Så här börjar du använda Suomi.fi-fullmakten

Katso-auktoriseringen som används i samband med e-tjänster ersätts under år 2020 med Suomi.fi-fullmakt som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Auktoriseringarna som gjorts i Katsotjänsten fungerar fortfarande parallellt med Suomi.fi-fullmakten. Katsotjänsten avskaffas ändå helt 31.12.2020 och före det ska fullmakterna ges i Suomi.fi-auktoriseringen.

En per­son som har be­hö­rig­het att ut­rät­ta ären­den och namn­teck­nings­rätt en­ligt han­dels­re­gist­ret el­ler FODS får ut­rät­ta ären­den i fö­re­ta­gets namn i e-tjäns­ten Hyr­rä.

Om en person med behörighet att uträtta ärenden och namnteckningsrätt vill bemyndiga andra att uträtta ärenden i företagets namn, måste han eller hon göra upp en Suomi.fi-fullmakt.

Så här gör du en Suomi.fi-fullmakt

 1. Kontrollera att uppgifterna om ditt företag i handelsregistret (www.prh.fi) eller FODS (tietopalvelu.ytj.fi) är korrekta: din rätt att teckna företagets namn är införd i registret. Om en organisation inte är införd i handelsregistret, föreningsregistret eller FODS (exempelvis kommuner, läroanstalter, församlingar), kan fullmakten göras upp i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. Anvisningar om tjänstemannabefullmäktigande
  Om det i föreningens stadgar har bestämts att två personer tillsammans ska teckna föreningens namn, ska undertecknarna göra upp fullmakten i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande.
 2. Logga in på adressen www.suomi.fi med dina egna bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.
 3. Välj Fullmakter i övre menyn.
 4. Välj typ av fullmakt: ärendefullmakt eller fullmaktsrätt. Med ärendefullmakt ger du en annan person rätt att uträtta ärenden för ditt företags räkning. Ge fullmaktsrätt om du vill att den person du befullmäktigat ska kunna ge fullmakt åt fler personer att uträtta ärenden för ditt företags räkning.
 5. Ge uppgifterna om den person du befullmäktigar: efternamn, för- eller tilltalsnamn och personbeteckning.
 6. Välj som kundkategori: Landsbygdsstöd och -förmåner
 7. Välj någon av följande som fullmaktskod:
  Söka stöd och ersättningar för landsbygden och fiskerinäringen
  Bereda ansökningar om stöd och ersättningar för landsbygden och fiskerinäringen
  Läsa uppgifter om stöd och ersättningar för landsbygden och fiskerinäringen
  Söka stöd och ersättningar för landsbygden och fiskerinäringen: med den här fullmakten kan du fylla i, underteckna och skicka in ansökan.
  Bereda ansökningar om stöd och ersättningar för landsbygden och fiskerinäringen: med den här fullmakten kan du hjälpa med att fylla i ansökan, men inte underteckna eller skicka in den. Den här fullmakten kan användas av till exempel en rådgivare eller en bokföringsbyrå.
  Läsa uppgifter om stöd och ersättningar för landsbygden och fiskerinäringen: med den här fullmakten kan du bara granska ansökningar men inte fylla i, underteckna eller skicka in dem.
 8. Bestäm giltighetstiden för fullmakten. En fullmakt är som standard i kraft i fem år, men du kan vid behov bestämma en kortare eller längre giltighetstid.
 9. Kontrollera uppgifterna i fullmakten och bekräfta den.

FöretagsFinland-telefontjänsten hjälper

FöretagsFinland-telefontjänsten hjälper dig att ta i bruk Suomi.fi-fullmakten: tel 0295 020 501 (lna/msa), vardagar kl. 9.00–16.15. Information om FöretagsFinland-telefontjänsten

Vad händer om jag inte gör några ändringar?

Katso-auktoriseringen slopas 31.12.2020. Om du inte har gjort upp Suomi.fi-fullmakter innan Katso-auktoriseringen slopas, är det bara en person med i handelsregistret införd rätt att teckna ditt företags namn som får uträtta ärenden elektroniskt för ditt företags räkning.

Sidan har senast uppdaterats 30.9.2020