Anvisning för stödmottagare om inlämning av uppföljningsuppgifter

Utfallet av målen i uppföljningsuppgifterna visar hur pass framgångsrikt projektet har varit. Stödmottagaren förbinder sig att lämna in uppföljningsuppgifter efter att ha fått ett positivt stödbeslut. Vilket slag av projekt det är fråga om avgör vilka uppföljningsuppgifter det frågas efter. Ett exempel: i fråga om service på landsbygden och utveckling av byar frågas det efter andra uppföljningsuppgifter än när det gäller samarbetsprojekt.

Stödmottagaren skriver in uppföljningsuppgifterna (utfallet) direkt i e-tjänsten Hyrrä, varvid uppgifterna blir tillgängliga för den behöriga NTM-centralen, Leadergruppen och andra berörda myndigheter. Insamlingen av uppföljningsuppgifter grundar sig på artikel 71 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013, den så kallade landsbygdsförordningen.

Att spara uppföljningsuppgifter i Hyrrä

I fråga om projekt som pågår i mer än ett år ska du ange uppföljningsuppgifterna för den gångna rapporteringsperioden en gång om året, alltid senast den 31 januari året därpå. Ange varje rapporteringsperiod (år) på en egen flik. När projektet pågår i mindre än ett år ska du anmäla uppföljningsuppgifterna för hela projekttiden i samband med att projektet avslutas.

Rapporteringsperioden är i vanliga fall ett kalenderår. Rapporteringsperioden kan också vara kortare beroende på när projektet påbörjas eller avslutas. Skriv in de sista uppföljningsuppgifterna angående projektet i samband med den sista betalningsansökan. NTM-centralen eller Leadergruppen godkänner uppgifterna en gång om året, alltid i februari. Efter det här kan du inte längre ändra uppgifterna för rapporteringsperioden i fråga. Vid behov kan NTM-centralen eller Leadergruppen begära tilläggsuppgifter (komplettering). Om en separat begäran görs, ska uppföljningsuppgifter om projektet dessutom ges i 2 år efter att den sista stödposten har betalats ut.

Slutrapport för utvecklingsprojekt

För alla utvecklingsprojekt (också allmännyttiga investeringsprojekt) ska en slutrapport ges in i samband med den sista ansökan om utbetalning. I slutrapporten granskas hur projektet eller den allmännyttiga investeringen har framskridit i förhållande till den godkända projektplanen. Slutrapporten ska också innehålla en beskrivning av effekterna av projektet. Slutrapporten sparas i Hyrrä som bilaga till ansökan om slutbetalning. NTM-centralen eller aktionsgruppen kontrollerar slutrapporten.

I slutrapporten granskas det hur projektet har framskridit i förhållande till den godkända projektplanen. Slutrapporten ska innehålla följande uppgifter:

 1. Namnet på den som genomför verksamheten
 2. Projektets namn och projektsignum
 3. En sammanfattning av projektet
 4. Rapport

4.1 Projektets mål

 1. de mål på en högre nivå som projektet ingår i
 2. målen för projektet

4.2 Genomförande

 1. åtgärder
 2. tidtabell
 3. resurser
 4. organiseringen av genomförandet
 5. kostnader och finansiering
 6. rapportering och uppföljning
 7. hypoteser om genomförandet och risker

4.3 Samarbetspartner

4.4 Resultat och verkningar

 1. Förslag till fortsatta åtgärder
 2. Undertecknare och datum

UPPFÖLJNINGSUPPGIFTERNAS INNEHÅLL

Antal sysselsatta under projektet (årsverken)

Med sysselsatta under projektet avses personer som har anställts med projektfinansiering för att genomföra projektet. Antalet sysselsatta anges enligt kön och ålder. Det uppges i form av årsverken per rapporteringsperiod.

Årsverkena beräknas enligt följande formel:

 

Projekt som helt eller delvis genomförs av ett statligt ämbetsverk eller inrättning (årsverken, euro)

När det gäller projekt som helt eller delvis genomförs av ett statligt ämbetsverk eller en statlig inrättning (t.ex. Naturresursinstitutet) anmäls för vart och ett år det antal årsverken som det statliga ämbetsverket eller den statliga inrättningen har använt och det lönebelopp som använts till de här årsverkena. De statliga ämbetsverken och inrättningarna uppräknas på Statskontorets webbplats (se bilaga 3).

Antal arbetsplatser som uppstått till följd av projektet (st.)

