Uppföljningsuppgifter - Företagstöd

Måluppfyllelsen beskriver hur projektet har lyckats. Uppnåendet av målen mäts med hjälp av uppföljningsuppgifterna. Det är stödmottagarens skyldighet att lämna in uppföljningsuppgifter. Vilka uppgifter som efterfrågas beror på företagets bransch. Företag som producerar energi ska delvis lämna andra uppföljningsuppgifter än turistföretag.

Stödmottagaren registrerar utfallet av uppföljningsuppgifterna direkt i nättjänsten Hyrrä så att de är tillgängliga för den behöriga NTM-centralen, Leadergruppen och andra berörda myndigheter. Insamlandet av uppföljningsuppgifter bygger på artikel 71 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013, den s.k. landsbygdsförordningen.

UPPFÖLJNINGSUPPGIFTERNAS INNEHÅLL

Stödets faktiska verkningar konstateras på fliken utfall som fylls i med företagets uppgifter i samband med den sista betalningsansökan och 2 år efter den sista utbetalningen. Det senare gäller enbart åtgärder för vilka beloppet av offentligt stöd överstiger 5 000 euro vid slutbetalningen. Företagsstödet har inga rapporteringsperioder även om utfallskolumnen på fliken utfall i Hyrrä har en sådan rubrik.

I fråga om företagsstöd fyller man i siffrorna för arbetstillfällen, omsättning, ekonomiskt resultat och produktionsmängd, alltid enligt den aktuella tidpunkten (eller det föregående året/bokslutet). Stödets verkan räknas ut vid Mavi genom att den siffra som gavs i utgångsuppgifterna dras av från siffran vid uppföljningstidpunkten. Av den orsaken är det viktigt att utgångsuppgifterna är korrekt registrerade. Om du, när du registrerar utfallet, märker att utgångsuppgifterna inte är korrekt ifyllda ska du meddela detta till NTM-centralen.

Arbetstillfälle

I utfallskolumnen fyller du i antalet personer som just då arbetar i företaget. Arbetstagarna uppges omvandlade till heltidsanställningar enligt åldersgrupp och kön. Här beaktas allt arbete som utförs i företaget, också företagarens/företagarnas arbetsinsats.

När det gäller annan företagsverksamhet som bedrivs vid sidan av jordbruket antecknar du bara arbetstillfällena inom den berörda andra företagsverksamheten i tabellen.

Arbetstillfällena kan vara på heltid eller deltid och även säsongbetonade. Arbetstillfällena uppges omvandlade till heltidsanställningar. Om ett arbetstillfälle är en halvtidsanställning är resultatet 0,5 nya arbetstillfällen. Om arbetstillfället är en delårsanställning, motsvarar en tre månaders årlig arbetstid 0,25 arbetstillfällen. På blanketten uppger du separat män och kvinnor som är yngre än 29 år och 29 år eller äldre.

Omsättning

I punkten omsättning antecknas hur stor företagets omsättning är efter investeringen eller en annan utvecklingsåtgärd. Utfallet uppges i samband med den sista utbetalningen och två år efter den. Här meddelas företagets hela omsättning.

När det gäller annan företagsverksamhet som bedrivs vid sidan av jordbruket antecknas bara omsättningen från den berörda andra företagsverksamheten i tabellen.

Ekonomiskt resultat

Det resultat av näringsverksamheten som ska föras in i utfallspunkten får man genom att från de sammanlagda skattepliktiga intäkterna från näringsverksamhet dra av det sammanlagda beloppet av avdragbara kostnader i beskattningen av näringsverksamheten. Företag med jordbruksbeskattning antecknar här från sin skattebokföring vinsten av den företagsverksamhet som stödet gäller, dvs. utgifterna (inkl. avskrivningar) dras av från försäljningsinkomsterna.

Turistföretag

När det är frågan om turistföretag som erbjuder inkvartering uppger man separat antalet bäddplatser året om och antalet säsongbetonade bäddplatser samt antalet inkvarteringsdygn per år.

För turistföretag som erbjuder programtjänster uppges programtjänsternas omfattning uttryckt i antalet kunddygn och besökare per år.  Antalet besökare är det sammanlagda antalet kunder.

Kunddygnen/dagarna räknas ut på följande sätt:
-    Om programtjänsten varar 1-2 timmar och 10 kunder deltar i den, uppkommer 0,25*10= 2,5 kunddygn. Här är antagandet alltså att fyra olika grupper kan betjänas under en dag.
-    Om programtjänsten varar 2-4 timmar (halva dagen) och 20 kunder deltar i den, uppkommer 0,5*20=10 kunddygn. Två grupper kan betjänas per dag.
-    Om programtjänsten varar 5-8 timmar (hela dagen) och 15 kunder deltar i den, uppkommer 15 kunddygn.
-    Om programtjänsten varar flera dagar/dygn multipliceras antalet kunder med antalet dygn; en 5 dagar lång guidning av 5 kunder ger således 25 kunddygn.

Företag i energibranschen

Företag som producerar förnybar energi (elektricitet och/eller värme) uppger årsproduktionen av energi.

Företag om producerar råmaterial för bioenergi uppger den årliga mängden av produkten som de säljer.

I de sista punkterna tillfrågas alla företag om nya produktionsmetoder som de tagit i bruk och nya produkter som de börjat producera under åtgärden.

Sidan har senast uppdaterats 9.7.2021