdras från de godtagbara kostnaderna. Inkomster som betalas ut till stödmottagaren under tiden för genomförandet av projektet tas i beaktande.

Om icke stödberättigande kostnader har ingått i betalningsansökan, avdras dessa kostnader som presenterats i betalningsansökan när det stödbelopp som ska betalas fastställs.
Om det stödbelopp beträffande vilket utbetalning sökts i betalningsansökan är mer än tio procent större än det fastställda stödbeloppet efter granskning av de stödberättigande kostnaderna, minskas det stödbelopp som utbetalas dessutom i enlighet med artikel 63 i kommissionens förordning (EU) Nr 809/2014. Avdrag tillämpas inte om det inte är stödtagarens fel att icke stödberättigande utgifter uppgetts.

En förutsättning för att stödet ska betalas är att stödtagaren har iakttagit stödvillkoren.

Förutsättningar för utbetalning av stöd i projekt vars stöd har beviljats för utbetalning enbart enligt genomförda åtgärder

Stödet betalas i högst tre poster.

Stödet betalas ut i enlighet med de specificerade genomförda åtgärderna i stödbeslutet. En förutsättning för utbetalning är den utredning som ska ingå i betalningsansökan om att den projektplan som godkänts genom stödbeslutet har genomförts under den tid för vilken utbetalning söks.

Den sista posten av stödet kan betalas när samtliga åtgärder enligt den godkända stödbeslutet har genomförts.

En förutsättning för att stödet ska betalas är att stödtagaren har iakttagit stödvillkoren.

Sidan har senast uppdaterats 9.7.2021