Antalet arbetsplatser som uppstått till följd av projektet anmäls inte per rapporteringsperiod, i stället fylls det i en enda gång i samband med att projektet avslutas. Här inräknas inte personer som sysselsatts med projektfinansiering under projektet, eftersom de hänförs till antalet sysselsatta under projektet. Ett nytt arbetstillfälle som uppstått till följd av projektet uppges enligt kön och ålder. Om arbetstillfället är en halvtidsanställning har 0,5 nya arbetsplatser uppstått. Om arbetstillfället är en delårsanställning motsvarar t.ex. tre månaders årlig arbetstid 0,25 arbetsplatser.

Antal utbildningsdagar (st.)

Som utbildningsdag räknas 8 timmars utbildning. Formeln är följande: Den utbildning (i timmar) som erbjudits alla som deltagit i utbildningen /8 h. Exempel: Utbildning ordnas i fem dagar, och den är fyra timmar lång varje dag. Totalt alltså 20 timmar. Formel: 20/8= 2,5 utbildningsdagar.

Uppge den erbjudna utbildningen per rapporteringsperiod. Exempel: 5 utbildningsdagar erbjöds år 2016 och 7 utbildningsdagar år 2017.

Antal personer som deltagit i utbildningen (st.)

Var och en som deltagit i utbildning räknas en enda gång under projektet. Om en person deltar i flera olika utbildningstillfällen inom ramen för ett och samma projekt, räknas han eller hon en enda gång. Om en och samma person deltar i utbildning inom ramen för flera olika projekt, räknas han eller hon som deltagare en gång per projekt. Om utbildningen är gemensam för två projekt, räknas deltagarna in i vartdera projektet en gång.

Anmäl antalet personer som deltagit i utbildningen per rapporteringsperiod. Under varje rapporteringsperiod anmäls bara nya deltagare. Dela upp antalet enligt kön och ålder.

Mängden publicerat material (st.)

Med publicerat material avses t.ex. broschyrer, tidningsartiklar och nyhetsbrev. Materialet kan vara antingen i tryckt form eller publicerat på webben. Uppge antalet separata publikationer, inte hur stor den sammanlagda upplagan är. Exempel: en webbsida inklusive undersidor som projektet har sammanställt räknas som en enda publikation.

Uppge publikationerna per rapporteringsperiod. Om ett projekt till exempel har publicerat en webbsida när projektet startade ska den uppges under den första rapporteringsperioden. Under de följande rapporteringsperioderna uppges den inte längre.

Antal stödda infotillställningar (st.)               

Med infotillställningar avses tillställningar där det berättas om sådant som har med projektets innehåll att göra. Här räknas det in också tillställningar som inte har anordnats av projektet men där projektet medverkar med ett inlägg.

Uppge infotillställningarna per rapporteringsperiod.

Antal demonstrationstillställningar (st.)

Med demonstration avses att en ny sak eller en ny investering förevisas i praktiken.

Uppge demonstrationstillställningarna per rapporteringsperiod.

Antal personer i landsbygden som drar nytta av förbättrad service (st.)

I antalet personer på landsbygden som drar nytta av förbättrad service inräknas alla invånare inom landsbygdsområdet (= antalet invånare i det område/den kommun/den by där projektet genomförs) som potentiellt drar nytta av projektet. Exempel: antalet invånare i närområdet som drar nytta av att byastugan repareras.

Ange uppgiften per rapporteringsperiod. Under varje rapporteringsperiod uppges bara de nya landsbygdsinvånare som drar nytta av projektet. Ett exempel: om 100 personer drar nytta av projektet under den första perioden och ytterligare 100 drar nytta av det under den andra perioden, ange då 100 för den första rapporteringsperioden och 100 för den andra. På så sätt är antalet personer som drar nytta av projektet 200. Om nyttan under de olika perioderna tillfaller samma befolkning så ange antalet personer en enda gång; t.ex. 200 personer i uppgifterna för det första året och 0 personer för det andra året, då är det sammanlagda antalet personer som drar nytta av projektet 200.

Antal presterade talkotimmar under projektet (h)

I det utförda talkoarbetet inräknas talkotimmar som alla som har fyllt åtminstone 15 år har presterat. Om det inom projektet har utförts mer talkoarbete än vad som angetts som målnivå, anges den överskjutande delen i utfallskolumnen på raden ”varav talkotimmar över den målsatta nivån”.

Uppge de presterade talkotimmarna per rapporteringsperiod.

Tjänster på nätet som får stöd (st.)

Det här betyder e-tjänster som har utvecklats genom det finansierade projektet. Uppge tjänsterna per rapporteringsperiod.

Den här uppföljningsuppgiften frågas det efter bara när det handlar om elektroniska tjänster, alltså utvecklingsprojekt inom åtgärd 7.3.

Antal nätanslutningar som stöds/har stötts (st.)

Uppge antalet nätanslutningar som stöds/har stötts per rapporteringsperiod. För varje rapporteringsperiod anges bara antalet nya nätanslutningar.

Den här uppföljningsuppgiften frågas det efter bara när det handlar om byggande av bredbandsinfrastruktur, alltså investeringsprojekt inom åtgärd 7.3.

Investeringar som producerar förnybar energi (MWH/år)

Inom projekt som producerar förnybar energi (el och/eller värme) uppges det årliga energiproduktionsutfallet. Använd enheten megawattimmar/år.

Den här uppföljningsuppgiften frågas det efter bara när det handlar om skapande, förbättring och utbyggnad av småskalig infrastruktur, alltså åtgärd 7.2.

Nya produkter och metoder som utvecklats inom projektet (st.)

Om nya produkter och metoder utvecklas inom projektet, uppge då deras antal. Nya produkter och metoder uppkommer framför allt inom företagsgruppsprojekt och inom utvecklingsprojekt för produkter, tjänster och processer (s.k. experimentellt utvecklande), där stödet är 60 %.

När projektet avslutas ska du också ange huruvida projektet har bidragit till uppkomsten av nya tjänster, produkter eller metoder. Om så är fallet, beskriv då tjänsten, produkten eller metoden kortfattat.  

Antal nya tjänster/produkter gemensamma för företagen (st.)

Om de företag som medverkar i projektet har utvecklat nya gemensamma tjänster eller produkter, uppge dem då här. Uppge antalet gemensamma nya tjänster per rapporteringsperiod.

När projektet avslutas ska du också ange huruvida projektet har bidragit till uppkomsten av nya tjänster, produkter eller metoder. Om så är fallet, beskriv då tjänsten, produkten eller metoden kortfattat.  

Nya företag som skapats som konsekvens av projektet (st.)

Uppge antalet nya företag som uppkommit som konsekvens av projektet.

När projektet avslutas ska du också ange huruvida projektet har bidragit till att nya företag skapats. Om så är fallet, ange då hurdana företag som har uppkommit.

Antal företag som är med i projektet (st.)

Uppge antalet företag som är med i projektet och drar nytta av det.

Antal övriga aktörer som deltog i projektet (st.)

Uppge antalet aktörer som deltar i projektet och drar nytta av det. I antalet inräknas också den sökande parten och aktörer som genomför någon del av projektet. Producenter av köpta tjänster räknas inte in.

Med aktörer avses här t.ex. utvecklarorganisationer men inte företag.

Antal företag som deltar i utvecklingen av korta leveranskedjor eller lokala marknader (st.)

Med den här uppföljningsuppgiften avses företag som deltar i verksamheten inom ett projekt där korta leveranskedjor eller lokala säljfrämjande åtgärder som gäller livsmedel inrättas eller utvecklas. Antalet gårdar som medverkar i projektet anges separat.

Uppge antalen företag och gårdar per rapporteringsperiod. Under varje rapporteringsperiod anges bara de nya medverkande företagen respektive gårdarna.

UPPFÖLJNINGSUPPGIFTER SOM GÄLLER LEADER-PROJEKT

Projekt som finansierats via en Leadergrupp ombes lämna in uppgifterna här nedan vid sidan av övriga uppföljningsuppgifter. Fyll i de uppgifter som passar in på projektet.

Antal deltagare i aktiveringstillfällen (st.)

Som aktiveringstillfällen räknas alla informationstillfällen som projektet har ordnat eller som projektet har deltagit i. Antalet deltagande kvinnor och antalet deltagande män anges.

Uppge antalet deltagare i aktiveringstillfällen per rapporteringsperiod.

Miljöförbättrande åtgärder (st.)

Med miljöförbättrande åtgärder avses både utveckling och investeringar som har en miljöförbättrande inverkan. Det kan vara fråga om t.ex. miljöutbildning eller projekt för att återställa landskapet.

Uppge antalet miljöförbättrande åtgärder per rapporteringsperiod.

Byggda/renoverade/utrustade byggnader och konstruktioner (st.)

Uppge antalet byggnader och konstruktioner som byggts/renoverats/utrustats med projektfinansiering per rapporteringsperiod.

Utarbetade och uppdaterade planer (st.)

Som utarbetade och uppdaterade planer betraktas bl.a. bya-, landskapsvårds- och välfärdsplaner.

Uppge planerna per rapporteringsperiod.

Organisationer som deltar i projektet (st.)

Med det här avses föreningar, organisationer, företag och andra aktörer av olika slag som deltar i genomförandet av projektet. Också den sökande parten och aktörer som genomför någon del av projektet räknas in.

Sidan har senast uppdaterats 7.1.2022